Materiály

14. jednání dne 20.5.2019

2. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2018
Příloha č. 2 Tabulková příloha
Příloha č. 1 Příloha usnesení

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO ze státního rozpočtu
Příloha č. 1 Avízo KÚÚK o převodu FP ve výši 2 828 000,-Kč

4. Uzavření VPS s obcí Povrly
Příloha č. 1 Žádost o uzavření VPS
Příloha č. 2 Návrh veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 3 Usnesení ZO Povrly

5. MRS Vstupenky Ústí - rozpočtové opatření

6. Rozpočtové opatření OSR a KT

7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/10336 projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“
Příloha č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - metodika

8. Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení
Příloha č. 1 Příloha č. 1
Příloha č. 2 Příloha č. 2
Příloha č. 3 Příloha č. 3

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM ÚL

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM

11. Žádost o vydržení části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1 Žádost, fotodokumentace, stanovisko právního odboru MmÚL, usnesení MK RM ÚL

12. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 2 Znalecký posudek č.16 - 586/2019
Příloha č. 1 Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, Výpis z usnesení Majetkové komise

13. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské doprvy veřejnou linkovou osobní dopravou - Dodatek č. 10
Příloha č. 1 Dodatek č. 10

14. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“

15. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

16. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

17. Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři

18. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2019
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

19. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

20. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018
Příloha č. 1 Přehled čerpání účelových finančních příspěvků poskytnutých v roce 2018 p. o.
Příloha č. 1usnesení Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 (výsledky hospodaření 62 p. o., včetně rozdělení výsledků hospodaření do fondů p. o.)
Příloha č. 2usnesení Přehled nedočerpaných investičních příspěvků poskytnutých v roce 2018 do fondu investic p. o., které budou ponechány ve fondu investic p. o. pro rok 2019
Příloha č. 2 ZŠ E. Krásnohorské, p. o. – Žádost o posunutí termínu vyúčtování investiční akce ze dne 28. 12. 2018 – akce: „Modernizace učeben fyziky a chemie“
Příloha č. 3 Domov Velké Březno, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 11. 4. 2018 – akce: „Rekonstrukce výtahu v pavilonu B“
Příloha č. 4 Domov pro seniory Krásné, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 8. 4. 2018 – akce: „PD – Rekonstrukce prádelny“
Příloha č. 5 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 11. 4. 2018 – akce: „Pořízení 2 ks automobilů“
Příloha č. 6-1 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 10. 4. 2018 – akce: „Vybudování kolumbárních buněk hřbitov Skorotice“
Příloha č. 6-2 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 11. 4. 2018 – akce: „Rekonstrukce hřbitovní kaple Krásné Březno“
Příloha č. 6-3 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 30. 1. 2018 – akce: „Pořízení osobního automobilu“
Příloha č. 6-4 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 11. 4. 2018 – akce: „Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem“
Příloha č. 6-5 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 11. 4. 2018 – akce: „Rekonstrukce v areálu šaten – fotbalový stadion Neštěmice“
Příloha č. 6-6 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 9. 4. 2018 – akce: „Pořízení nákladního automobilu Avia“
Příloha č. 6-7 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 10. 4. 2018 – akce: „Pořízení atrakcí do dětského bazénu v plavecké hale Klíše“
Příloha č. 7 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování účelového příspěvku na provoz (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 8. 4. 2018 – akce: „GO multimediální kostky MIS 06 na Zimním stadionu“
Příloha č. 8 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování účelového příspěvku na provoz (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 8. 4. 2018 – akce: „Procesní a datová analýza GDPR u p. o.“
Příloha č. 9 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování investičního příspěvku (k 31. 12. 2018), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ ze dne 5. 4. 2018 – akce: „Rekonstrukce topení v objektu Prokopa Diviše 5“

21. Odměny ředitelů příspěvkových organizací dle § 224 ZP

22. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Darovací smlouva

23. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy na školní rok 2019/2020
Příloha č. 1 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o.
Příloha č. 2 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.

24. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě na základních školách ve školním roce 2019/2020
Příloha č. 1 Žádost Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
Příloha č. 2 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.

26. Revokace usnesení Rady města č. 308/12R/19 ze dne 23.4.2019