image

19. RM Usnesení 435/07 - 460/07 (31.5.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

19.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 31. května 2007
Usnesení  č. 435/07 – 460/07

 


435/07
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  zprávu o plnění usnesení Rady města

436/07
Návrh čerpání 4. tranše úvěru od EIB

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s čerpáním čtvrté tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč s
          parametry:
          a) úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím
          b) zahájení splácení v r. 2013, ukončení splácení v r. 2030
      2. s rozpočtovým opatřením takto:
          a) snížení příjmové části rozpočtu v položce převody z vlastních fondů VHČ o částku 
              70 000 tis. Kč
          b) zvýšení třídy 8 financování v položce přijetí úvěru od EIB o  částku 100 000 tis. Kč
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu o částku  30 000 tis. Kč na zřízení
              investiční rezervy finančního odboru účelově určené na investiční akci Malá
              Hradební – revitalizace
      3. se zavázáním městských obvodů k zabezpečení schvalování svých rozpočtů včetně
          rozpočtových změn a skutečného hospodaření za samostatný MO tak, aby úhrn
          neinvestičních výdajů nepřesáhl úhrn neinvestičních příjmů
B)  u k l á d á
      1. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2007

437/07
Rozpočtová opatření finančního odboru

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1.  zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 97 tis. Kč pro MO
          Střekov na prevenci kriminality takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 97 tis. Kč
          b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 97 tis. Kč
      2. rozpočtové opatření finančního odboru MmÚ na dodatečné proúčtování daně z příjmů
          právnických osob za obec do rozpočtu MmÚ takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 525,88 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
              525,88 tis. Kč

438/07
Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím půjček a dotace z Fondu rozvoje bydlení  v celkové výši 1 705 tis. Kč
          dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B)  u k l á d á
      1. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2007

439/07
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru MOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části  výdajového rozpočtu ve výši 1 200 tis. Kč
          takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 1 200 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 1 200 tis. Kč
              na zajištění provozu Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
              organizace v roce 2007

440/07
Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci  OMOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 198,04 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši 198,04 tis. Kč
              vytvořených nad schválený rozpočet odborem MOS – přijaté pojistné náhrady
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 13,55 tis. Kč
              v oblasti oprav a údržby
          c) poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace zřízené městem ve
              výši 184,49 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města
              následkem živelné pohromy nebo vandalismem, a to:
              - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve
                 výši 98,71 tis. Kč
              - Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve výši
                54,65 tis. Kč
              - Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve výši 24,76 tis. Kč
              - Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,   příspěvková
                 organizace, ve výši 5,11 tis. Kč
              - Jesle města Ústí nad Labem,  příspěvková organizace, ve  výši 1,26 tis. Kč
      2. rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství ve výši 118,58 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši 118,58 tis. Kč
              vytvořených nad schválení rozpočet odborem MOS – oblast školství - přijaté
              pojistné náhrady
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS – oblast školství, o 
              částku 108,55 tis. Kč  v oblasti oprav a údržby
          c) poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10,03  tis. Kč na provoz základním
              školám k zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města následkem
              vandalismu, a to:
              - Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace, ve
                 výši 9,63 tis. Kč
              - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši
                400,- Kč

441/07
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad   Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. doporučení konkurzní komise ze dne 22. 5. 2007 na obsazení funkce ředitele Internátní
          mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace
B)  r u š í   ke  dni  31. 5. 2007
      1. pověření Ivy Manyczové výkonem funkce řízení Internátní mateřské školy, Ústí nad
          Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace
C)  j m e n u j e   s účinností od  1. 6. 2007
      1. Bc. Radku Mrkáčkovou, bytem Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 763/2b
          a) do funkce ředitelky Internátní  mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského
              1475/12, příspěvkové organizace

442/07
Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci „Výměna zvukového zařízení  v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 10, p.o.“

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
     1. komisi ve složení :
         Členové                                                         Náhradníci
         a) Ivan Dostál, člen RM                                f) Petr Ryšavý, člen RM
         b) Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS             g) Hana Podhajská, OMOS
         c) Břetislav Sedláček, OMOS                        h) Martina Chalupová, OMOS
         d) člen OHK                                                i) jiný člen OHK
         e) Lumír Havlas, SDOB                                j) Ing. Jan Svoboda, odborný poradce

443/07
Právní posouzení – Metropolnet, akciová společnost

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. záměr vstupu strategického partnera do akciové společnosti Metropolnet
      2. v souladu s § 102, odstavce 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. (O obcích)
          a) nutnost provedení právního posouzení smluvních vztahů akciové společnosti
              Metropolnet
B)  u k l á d á
      1. představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti Metropolnet
          v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) Zákona č. 128/2000 Sb.(O obcích)
          a) nepodávat informace nad rámec běžného obchodního styku o hospodaření akciové
              společnosti Metropolnet, s výjimkou jediného akcionáře a osob, které se prokáží
              plnou mocí, podepsanou primátorem města Ústí nad Labem
      2. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) zajistit provedení právního posouzení, ve smyslu bodu A) 2.  tohoto usnesení

T: 30. 6. 2007

444/07
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí org. 011130
- přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR k úhradě zvýšených  nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v  2. pololetí 2006

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a lesního
          hospodářství ve výši 50,15 tis. Kč takto:
          a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši
              50,15 tis. Kč, určené k úhradě zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu
              melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí roku 2006 pro státní podnik Lesy
              ČR – Lesní správa Děčín a lesní správy Litoměřice
          b) zvýšení  neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení
              ochrany ovzduší a lesního hospodářství o částku 50,15 tis. Kč na úhradu nákladů dle
              bodu A)1.a) tohoto usnesení

445/07
Stanovisko obce k provedení zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města po projednání
Pro zajištění souladu se zák. č. 561/2004 Sb. v pl. Znění

A)  s o u h l a s í
      1. s otevřením oboru vzdělání s názvem „pomocná škola“ v Základní škole praktické,
          Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvkové organizaci, od 1.9.2007

446/07
Zřízení přípravných tříd ZŠ pro školní rok 2007/2008

Rada města po projednání

A)  z ř i z u j e   pro školní rok 2007/2008
      1. v souladu s § 47, odst. 1, zák. č. 561/2004 Sb.  v pl. znění přípravné třídy na
          základních školách:
          a) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. – 1 třída
          b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. – 2 třídy
          c) Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. – 2 třídy
          d) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. – 1 třída
          e) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o. – 1 třída
          f) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o. – 1 třída
          g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o. – 1 třída

447/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 270 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru (skupina č. 3) o částku 270 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu o částku 270 tis. Kč na akci
              „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada“ – projektová dokumentace

448/07
Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení koncepcí a kanceláře
          tajemníka ve výši 166 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, odd.
              koncepcí – projekt „Ústí nad Labem – univerzitní město“ o částku 166 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o  částku
              166 tis. Kč na  úhradu zbylé části mzdových nákladů spojených s projektem
               „Ústí nad Labem – univerzitní město“

449/07
Žádosti o dotace na projekty „Svádov – Olšinky kanalizace“ a „Nová Ves –  kanalizace,  Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace“ - zamítnutí

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zamítnutí poskytnutí státní finanční podpory z programu Ministerstva zemědělství ČR
          č. 229310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací na projekt „Svádov 
          - Olšinky kanalizace“
      2. zamítnutí poskytnutí státní finanční podpory z programu Ministerstva zemědělství ČR
          č. 229310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací na projekt „Nová
          Ves  - kanalizace, Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrápskému, vedoucímu OSR
          a) zajistit sledování dotačních zdrojů a případné opětovné podání žádostí na projekty
             dle bodu A) tohoto usnesení

T: 29. 2. 2008

450/07
Projekt „Ústí nad Labem – záchrana architektonického dědictví města“ – žádost o dotaci a vytvoření projektového týmu

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav přípravy projektu „Ústí nad Labem – záchrana architektonického dědictví města“
B)  s c h v a l u j e
      1. vytvoření projektového týmu na projekt „Ústí nad Labem – záchrana architektonického
          dědictví města“
      2. podání žádosti o dotaci ve výši 15 000 tis. Kč včetně DPH na projekt „Ústí nad Labem
          – záchrana architektonického  dědictví města“  do programu Ministerstva kultury
          234 210 – podpora rozvoje a  obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení
C)  j m e n u j e
      1. řídící skupinu ve složení:
          a) Jan Řeřicha, náměstek primátora
          b) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR
          c) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
          d) Ivo Zíka, vedoucí OI
          e) Ing. Martina Šplíchalová, referentka OSR
D)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) jmenovat členy Pracovní skupiny ve složení dle návrhu Řídící skupiny

T: 4. 6. 2007

451/07
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 1 238 tis. Kč
          takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 1 088 tis. Kč
          b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v položce
              evidence a správy majetku o částku 150 tis. Kč
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
              1 238 tis. Kč na městský informační systém

452/07
Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše
          a) objekt č.p. 500 na pozemku p.č. 368
          b) objekt  bez č.p.  na pozemku p.č. 367/3
          c) objekt  bez č.p. na pozemku p.č. 371/2
          d) pozemek p.č. 368 o výměře 1756 m2
          e) pozemek p.č. 371/2 o výměře 68 m2
           f) pozemek p.č. 367/3 o výměře 105 m2
           g) pozemek p.č. 367/4 o výměře 405 m2
           h) pozemek p.č. 367/5 o výměře 2532 m2
           i) pozemek p.č. 364 o výměře 642 m2
           j) pozemek p.č. 365/14 o výměře 5000  m2
           k) pozemek p.č. 370 o výměře 2124 m2
           l) pozemek p.č. 371/4 o výměře 567 m2

453/07
Převod části pozemku v k.ú. Bukov formou prodeje

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem části pozemku p.č. 139/1 o výměře 1075 m2, která je určena geometrickým
          plánem č. 913-19/2007 jako pozemek p.č. 139/67 v k.ú. Bukov ČR Krajskému soudu
          v Ústí nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 296 700,- Kč, tj. 276,- Kč/m2
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2007

454/07
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti se stavbou „UL, unifikace Elektrárny Trmice, vývod VN I. etapa“
      1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.
          3866/1, p.č. 3869 a p.č. 3885/1 v k.ú. Ústí nad Labem ve prospěch společnosti ČEZ
          Distribuce, a.s., IČ 272232425, spočívajícího v právu umístění a strpění stavby
          zemního kabelového vedení VN společně s právem přístupu a příjezdu ke stavbě za
          účelem údržby a oprav za jednorázovou úhradu, jež bude stanovena znaleckým
          posudkem dle skutečného zaměření geometrickým plánem

455/07
Zatížení pozemku v k.ú. Dobětice věcným břemenem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zatížením pozemku p.č. 242 v k.ú. Dobětice věcným břemenem, jež bude spočívat
          v právu chůze a příjezdu k pozemkům p.č. 241/9 a 241/5 ve prospěch vlastníka a 
          uživatele těchto pozemků. Věcné břemeno zřídí PF ČR

456/07
Revokace usnesení RM č. 456/06 a 480/06

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e   v úplném znění         
      1. usnesení RM č. 456/06 ze dne 26.6.2006
      2. usnesení RM č. 480/06 ze dne 20.7.2006 
B)  s c h v a l u j e
      1. převod plavidla „Marie“ DC-4 (event.č. 200600 MUSL) formou prodeje panu Ivo
          Jirouškovi, bytem Poslední cesta 1258/3, Ústí nad Labem  za kupní cenu 43 tis. Kč
          včetně DPH

457/07
Zařazení nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku  a zveřejnění  záměru výpůjčky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  zařazení nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem:
          a) objekt č.p. 1743 na pozemku p.č. 2375
          b) pozemek p.č. 2375 o výměře 1527 m2
          c) pozemek p.č. 2376/1 o výměře 519 m2
          d) pozemek p.č. 2376/2 o výměře 1015 m2
          e) pozemek p.č. 2376/3 o výměře 402 m2
          f) pozemek p.č. 2376/4 o výměře 248 m2
      do vybraného majetku města
  2. zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem:
          a) objekt č.p. 1743 na pozemku p.č. 2375
          b) pozemek p.č. 2375 o výměře 1527 m2
          c) pozemek p.č. 2376/1 o výměře 519 m2
          d) pozemek p.č. 2376/2 o výměře 1015 m2
          e) pozemek p.č. 2376/3 o výměře 402 m2
          f) pozemek p.č. 2376/4 o výměře 248 m2
            pro Ústecký kraj

458/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45 tis.Kč panu Janu Součkovi na projekt
           „Zahradní železnice“

459/07
Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 4 068,72 tis. Kč na
          dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
          pro obce s rozšířenou působností takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 068,72 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku v celkové výši 1 400 tis.
              Kč, na úhradu mzdových nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní
              ochrany dětí
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku v celkové výši 500 tis.
               Kč, na úhradu povinného pojištění za zaměstnance
          d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku v celkové výši 800 tis.
              Kč, pro Městský informační systém na zajištění výpočetní techniky
          e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku v celkové výši 30 tis.
              Kč, na úhradu nákladů souvisejících se školením a vzděláváním pracovníků
              sociálně-právní ochrany dětí
          f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku v celkové výši
              900 tis. Kč, na úhradu provozních a věcných nákladů souvisejících s výkonem
              sociálně-právní ochrany dětí
          g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru SV o částku v celkové výši
              438,72 tis.  Kč, na úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany
              dětí 

460/07
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím volných bytů v bytovém komplexu Bukov – centrum formou pronájmu 
          zaměstnancům této instituce:
          a) Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
       1. uzavřeni smlouvy ve smyslu bodu A) tohoto usnesení
       2. prodloužení pronájmu zaměstnanci   Masarykovy nemocnice:
           a) MUDr. Marcel Vančo – Baráčnická 808/1, byt č. 202 (prodloužení do 31.7.2008)

 

 

                        Ing. Libor Turek, Ph.D.                                 Mgr. Jan Kubata                         
                          náměstek  primátora                                   primátor města