image

2. RM Usnesení 24/05 - 52/05 (27.1.2005)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

2.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 27. ledna 2005
Usnesení  24/05 - 52/05

 


 

24/05
Nové krematorium - dodatek k nájemní smlouvě

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření „Dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor v úplném znění uzavřené
          podle zák. č. 116/90 Sb. a č. 40/1964 Sb. v platném znění“ mezi městem Ústí nad
          Labem a společností Memory in Memory s.r.o. v upraveném znění

25/05
Vnější havarijní plán zóny havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie

Rada města po projednání

A)  b e r e  n a   v ě d o m í
      1. návrh vnějšího havarijního plánu zóny havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie
          (VHP)
B)  ž á d á
      1. Hasičský záchranný sboru Ústeckého kraje (zpracovatel VHP)
           a) o doplnění a konkretizaci následujících části:
               - Plán zabezpečení havarijní připravenosti ZHP (A-2)
               - Kontaminace vody a půdy (A-4.p5)
               - Úkoly obce, složek IZS, dotčených správních úřadů, právnických a fyzických osob
                  (B-2)
               - Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky (B-3)
               - Plán varování (C-2, přehled a rozdělení zodpovědnosti)
               - Plán evakuace (C5 - více rozvést)
               - Opatření k ochraně zvířat (chybí plán ZOO)
               - Zamezení distribuce a používání kontaminovaných potravin a vody (C12)
               - Opatření při úmrtí osob v oblasti zasažené havárií (C-14)
           b) o formální úpravu VHP, která povede k jeho zpřehlednění
C)  u k l á d á
      1. Ing. Vlastě Štěpánové, vedoucí odboru MS
          a) zpracovat koncepci poradenské činnosti pro majitele a provozovatele objektů v zóně
              havarijního plánování                                                                     

26/05
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - dofinancování staveb

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření r. 2005 odboru rozvoje a investic, č. org. 011510 a 011520 v
          investiční části rozpočtu ve smyslu § 20 zákona č. 250/200 Sb. takto:
          a) zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši 8 681,06 tis. Kč
              vytvořených úsporou u uvedených investičních akcí v roce 2004
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č. 
              011510 o částku 476,28 tis. Kč na akci „Územně plánovací dokumentace“
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č. 
              011520 o částku  3 274,77 tis. Kč na akci „Revitalizace městského stadionu“
          d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.
               011520 o částku 1976,42 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Zimního stadionu“
          e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č. 
              011520 o částku  170 tis. Kč na akci „Cyklostezka Děčín , II. stavba“
          f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.
              011520 o částku  286,11 tis. Kč na akci „Revitalizace objektu Větruše - sportoviště“
          g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.
              011520 o částku  117,48 tis. Kč na akci „Komunikace Ve Strouze“
          h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č. 
              011520 o částku  2 380 tis. Kč na akci „Revitalizace městského centra - I. etapa“

27/05
Kanalizace Olšinky - Svádov - konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku „Kanalizace Olšinky - Svádov“
          následovně:
          1. Rekultivace s.r.o. Ústí nad Labem                 30 136 743,00 Kč bez DPH
          2. Stavby Kuhn s.r.o. Roudnice nad Labem       30 582 417,00 Kč bez DPH
          3. Škopek s.r.o. Ústí nad Labem                         31 491 450,00 Kč bez DPH
          4. Monostav s.r.o. Ústí nad Labem                     31 192 464,00 Kč bez DPH
B)  u k l á d á
      1. Ivo Zikovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě to je s firmou
              Rekultivace s.r.o. Úst nad Labem
                                                                                                      T: po zajištění finančních
                                                                                                          prostředků na tuto stavbu

28/05
Rozpočtové opatření odboru aktivní politiky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření r. 2005 k zajištění zdrojů na proplacení projektů Programu aktivní
          politiky v neinvestiční části výdajového rozpočtu u odboru aktivní politiky takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2004
              nižšími než rozpočtovanými neinvestičními výdaji odboru aktivní politiky ve výši
              1 051,85 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru aktivní politiky o částku
              1 051,85 tis. Kč na:
              - Příprava průmyslové zóny Jižní Předlice                      66 000,- Kč
              - Využití rekultivovaného lomu Chabařovice                 650 000,- Kč
              - Příprava realizace projektu Science park Žďárek        250 000,- Kč
              - Kulturní dům a jeho využití                                         85 845,- Kč
              Celkem                                                                  1 051 845,- Kč

29/05
Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: “Sportoviště - zrcadlové bludiště“ - financování

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. systém financování projektů z prostředků Iniciativy Společenství INTERREG III A.
B)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti na projekt „Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště
          - zrcadlové bludiště“ k Iniciativě Společenství INTERREG III A.
      2. profinancování projektu „Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště
          - zrcadlové bludiště“ v předpokládané výši 5 500 tis. Kč na základě Smlouvy o
          účelovém  úvěru č. 0357/04/03620 uzavřené 19. 11.2004 mezi Statutárním městem
          Ústí nad Labem a Československou obchodní bankou, a.s.
C)  u k l á d á
       1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu odboru aktivní politiky
           a) zajistit podání žádosti o dotaci podle bodu B) 4. tohoto usnesení 
                                                                                                        T: 2. 2. 2005

30/05
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. přidělení dotací poskytovatelům sociálních služeb na rok 2005 v celkové výši 836 tis.
          Kč dle přílohy tohoto usnesení
B)  s o u h l a s í
      1. s navrhovanými dotacemi na rok 2005 v celkové výši 5 161,7 tis. Kč dle přílohy
          č. 1-8 důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit navrhované dotace dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke
              schválení
                                                                                                      T: 24.2.2005

31/05
Trolejbusová trať Ústí nad Labem Střekov

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o připravenosti investiční akce „Trolejbusová trať Ústí nad Labem Střekov“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) předložit Radě města rozpočtovou změnu k zajištění zahájení stavby investiční akce
              Trolejbusová trať Ústí nad Labem Střekov
                                                                                                                    T: 5. 5. 2005

32/05
Uzavírka silnice I/8 v úseku Bořislav - Teplice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o předpokládané uzavírce silnice I/8 v úseku Bořislav - Teplice
B)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) předložit Radě města  rozbor zatížení komunikací ve městě Ústí nad Labem při
              realizování možných variant objízdných tras plánované uzavírky silnice I/8
                                                                                                                    T: 5. 5. 2005

33/05
Nakládání s komunálním odpadem v r. 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. změny v systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2005, a to
          a) provedení mobilního svozu nebezpečného odpadu 4x ročně
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) zajistit finanční prostředky v potřebném rozsahu

34/05
Vyhlášení nové veřejné sbírky ve prospěch Ústeckého útulku

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s konáním veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem
          dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to na období od 1.3.2005 do 1.3.2008
B)  u k l á d á
      1. Ing. Michaele Horáčkové, vedoucí odboru ŽP
          a) předkládat Radě města zprávu o využití finančních prostředků získaných z veřejné
              sbírky a sponzorských darů
                                                                                          T: každý rok dokonce měsíce května
     

35/05
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - položky č. 1 a 2 přílohy tohoto usnesení z
          majetku města Ústí nad Labem
B)  s o u h l a s í
      1. s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku - položky č. 3 a 4 přílohy tohoto
          usnesení z majetku města Ústí nad Labem
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh na vyřazení majetku dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                      T: 24. 2. 2005
     2. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru HS
         a) zajistit vyřazení majetku dle bodu A) tohoto usnesení v souladu s důvodovou zprávou
         b) po schválení Zastupitelstvem města zajistit vyřazení majetku dle bodu B) tohoto
             usnesení
                                                                                                     T: 31. 3. 2005

Příloha k usnesení 35/05 z 2. RM - .xls (35kB)

36/05
Odvolání jednatele společnosti Technické služby města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á   ke dni 31. 1. 2005
      1. Petra Hřebejka
          a) z funkce jednatele společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
              IČ: 613 29 002, se sídlem Ústí nad Labem, Neštěmická 779/4
B)  d ě k u j e
      1. Petru Hřebejkovi
          a) za jeho práci v Technických službách města Ústí nad Labem, s.r.o.
C)  j m e n u j e    od 1. 2. 2005
      1. Petra Brandu, bytem Ladova 241, 403 39 Chlumec
          a) jednatelem společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

37/05
Nabytí části p.p.č. 901/1 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou darovací smlouvy

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím části pozemku p.č. 901/1 v  k.ú. Ústí nad Labem,  v úseku ulice Na Výsluní -
          Koněvova bez plochy mezi garážemi do majetku města Ústí nad Labem od Bytového
          družstva Skřivánek formou darovací smlouvy za podmínky, že veškeré náklady s tím
          spojené ponese dárce, přesná výměra pozemku bude stanovena na základě oddělujícího
          geometrického plánu, který nechá zhotovit dárce
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nově nabyté části pozemku p.č.  901/1 v k.ú. Úst nad Labem do vybraného
          majetku města
      2. svěření nově nabytého pozemku, část p.č. 901/1 v k.ú. Ústí nad Labem do správy
          odboru dopravy MmÚ
      po schválení nabytí zmíněného pozemku do majetku města Úst nad Labem
      Zastupitelstvem města
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
            a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení
                                                                                                               T: 24. 2. 2005

                                                                       
38/05
Doporučující stanovisko zřizovatele - stanovení příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů mateřských škol

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o aplikaci školského zákona ve školských zařízení
B)  d o p o r u č u j e   
      v souladu s § 102, odst. (2), písm. b) zákona o obcích
      1. všem ředitelům mateřských škol zřízených městem Ústí nad Labem
         a) stanovit základní částku, ve smyslu § 6, odst. 2, Vyhlášky o předškolním vzdělávání
             (14/2005 Sb.), na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve výši
             250,- Kč/měsíc
C)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) zpracovat návrh rozpočtového opatření pro mateřské školy, zřízené městem Ústí nad
              Labem, s ohledem na očekávaný výpad příjmů mateřských škol
                                                                                                             T: duben 2005

39/05
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Velké Březno

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Yvony Brichové na funkci ředitelky Domova důchodců Velké Březno,
          k 31. 1. 2005
B)  p o v ě ř u j e   s účinností od 1. 2. 2005
      1. Lenku Stehlíkovou, statutární zástupkyni ředitelky Domova Důchodců Velké Březno
          a) řízením Domova důchodců Velké Březno
C)  r u š í
      1. bod C) a E)  usnesení Rady města č. 711/04  
D)  s c h v a l u j e
      1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy tohoto usnesení
E)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby od 1. 4. 2005 byl jmenován nový
               ředitel domova důchodců Velké Březno     

40/05
Potvrzení výsledku veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh
na opravy, postupnou   obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. závěr soutěžní poroty veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou 
          obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem“,
          a to předložený návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. jako plně vyhovující
      2. další postup na akci „Návrh na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a
          slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem“ v souladu se zadávací dokumentací
B)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) vyhlásit výsledky veřejné soutěže o návrh dle zákona č. 40/2004 Sb. a souvisejících
              předpisů, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení
                                                                                                              T: 25. 2. 2005
         b) v souladu s § 27, odst. 5) zákona č. 40/2004 Sb. vyzvat vítězného účastníka veřejné
             soutěže o návrh dle § 45 a § 72 zákona č. 40/2004 Sb., k jednání o smlouvě ve
             smyslu bodu A) 2. tohoto usnesení
                                                                                                              T: 5. 3. 2005
          c) předložit Radě města návrh smlouvy  „Návrh na opravy, postupnou obnovu a
              provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem“, se
              společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
                                                                                                              T: 30. 4. 2005

41/05
Zmocnění náměstka primátora Mgr. Tomáše Jelínka

Rada města po projednání

A)  z m o c ň u j e
      1. Mgr. Tomáše Jelínka, náměstka primátora
          a) k udílení souhlasu vlastníka k pronájmům uzavřeným na dobu delší 1 roku a na
              dobu neurčitou v nemovitostech města Ústí nad Labem, svěřených do správy
              příspěvkovým organizacím, s výjimkou nájmu hrobových míst na pohřebištích ve
              správě Městských služeb Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předkládat Radě města přehled uzavřených nájemních smluv (včetně jejich plnění)
              dle bodu A) tohoto usnesení
                                                                                                           T: 1x ročně
C)  s c h v a l u j e
      1. změnu Organizačního řádu MmÚ ve smyslu bodu A) tohoto usnesení

42/05
Zmocnění ředitele Městských služeb Ústí nad Labem k uzavírání smluv o nájmu  hrobových míst na spravovaných pohřebištích

Rada města po projednání

A)  z m o c ň u j e   s účinností k 1. 1. 2005
      1. Ing. Miroslava Štráchala, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem
          a) k podpisu nájemních smluv na hrobová místa v zastoupení města Ústí nad Labem na
              hřbitovech, které jsou ve správě příspěvkové organizace
B)  r u š í  k 31. 12. 2004
      1. plnou moc udělenou usnesením 223/03 bod C) 1. Petru Hřebejkovi, jednateli
          Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o. k podpisu nájemních smluv na
          hrobová místa v zastoupení města Ústí nad Labem na hřbitovech, které byly
          spravovány v rámci smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a TSM Ústí nad 
          Labem, s.r.o.
C)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv s Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací
          o zajišťování pohřebních služeb na pohřebištích Církvice, Mojžíř a Svádov v
          předloženém znění

43/05
Ukončení platnosti nájemní smlouvy na movitý majetek v objektu č.p. 780, k.ú.  Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení platnosti nájemní smlouvy na movitý majetek v objektu č.p. 780 v k.ú.
          Krásné Březno s ing. Nguyenem Tuanem Khanhem k 31. 1. 2005 dohodou

44/05
Změna Organizačního řádu MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 3. 2005
      1. změnu Organizačního řádu MmÚ takto:
          a) převedení agendy správy obecního majetku z odboru majetku, organizací a služeb
              do kanceláře tajemníka
          b) vytvoření úseku správy a evidence majetku v kanceláři tajemníka
          c) změnu názvu oddělení služeb a správy majetku odboru majetku, organizací a služeb
              na oddělení služeb
          d) změnu názvu odboru majetku, organizací a služeb na odbor městských organizací
              a služeb
          e) přesun 5 tabulkových míst z odboru městských organizací a služeb do kanceláře
              tajemníka
          f) zvýšení počtu tabulkových míst odboru dopravy o 2 místa
          g) zvýšení počtu tabulkových míst finančního odboru o 1 místo
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ  
          a) vydat příslušný dodatek ke Směrnici Rady města č. 2/2003 Organizační řád s
              účinností od 1. 3. 2004 ve smyslu bodu A) tohoto usnesení
          b) předložit Radě města vyhodnocení přínosu posílení odboru dopravy a finančního
              odboru
C)  k o n s t a t u j e ,    ž e
       1. celkový počet tabulkových míst Magistrátu města Ústí nad Labem je 359

45/05
Směrnice Rady města č. 1/2005 „Pravidla pronájmů bytů zvláštního určení“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. Směrnici RM č. 1/2005 Pravidla pronájmů v bytech zvláštního určení v předloženém
          znění s účinností od 1. 2. 2005
B)  z ř i z u j e
      1. pro účely obsazování bytových jednotek zvláštního určení v lokalitě Bukov - Centrum
          bytovou komisi Magistrátu města Ústí nad Labem v tomto složení:
          a) Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
          b) Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
          c) Helena Herbstová, vedoucí oddělení podpory nestátních sociálních služeb odboru
              péče o občany
          d) Marta Bochezová, metodik bytů a majetku odboru majetku, organizací a služeb
          e) Romana Rohrlová, referent odboru majetku, organizací a služeb
          f) Bohumila Přikrylová, předsedkyně Okresní organizace Ústí nad Labem Svazu
              tělesně postižených                            
          g) Luděk Hellinger, člen Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR

46/05
Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům  zastupitelstev

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
         zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 697/2004 Sb.
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města s účinností od 1. ledna
              2005 v maximální výši
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                        T: 24. 2. 2005

47/05
Poskytnutí finančního příspěvku na studium

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku Univerzitě J.E.Purkyně ve výši 10 tis. Kč k úhradě
          tříměsíčního studia studentovi z Vladimírské oblasti  (VGPU)

48/05
Jmenování jednatele ODmÚ s.r.o.

Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/00 Sb. o obcích

A)   j m e n u j e   od 1. 2. 2005
       1. Ing. Václava Jursíka, bytem Ve Stromkách 199/5, 400 01 Ústí nad Labem 
           a) jednatelem společnosti ODmÚ, s.r.o.

49/05
Rezignace člena DR TSmÚ

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  rezignaci Ing. Miroslava Harciníka na funkci člena Dozorčí rady TSmÚ k 31. 1. 2005
B)  j m e n u j e    s účinností od  1. 2.  2005
      1. Jana Řeřichu
          a) členem dozorčí rady TSmÚ

50/05
Plán kontrolních akcí MmÚ a zjištění informací k zákonu č. 320/2001 Sb. v roce 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2005 a zjištění
           informací k zákonu č. 320/2001 Sb.

51/05
Kontrola plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a    v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení RM

52/05        
Dopravní obslužnost Masarykovy nemocnice

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) prověřit možnost přímého dopravního spojení z Masarykovy nemocnice do centra
              města přes křižovatku v  ulicí Sociální péče
                                                                                                          T: 10. 3. 2005

 

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města

 

 

 

Příloha usnesení

Projekty na rok 2005 - doporučená dotace Sociálně zdravotní komise do Rady města Ústí nad Labem

 

Organizace – předkladatel projektu

Název projektu

Doporučená dotace SZK do Rady města – v tisících Kč

Ústecký ARCUS, společnost onkolog. pacientů, jejich rod. příslušníků a přátel

IČ: 44553374

Poskytování sociálně rehabilitačních a informačních služeb onkologickým pacientům

49.90

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Ústí nad Labem

IČ: 44226900

Projekt na udržení stávajících sociálních služeb pro zdravotně postižené pro rok 2005

36.30

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje

IČ: 26593661

Projekt na udržení stávajících sociálních služeb

40.80

Svaz tělesně postižených, okresní organizace

IČ: 44225466

Udržení stávajících sociálních služeb

40.80

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

IČ: 63152517

Celoroční sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem

22.70

Dobrovolnické centrum

IČ: 70225842

Dobrovolníci seniorům

36.30

SENIOR

IČ: 69411239

Zajištění základního provozu Denního centra pro seniory
a terénní péče pro seniory  v Ústí nad Labem

45.40

Oblastní charita Ústí nad Labem

IČ: 44225512

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

45.40

Sdružení ochrana nenarozeného života, Poradna pro ženy a dívky

IČ: 00537675

Nezůstávej s problémem sama

27.20

SOKRATES Ústí nad Labem

IČ: 70582581

Středisko prvního kontaktu – Informační  a poradenské středisko „IPS“

40.80

Občanské sdružení DRAK, sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti

IČ: 44557426

Výchovný program prevence prostituce

27.20

Kulturní svaz JEKHETANE

IČ: 44557434

Udržení a zkvalitnění činnosti vzdělávacího centra v Mojžíři

47.20

Občanské sdružení Rodinný kruh

„R-kruh“

IČ: 44556535

Lávka

19.00

Kulturní svaz JEKHETANE

IČ: 44557434

Vytvoření nového vzdělávacího a kontaktního centra v Krásném Březně

40.80

OBERIG

IČ: 26636280

OBERIG

15.40

DRUG OUT CLUB, o.s.

IČ: 44554559

Evita – poradna pro ženy, uživatelky drog 2005

36.30

DRUG OUT CLUB, o.s.

IČ: 44554559

Ambulantní léčebná péče o uživatele drog a jejich blízké 2005

36.30

Občanské sdružení DRAK, Sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti

IČ: 44557426

Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe

38.10

Občanské sdružení SPIRÁLA

IČ: 68954221

Otevřené mezioborové supervize pro pracovníky v sociálních službách ve městě a okrese Ústí nad Labem

21.60

O. s. Self Help Ústí nad Labem

IČ: 68954085

Zrcadlo nejen pro ústecký region

28.80

Občanské sdružení Jurta

IČ: 63778718

Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den

33.60

O. s. Self Help Ústí nad Labem

IČ: 68954085

Informační služba pro oblast duševního zdraví v ústeckém regionu

7.10

Občanské sdružení SPIRÁLA

IČ: 68954221

Program prevence násilí na dětech mezi dětmi „Umím říci NE“

45.10

Zvláštní škola a Praktická škola, Trmice

IČ: 44555466

Malí a velcí aneb jednou taky budeš máma a táta

25.40

Zvláštní škola a Praktická škola, Trmice

IČ: 44555466

Škola místo ulice

19.90

Dům dětí a mládeže

IČ: 00829986

Soubor motivačních akcí pro děti ze sociálně slabších rodin

9.00

Celkem

 

836.40