image

1. RM Usnesení 1/05 - 23/05 (13.1.2005)

 

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora


U s n e s e n í


1.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 13. ledna 2005
Usnesení  1/05 - 23/05


 

1/05
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u  j e
      1. změnu termínů plnění usnesení RM:
          a) č. 553/04  na 24. 3. 2005
          b) č. 624/04 na 4. čtvrtletí roku 2005
          c) č. 627/04 na 10. 3. 2005

2/05
Peněžní dar pro postižené tsunami v Asii

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč společnosti Člověk v tísni pro pomoc
          postiženým tsunami v Asii
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření  finančního odboru, org.  010310 ve  výši 200 tis. Kč k zajištění
          zdrojů pro poskytnutí daru takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech vytvořených v roce 2004 nižšími
              než  rozpočtovými úroky z úvěrů ve výši 200 tis. Kč
          b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu finačního odboru o částku 200 tis. 
              Kč na poskytnutí peněžitého daru pro postižené tsunami v Asii
          Toto rozpočtové opatření je podmíněno schválením výše uvedeného daru
          Zastupitelstvem města
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                              T: 13. 1. 2005

3/05
Zadávací podmínky a jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na kontokorentní úvěr 150 mil. Kč

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. způsob provedení zadávacího řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru, schváleného
          Zastupitelstvem města  dne  16. 12. 2004,  usnesením  č. 317/04, se   zadávacími
          podmínkami dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení
      2. harmonogram výběrového řízení dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení
B)  j m e n u j e
      v souladu s č. 6 a 7 Směrnice RM č. 1/2004 o veřejných zakázkách
      1. hodnotící komisi ve složení:
          členové:     Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora
                             Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ
                             Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ
                             Mgr. Ondřej Langr, právník kanceláře tajemníka MmÚ
                             zástupce OHK
          náhradníci: Ing. arch. Zdeněk Šťastný, člen RM a předseda FK
                             Šárka Oleárníková, právnička právního úseku kanceláře tajemníka MmÚ
C)  u k l á d á
      1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO
          a) zajistit realizaci zadávacího řízení v souladu s bodem A) tohoto usnesení
                                                                                                     T: dle harmonogramu    


4/05
Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004 takto:
           a) zapojení účelové dotace od Ústeckého kraje pro MO Neštěmice ve výši 1 381 tis.
               Kč takto :
               - zvýšení příjmové části rozpočtu MmÚ o částku 1 381 tis. Kč
               - poskytnutí účelové dotace MO Neštěmice ve výši 1 381 tis. Kč na investiční akci
                 „Stavební  úpravy  sportovního  areálu  pro  míčové  hry - areál  FK  Český lev
                 Neštěmice“

5/05
Účast města Ústí nad Labem na investičních veletrzích v roce 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. účast města Ústí nad Labem na investičních veletrzích:
           a) MIPIM, 8. - 11. 3. 2005, Palais de festival Cannes - Francie
           b) URBIS 2005, 19. - 23. 4. 2005, Brno - Výstaviště
           c) EXPO REAL 2005, 10. - 12. 10. 2005, Mnichov - Německo
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu odboru AP
          a) předložit Radě města
              - vyhodnocení přínosu účasti města na investičních veletrzích v předchozích letech
              - plánovaný  způsob a obsah  prezentace na veletrzích uvedených v bodě A) tohoto
                usnesení
                                                                                                                 T: 10. 2. 2005  

6/05
Rozpočtová opatření roku 2004 ZŠ a MŠ v právní subjektivitě

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
1) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu škol  v PS   v celkové
    výši 6 896 510 Kč takto:
    a) zapojení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu školám v PS na úhradu 
        přímých nákladů ve výši 6 896 510 Kč  (UZ 33 353, pol. 4122,) 
 b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS takto:
              UZ 33 353, č. § 3111, pol. 5331, kap. 622, č. akce:
                5220 (MŠ, U plav. Haly, ÚL), ve výši                                                  63 860 Kč
             5230 (MŠ, Sukova, ÚL) ve výši                                                            63 660 Kč
             5240 (MŠ Centrum, V. Hradební, ÚL) ve výši                                     65 620 Kč 
             5250 (MŠ, Stříbrnické Nivy, ÚL) ve výši                                             64 760 Kč
             5260 (MŠ, Větrná, ÚL) ve výši                                                             90 840 Kč
             5270 (MŠ Stříbrníky, Stříbrnická, ÚL) ve výši                                     79 030 Kč
             5280 (MŠ Kameňáček, Kamenná, ÚL) ve výši                                     69 630 Kč
             5290 (MŠ, Vojanova, ÚL) ve výši                                                         52 270 Kč
             5300 (MŠ Zvoneček, Školní, ÚL) ve výši                                             65 330 Kč
             5310 (MŠ Pomněnka, ÚL) ve výši                                                        64 150 Kč
             5320 (MŠ Neštěmice, Mlýnská, ÚL) ve výši                                        53 170 Kč
             5330 (MŠ Vyhlídka, Rozcestí, ÚL) ve výši                                          58 160 Kč
             5340 (MŠ Skalnička, Peškova, ÚL) ve výši                                          50 820 Kč 
             5350 (MŠ Dobětice, Rabasova, ÚL) ve výši                                       129 710 Kč
             5370 (MŠ, Marxova, ÚL) ve výši                                    26 540 Kč

                                                                          3
             5380 (MŠ, Škroupova, ÚL) ve výši                                                       17 900 Kč
             5390 (MŠ Pohádka, Bezručova, ÚL) ve výši                                        34 800 Kč              
             5400 (MŠ Kytička, Pod vodojemem, ÚL) ve výši                                64 040 Kč
             5410 (MŠ Sluníčko, J. Jabůrkové, ÚL) ve výši                                     64 920 Kč 
             5430 (MŠ Motýlek, Keplerova, ÚL) ve výši                                         61 130 Kč
             5440 (MŠ Písnička, Studentská, ÚL) ve výši                                        70 210 Kč
             5450 (MŠ Pastelka,Horní, ÚL) ve výši                                                 55 180 Kč
             5460 (MŠ, E. Destinové, ÚL) ve výši                                                   33 810 Kč 
             5470 (MŠ, Karla IV., ÚL) ve výši                                                         33 040 Kč
             5480 (MŠ, Vinařská, ÚL) ve výši                                                          35 320 Kč 
             5490 (MŠ, 5. Května, ÚL) ve výši                     28 060 Kč

             UZ 33 353, § 3115, pol. 5331, kap. 622, č. akce:
             5210 (Internátní MŠ, Čajkovského, ÚL) ve výši                                   40 250 Kč

             UZ 33 353, č. § 3113, pol. 5331, kap. 612, č. akce:
             5010 (ZŠ Hluboká, ÚL) ve výši                                                           323 110 Kč
             5020 (ZŠ, Palachova, ÚL) ve výši                                                       273 840 Kč
             5030 (ZŠ, E. Krásnohorské, ÚL) ve výši                                             354 890 Kč
             5040 (ZŠ, Školní nám. 100, ÚL) ve výši                                             150 470 Kč
             5050 (ZŠ, Husova, ÚL) ), ve výši                                                        243 190 Kč
             5060 (ZŠ, Karla IV., ÚL) ve výši                                                         233 760 Kč
             5070 (ZŠ, SNP, ÚL) ve výši                                                                424 010 Kč
             5080 (ZŠ, Vojnovičova , ÚL) ve výši                                                  252 510 Kč
             5090 (ZŠ, České mládeže , ÚL) ve výši                                              237 040 Kč
             5110 (ZŠ, Mírová , ÚL) ve výši                                                          344 880 Kč
             5120 (ZŠ, Stříbrnická , ÚL) ve výši                                                    404 110 Kč
             5130 (ZŠ, Nová , ÚL) ve výši                                                             265 280 Kč
             5140 (ZŠ, Vinařská, ÚL) ve výši                                                        247 350 Kč
             5150 (ZŠ, A. České , ÚL) ve výši                                                       330 310 Kč
             5160 (ZŠ, Neštěmická , ÚL) ve výši                                                   250 610 Kč
             5170 (ZŠ, Pod vodojemem , ÚL) ve výši                                            257 080 Kč
             5180 (ZŠ, Hlavní , ÚL) ve výši                                                           330 340 Kč
             5190 (ZŠ, Rabasova , ÚL) ve výši                      338 730 Kč
             5360 (ZŠ a MŠ, Jitřní , ÚL) ve výši                                                      95 790 Kč  
      2) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS v celkové
          výši   17 095 Kč takto
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu  školám v PS   za účelem
              úhrady nákladů na Projekt P 1 ve výši  17 095  Kč  (UZ 33 245, pol. 4122)
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS takto:
              UZ 33 245, č. § 3113, pol. 5331, kap. 612, č. akce:         
             5060 (ZŠ, Karla IV., ÚL) ve výši                                                        8 095 Kč
             5190 (ZŠ, Rabasova , ÚL) ve výši                                                      9 000 Kč
          

7/05
Rozpočtové opatření organizace 010630

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu Odboru péče o občany, org.č.
           010630 ve výši 300 tis. Kč takto:
           a) zapojení účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 300 tis. Kč
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany o částku
               300 tis. Kč  na  úhradu  přípravy  projektu  „Podpora a rozvoj  informatiky  pro
               fungování obcí a regionů - optimalizace struktury  komunitní  péče v regionech“
               (RISK) (č. org. 010630, § 4319, pol. 5166, kap. 213, UZ 17360)

8/05
Jmenování ředitelky Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e   s účinností od 3. 2. 2005
      1. Petru Fiklíkovou
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy Kameňáček,  Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,
               příspěvková organizace

9/05
Jmenování ředitelky Mateřské školy Vyhlídka,  Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e   s účinností od 11. 2. 2005
      1. Bc. Evu Duffkovou
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2,
               příspěvková organizace

10/05
Jmenování ředitelky Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e   s účinností od 15. 2. 2005
      1. Ivanu Španielovou
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy  U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence
               1022/27, příspěvková organizace

11/05
Pověření řízením příspěvkové organizace Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí   nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Ing. Ivany Holinkové na funkci ředitelky Ošetřovatelské a pečovatelské
          služby Ústí nad Labem, ke dni 28. 2. 2005
B)  d ě k u j e
      1. Ing. Ivaně Holinkové
          a) za její práci ve funkci ředitelky Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad
              Labem
C)  p o v ě ř u j e   s účinností od 1. 3. 2005
      1. Naděždu Urbíkovou        
          a) řízením Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad Labem
D)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) předložit návrh na řešení situace Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad
              Labem
                                                                                                         T: 28. 2. 2005
                              

12/05
Pověření výkonem funkce tajemníka konkurzní komise

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. ukončení pracovního poměru Mgr. Zdeňka Kaviny, tajemníka konkurzních komisí na
          obsazení funkce ředitele
          a) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10
          b) Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195
          k 31. 12. 2004
B)  p o v ě ř u j e
      1. Kláru Sottnerovou, pracovnici odboru MOS
          a) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
              funkce ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10
          b) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
              funkce ředitele Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195


13/05
Převod části p.p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem - tzv. blok 003

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s prodejem části pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 5 m2 za účelem
          umístění trafostanice Severočeské energetické a.s. za cenu 4 000,- Kč s tím, že veškeré
          úhrady spojené s prodejem zaplatí kupující
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                              T: 24. 2. 2005


14/05
Prodej pozemků v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s prodejem:
          a) části p.p.č. 808/1 v k.ú. Předlice - “Průmyslová zóna Předlice“ s vyčleněním plochy
              pro  předpokládanou přeložku  technické  infrastruktury o výměře  cca  4 400 m2,
              přesná  výměra bude  dána  geometrickým plánem,  firmě  Rekultivace Ústí  nad
              Labem, s.r.o.  za kupní cenu 25,- Kč/m2, celkem cca 110 tis. Kč
          b) celého  území  vymezeného v  bloku 02  „Průmyslová  zóna  Předlice“ jako plocha 
              dopravy jejíž součástí je část  p.p.č. 808/2, část p.p.č. 809/4, část  p.p.č. 809/1 vše
              v k.ú.  Předlice  o  celkové  výměře  cca  3 800 m2,  přesná  výměra  bude  dána
              geometrickým plánem, firmě Rekultivace Ústí nad Labem,  s.r.o. za  kupní cenu
              25,- Kč/m2, celkem cca 95 tis. Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                             T: 24. 2. 2005

15/05
Snížení nájemného - garáže pod Mariánskou skálou

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
      1. snížení jednorázového nájemného o 100 tis. Kč v platbě nájemného za I. čtvrtletí 2005
          pro  ing. Stanislava Štrympla - nájemníka nemovitosti Hrnčířská 3356/26 v Ústí nad
          Labem


16/05
Změny pravomocí vedoucího OMOS při nakládání s majetkem města

Rada města po projednání

A)  r u š í
      1. z důvodu ukončení platnosti smluv o nájmu nemovitostí k 31. 12. 2004 uzavřených
          mezi městem a příspěvkovými organizacemi sociálního a  kulturního charakteru a
          organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem:
          a) zmocnění  Ing. Marcela Rahma,  vedoucího  odboru  MOS,  k  udílení  souhlasu
              vlastníka  k  podnájmům v  nemovitostech města,  které byly svěřeny  do  nájmu
              organizacím  v  působnosti odboru  MOS  na  dobu  určitou,  tj.  od  16. do 31.
              kalendářních dnů, schválené usnesením RM č. 203/97 a 217/98
          b) zmocnění ředitelů příspěvkových organizací k udělování souhlasu za  majitele v
              případě  krátkodobých  podnájmů  do 15 kalendářních dnů, schválené  usnesením
              RM č. 203/97, 217/98, 298/00, 280/02 a  397/04
         c) Směrnici  ke  způsobu  evidence  a  inventarizace  majetku  města,    pronajatého
             příspěvkové organizaci ke kompetenci odboru MOS, schválenou usn. RM č. 441/99
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu Organizačního řádu MmÚ
          a) ve smyslu bodu A)1 a) tohoto usnesení
          b) ve smyslu zmocnění vedoucího odboru MOS k uzavírání (podpisu) smluv o svěření
              movitého majetku do správy příspěvkovým organizacím


17/05
„Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků
- X. část

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s klienty dle seznamu v příloze tohoto
          usnesení

18/05
Rezignace člena Komise prevence kriminality

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Františka Španbauera na členství v Komisi prevence kriminality Rady města
          k 1. 1. 2005

19/05
Rozpočtové opatření rozpočtu r. 2004 - org.č. 11130

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v rozpočtu roku 2004 takto:
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad
              Labem ve výši 54,81 tis. Kč takto:
              - zvýšení příjmové části rozpočtu MmÚ o částku 54,81 tis. Kč
              - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí MmÚ
                o částku 54,81 tis. Kč, na zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov


20/05
Záměr „Sběrný přepravní uzel, Jateční 436/77“ v Předlicích

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o
          posuzování  vlivů na životní  prostředí a o změně  některých  souvisejících zákonů
          (v platném znění),  k záměru  „Sběrný  přepravní uzel, Jateční 436/77“ v Předlicích
B)  p o ž a d u j e
      1. doplnění předloženého Oznámení o:
          a) úplný popis hlukové zátěže, tj. vč. popisu současného stavu, resp. situace, která
              nastane po zprovoznění obou etap
          b) prokázání, že přípustné hladiny hluku vyhoví i po zprovoznění obou etap
       2. minimálně jeden den v týdnu (neděle) bez stavební činnosti
C)  s o u h l a s í
      1. ve smyslu  zákona  č. 100/2001 Sb.  (v platném  znění)  s  realizací  záměru  „Sběrný
          přepravní uzel, Jateční 436/77“ v Předlicích za předpokladu, že provoz SPU nepřispěje
          ke zvýšení hlukové zátěže u obytných objektů nad povolené limity


21/05
Záměr „Sklad hořlavých kapalin, Spolchemie, a.s.“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
          posuzování vlivů na životní  prostředí a o změně  některých  souvisejících  zákonů
          (v platném znění), k záměru „Sklad hořlavých kapalin, Spolchemie, a.s.“

B)  p o ž a d u j e
      1. doplnit předložené Oznámení o:
          a) povinnost investora zpracovat bezpečnostní program ve smyslu zákona č. 353/1999
              Sb., o prevenci závažných havárií (v platném znění)
          b) zákres objektu do platné mapy záplavového území řeky Labe tak, jak je stanovil v
               roce 2004 Krajský úřad Ústeckého kraje
          c) přesnou  specifikaci  medií,  která  jsou  vedena  potrubními  mosty  v  blízkosti
              navrhovaného skladu hořlavých kapalin (V 47, V 44 a H 12)

C)  s o u h l a s í
      1. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) se záměrem „Sklad hořlavých
          kapalin, Spolchemie, a.s.“ po doplnění oznámení dle bodu B) tohoto usnesení


22/04
Trolejbusová trať na Střekov

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
       1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) předložit Radě města návrh postupné realizace investice „Výstavba trolejového
               vedení pro trolejbusy na Střekov“
                                                                                                       T: 27. 1. 2005

23/05
Uzavření silnice E 55

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) připravit informaci o důsledcích uzavření silnice E 55 s návrhem dalšího postupu
                                                                                                       T: 27. 1. 2005 
 

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města

 

 


       
                                                                                                               Příloha č. 1 k usnesení
                                                                                                                     RM č. 3/05


Město Ústí nad Labem

                                 Zadávací podmínky a zadávací dokumentace
      pro  podání nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru

1. Předmětem  otevřeného řízení je zadání veřejné zakázky na kontokorentní  úvěr  do výše   
    150 mil. Kč  na financování přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu roku na 
    financování výdajů Města Ústí nad Labem
2. Základní podmínky nabídek:
    a) úvěr bude poskytnut jako kontokorentní s možností průběžného opakovaného čerpání a
        splácení bez poplatků za předčasné splacení,
    b) uchazeč nabídne pohyblivou úrokovou sazbu  1M PRIBOR, s případnou odchylkou
    c) doba splatnosti úvěru je do 12 měsíců od účinnosti smlouvy,
    d) smlouva umožní první čerpání úvěru nejdříve 30.4.2005,
    e) ručení: bez zajištění,
3. nabídka bude předložena pouze v jedné variantě,
4. celá nabídka bude předložena v českém jazyce,
5. nabídka bude obsahovat celkovou předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky  včetně
    propočtu, tj. celkové náklady zadavatele za předpokladu trvání načerpaného úvěru v
    maximální výši tj. 150 mil. Kč po celou dobu 12 měsíců úvěrového vztahu při úrokové 
    míře 1M PRIBOR ve výši 2,5% p.a.+ - případná tržní odchylka + veškeré poplatky či jiné 
    náklady plynoucí z řádně plněného úvěrového vztahu.
6. součástí nabídky bude i návrh úvěrové smlouvy.  Návrh smlouvy nebude podmiňovat  
    poskytnutí úvěru na zajištění určitého objemu platebního styku zadavatele v určené bance,
7. zadavatel si vyhrazuje právo:
    -odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit,
    -nevracet podané nabídky
8. zadávací dokumentace bude pro uchazeče k dispozici u zadavatele ve struktuře:
    - Rozvaha a Výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu  Fin 2-12M města Ústí nad Labem, 
       obojí sestavené ke dni  31.12.2003 + zpráva auditora
    - Rozvaha a Výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu  Fin 2-12M města Ústí nad Labem, 
       obojí sestavené ke dni  30.11.2004
    - rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2005
    - přehled o přijatých úvěrech a půjčkách a o poskytnutých ručeních města do r. 2006
    - prognóza  příjmů a výdajů  města Ústí nad Labem do r. 2006

Vzetí úvěru schválilo Zastupitelstvo města dne 16.12.2004  usnesením č. 317/04. Zadávací podmínky a zadávací dokumentaci schválila Rada města dne 13.1.2005 usnesením č. 3/05

V Ústí nad Labem  13. ledna 2004

                                                                              ing. Rudolf Jakubec,
                                                                         vedoucí finančního odboru
                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem

 

 

                                                                                                                   Příloha č. 2
                                                                                                                Usn. RM č. 3/05

 

Město Ústí nad Labem

Harmonogram výběrového řízení na kontokorent v r. 2005 

     

dnů

1Čt

16.12.2004

ZM schválení vzetí úvěru 
2Čt

13.1.2005

RM schválení zadávacích podmínek§ 48, jmenování členů hodnotící komise …§ 57

28

3

14.1.2005

Odeslání na centrální adresu  

1

4St

19.1.2005

Centrální adresa doručeníoznámení zadávacího řízení § 84 a prováděcí předpis5
5Po

31.1.2005

Centrální adresa zveřejnění  12
6St

9.3.2005

podání nabídky, otevírání obálek (9.3 je 37 dnů)dle § 54 odst. 5 a) nesmí být kratší 36 dnů37
7Út

15.3.2005

hodnotící komisedle § 59 nejpozději do 30 dnů po T podání nabídky6
8Čt

24.3.2005

RM schválení výsledku soutěže 9
9Čt

31.3.2005

doručení rozhodnutí uchazačům o přidělení zakázkydle § 65 odst. (2)7
10Pa

15.4.2005

Možnost uchazečů podat námitku dle § 88dle §66 (2) možnost podat námitku do 15 dnů 15
11

29.4.2005

Uzavření smlouvy o úvěrudle § 66 (2) bezodkladně uzavřít smlouvu14
12

27.5.2005

Uveřejnění výsledku zadáv.řízení§ 67 (1)b) do 30 dnů po uzavření smlouvy u podlimitní zakázky28

 

 Zpracoval: 20.12.04 ing. Jakubec

 

 

                                                                                                               Příloha usnesení RM
                                                                                                                   č.   17/05


        Seznam klientů k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní

  Daniel Granát          Brožíkova 163/9, Ústí nad Labem
  Jana Jirsová             U zvonařky 2536/1-G, Praha 2
  Zbyněk Šikuta          Spartakiádní 258/4, Ústí nad Labem
  Mgr. Jiří Lang          Dr. Horákové 625/3, Ústí nad Labem
  Vlasta Doušová        Raisova 785/19, Ústí nad Labem 
  Petr Němec               Masarykova 3093/22, Ústí nad Labem