image

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor je obecním živnostenským úřadem ve smyslu zákona
č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů. Jeho činností je výkon státní správy v přenesené působnosti.

Při své činnosti se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku pro živnost ohlašovací volnou, živnosti ohlašovací řemeslné, živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované. Vede evidenci o provedených změnách, zrušení, pozastavení a přerušení živnostenských oprávnění  a evidenci
o provozovnách. Provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a dalších zvláštních právních předpisů, vydává správní rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, o zamítnutí a zrušení živnostenského oprávnění a o uložení pokuty. Je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy.

Činnost odboru

 • provádí přenesený výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a zákonem o živnostenských úřadech, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 • předává ve lhůtě stanovené živnostenským zákonem výše uvedená podání příslušným správním úřadům
 • posuzuje bezúhonnost fyzických a právnických osob, za tím účelem si vyžaduje výpis z Rejstříku trestů, případně žádá soudy o opisy pravomocných rozhodnutí
 • posuzuje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, jako např. odbornou nebo jinou způsobilost
 • posuzuje překážky provozování živnosti u fyzických a právnických osob
 • v případě splnění všech podmínek provádí zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis ze živnostenského rejstříku
 • žádá o stanovisko k provozování koncesované živnosti příslušný orgán státní správy, rozhoduje o udělení koncese, příp. o schválení ustanovení odpovědného zástupce u koncesované živnosti, vede správní řízení v případě jejich změny
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, zapisuje do něj změny, zrušení, pozastavení a přerušení živnostenských oprávnění, provozovny, odpovědné zástupce, statutární orgán a další stanovené údaje
 • na žádost vydává výpisy z živnostenského rejstříku v úplném nebo požadovaném rozsahu, příp. potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku určitý zápis není
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o udělení pokuty za spáchané přestupky, v případě nesplnění podmínek stanovených živnostenským zákonem rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, v případě žádosti o koncesi o zamítnutí žádosti
 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s ním souvisejícími
 • kontroluje, zda podnikatelé zajišťují provádění činností u stanovených živností osobami splňujícími odbornou způsobilost
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Další informace

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Platné právní předpisy, které jsou základními právními normami na všech úsecích činnosti obecního živnostenského úřad

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích ( krajská zřízení č. 129/2000 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech, v platném znění č. 570/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění č. 455/1991 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád), v platném znění č. 500/2004 Sb.
Kontrolní řád, v platném znění č. 255/2012 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění č. 634/1992 Sb.
Zákon o spotřebních daních, v platném znění č.353/2003 Sb.
Zákon ČNR o přestupcích, v platném znění č. 200/1990 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb.
Zákon o obchodních korporacích, v platném znění č. 90/2012 Sb.
Zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 111/1994 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění č. 258/2000 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění č. 148/1998 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době č. 247/2006 Sb.
Zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o volném pohybu služeb č. 223/2009 Sb.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).