image

1. Usnesení RM 1/04 - 19/04 (15.1.2004)

22.01.2004

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

1. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne  15. ledna 2004
Usnesení   1/04 - 19/04


1/04
Plnění usnesení Rada města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í 
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění těchto usnesení RM:
          a) 353/03 na duben 2004
          b) 392/03 na březen 2004
          c) 577/03 na 11. 3.  2004
          d) 615/03 na 29. února 2004

2/04
Rozpočtové opatření k zapojení účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu  roku 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření k zapojení poskytnutých účelových prostředků do
          rozpočtu města Ústí nad Labem  roku 2003 v celkové výši 14 098,22 tis. Kč
          dle důvodové zprávy takto:
          a) zvyšuje se příjmová část tř. 4 o částku           14 098,22 tis. Kč
          b) zvyšuje se invest. část, tř. 6 o částku               2 099,94 tis. Kč
          c) zvyšuje se neinvest. část, tř. 5 o částku           6 496,93 tis. Kč
          d) zvyšují se dotace MO o částku                          5 501,35 tis. Kč

3/04
Žádost o prominutí poplatku z prodlení a nákladů řízení

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í 
      1. žádost dlužníka - paní Jaroslavy Wankeové o prominutí penále ve výši
          7 337,88 Kč ze dne 23. 11. 2003
B)  n e s c h v a l u j e
      1. prominutí pohledávky za paní Jaroslavou Wankeovou vzniklé jako poplatek
          z prodlení a náklady řízení v úhrnné hodnotě 7 337,88 Kč

4/04
Záměr převedení (změny zřizovatele) čtyř ústavů sociální péče pro mládež na Ústecký kraj

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. záměr převodu funkce zřizovatele čtyř ústavů sociální péče pro mládež
          na Ústecký kraj, ve smyslu důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) zpracovat návrh Ústeckému kraji ve smyslu bodu A) tohoto usnesení
                                                                                                           T: 20. 1. 2004

5/04
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Dobětice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Mgr. Marty Hlavičkové na funkci ředitelky Domova důchodců
          Dobětice k 31. 5. 2004 v souvislosti s jejím odchodem do starobního
          důchodu
B)  d ě k u j e
      1. Mgr. Martě Hlavičkové
          a) za její práci ve funkci ředitelky Domova důchodců Dobětice
 C) v y h l a š u j e
      1. výběrové řízení na funkci ředitele Domova důchodců Dobětice
D)  s c h v a l u j e
      1. znění inzerátu výběrového řízení, dle upravené důvodové zprávy
E)  j m e n u j e
      1. komisi pro výběrové řízení na ředitele Domova důchodců Dobětice, dle
          upravené důvodové zprávy
F)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby od 1. 6. 2004 byl
               jmenován nový ředitel Domova důchodců Dobětice

6/04
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové   organizace Domov důchodců Velké Březno - za rok 2003

Rada města po projednání
A)  s c h v a l u j e 
      v souladu s § 30, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb. (O rozpočtových pravidlech
      územních rozpočtů), v platném znění a s ohledem na § 102, odst. 2), písm. b)
      Zákona č. 128/2000 Sb. (Zákona o obcích) v platném znění
      1. převod  finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
          u příspěvkové organizace Domov důchodů Velké Březno za rok 2003 ve
          výši 1 189 629,- Kč

7/04
Převod Domu chemiků v Ústí nad Labem do majetku města
- informace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o probíhajících jednáních ve věci převodu „Domu kultury chemiků
          v Ústí nad  Labem“ do majetku města
B)  u s t a n o v u j e
      1. projektový tým ve složení:
          a) MUDr. Pavel Dlouhý, vedoucí
          b) Ivan Dostál
          c) Mgr. Tomáš Jelínek
          d) MUDr. Karola Haasová
          e) Radek Vonka
          f) Zdeněk Kymlička
          g) Roman Štajner
          h) Ing. Marcel Rahm
          i) Zdeněk Ečer

8/04
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. přidělení dotací poskytovatelům sociálně zdravotních služeb na rok 2004
          v celkové výši 558 300,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

9/04
Návrh smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Všebořická důlní propadlina - revitalizace, Ústí nad Labem, Ústecký kraj“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 792 600,-
          Kč na akci „Všebořická důlní propadlina - revitalizace, Ústí nad Labem,
          Ústecký kraj“ za podmínek dle předloženého návrhu Smlouvy č. 23690261
          o poskytnutí podpory

10/04
Záměr „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í 
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
          Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
          souvisejících zákonů k záměru „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“
B)  n e p o ž a d u j e
      1. doplnění Oznámení ani další posuzování záměru „Letiště Ústí nad Labem
          - Podhorský park“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
C)  s o u h l a s í
      ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
      1. s realizací záměru „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“

11/04
Bezpečnostní program na výrobu polyesterových a alkydových pryskyřic a Doplněk bezpečnostní zprávy na tuto výrobu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í  
      1. Doplněk Bezpečnostní zprávy a Bezpečnostní program na výrobu
          polyesterových a alkydových pryskyřic
B)  p o ž a d u j e
      1. doplnění a opravu dokumentů v následujícím smyslu
          a) oprava formálních chyb (číslování zdrojů rizika nesouhlasí se
              závěrečným zhodnocením)
          b) doplnění jednoduchých schémat výroby
          c) objasnění proč je míra rizika počítána pro látky, které nejsou uvedeny
               v seznamu nebezpečných látek
          d) výpočet míry rizika provést pro celá zařízení ne pro jednotlivé látky
              v zařízeních se nacházejících

12/04
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - dofinancování staveb

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic,
           organizace č. 1230 ve smyslu § 20 zákona č. 250/2000 Sb. takto:
            a) zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši
                2 387,70 tis. Kč (pol. 8115)
            b) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 22,00 tis. Kč u stavby
               „Rekonstrukce aleje lip Přístavní ul.“ (kap. 752, org 1230, § 3745,
                pol. 6121, ÚZ  485)
            c) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 234,47 tis. Kč u stavby
                „Rekonstrukce hřiště ZŠ Vinařská“ (kap. 611, org 1230, § 3113,
                pol. 6121, ÚZ 488)
            d) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 217,91 tis. Kč u stavby
                „Bukov centrum - infrastruktura“ (kap. 214, org 1230, § 3639, pol. 6121,
                ÚZ 402) 
            e) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 46,68 tis. Kč u stavby
                „Revitalizace Habrovického rybníka“ (kap. 731, org 1230, § 3749,
                pol. 6126, UZ 417)
            f) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 365,00 tis. Kč u stavby
                „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“ (kap. 731, org 1230,
                § 3743, pol. 6121, ÚZ 496)
            g) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 129,14 tis. Kč u stavby
                „KomunikaceVe Strouze“ (kap. 741, org 1230, § 2219, pol. 6121, ÚZ
               484) 
            h) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 26,00 tis. Kč u stavby
                „ZOO – geotermální využití“ (kap. 734, org 1230, § 3741, pol. 6126,
                ÚZ 486) 
            i)  zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 346,50 tis. Kč u stavby
               „Revitalizace Střekov. nábřeží“ (kap. 752, org 1230, § 3745, pol. 6121,
               ÚZ 409)

13/04
Energetické audity budov a energetických hospodářství v majetku města Ústí n.L.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. předložení žádosti o poskytnutí státní dotace na akci „Energetické audity
          budov a energ. hospodářství v  majetku města Ústí nad Labem“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) podat žádost o přidělení státní dotace dle důvodové zprávy
                                                                                                      T: 31. 1. 2004

14/04
Uzavření Dohody o zajištění vysílání PRIMA TV pro TVP Ústí nad Labem - Brná

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. uzavření dohody mezi městem Ústí nad Labem a FTV PREMIÉRA spol.
          s r.o. o zajištění vysílání PRIMA TV pro TVP Ústí nad Labem - Brná
          v souladu s touto dohodou

15/04
Jmenování člena komisí RM

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora
          a) předsedou komise Fondu rozvoje bydlení
          b) členem komise pro územní plán a rozvoj města
          c) členem finanční komise
          d) členem komise programu aktivní politiky města   

16/04
Mezinárodní konference „Tolerance místo intolerance. Němci v českých zemích - včera, dnes a zítra“ 

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m i
      1. předloženou informaci o konání mezinárodní konference „Tolerance místo
          intolerance. Němci v českých zemích - včera, dnes a zítra“, konané dne
          26. - 28. 3. 2004 v Ústí nad Labem

17/04
Rozdělení finačních prostředků „Sbírka na povodeň“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. vyplacení finančních prostředků z veřejné sbírky na povodně z roku 2002
           občanům postiženým povodní dle přílohy důvodové zprávy

18/04
Plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na
I. pololetí roku 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   
      1. plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na I. pololetí roku 2004

19/04
Udělování čestného občanství města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
      1. Mgr. Kamile Pelikánové, vedoucí Kanceláře primátora
          a) předložit Radě města návrh pravidel pro udělování čestného občanství
              města Ústí nad Labem
                                                                                                 T: 26. února 2004

 

  Mgr. Jan Kubata                        Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                         primátor města