image

18. RM Usnesení 396/07 - 434/07 (17.5.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

18.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 17. května 2007
usnesení č. 396/07 – 434/07

 


396/07
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení
          a) 357/07 na 30. 6. 2007  
          b) 124/06a na 30. 6. 2007

397/07
Smlouva o provozování, správě a údržbě objektů čekáren MHD, reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na nemovitém majetku Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1.  usnesení RM č. 380/06 ze dne 8. 6. 2006 v úplném znění
B)  b e r e    n a   v ě d o m í     
      1. „Smlouvu o provozování, správě a údržbě objektů čekáren MHD, reklamních
          zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na nemovitém majetku Statutárního města Ústí
          nad Labem“ v předloženém znění
C)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucí odboru MOS
          a) předložit Radě města upravenou smlouvu se zapracovanými připomínkami členů
              Rady města

T: neprodleně

398/07              
Vyjádření územně samosprávného celku dle zákona o posuzování vlivu  na  ŽP „Bioplynová  stanice  Jedlová  Hora k.ú.  Ústí  nad Labem“

Rada  města  po  projednání
A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
       o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,                     
          v platném znění, k záměru „Bioplynová stanice Jedlová Hora k.ú. Ústí nad Labem“
          oznamovatele BIOPLYN ENERGY s.r.o. Ústí nad Labem
B)  p o ž a d u j e  
     1. posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se zaměřením na tyto oblasti
         vlivů na životní prostředí
         a) využití vzniklého fermentačního zbytku
         b) zneškodňování technologických odpadních vod
         c) obtěžování zápachem osob v okolí a obydlených oblastech                       
         d) skladování vstupních surovin (odpadů) na otevřených plochách
         e) zajištění odběru  tepla
         f) řešení návaznosti areálu stanice na sousední území Podhorského parku
         g) dopravní zatížení území včetně související problematiky (vyvolaná nákladní   
             doprava, zpevněné příjezdové komunikace, zabezpečení nákladních automobil-lů 
             přepravujících zpracovávané odpady) )

399/07  
Veřejná zakázka: „Celoplošný sběr, přepravu (svoz) a zajištění úpravy (dotřídění) vyseparovaných složek komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití  včetně materiálového využití ve Statutárním městě Ústí nad Labem:
a) skla (20 01 02) a skleněných obalů (15 01 07)
b) papíru a lepenky (20 01 01) , papírových a lepenkových obalů (15 01 01)
c) plastů (20 01 39), plastových obalů (15 01 02), kompozitních obalů (15 01 05) a směsných obalů (15 01 06)     

Rada města po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
      1. průběh zadávacího řízení na :
         „Celoplošný sběr, přepravu (svoz) a zajištění úpravy (dotřídění) vyseparovaných složek
         komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití včetně materiálového 
         využití ve statutárním městě Ústí nad Labem:
         a) skla (20 01 02) a skleněných obalů (15 01 07)
            b) papíru a lepenky (20 01 01), papírových a lepenkových obalů (15 01 07)
     c) plastů (20 01 39), plastových obalů (15 01 02), kompozitních obalů (15 01 05) a 
         směsných obalů (15 01 06).“
     2. dosavadní výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na :
          „Celoplošný sběr, přepravu (svoz) a zajištění úpravy (dotřídění) vyseparovaných složek 
          komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití včetně materiálového
          využití ve statutárním městě Ústí nad Labem :
         a) skla (20 01 02) a skleněných obalů (15 01 07)
            b) papíru a lepenky (20 01 01), papírových a lepenkových obalů (15 01 07)
      c) plastů (20 01 39), plastových obalů (15 01 02), kompozitních obalů (15 01 05) a 
          směsných obalů (15 01 06).“
      dle závěrů skupiny určené k posouzení nabídky ze dne 4.5.2007 „Zpráva posouzení 
      nabídky.“
B)   u k  l á d á
       1. ing. Alexandře Máslové, pověřené vedením odboru životního prostředí
          a) předložit Radě města návrhy smluv mezi Statutárním městem Ústí nad  Labem a 
             AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.

T: 14.6.2007

400/07
Informativní zpráva
- vyloučení veřejné podpory společnosti  EKO-KOM a.s. 
- úhrada škod na sběrných nádobách komunálního odpadu
- úhrada nákladů na budování stanovišť

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. uzavřením Smlouvy o řešení pilotního projektu mezi EKO-KOM a.s. a Statutárním
          městem Ústí nad Labem o „Zavedení a zefektivnění tříkontejnerového systému sběru
          využitelných složek komunálního odpadu včetně jejich obalové složky na území
          Statutárního města Ústí nad Labem“ se nejedná o veřejnou podporu ve smyslu zákona
          č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a nařízení vlády č. 310/2004 Sb. o
          přípustné míře veřejné podpory  v regionech soudržnosti ČR
      2. případné škody na sběrných nádobách zapůjčených na základě uzavřené Smlouvy o 
          výpůjčce k bezplatnému užívání 390 ks odpadových nádob mezi EKO-KOM a.s. a 
          Statutárním městem Ústí nad Labem a Smlouvy o obstarání věci mezi Statutárním
          městem Ústí nad Labem a AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. uhradí AVE CZ Ústí nad
          Labem s.r.o. jako obstaravatel
      3. případné náklady na budování 20 stanovišť sběrných nádob pro využitelné složky
          komunálních odpadů budou hrazeny z rozpočtu města jako řešitele

401/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „ZŠ Karla IV. – statické zajištění a kanalizace“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 14 360 tis. Kč
          takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 14 360 tis. 
              Kč z vytvořené rezervy na akci „ZŠ Karla IV.“
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 14 360 tis. Kč
              na akci „ZŠ Karla IV. – statické zajištění a kanalizace“

402/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Ústí nad Labem – Střekov  - rekonstrukce komunikace Karla IV.“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s rozpočtovým opatřením v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 6 500 tis. Kč
          takto:
          a) snížení investiční rezervy finančního odboru (skupina č. 3) o částku  6 500 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 6 500 tis. Kč
              na akci „Ústí nad Labem – Střekov – rekonstrukce komunikace  Karla IV.“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2007

403/07
Zřizování sběren kovového odpadu na území města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. se  zřizováním dalších sběren kovového odpadu na území města Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
          a) informovat Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, o nesouhlasném stanovisku
              Rady města Ústí nad Labem

T: 31. 5. 2007

404/07
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje – podněty Odboru územního plánování MmÚ k návrhu zadání

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. návrh zadání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
      2. podněty odboru územního plánování MmÚ k předloženému návrhu zadání Zásad
          územního rozvoje Ústeckého kraje
B)  u k l á d á
      1. Ing. Luboši Pauerovi, pověřenému vedením odboru územního plánování
          a) projednat s Ing. Zdenkou Švehlovou, vedoucí odboru územního plánování a
              stavebního řádu KÚ ÚK, zapracování podnětů odboru územního plánování MmÚ
              do zadání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

T: 31. 5. 2007

405/07
Rozpočtové opatření organizace č. 012001 – Městská policie Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření organizace č. 012001 – městské policie ve výši 291,79 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení příjmů z přijaté sankční platby ve výši 291,79 tis. Kč nad schválený
              rozpočet městské policie
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 291,79 tis.
              Kč na odkoupení motorového vozidla se zařízením pro měření rychlosti vozidel

406/07
Rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství org. č. 010511

Rada města po projednání

A)  n a ř i z u j e 
      dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 28, odst. 4,
      písmeno b) 
      1. odvod Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o. z Investičního
          Fondu ve výši 210 tis. Kč na akci „Nákup konvektomatu včetně příslušenství“ na účet
          Magistrátu města Ústí nad Labem č. 9005-1125-411/0100

T: 21. 5. 2007

B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS – oblast  
          školství ve výši 558,30 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů získaných dle bodu A) 1. tohoto usnesení ve výši 210 tis. Kč do
              rozpočtu odboru MOS – oblast školství
          b) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 348,30 tis. Kč u
               investiční akce „Čipový systém Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské
               3084/8, p.o.“
          c) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 558,30 tis. Kč na
               investiční akci  „Nákup konvektomatu včetně příslušenství pro Základní školu Ústí
               nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o.“

407/07
Rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství org. č. 010511

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS – oblast  
          školství ve výši 474,51 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 474,51 tis. Kč u
               investiční akce „Zateplení tělocvičny Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,
               p.o.“
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 474,51 tis. Kč na
              investiční akci „Rekonstrukce dle hygienické vyhlášky Základní škola a Mateřská
              škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p.o.“

408/07
Personální řešení funkce jednatele (ředitele) společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města po projednání v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/00 Sb. o obcích

A)  o d v o l á v á   k 31. 5. 2007 
      1. Zdeňka Ečera, jednatele – ředitele společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem,
          s.r.o.
          a) z funkce jednatele – ředitele společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem,
              s.r.o.
B)  d ě k u j e
      1. panu Zdeňku Ečerovi
       a) za jeho dosavadní práci ve funkci jednatele – ředitele společnosti Dům kultury města 
           Ústí nad Labem, s.r.o.
C)  j m e n u j e   s účinností od 1. 6. 2007
      1. Ivana Dostála, ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem
          a) jednatelem – ředitelem společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem,  s.r.o.
D)  z m o c ň u j e
      1. Ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru městských organizací a služeb
          a) k podpisu rozhodnutí jediného společníka Domu kultury města Ústí nad Labem,
              s.r.o.  podle bodu A) a C) tohoto usnesení a usnesení RM č. 133/06a, bod B)1., ze 
              dne 14. 12. 2006 ve formě notářského zápisu
E)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu A) C) a D) tohoto usnesení byla splněna
          doložka, podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (O obcích)
F)  u k l á d á
      1. Ivanu Dostálovi, jednateli – řediteli společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem,         
          s.r.o.   
          a) předložit Radě města koncepci společného provozu společnosti Dům kultury města 
              Ústí nad Labem, s.r.o. a Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p.o.

T: do 1. 9. 2007

409/07
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. doporučení konkurzní komise ze dne 16. 4. 2007 na obsazení funkce ředitele Základní
          školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
B)  ž á d á
      1. členy konkurzní komise
         a) o písemné zdůvodnění jejich postoje k jednotlivým uchazečům

410/07 
Příprava na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  stav příprav na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013
B)  ž á d á
      1. Ministerstvo pro místní rozvoj
           a) o urychlené dokončení příprav čerpání  Evropských fondů  na období 2007 - 2013

411/07
Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu ve výši 707,80 tis. Kč
          takto:
          a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje –
              oddělení koncepcí ve výši 707,80 tis. Kč
          b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro MO Střekov takto:
               - ve výši 595 tis. Kč na realizaci studie Termální koupaliště Brná
               - ve výši 112,80 tis. Kč na realizaci prováděcího projektu Vyhlídková věž Lesopark
                  Malé Sedlo

412/07
PZ Severní Předlice – MINOREC k.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  změnu smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad
           Labem a společností MINOREC k.s. dne 10. 5. 2006 takto:
     a) v textu ustanovení V. se ruší slova“…do jednoho roku..“ a nahrazují se slovy
         „…do dvou let…“

413/07  
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 
 A)  s c h v a l u j e
       1. podpis „charty 2007“, kterou se město připojí k Evropskému týdnu mobility v době od 
           16. do 22.září 2007 , tím že budou po dobu celého týdne  organizovány akce, které
            budou brát v potaz letošní motto: „Ulice pro lidi“.
       2.  poskytnutí finančních příspěvků u doporučených projektů 3.kola Dotačního programu
            projektu Zdravé město a místní Agenda 21, pro rok 2007 v celkové výši 270 540,- Kč
            takto:
            a) „Červená, zelená a modrá pro život“     13 200,- Kč
                 ZŠ speciální a MŠ, Pod Parkem 2788, UL 
                 příspěvková organizace,  IČ 445 55 091
             b) „Dobrý obal“        5 400,- Kč
                 ZŠ speciální a MŠ, Pod Parkem 2788, UL
                 příspěvková organizace, IČ 445 55 091
             c) „Babičko vyprávěj…“      10 500,- Kč
                  ZŠ speciální a MŠ, Pod Parkem 2788, UL
                  Příspěvková organizace, IČ 445 55 091
             d) „Prevence násilí a šikany – program pro školy“   30 000,- Kč
                  YMCA v Ústí nad Labem, Hradiště 4, UL
                  Občanské sdružení, IČ 265 33 839
             e) „Kamarád ti pomůže“      13 250,- Kč
                  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
                  Pod Parkem 2788, UL, Občanské sdružení, IČ 445 56 934
             f) „Aktivity pro zdravý životní styl osob s duševní poruchou“  5 000,- Kč
                  KOLUMBUS, Keplerova 32, UL
                 Občanské sdružení,  IČ 265 48 127
             g) „Učíme se pečovat o své zdraví“     30 000,- Kč
                  ZŠ Školní náměstí 100, UL
                  Příspěvková organizace, IČ 445 53 412
             h) „Tluče bubeníček“       14 700,- Kč
                  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
                  Pod Parkem 2788, UL, Občanské sdružení, IČ 445 56 93
             i) „Terénní pracovníci“      30 000,- Kč
                  Spirála, K Chatám 22, UL – Skorotice
                  Občanské sdružení,  IČ 687 54 221
             j) „Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů II.“  26 290,- Kč
                  MŠ Kytička, Pod Vodojemem 313/3B, UL
                  Příspěvková organizace, IČ 445 55 253
             k) „Babiččino vzpomínání“      20 000,- Kč
                  Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 3133/12,UL
                  Příspěvková organizace, IČ 445  55 326
             l) „ Mámo, táto pojď si se mnou hrát,     30 000,- Kč
                  pojď se mnou něco nového poznávat…“
                  MŠ Pohádka, Bezručova 323/7, UL
                  Příspěvková organizace, IČ 727 44 651
             m) „Dívka, žena, matka“      12 200,- Kč
                   Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
                   Pod Parkem 2788, UL
                   Občanské sdružení, IČ 445 56 93
              n) „Virtuální úřad práce aneb nechceme být nezaměstnaní“  30 000,- Kč
                   ZŠ Stříbrnická 3031/4, UL
                   Příspěvková organizace, IČ 445 53 196

414/07
Turistická doprava na Labi

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  uzavření smlouvy o zajištění osobní lodní dopravy na Labi s Ivo Kalvasem, Osobní
           vodní doprava, za těchto podmínek:
           a) cena 300 tis. Kč
           b) období provozu 1.5. – 30.9.2007
           c) četnost jízd minimálně 4 týdně
        2. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na provozování osobní lodní dopravy na Labi
            lodí Ariel takto:
            a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 300 tis. Kč
            b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
                oddělení veřejných vztahů o částku 300 tis. Kč
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrápskému vedoucímu odboru  strategického rozvoje
          a) zajistit uzavření smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení

T: 31. 5. 2007

415/07
Navýšení spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav příprav projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy Azylového domu pro
          bezdomovce v Ústí nad Labem“
      2. navýšení nákladů na projekt  „Rekonstrukce a stavební úpravy Azylového domu pro
          bezdomovce v Ústí nad Labem“, které jsou výsledkem výběrového řízení na
          zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení
B)  s o u h l a s í
      1. se spolufinancováním projektu v předpokládané  výši 4 577 tis. Kč včetně DPH
         + rezerva 1032 tis. Kč včetně DPH (10% z celkové ceny stavebních prací) s celkovým
         rozpočtem projektu 13 034 tis. Kč
C)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6.2007

416/07
Poskytnutí účelové dotace

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím účelové dotace ve výši 500 tis. Kč společnosti Sport Agency, s.r.o. na
          mediální propagaci her III. letní olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6.2007

417/07
Projekt „Archimédes“ v rámci programu CIVITAS+ - jmenování skupiny pro přípravu projektu

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o možnosti zapojení města Ústí nad Labem do projektu „Archimédes“ 
          v rámci programu CIVITAS+
B)  j m e n u j e
      1. skupinu pro přípravu projektu dle bodu A) tohoto usnesení ve složení:
          a) Jan Řeřicha, náměstek primátora
          b) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR
          c) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
          d) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

418/07
Udělení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě MŠ a ZŠ na školní rok 2007/08

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ dle § 23 odst. 3 školského zákona  na školní
          rok  2007/08 – zvýšení počtu dětí ve třídě
          a) Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B
          b) Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17
          c) Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195
          d) Mateřské škole Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1
          e) Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6
          f) Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26
          g) Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27
          h) Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1
          i) Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43
          j) Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6
          k) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1
          l) Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6
          m) Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1
          n) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34
          o) Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14
          p) Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385
          q) Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí  786/2
          r) Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526
          s) Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45
          t) Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7
          u) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41
          v) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11
          w) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10
          x) Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53
     2. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ dle § 23 odst. 3 školského zákona  na školní        
         rok 2007/08 – snížení počtu dětí ve třídě
          a) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28
          b) Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12
          c) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277
      3. udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ dle § 23 odst. 3 školského zákona  na školní
          rok 2007/08 – zvýšení počtu žáků ve třídě
          a) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150
          b) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17
          c) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5
      4. udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ dle § 23 odst. 3 školského zákona  na školní      
          rok 2007/08 – snížení počtu dětí ve třídě
          a) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5
      5. úhradu nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost Základní školy Ústí nad Labem,
          Školní náměstí 100/5, ve výši 988 tis. Kč.
B)  z m o c ň u j e 
      1. Ing. Romana Zettlitzera, vedoucího odboru péče o občany
          a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě pro základní a mateřské školy
              uvedené v bodě A) 1, 2, 3 a 4

419/07
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru péče o občany - Hry  III. Olympiády dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem 2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru péče občany ve výši 1 000 tis. Kč na poskytnutí účelové
          dotace společnosti s r.o. Sport Agency, určené na pořádání akce „Hry III. Olympiády
          dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem“ takto:
           a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2006
               lepším hospodařením než předpokládal neinvestiční rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu péče o občany, oddělení kultury a
               sportu o částku 1 000 tis. Kč

420/07
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši 171,05 tis. Kč
               vytvořených nad schválený rozpočet kanceláře tajemníka
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka – úsek správy a
              evidence majetku o částku 171,05 tis. Kč na zajištění správy majetku města
          c) zapojení příjmů z položky přijatých poplatků za uložení odpadů na skládky ve výši
              5 000 tis. Kč vytvořených nad schválený rozpočet odboru životního prostředí
          d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka  o částku
              5 000 tis. Kč na městský informační systém

421/07
Pronájem nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem (bývalá prodejna NISSAN – BETA
          HASE):
          a) objekt č.p. 1134 na pozemku p.č. 4334
          b) pozemek p.č. 4334 o výměře 782 m2
          c) pozemek p.č. 4190/6 o výměře 244 m2
          d) pozemek p.č. 4190/4 o výměře 86 m2
          e) pozemek p.č. 4190/5 o výměře 545 m2
               na dobu určitou  do 31. března 2008, společnosti AZ SANACE, a.s. za nájemné ve výši
               2 000,- Kč/měsíc

422/07
Pronájem nemovitostí v ul. Poláčkova 1, k.ú. Ústí nad Labem – CESPO o.s.

Rada města po projednání

A)  ž á d á
      1. majetkový výbor ZM,
         a) aby opětovně projednal pronájem předmětných nemovitostí, především v souvislosti
             s dalšími nájemními vztahy

423/07
Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 866 v k.ú. Předlice (jedná se o jižní část
          pozemku) za minimální kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2

424/07
Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 929/8 o výměře 181 m2 a pozemku p.č. 929/9
          o výměře 236 m2, vše v k.ú. Předlice za minimální kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2

425/07
Nabytí nemovitosti v ulici B. Němcové č.p. 226 v k.ú. Předlice do majetku města formou darování

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemku p.č. 84 o výměře 197 m2 vše v k.ú. Předlice do majetku
          Statutárního města Ústí nad Labem formou darování od Jiřího Vršínského, bytem
          Chlumecká 323, Chlumec
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení pozemku p.č. 84 o výměře 197 m2 vše v k.ú. Předlice do vybraného majetku
          města po schválení nabytí nemovitosti do majetku města Zastupitelstvem města
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6.2007

426/07
Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 880/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Krásné Březno za
          min. kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2

427/07
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek – Ústí nad Labem, ul.
      Revoluční a Bílinská“
      1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2520/14, p.č. 2616/29 a
          p.č. 4257 v k.ú. Ústí nad Labem ve prospěch společnosti SČP Net, s.r.o., IČ 27295567, 
          spočívajícího v právu umístění a strpění stavby plynárenského zařízení,  včetně  jejího                
          příslušenství,  společně  s právem  přístupu a příjezdu  ke  stavbě za  účelem  údržby a 
          oprav, a to za jednorázovou úhradu ve výši 28 875,- Kč, jež byla stanovena znaleckým
          posudkem č. 2106/20/07  dle  skutečného  zaměření  zmíněné  stavby  geometrickým
          plánem č. 3385-21/2007

428/07
Zřízení věcného břemene v k.ú. Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti se stavbou „UL, Za Vozovnou – přístavba penzionu“
      1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného  břemene k pozemkům p.č.
          139/2 a p.č. 139/61 v k.ú. Bukov ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ
           272232425,  spočívajícího  v  právu  umístění a strpění stavby zemního kabelového
           vedení NN společně s právem přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby a oprav
           za jednorázovou úhradu, jež bude stanovena znaleckým posudkem dle skutečného
           zaměření geometrickým plánem

429/07
Dohoda o přechodu práv a povinností k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 20. 1. 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dohody o přechodu práv a povinností k nájemní smlouvě uzavřené dne
          20.1.2004 mezi Statutárním městem  Ústí nad Labem  (budoucí pronajímatel)  a
          Obchodní společností Atelier 107, a.s.  (budoucí nájemce) v předloženém znění
B)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením dohody o přechodu práv a povinností ke smlouvě o uzavření budoucí
          kupní  smlouvy  ze  dne   20. 1. 2004  mezi  Statutárním  městem  Ústí nad Labem
          (budoucí prodávající) a   Obchodní společností Atelier 107, a.s. (budoucí kupující)
          v  předloženém znění
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6.2007

430/07
Uzavření smlouvy nájmu technického zařízení přístavního můstku DC3 s Českými přístavy a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření  smlouvy  o  nájmu  technického  zařízení  přístavního  můstku DC 3 mezi
          Společností  České přístavy, a.s., IČ 45274592, (pronajímatel) a Statutárním městem
          Ústí nad Labem (nájemce) za těchto podmínek:
       a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
       b) nájemné ve výši 900,- Kč/měsíc + 19% DPH, tj. celkem 1 071,- Kč

431/07
Dodatek k mandátní smlouvě s Městskými službami Ústí nad Labem, p.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o obstarání správy Mírového náměstí a
          výkonu dalších práv a povinností ze dne 15.1.2007 s městskými službami Ústí nad
          Labem, příspěvkovou organizací, IČ 71238301 s účinností od 1. 6. 2007, kterým se:
          a) rozšiřuje  předmět  správy  o  čistotu a úklid 20 ks informačních kiosků na území
              města  Ústí nad Labem
          b) mění výše měsíční mandátní odměny z 62 400,- Kč na 68 200,- Kč  bez DPH

432/07
Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí s FK RAVEL JUNIOR Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 1.10.1998
          s Fotbalovým klubem Ravel junior, IČ 44552599, kterým se:
          a) prodlužuje platnost smlouvy do 31.1.2022 s výpovědní lhůtou 3 měsíce

433/07
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Homole u Panny – přestupková agenda

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Homole u Panny v předloženém znění

434/07
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s těmito klienty:
          a) Eva Fialková, Baráčnická 809/3, Ústí nad Labem
          b) Mgr. Petra Jašari, Koperníkova 125, Děčín 31
       2. prodloužení pronájmu zaměstnankyni MN:
           a) Jitka Cikánková – Baráčnická 810/5, byt č. 209 (prodloužení do 14.6.2008)
       3. v návaznosti na své usnesení č. 101/06 pronájem v ulici Baráčnická těmto
           zaměstnancům institucí: 
           a) Mgr. Karel Knaifl, Baráčnická 809/3, byt č. 302 (Krajský soud v Ústí nad Labem)
           b) Doc. Ing. Štefan Segl’a, CSc, Baráčnická 809/3, byt č. 202 /UJEP)

 

 

                                Jan Řeřicha                                         Mgr. Jan Kubata
                          náměstek  primátora                                  primátor města