image

Územní plán Ústí nad Labem - DO

Město Ústí nad Labem pořizuje nový územní plán. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo jeho pořízení dne 26. 4. 2007. Zadání Územního plánu Ústí nad Labem bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 25. 6. 2009. Pokyny pro zpracování návrhu byly schváleny 17. 6. 2010 Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.

Pořizovatel:

Úřad územního plánování - Odbor územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 475 271 111

Kontaktní osoby:

  • Ing. Luboš Pauer - vedoucí odboru územního plánování a správy majetku  (tel.: 475 271 358)
  • Ing. Martina Petláková - vedoucí oddělení územního plánování (tel.: 475 271 250)


PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ N. L. - aktuální fáze

Dne 15. 6. 2011 se konalo veřejné projednání návrhu Územního plánu Ústí nad Labem.

V době od 16. 5. - 15. 6. 2011 byl vystaven návrh Územního plánu Ústí nad Labem k veřejnému nahlédnutí:

  • na odboru územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, v 6. patře, místnost č. 604
  • v elektronické podobě na internetových stránkách města (zde)
  • v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, přízemí budovy Paláce Zdar

V termínu od 16. 5. 2011 do 15. 6. 2011, nejpozději však na veřejném projednání, mohl každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. 


TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU 

Textová část Návrhu územního plánu (PDF)

Textová část odůvodnění (PDF)

Vyhodnocení Konceptu územního plánu Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území (PDF)

Návrh opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Ústí nad Labem


GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU 

Grafická část Návrhu územního plánu

Hlavní výkres 

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce dopravní infrastruktury

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

energetika a spoje

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

vodní hospodářství 

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce uspořádání krajiny

 

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb,

opatření a asanací 

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres základního členění území

 Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

 

Schemata

Schema prostorového uspořádání krajiny

Schema (PDF)

Schema uspořádání zeleně obytných souborů

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Grafická část odůvodnění

  

 

        

Koordinační výkres  

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

        

Výkres přepokládaných záborů

půdního fondu

 

Interaktivní mapa

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF) 

        

 Výkres širších vztahů

Interaktivní mapa

Výkres (PDF)


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Pořizování územního plánu Ústí nad Labem

Občan a územní plánování 

Portál ÚAP


Aktualizace dne: 13. 05. 2011

Dnešní datum: 17.10.2021