image

16. RM Usnesení 352/07 - 389/07 (19.4.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

16.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 19. dubna 2007
Usnesení 352/07 – 389/07

 


352/07
Zpráva o plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a    v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města

353/07
Rozpočtové opatření finančního odboru

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové  opatření finančního odboru na proúčtování úhrady daně z příjmů
          právnických osob za obec do rozpočtu MmÚ takto:
          a) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
              79 579,68 tis. Kč
          b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 79 579,68 tis. Kč

354/07
Dodatek č. 1 k Bezpečnostnímu programu společnosti SETUZA, a.s.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s vydáním rozhodnutí o schválení Dodatku č. 1 Bezpečnostního programu společnosti
          SETUZA, a.s. ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

355/07
Svěření movitého majetku do správy MO Neštěmice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. svěření kalového čerpadla elektrocentrály a 15 ks hasičských zásahových kabátů do
          správy MO Neštěmice

356/07
Poskytnutí finančního příspěvku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45 tis. Kč pro TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
          na 3. etapu rekonstrukce kuželny
      2. poskytnutí  finančního  příspěvku  ve výši  15 tis. Kč  pro  Český svaz PTP Ústí nad
          Labem

357/07
Zastoupení města v Bruselu, Lucemburku a Štrasburgu

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zajištění servisu a zázemí v Bruselu, Lucemburku a Štrasburgu pro vyjednávání vedení  
          města s úřady Evropské unie
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrápskému,  vedoucímu  odboru strategického rozvoje
          a) zajistit výběr poskytovatele servisu dle bodu A) tohoto usnesení

T: 10. 5. 2007

358/07
Občanské sdružení na ochranu životního prostředí v oblasti Předlice – Kolonie – nesouhlas se záměrem vybudovat mezisklad olejů a vybraných  nebezpečných odpadů v oblasti Předlice – Kolonie

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. dopis „Nesouhlas se záměrem vybudovat mezisklad olejů a vybraných nebezpečných
          odpadů  v  oblasti   Předlice – Kolonie  +  v  tamní  průmyslové  zóně“   Občanského
          sdružení na ochranu životního prostředí v oblasti Předlice – Kolonie, IČ 26516063 a
         Občanského sdružení Zahrádkářský spolek Předlice – Kolonie, IČ: 69388121
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh odpovědi na dopis dle bodu A) v předloženém znění
C)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) informovat ZM o postupu RM ve smyslu bodu A) a B)  tohoto usnesení

T: 28. 6. 2007

359/07
Smlouva o věcném břemenu k pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice společnosti ACTIVA, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem k pozemku
          p.č. 808/1 o výměře 6 143 m2 v k.ú. Předlice smlouvou o věcném břemeni uzavřenou
          se společností AKTIVA, s.r.o., sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČ 48111198, za
          těchto podmínek:
          a) věcné břemeno spočívá v oprávnění:
              - výstavba cyklistické stezky
              - výstavba technické infrastruktury
              - výsadba nízké zeleně
              - užívání a provádění údržby a oprav cyklistické stezky, technické infrastruktury a
                 zeleně
              oprávnění bude realizováno v souladu s regulačním plánem bloku 06 pro „Severní
              zónu Předlice“ v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 620-35/2007  
          b) věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
          c) věcné břemeno se zřizuje bezúplatně

360/07
Rozpočtové opatření odboru územního plánování – nákup softwaru ArcGIS a  KomPas3

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování
          ve výši 375 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční rezervy (skupina č. 3) finančního odboru o částku 375 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování o částku
              375 tis. Kč na nákup softwaru ArcGIS a  KomPas3 – technické zhodnocení

361/07
Návrh na pořízení nového územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s pořízením  nového  územního  plánu  Statutárního města Ústí nad Labem
      2. se jmenování Ing. arch. Zdeňka Šťastného do funkce určeného zastupitele pro
          projednávání všech  územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem
          a jejich změn
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na pořízení nového územního plánu Statutárního města Ústí nad
              Labem Zastupitelstvu města
          b) doporučit  Zastupitelstvu města  jmenování  Ing. arch Zdeňka Šťastného do funkce
              určeného zástupce pro projednávání všech územně plánovacích dokumentací města
              Ústí nad Labem a jejich změn

T: 26. 4. 2007

          c) zajistit zpracování a předložení žádosti na financování pořízení nového územního
              plánu Statutárního města Ústí nad Labem z vnějších zdrojů odborem strategického
              rozvoje MmÚ

T: 31.12.2007

362/07
Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci OMOS

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 107,18 tis. Kč takto:
          a) zapojení  příjmů z  položky  přijatých  pojistných  náhrad  ve  výši  107,18 tis. Kč
               vytvořených nad schválený rozpočet odborem MOS - přijaté pojistné náhrady
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 83,97 tis. Kč                
               v  oblasti oprav a údržby
           c) poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace zřízené  městem ve
               výši 23,21 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města
               následkem  živelné pohromy nebo vandalismem, a to:
                    - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
                      ve výši 16,74 tis. Kč
                    - Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 1,10 tis.
                       Kč
                    - Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 3,58 tis. Kč
                    - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 1,79 tis.  Kč
       2. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství ve výši 8,87 tis. Kč takto:
           a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných  náhrad ve  výši  8,87 tis. Kč
               vytvořených nad schválený rozpočet odborem MOS - oblast školství – přijaté     
               pojistné náhrady
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS - oblast školství, o částku
               2,40 tis. Kč v oblasti oprav a údržby
           c) poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 6,47 tis. Kč na provoz základním školám
               a mateřským školám, na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města
               důsledkem živelné pohromy nebo vandalismem, a to: 
                  - Základní  škola  Ústí  nad  Labem,  Anežky  České 702/17,  příspěvková   
                    organizace, ve výši 1,90 tis. Kč
                  - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve  
                    výši 2,98 tis. Kč 
                  - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6,  příspěvková       
                    organizace, ve výši 1,59 tis. Kč

363/07
Stanovení  objemů  prostředků  na  platy  a  schválení  odpisů dlouhodobého majetku  příspěvkových organizací pro rok 2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. objemy prostředků na platy pro rok 2007 příspěvkovým organizacím v kompetenci
          odboru MOS  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
      2. odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2007 příspěvkovým organizacím v kompetenci 
          odboru MOS dle přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení

364/07
Vypořádání majetku, závazků a pohledávek Obecního domu města Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci

Rada města po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í
             1. hospodářské výsledky společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem, s.r.o.  v
                 likvidaci k 31.12.2006 
B) s c h v a l u j e
                1. nabytí pohledávek ve výši 283.760,50 Kč od  Obecního domu města Ústí nad 
                    Labem, s.r.o. v likvidaci za jejich nominální hodnotu do majetku města
                2. nabytí automobilu Škoda Fabia ve vlastnictví Obecního domu města Ústí nad 
                    Labem, s.r.o. v likvidaci za cenu 100.000,- Kč do majetku města
                3. nabytí  olejového  radiátoru a vysavače  listí ve vlastnictví Obecního domu města 
                   Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci za celkovou odhadní cenu   701,- Kč do majetku
                   města
                4. započtení kupní ceny za majetek a pohledávky dle písm. B)  1. – 3. se závazkem 
                    Obecního domu Ústí nad Labem, s.r.o. v likvidaci vůči městu
                5. svěření  majetku  dle  bodu  B) 1. tohoto  usnesení  právnímu  úseku  kanceláře
                    tajemníka k vymáhání 
                6. svěření majetku dle bodu B) 2. tohoto usnesení do správy odboru hospodářské správy 
                    MmÚ a následně do užívání odboru MOS
                7. svěření majetku dle bodu B) 3. tohoto usnesení do správy odboru MOS a následně do 
                    správy Městských služeb Ústí nad Labem, p.o.

365/07
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – vozidlo Škoda pick-up SPZ TC 96-89

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. s ohledem na zůstatkovou cenu majetku vyřazení vozidla Škoda Pick-up SPZ
          TC 96-89, které je ve správě Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
          organizace z důvodu havárie a totální škody na vozidle

366/07
Rozpočtové opatření odboru  životního prostředí a odboru MOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na zajištění provozu v roce 2007 Kulturnímu
          Středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci zapojením dalších příjmů
          z poplatků za ukládání na skládky nad stávající rozpočet takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu odboru  životního prostředí o částku 2 000 tis. Kč
               v položce poplatky za uložení odpadů na skládky
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 2 000 tis. Kč
              na zajištění provozu Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové
              organizace v roce 2007

367/07
Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. použití písemné výzvy  k jednání v jednacím  řízení  bez  uveřejnění  ve  smyslu § 23
          odst. (7) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na „Celoplošný sběr,
          přeprava (svoz) a zajištění úpravy (dotřídění)   vyseparovaných  složek  komunálních 
          odpadů za  účelem  jejich  materiálového  využití  včetně  materiálového  využití  ve
          statutárním městě Ústí nad Labem
          a) skla (20 01 02) a skleněných odpadů (15 01 07)
          b) papíru a lepenky (20 01 01), papírových a lepenkových obalů (15 01 01)
          c) plastů (20 01 39), plastových obalů (15 01 02), kompozitních obalů (15 01 05)
              a směsných obalů (15 01 06)

368/07
Dodatek  č. 2  Smlouvy se společností  ELEKTROWIN a.s. a Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na zpětný odběr elektrozařízení skupin 1, 2 a 6
          (velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje)  se společností
          ELEKTROWIN a.s. v předloženém znění
      2. uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě s AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. o převedení
          povinností z Dodatku č. 2 ke smlouvě se společností  ELEKTROWIN a.s., vztahujícího
          se  na  zpětný  odběr  elektrozařízení  skupin  1, 2 a 6  (velké a malé domácí spotřebiče,
          elektrické a elektronické nástroje) v předloženém znění
B)  n e s o u h l a s í
      1. se zněním nového návrhu Smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení skupiny 3, 4, 7 a 8
          se společností ASEKOL s.r.o.
      2. se zněním změny Dohody č. 0/2006/026 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru
          elektrozařízení skupiny 5 společnosti EKOLAMP s.r.o.

369/07
Integrované povolení pro zařízení „Výroba vodního skla“ v areálu společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s  vydáním  integrovaného  povolení  společnosti  SETUZA, a.s., Ústí nad Labem pro
          stávající zařízení „Výroba vodního skla“ podle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

370/07
Smlouva o řešení  pilotního projektu  mezi EKO-KOM a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem a na ni navazující Smlouva o výpůjčce bezplatném užívání 390 ks odpadových nádob a Smlouva o obstarání věcí mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností AVE CZ  Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření  Smlouvy  o  řešení  pilotního  projektu mezi EKO-KOM a.s. a Statutárním
          městem Ústí nad Labem o „Zavedení a zefektivnění tříkontejnerového systému sběru
          využitelných  složek  komunálního  odpadu  včetně  jejich  obalové  složky na území
          Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
      2. uzavření  Smlouvy  o  výpůjčce  k  bezplatnému  užívání  390 ks odpadových  nádob
          navazující na Smlouvu o řešení pilotního projektu mezi  EKO-KOM a.s. a Statutárním 
          městem Ústí nad Labem v předloženém znění
      3. uzavření  Smlouvy  o  obstarání  věcí  mezi  Statutárním  městem  Ústí nad Labem a 
          Společností AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. o převzetí  závazků  města ze Smlouvy o
          řešení pilotního projektu  „Zavedení a zefektivnění  tříkontejnerového systému sběru
          využitelných složek komunálního odpadu města“ v předloženém znění

371/07
Zpráva o využití finančních prostředků získaných z veřejné sbírky a sponzorských  darů

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o využití finančních prostředků získaných z veřejné sbírky ve prospěch Útulku
          pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem a přehled sponzorských darů

372/07
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. 011130 - přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného  lesního hospodáře za 4. čtvrtletí roku 2006

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, oddělení ochrany vzduší a lesního
          hospodářství ve výši 35,61 tis. Kč takto:
          a) zapojení  účelové  neinvestiční  dotace  poskytnuté  ze  státního  rozpočtu ve výši
             35,61 tis. Kč, určené k úhradě nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za
              4. čtvrtletí roku 2006 pro státní podnik Lesy ČR – Lesní správa Děčín a Lesní správa
              Litoměřice
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
              ochrany ovzduší a lesního hospodářství o částku 35,61 tis. Kč na úhradu  nákladů dle
              bodu A ) 1. a)

373/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti školství

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních prostředků na podporu  školních  aktivit v celkové  výši  
         400 799,--Kč z prostředků ostatních neinvestičních výdajů určených pro oblast
         školství:
        a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B  27 000,- Kč
            - projekt Kdo si hraje nezlobí II
        b) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2  11 500,- Kč
            - projekt Ve zdravém těle zdravý duch
        c) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 26 000,- Kč
           - projekt Motýl
        d) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 3 000,- Kč
            - projekt Jarmark
        e) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4 6 600,- Kč
            - projekt Den bez úrazu
        f) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193 25 000,- Kč
           - volnočasové aktivity žáků
        g) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 1 000,- Kč
            - projekt Krásy dobětické přírody
        h) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5 12 000,- Kč
            - projekt Chci zdravě žít
        i) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17  10 000,- Kč
           - projekt Sportujeme se zvířátky
        j) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 3 000,- Kč
           - kroužek ručních prací
        k) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5    28 000,- Kč
           - projekt Motýl
        l) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5    6 000,- Kč
            - projekt Výtvarné radovánky
       m) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195  15 482,- Kč
            - projekt Malujeme na zeď
        n) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4 29 000,- Kč
            - projekt Dominanty našeho města
        o) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 30 000,- Kč
            - projekt Kdo si hraje nezlobí
       p) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17 30 000,- Kč
           - projekt Zdravé děti ve zdravém městě
       r) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195  30 000,- Kč
           - projekt Sluníčkové odpoledne
       s) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5    9 000,- Kč
           - volnočasové aktivity žáků
        t) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4 22 500,- Kč
           - projekt Florbal
       u) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 20 000,- Kč
           - volnočasové aktivity
       v) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193 29 350,- Kč
          - projekt Florbalová liga
      w) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195 8 789,- Kč
           - projekt Krtečkova živá zahrada
      x) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4 8 789,- Kč
         - volnočasové aktivity
      y) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27 8 789,- Kč
          - projekt Kamarád, to je ten koho mám rád

374/07
1. Rozpočtové opatření – „Kinematograf bratří Čadíků“
2. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu ve výši 47 tis. Kč takto:
          a) snížení  neinvestiční  části  výdajového  rozpočtu oddělení kultury a sportu Odboru
              péče o občany o částku 47 tis. Kč
          b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městskému obvodu Ústí nad Labem – město 
              ve výši 47 tis. Kč, určené na realizaci akce „Filmové léto 2007 – Kinematograf bratří
             Čadíků“
      2. navýšení finančních prostředků o 10 tis. Kč na grantový projekt „Propagační CD Fly to
          Mars“ pro  Mgr. Lucii Podrápskou na celkovou výši příspěvku 40 tis. Kč
      3. změnu účelu použití finančního příspěvku ve výši 14,1 tis. Kč občanskému sdružení
          STK Gebert  z  akce  „Přehlídka STK Gebert“  na  akci „Dětský festival sportovního
          tance“

375/07
Rozpočtové opatření finančního odboru, odborů péče o občany a kanceláře tajemníka – zvýšení kapitálu Fotbalového klubu Ústí, a.s. a HC Slovan Ústí a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro navýšení základního kapitálu společnosti 
          Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. takto:
          a) snížení investiční rezervy  finančního  odboru   ve  skupině 3 o částku 500 tis. Kč
          b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany, odd. kultury
               a sportu ve výši 2 000 tis. Kč
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 500 tis.
              Kč na navýšení základního kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.
       2. rozpočtové opatření  k  zajištění  zdrojů pro navýšení základního kapitálu společnosti
           HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. takto:
          a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany, odd. kultury
               a sportu ve výši 2 000 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 000 tis.
              Kč na navýšení základního kapitálu společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ, a.s.

376/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – volnočasové aktivity, třídy s rozšířeninou výukou TV

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků (do 50 tis. Kč v jednotlivém případě)
          a) na „akce volnočasového kalendáře“ v celkové výši 383 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) na podporu „dlouhodobé volnočasové činnosti členské základny do 18ti let“ v
              celkové výši 184 988,- Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
          c) pro „třídy s rozšířenou výukou TV“ v celkový výši 40 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 3 tohoto usnesení
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím finančních příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě):
          a) na podporu „dlouhodobé volnočasové činnosti členské základny do 18ti let“
              v celkové výši 214 240,- Kč v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
         b) pro „třídy s rozšířenou výukou TV“ v celkové výši 400 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 3 tohoto usnesení
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
               Zastupitelstvu města

T: 26. 4. 2007

377/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – změny

Rada města po projednání

A)  r u š í
      1. část usnesení RM č. 274/07 ze dne 1.3.2007 v bodě A) 1 písm. a) a písm. c)
B)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků (do 50 tis. Kč v jednotlivém případě) na sportovní
          aktivity roku 2007 takto:       
          a) příspěvky na akce „Sportovního kalendáře“ v celkové výši 1 251 250,- Kč v
              členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezentace mládeže“ v celkové výši 157 285,-
              Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
C)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím finančních příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě) na sportovní
          aktivity roku 2007 takto:       
          a) příspěvky na akce „Sportovního kalendáře“ v celkové výši 330 tis. Kč v členění dle 
              přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezentace mládeže“ v celkové výši 268 398,-
              Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
          c) příspěvek pro TJ Spartak v oblasti „Sportovní činnost členské základny do 18ti let“
              ve výši 260 634,- Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
D)  u k l á d á
       1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků dle bodu C) tohoto usnesení
               Zastupitelstvu města

T: 26. 4. 2007

378/07
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem (bývalá prodejna
          NISSAN-BETA HASE):
          a) objekt č.p. 1134 na pozemku p.č. 4334
          b) pozemek p.č. 4334 o výměře 782 m2
          c) pozemek p.č. 4190/6 o výměře 244 m2
          d) pozemek p.č. 4190/4 o výměře 86 m2
          e) pozemek p.č. 4190/5 o výměře 545 m2
               na dobu určitou, nejdéle však do konce měsíce března 2008

379/07
Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše

Rada města po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše:
          a) objekt garáže na st.p.č. 420/6
          b) objekt garáže na st.p.č. 420/7
          c) objekt garáže na st.p.č. 420/8
          d) objekt garáže na st.p.č. 420/9
           e) pozemek p.č. 420/6
           f) pozemek p.č. 420/7
           g) pozemek p.č. 420/8
           h) pozemek p.č. 420/9

380/07
Vyjmutí pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Klíše ze smlouvy o nájmu a  pronájmu  pozemků  mezi  městem  a  Wolleyballovým  a handballovým clubem Ústí nad Labem formou dodatku č. 1/2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 27.10.1994
          s Woleyballovým a handballoým clubem Ústí nad Labem, IČ 44226110, kterým se
          vyjímá pozemek p.č. 429/2 v k.ú. Klíše z předmětu nájmu

381/07
Převod části pozemku v k.ú. Bukov

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s převodem části pozemku p.č. 139/1 o výměře 1075 m2, která je určena geometrickým
          plánem č. 913-19/2007 jako pozemek p.č. 139/67 v k.ú.  Bukov  za  nabídnutou  cenu
          1,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) vést jednání o prodeji s jediným uchazečem
          b) předložit Radě města informace o jednání

T: 17. 5. 2007

382/07
Dodatky k mandátním smlouvám

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e  s  účinností od 1.5.2007
     1. uzavření dodatku č.1 k Mandátní smlouvě o obstarání správy bytového fondu a 
         výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.8.2006  s Městskými službami Ústí nad
         Labem, p.o., IČ 71238301, kterým se mění znění smlouvy takto:
         a) článek VI. – Práva a povinnosti správce, odstavec 2, písmeno m) nově zní: „předem
             si vyžádat souhlas mandanta o všech opravách a pořizování věcí v předmětu správy
             v případě, že celková částka přesáhne 10.000,- Kč bez DPH“
     2. uzavření dodatku č.1 k Mandátní smlouvě ze dne 22.4.2005  s TOMMI – SEVER,
         s.r.o., IČ 64651754, kterým se:
        a) rozšiřuje předmět správy o hřiště na pozemku p.č.1170/53 o výměře 656 m2    
            v k.ú.Bukov
      b) stanovuje měsíční mandátní odměna za správu hřiště na 2.000,- Kč bez DPH
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
       a) předložit  Radě města návrh na uzavření dodatku č.1 k Mandátní smlouvě o obstarání
           správy Mírového náměstí a výkonu dalších  práv a povinností ze dne 15.1.2007  s
           Městskými   službami Ústí nad  Labem, p.o., IČ  71238301,

T: 17. 5. 2007

383/07
Prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 4260/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodloužení platnosti smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 4260/1 o výměře 8 m2   v 
          k.ú. Ústí nad Labem ze dne 29. 12. 2006 se společností CC BRIGIT s.r.o., se sídlem
          Pionýrů 932/9, Ústí nad Labem do 31. 5. 2008

384/07
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka
          takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad  ve výši 209,90 tis. Kč
              vytvořených nad schválený rozpočet kanceláře tajemníka
          b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v položce 
              městské noviny o částku 1 300 tis. Kč
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka – úsek správy
              a evidence majetku o částku 1 509,90 tas. Kč na zajištění správy majetku města

385/07
Převod stavby „definitivní kabel VO“ po ukončení nájemní smlouvy s TSMÚ s.r.o. do majetku města Trmice

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem stavby „Definitivní kabel VO objekt C 444“ se zůstatkovou hodnotou
          131 789,- Kč, do majetku města Trmice formou darování
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 26. 4. 2007

386/07
Informativní zprávy o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí nad Labem Ústavním soudem ČR

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí nad
         Labem č. 81/2001 a č. 1/2004 Ústavním soudem ČR

387/07
Agenda Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s těmito klienty:
           a) Robin Robert Vongbounhanh, Truhlářova 1419/25 Ústí nad Labem
           b) Kateřina Petrovická, Šumavská 3101/21, Ústí nad Labem
           c) Jitka Mirvaldová, Bečov 61, Bečov okr. Most
      2. ukončení nájemní smlouvy s manželi Janem a Ramonou Novákovými vč. finančního
           vypořádání
      3. prodloužení pronájmu zaměstnanci instituce:
          a) MUDr. Andrej Kupec, (Masarykova Nemocnice)
              - Baráčnická 808/1, byt č. 306 (prodloužení do 14.5.2008)
      4. v návaznosti na své usnesení č. 101/06 pronájmu bytu v ulici Baráčnická těmto
          zaměstnancům instituce: 
          a) MUDr. Alena Hladíková, Baráčnická 808/1, byt č. 504 (Masarykova nemocnice)
          b) Jana Burláková, Baráčnická 809/3, byt č. 701 (Masarykova nemocnice)
          c) MUDr. Jitka Dvořáková, Baráčnická 810/5, byt č. 308 (Masarykova nemocnice)
          d) JUDr. Petr Košík, Baráčnická 809/3, byt č. 402 (Krajský soud)

388/07
Schválení auditora společnosti Metropolnet a.s. pro účetní závěrku za rok 2006

Rada města po projednání v souladu s § 102, odst. 2, písm. c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný společník Metropolnet, a.s.

A)  s c h v a l u j e
      1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky osvědčení č. 1713)
          a) na základě návrhu Představenstva a Dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. jako
             zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet a.s. za účetní období 2006

389/07
Poskytnutí finančních příspěvků

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč pro Univerzitu Jana Evangelisty
         Purkyně v Ústí nad Labem na zajištění akademické reprezentace ČR na ME
         v beachvolejbalu ve Valencii, Španělsko, ve dnech 16-19.7.2007
      2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 tis. Kč pro druhý ročník sportovně
          hudebního festivalu „Open Air Větruše 07“ pořádaný firmou Josef Pouzar na Větruše
          dne 29.6.2007

 

 

                            Jan Řeřicha                                        Mgr. Jan Kubata                         
                       náměstek  primátora                                 primátor města