image

10. RM Usnesení 217/08 - 224/08 (24.4.2008)

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

10.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 24. dubna 2008
Usnesení  217/08 – 224/08

 


 

217/08
Integrovaný plán rozvoje města k IOP – spolufinancování, manažer

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. návrh  Řídícího výboru  IPRM IOP na jmenování  Ing. Tomáše Sýkory,  vedoucího
          oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje (OK OSR) manažerem IPRM IOP a 
          Ing. Terezy Dostálové, referentky OK OSR, zástupkyní manažera IPRM IOP
B)  s o u h l a s í
      1. s nutností min. 20% spolufinancování projektů města zaměřených  na regeneraci  
          veřejných   prostranství  vybraných zón,  které  budou  tvořit  max.  60% objemu 
          Integrovaného plánu rozvoje města k IOP
C)  j m e n u j e
      1. Ing. Tomáše Sýkoru vedoucího OK OSR
          a) manažerem IPRM IOP
      2. Ing. Terezu Dostálovou, referentku OK OSR
          a) zástupkyní manažera IPRM IOP
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 24.4.2008

218/08
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21  Ústí nad Labem – projednání a schválení Zdravotního plánu města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o zpracování Zdravotního plánu města Ústí nad Labem rozpracovaného 
          v následující struktuře:
          - priority (s ohledem na priority Zdraví 21 vytyčené na úrovni Ústeckého kraje)
          - cíle, návrh ukazatelů a odborní garanti
          - skupiny aktivit (opatření)
B)  s o u h l a s í
      se zpracováním Zdravotního plánu města Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 24.4.2008

      2. Ing. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
        1. zajistit předložení hodnotící zprávy k plnění Zdravotního plánu vždy jedenkrát ročně
               na jednání Zastupitelstva města  

219/08
Okresní ulice – bezúplatný převod

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. současný stav postupu ve věci Okresní ulice
B)  r u š í
      1. usnesení RM č. 564/07 ze dne 26. července 2007
C)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu:
          a) částí  pozemků  p.č. 923/1, 923/2 a 1020/1  v k.ú. Předlice,   které  jsou  určeny
              geometrickým plánem č.  545–169/2004 jako pozemky p.č. 1077/1 o výměře 354 m2
              a p.č. 1077/4 o výměře 590 m2 vše v k.ú. Předlice,  do majetku  Ústeckého kraje
          b) tzv. II. části komunikace Okresní vymezené geometrickým plánem č. 632-185/2007
              do majetku Ústeckého kraje
          c) silničního přemostění nad p.p.č. 1072/2 v k.ú. Předlice do majetku Ústeckého kraje

220/08
Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu FO – MO Severní Terasa

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 281 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 1 281 tis. Kč
          b) poskytnutí dotace pro MO Severní Terasa ve výši 1 281 tis. Kč na posílení
              neinvestičních výdajů obvodu

221/08
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr  zhotovitele staveb  „Nová Ves – kanalizace“,  „Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa  - zateplení souboru objektů“ a „Úspory energie v ZŠ Karla IV.“

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby „Nová
          Ves – kanalizace“ ve složení:
          členové:                                           náhradníci:
          a) Ivan Dostál                                  f) Petr Ryšavý
          b) Ivo Zíka                                       g) Lubomír Kysilka
          c) Miroslav Rubáček                        h) Hana Blahníková
          d) Milan Bartůněk                            i) Mgr. Arno Fišera
          e) zástupce OHK                              j) zástupce OHK (jiný)
          administrátor: zástupce firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem         
      2. komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby „Úspory       
          energie v Domově pro seniory Severní Terasa – zateplení objektů“ ve složení:
          členové:                                           náhradníci:
          a) Ivan Dostál                                  f) Petr Ryšavý
          b) Ivo Zíka                                       g) Lubomír Kysilka
          c) Miroslav Rubáček                        h) Hana Blahníková
          d) Milan Bartůněk                            i) Mgr. Arno Fišera
          e) zástupce OHK                              j) zástupce OHK (jiný)
      3. komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby „Úspory
          energie v ZŠ Karla IV.“ ve složení:
          členové:                                           náhradníci:
          a) Ivan Dostál                                  f) Petr Ryšavý
          b) Ivo Zíka                                       g) Lubomír Kysilka
          c) Miroslav Rubáček                        h) Hana Blahníková
          d) Milan Bartůněk                            i) Mgr. Arno Fišera
          e) zástupce OHK                              j) zástupce OHK (jiný)

222/08
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Protipovodňová opatření Levý břeh Ústí nad Labem“ - PD

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru investic ve výši 4 000 tis. Kč takto:
    a) snížení investiční rezervy finančního odboru – skupina č. 3 o částku 4 000 tis. Kč
    b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 4 000 tis. Kč
        u akce „Protipovodňová opatření Levý břeh Ústí nad Labem“ – PD
 Toto rozpočtové opatření nabude platnosti schválením vytvořené investiční rezervy
  Zastupitelstvem města dne 24.4.2008 v rámci usnesení k bodu projednání  závěrečného  
        účtu za rok 2007

223/08
Změna Organizačního řádu MmÚ

Rada města po projednání
a v souladu s usnesením RM č. 102/08 ze dne 28.2.2008

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1.5.2008
      1. změnu Organizačního řádu MmÚ takto:
          a) snížení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru životního prostředí o 2
              tabulková místa
          b) v příloze 5 novou pracovní náplň odboru životního prostředí v předloženém znění
              uvedeném v důvodové zprávě
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. počet zaměstnanců zařazených do odboru životního prostředí je 19
      2. celkový počet zaměstnanců města zařazených do MmÚ se k 1.5.2008 snižuje z 397
          na 395
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT
          a) vydat příslušný dodatek ke směrnici RM č. 2/2006 Organizační řád ve smyslu bodu
              A) tohoto usnesení

T: 30.4.2008

224/08
Poskytnutí finančního příspěvku

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200 tis. Kč společnosti Flamm s.r.o.
          IČ 63249618, na úhradu části nákladů spojených s pořádáním  koncertu Ivety
          Bartošové a Daniela Hůlky, který se uskuteční dne 6.6.2008 v  Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 24.4.2008

 

 

                           Jan Řeřicha                                     Mgr. Jan Kubata
                     náměstek primátora                                primátor města