Materiály

8. jednání dne 25.2.2019

2. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody
Příloha č. 4 Žádost MO město ze dne 28.1.2019
Příloha č. 3 Žádost MO Neštěmice ze dne 18.1.2019
Příloha č. 2 Žádost MO Severní Terasa ze dne 18.1.2019
Příloha č. 1 Žádost MO Střekov ze dne 9.1.2019

3. Rozpočtové opatření FO - snížení příspěvku na výkon státní správy na rok 2019
Příloha č. 1 KÚÚK dopis ze dne 16.1.2019 - přidělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2019

4. Žádosti MO o další neinvestiční dotace na mzdy
Příloha č. 5 Žádost MO Střekov ze dne 29.1.2019 o 3 300 tis. Kč na řešení 20 VPP
Příloha č. 4 Žádost MO Střekov ze dne 28.1.2019 o dotaci 885 tis. na zařazení 5 VPP do pracovního poměru
Příloha č. 3 Žádost MO Neštěmice ze dne 24.1.2019 o dotaci 3 940 tis. Kč na zařazení 17 VPP do pracovního poměru
Příloha č. 2 Žádost MO Severní Terasa ze dne 21.1.2019 o dotaci 1 800 tis. Kč pro 7 zaměstnanců
Příloha č. 1 Žádost MO město ze dne 29.1.2019 o dotaci 1 800 tis. Kč pro 5 zaměstnanců

5. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská - IV. etapa - výběr dodavatele

6. Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa - výběr dodavatele

7. Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova) - výběr dodavatele

8. Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. - Severní Terasa - výběr dodavatele

9. Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická - výběr dodavatele

10. Vyhlášení veřejné zakázky "Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. "

11. Vyhlášení veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace"

13. Hospodářská a sociální rada Ústecka, z. s.
Příloha č. 1 Dopis Hospodářské a sociální rady Ústecka, z. s. ze dne 21.1.2019

14. Euroregion Elbe / Labe

16. Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší
8RM19_m16p1
8RM19_m16p2
8RM19_m16p3
8RM19_m16p4
8RM19_m16p5
8RM19_m16p6

17. Rozpočtová opatření OHS - převod zasmluvněných a nedočerpaných fin. prostředků

18. Rozpočtobvé opatření OSR a KT - OP TP

19. Rozpočtové opatření OSR - Studie providitelnosti U SMART Zone

20. Rozpočtové opatření OSR - OK

21. Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence
Příloha č. 1 Zápis z jednání likvidační komise MmÚ
Příloha č. 2 Protokoly č. VP/18/0015 - VP1/18/0025
Příloha č. 3 Tabulka

22. Rozpočtové opatření ODM - podzemní koše

23. Souhlas se stavbou na pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení MK RM ÚL

24. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM ÚL

25. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
8RM_M25_2019_P1

26. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1599/1 v k. ú. Ústí nad Labem
8RM_M26_2019_P1

27. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Výzva k podávání žádosti o dotaci z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro rok 2019
Příloha č. 3 Formulář „Žádosti o dotaci z Fondu Rady města Ústí nad Labem z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2019“
Příloha č. 4 Formulář „Žádosti o změnu údajů dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2019“
Příloha č. 5 Formulář „Finančního vypořádání poskytnuté dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2019“

28. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Výzva k podávání žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 3 Formulář „Žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem “
Příloha č. 4 Formulář „Žádosti o změnu údajů dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
Příloha č. 5 Formulář „Finančního vypořádání poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem “
Příloha č. 5a) Formulář „Finančního vypořádání poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem “

29. Využití finančních prostředků na Městské akce

30. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace

31. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

32. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce sportovního kalendáře“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce sportovního kalendáře

33. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

34. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

35. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce volnočasového kalendáře

36. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“

37. Personální řešení v příspěvkových organizací za oblast školství

38. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti školství
Příloha č. 1 Žádost DDM, p. o., ze dne 23. 1. 2019, o přidělení finančních prostředků z rozpočtu KÚÚK
Příloha č. 2 Vyjádření KÚÚK k žádosti, ze dne 24. 1. 2019
Příloha č. 3 Žádost ředitele DDM, p.o., ze dne 28. 1. 2019 o navýšení příspěvku na provoz pro rok 2019

39. Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části výdajového rozpočtu

40. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti p.o. ostatní

41. Udělení souhlasu Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci s upuštěním od vymáhání pohledávek

42. Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha č. 1 Oznámení o zrušení žádosti
Příloha č. 2 Žádost o příspěvek (FÚK)
Příloha č. 3 Souhlas zřizovatele (FÚK)

43. Statut a jednací řád Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj - nové znění
Příloha č. 1 Usnesení Komise
Příloha č. 2 Nové znění statutu a jednacího řádu komise

44. Rozpočtové opatření KP a FO - VISO

45. Rozpočtová opatření FO - dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmÚ
Příloha č. 1 Žádosti Městského obvodu město ze dne 8.2.2019 a 14.2.2019
Příloha č. 2 Žádost Městského obvodu Severní Terasa ze dne 12.2.2019
Příloha č. 3 Žádost Městského obvodu Neštěmice ze dne 18.1.2019
Příloha č. 4 Žádost Městského obvodu Střekov ze dne 22.2.2019