Materiály

21. jednání dne 3.10.2018

2. Metropolnet, a. s.: (1) úkoly pro období 2019 – 2021, (2) nová organizační struktura společnosti, (3) stav soudních sporů k 18. 09.2018
Příloha č. 1 Zpráva o úkolech společnosti Metropolnet, a.s. pro období 2019 – 2021
Příloha č. 2 Organizační struktura společnosti Metropolnet, a.s.
Příloha č. 3 Stav soudních sporů k 18. 09.2018
Příloha č. 4 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha č. 4b žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

3. Metropolnet a.s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2018 a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
Příloha č. 1 Výpis z usnesení ze 46. jednání představenstva společnosti Metropolnet, a.s.,konaného dne 19. září 2018

4. Rozpočtové opatření FO - zapojení účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ze státního rozpočtu
Příloha č. 1 Avízo z Krajského úřadu Ústeckého kraje

5. Rozpočtové opatření OHS

6. Rozpočtové opatření OŽP a KT

7. "Parkoviště Malátova - velkoplošná oprava" - výběr dodavatele

8. "Oprava a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem" - zhotovitel stavby - výběr dodavatele

9. "Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem"

10. Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

11. "Rekonstrukce Letního kina - sanace" - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvěš o dílo
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 3 vč. změnového listu č. 5
Příloha č. 2 Smlouva o dílo + Dodatek č. 1 a č. 2

12. Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování - "Revitalizace ulice Nová II. etapa"

13. Projekt FORGET HERITAGE

14. Rozpočtové opatření OSR a KT - ITI ÚChA

15. Rozpočtové opatření OSR - OCR

16. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2018
Příloha č. 1 Tabulka hodnocených projektů
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace včetně přílohy

17. "Bukov-centrum" obsazení 2 bytů zvláštního určení 2+KK novými nájemníky

18. Uzavření dodatku č.3 příkazní smlouvy o obstarání správy centra města Ústí nad Labem s rozpočtovým opatřením ODM
Příloha č. 1-2 Návrh dodatku vč. přílohy, nabídka

19. Smlouva o nájmu pozemku VS 6508006218 na pronájem pozemku p. č. 4302/26 v k. ú. Ústí nad Labem - SŽDC
Příloha č. 1-2 Návrh Smlouvy o nájmu pozemku VS 6508006218, výpis KN, ortofotomapa

20. Rozpočtové opatření ODM – veřejná linková doprava

21. Smlouva o spolupráci
Příloha č. 1 příloha usnesení Smlouva o spolupořadatelství

22. Rozpočtové opatření OKSS – oblast kultury

23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Mimořádné sportovní výkony“

24. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace

25. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018

26. Rozpočtové opatření OKSS

27. Rozpočtové opatření OKSS, stavebního odboru a finančního odboru - Zápůjčka Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s.
Příloha č. 1 Smlouva o zápůjčce peněz

28. Rozpočtové opatření OKSS a OSR - oddělení cestovního ruchu

29. Víceleté financování v oblasti kultury v letech 2019 a 2020 – smlouva o poskytnutí dotace na akce mimořádného významu
Příloha č. 1 příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace – víceleté granty na akce mimořádného významu

30. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu
Příloha č. 1 příloha usnesení Dodatek ke smlouvě – změna účelu a termínu vyúčtování

31. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018

32. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí doplatku vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s.
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

33. Městské služby Ústí nad Labem – personální řešení

34. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím

35. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím

36. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

37. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace

38. Souhlas s podáním žádosti Kulturního střediska města Ústí nad Labem o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha č. 1 Žádost KSUL ze dne 11. 9. 2018 (Festival židovské kultury)
Příloha č. 2 Souhlas zřizovatele - formulář FÚK
Příloha č. 3 Žádost KSUL ze dne 11. 9. 2018 (Šikana)
Příloha č. 4 Souhlas zřizovatele – formulář FÚK

39. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy od MUDr. Ivy Peškové
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
Příloha č. 3 Vzorová darovací smlouva na finanční dar od Women for Women o. p. s. na období 4. 10. 2018 do 31. 12. 2018
Příloha č. 4 Návrh darovací smlouvy Sportovní centra 15/2018

40. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy
Příloha č. 1 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.

41. Vyjádření ke zřízení soukromé základní školy podle §147 odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Příloha č. 1 žádost spolku Naše VESNA, z. s, Masarykova 141/379, 400 01 Ústí nad Labem
Příloha č. 2 žádost společnosti www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

42. Rozpočtové opatření Kp a OSR - oddělení cestovního ruchu

43. Poskytnutí peněžitého daru
Příloha č. 1 Žádost

45. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí dotace MO město na provoz