image

Stavební odbor

Činnost odboru

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti (stavební úřad obce) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu, provádí vyvlastnění a vede vyvlastňovací řízení podle zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • posuzuje dokumentace staveb,
 • provádí prohlídky stavenišť, pozemků a staveb, tzv. místní šetření,
 • svolává a řídí ústní jednání v rámci podaných návrhů,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost, a to bez písemných žádostí a bezodkladně, aby tato činnost byla maximálně účinná (činnost pro projektanty, právnické a fyzické osoby),
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, které hájí veřejné zájmy dle zvláštních předpisů (např. Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, orgány ochrany životního prostředí atd.),
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí (technická infrastruktura),
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při evidenci nemovitostí, vydává stanoviska a potvrzení,
 • řeší odvolání proti správním rozhodnutím a tato odvolání postupuje 2.st. orgánu, tj. Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
 • zaujímá stanoviska k návrhům, záměrům a studiím staveb, předkládaných k územnímu nebo stavebnímu řízení, provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o:
  • územně plánovací informaci
  • umístění stavby nebo zařízení
  • změně využití území
  • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
  • dělení nebo scelování pozemků
  • ochranném pásmu
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy (nahrazující územní rozhodnutí)
  • změně a zrušení územního rozhodnutí
 • provádí zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas
 • ověřuje soulad dokumentace pro stavební povolení speciálních stavebních úřadů s územním rozhodnutím, případně souladu s územním plánem obce
 • vyjadřuje se a rozhoduje o nových geometrických plánech při dělení a scelování pozemků
 • rozhoduje o prodloužení platnosti územních rozhodnutí,
 • vyměřuje správní poplatky dle zákona o správních poplatcích,
 • posuzuje ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • u staveb vyžadujících stavební povolení vede stavební řízení, zajišťuje soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy ve věci rozhodnutí,
 • vede zkrácené stavební řízení (v případě smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem)
 • rozhoduje o umístění stavby v případě sloučeného územního řízení se stavebním řízením,
 • vydává rozhodnutí o povolení změny nedokončené stavby a o prodloužení termínu dokončení stavby,
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení,
 • rozhoduje o povolení terénních úprav, které taková povolení vyžadují,
 • posuzuje ohlášené informační, reklamní a propagační zařízení,
 • vede kolaudační řízení u staveb prováděných na základě stavebního povolení,
 • vydává kolaudační souhlas,
 • povoluje předčasné užívání stavby za předpokladu splnění zákonem daných podmínek, vydává souhlas ke zkušebnímu provozu a rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zlepšení provozu,
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby,
 • nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku provedení nezbytných úprav na této stavbě nebo stavebním pozemku, vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů stanovených zákoně,
 • opatřuje potřebné dokumentace pro provedení nezbytných úprav, nesplní-li tuto uloženou povinnost vlastník stavby,
 • vede řízení o odstranění stavby a vydává rozhodnutí o:
  • odstranění stavby na základě žádosti vlastníka,
  • nařízení odstranění:
   • závadné stavby,
   • stavby nebo zařízení postavené bez stavebného povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním,
   • stavby, k nimž bylo stavební povolení zrušeno,
   • stavby dočasné,
   • terénních úprav a zařízení,
  • dodatečném povolení stavby, u níž byl prokázán soulad s veřejnými zájmy, předloženy předepsané doklady a podklady a podána žádost o povolení,
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkovi stavby, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob,
 • nařizuje uživatelům stavby její vyklizení ohrožuje-li stav bezprostředně život nebo zdraví osob,
 • nařizuje vlastníkům stavby, u které se nedochovala nebo nebyla pořízena dokumentace, pořízení dokumentace skutečného provedení nebo zjednodušené dokumentace,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě pro provedení stavby nebo zařízení a prací uvedených v zákoně,
 • uděluje výjimky z jednotlivých přípustných ustanovení obecně technických požadavků na výstavbu a vydává i výjimky z požárně nebezpečného prostoru u jednoduchých a drobných staveb v případech, kdy není potřeba územní rozhodnutí,
 • zpracovává statistické výkazy o vydaných stavebních povoleních, o bytové výstavbě, dokončených popř. zrušených bytových jednotkách,
 • vykonává stavební dozor,
 • provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb,
 • zajišťuje na základě pověření provoz úřední desky MmÚ,
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá pokuty a sankce,
 • prošetřuje stížnosti, podněty občanů, právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Hudeček Vlastimil, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271747
Č. dveří: 413
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení stavebně správní

Filáčková Romana, Bc. vedoucí oddělení 410 475271757
Budilová Mlejnková Kamila, Ing. referent 405 475271749
Doškářová Lenka referent 409 475271756
Drábková Hana referent 406 475271754
Evanová Radka referent 404 475271759
Jaklová Klára referent 406 475271692
Kaňková Miroslava referent 408 475271758
Kváčová Stanislava referent 405 475271696
Marešová Jana referent 407 475271460
Marušová Lenka referent 403 475271694
Müllerová Jitka, DiS. referent 408 475271698
Šulcová Hana referent 403 475271694
Teplíková Lenka referent 402 475271755
Váňová Lenka referent 402 475271750

podřízeni vedoucímu

Holubová Petra asistent, ekonom 412 475271748
Kalitová Michaela administrativní pracovník 401 475271693
Kašparová Věra administrativní pracovník 401 475271762