16.RM Usnesení 440/04-449/04 (8.7.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

16.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 8. července 2004

Usnesení  440/04 - 449/04

 

 


 

440/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace Městského stadionu - atletická dráha“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více

          zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace Městského stadionu - atletická dráha“

          realizované dle § 49 zákona č. 199/1999 Sb. v platném znění

 

B)  u k l á d á

      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic MmÚ

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě tj. firmou SSŽ

              a.s. Ústí nad Labem

 

                                                                                  T: do 31.7.2004

 

441/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Činoherní studio, dodávka systému (praktikáblů a sedadel)“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více

          zájemcům o veřejnou zakázku „Činoherní studio - dodávka systémů (praktikáblů a 

          sedadel) realizované dle § 49 zákona č. 199/1999 Sb. v platném znění

 

B)  u k l á d á

      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic MmÚ

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou

              Pro JGS s.r.o. Praha

 

                                                                                  T: do 15. 7. 2004

 

442/04

„Průmyslová zona Severní Předlice Ústí nad Labem - II. etapa 2. stavba“ - uzavření smlouvy o dotaci z fondu Phare 2003

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a    v ě d o m í

      1. informaci o poskytnutí grantu na základě doporučení mezirezortní komise

 

B)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Průmyslová zóna Severní

          Předlice Ústí nad Labem - II. etapa 2. stavba“ v rámci pomoci nečlenským zemím ES

          (číslo CZ2003SZ04) dle podmínek programu Phare 2003 - I. část

 

443/04

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých vztahů “Collegium Bohemicum“ - financování

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. stav přípravy projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení

          centra česko-německých studií „Collegium Bohemicum“

      2. podmínky poskytování dotací ze Společného regionálního operačního programu

          (SROP)

 

B)  s o u h l a s í

      1. se záměrem  „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra

          česko-německých studií „Collegium Bohemicum“ s finančním závazkem města

          profinancovat projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení

          centra česko-německých studií „Collegium Bohemicum“

 

C)  s c h v a l u j e

      1. podání žádosti o poskytnutí dotace ze SROP

 

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit všechny potřebné kroky dle bodu B, C

                                                                                  T: 30. 7. 2004

 

          b) předložit ke schválení Zastupitelstvu města usnesení o finančním závazku města

              profinancovat projekt

                                                                                  T: 23. 9. 2004

 

444/04

Rozšíření předmětu nájmu o část p.p.č. 2431/2 k.ú. Ústí nad Labem k reklamním účelům spol. RENGL, s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozšíření předmětu nájmu o část pozemku č. 2431/2 o výměře 3,5 m x 0,5 m v k.ú. Ústí

          nad Labem za účelem provozování plakátovací plochy firmě Rengl s.r.o. se sídlem

          Kozinova 1073/11, 460 01 Liberec, DIČ 192-25420160, za podmínek stávající NS (tj.

          1.050,- Kč/část pozemku/rok) formou dodatku

 

445/04

Pronájem částí přístřešků zastávek MHD

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem částí přístřešků zastávek MHD ve všech k.ú. města Ústí nad Labem za 

          účelem umístění plastových desek s kulturním programem reklamní agentuře Rengl

          s.r.o., zastoupené panem Jaroslavem Renglem, ředitelem společnosti, Kozinova

          1073/11, 460 01 Liberec za těchto podmínek:

          a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

          b) cena za pronájem je 1 100,- Kč/osazená zastávka/rok

          c) plastové desky budou o rozměru 310x180 cm a budou umístěny uvnitř přístřešků

              zastávek MHD

         d) plastové desky osadí nájemce do přístřešků MHD na vlastní náklady

         e) nájemce bude na své náklady odstraňovat tzv. černý výlep a zajišťovat řádný úklid a 

             likvidaci případného odpadu vzniklého provozem desek

         f) příspěvkovým organizacem města budou poskytnuty slevy ze standardních cenových

             podmínek, takže ceny budou činit 1,80 Kč resp. 2,60 Kč za jeden kus plakátu/den, v 

             období patnácti dnů před každými volbami do ZM bude na těchto deskách umísťovat

             předvolební plakáty místních kandidátů, stran a hnutí se slevou 50 % ze standardních

             cenových sazeb

         g) nájemce bude zajišťovat aktualizaci kulturního přehledu jedenkrát týdně

 

 

446/04

Souhlas s provedením reklamního nátěru na přístřešku zastávky MHD

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. provedení nátěru přístřešku zastávky MHD v ul. Drážďanská, k.ú. Krásné Březno, kdy

          tento nátěr bude ve formě propagace a reklamy firmy - tiskárna Milan Horák za

          jednorázový poplatek ve výši 10 000,- Kč s tím, že se o přístřešek bude starat tzn.

          udržovat čistotu a nátěr obnovovat v případě poničení povětrnostními podmínkami či

          vandalizmem

 

447/04

Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze SFŽP ČR na investiční akce k ochraně přírody a krajiny „Obnova turistické stezky Nebeské schůdky“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uplatnění žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR na investiční akci k ochraně přírody

          a krajiny „Obnova turistické stezky Nebeské schůdky“

 

 

448/04

Sociálně zdravotní komise

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Mgr. Kamily Němcové na členství v Sociálně zdravotní komisi RM

          ke dni 8. 7. 2004

 

B)  j m e n u j e

      1. paní Alenu Pokornou členkou Sociálně zdravotní komise RM ke dni 9. 7. 2004

 

449/04

Projektový tým Eden Park

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci MUDr. Jiřího Madara na post vedoucího projektového týmu Eden Park

          ke dni  8. 7. 2004

 

B)  s c h v a l u j e

      1. Mgr. Tomáše Jelínka vedoucím projektového týmu Eden Park ke dni 9.7.2004

 

 

                       Mgr. Tomáš Jelínek                                     Mgr. Jan Kubata                     

                       náměstek primátora                                  náměstek primátora