image

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor je obecním živnostenským úřadem ve smyslu zákona
č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů. Jeho činností je výkon státní správy v přenesené působnosti.

Při své činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku pro živnost ohlašovací volnou, živnosti ohlašovací řemeslné, živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované. Vede evidenci o provedených změnách, zrušení, pozastavení a přerušení živnostenských oprávnění  a evidenci
o provozovnách. Provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a dalších zvláštních právních předpisů, vydává správní rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, o zamítnutí a zrušení živnostenského oprávnění a o uložení pokuty. Je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy.

Činnost odboru

 • provádí přenesený výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a zákonem o živnostenských úřadech, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 • předává ve lhůtě stanovené živnostenským zákonem výše uvedená podání příslušným správním úřadům
 • posuzuje bezúhonnost fyzických a právnických osob, za tím účelem si vyžaduje výpis z Rejstříku trestů, případně žádá soudy o opisy pravomocných rozhodnutí
 • posuzuje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, jako např. odbornou nebo jinou způsobilost
 • posuzuje překážky provozování živnosti u fyzických a právnických osob
 • v případě splnění všech podmínek provádí zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis ze živnostenského rejstříku
 • žádá o stanovisko k provozování koncesované živnosti příslušný orgán státní správy, rozhoduje o udělení koncese, příp. o schválení ustanovení odpovědného zástupce u koncesované živnosti, vede správní řízení v případě jejich změny
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, zapisuje do něj změny, zrušení, pozastavení a přerušení živnostenských oprávnění, provozovny, odpovědné zástupce, statutární orgán a další stanovené údaje
 • na žádost vydává výpisy z živnostenského rejstříku v úplném nebo požadovaném rozsahu, příp. potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku určitý zápis není
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o udělení pokuty za spáchané přestupky, v případě nesplnění podmínek stanovených živnostenským zákonem rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, v případě žádosti o koncesi o zamítnutí žádosti
 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s ním souvisejícími
 • kontroluje, zda podnikatelé zajišťují provádění činností u stanovených živností osobami splňujícími odbornou způsobilost
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Další informace

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Platné právní předpisy, které jsou základními právními normami na všech úsecích činnosti obecního živnostenského úřad

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích ( krajská zřízení č. 129/2000 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech, v platném znění č. 570/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění č. 455/1991 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád), v platném znění č. 500/2004 Sb.
Kontrolní řád, v platném znění č. 255/2012 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění č. 634/1992 Sb.
Zákon o spotřebních daních, v platném znění č.353/2003 Sb.
Zákon ČNR o přestupcích, v platném znění č. 200/1990 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb.
Zákon o obchodních korporacích, v platném znění č. 90/2012 Sb.
Zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 111/1994 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění č. 258/2000 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění č. 148/1998 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době č. 247/2006 Sb.
Zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o volném pohybu služeb č. 223/2009 Sb.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Ulrich Vladimír, Bc.

pověřený vedením odboru
Tel.: 475271848
Č. dveří: 197
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kontrolní a správní

Herzina Jiří referent 138 475271249
Knězů Milan referent 194 475271796
Kvačkaj Ondřej, Bc. referent 138 475271860
Nováková Michaela referent 196 475271881
Prošková Eva referent 139 475271156
Svoboda Dalibor, Bc. referent 194 475271257
Vorreiter Josef referent 196 475271356

oddělení registrace podnikatelů

Bublová Martina vedoucí oddělení 191 475271246
Beck Jaroslav referent pro vedení živnostenského rejstříku a zpracování dat 192 475271242
Dienstpierová Dana referent 151 475271259
Mikulová Renata referent registrací 149 475271779
Moníková Marcela referent registrací 190 475271245
Vitverová Radka referent registrací 189 475271244

podřízeni vedoucímu

Kailová Alena sekretářka 153 475271261