image

Územní plán Ústí nad Labem

Veřejná vyhláška - Oznámení o Územním plánu Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem vydaný formou opatření obecné povahy

Samostatná příloha odůvodnění - IIIA. Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Ústí nad Labem:

Samostatná příloha odůvodnění Územní plánu Ústí nad labem - Vyhodnocení připomínek:


GRAFICKÁ ČÁST Územního plánu Ústí nad Labem

Výkres základního členění

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Hlavní výkres

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce dopravní infrastruktury

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

energetika a spoje

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

vodní hospodářství

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce uspořádání krajiny

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb,

opatření a asanací

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Schéma prostorového uspořádání sídel

a krajiny

 

Výkres (PDF)

Schéma uspořádání zeleně obytných

souborů

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

GRAFICKÁ ČÁST odůvodnění Územního plánu Ústí nad Labem

Koordinační výkres

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres širších vztahů

 

 

Výkres (PDF)

Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu

 

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)