image

Odbor strategického rozvoje

Činnost odboru

 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací
 • monitoruje dotační příležitosti, informuje o vyhlášených výzvách
 • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost
 • zajišťuje činnost fundraisera pro základní a mateřské školy, tj. monitoruje vnější finanční zdroje, zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace na realizaci neinvestičních projektů v oblasti školství, zajišťuje jejich administraci a udržitelnost
 • koordinuje projekty se zahraniční účastí
 • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace
 • v tisku prezentuje realizované projekty
 • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města
 • realizuje agendu EU
 • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí
 • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města s problematikou rozvoje města, dotací a evropských záležitostí
 • koordinuje proces strategického řízení města – monitoruje a evaluuje implementaci Strategie rozvoje města, shromažďuje projektové záměry města, spravuje zásobník projektů, tvoří každoroční akční plány, zajišťuje každoroční zpracování, realizaci a vyhodnocování pocitových map
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města
 • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města
 • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů/strategií rozvoje města či širšího okolí
 • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.
 • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města
 • monitoruje aktuální trendy a inovativní přístupy v oblasti strategického rozvoje a řízení měst
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě, zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím i stávajícím investorům a průběžnou komunikaci s podnikateli ve městě
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech, kvality a image města, propaguje a reprezentuje město, jako místo vhodné k investování zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě, zajišťuje účast a prezentaci města na významných veletrzích, výstavách investičních příležitostí, workshopech, seminářích v tuzemsku a v zahraničí
 • zaměřuje se na podporu podnikání v centru města a zvýšení kvality veřejného prostoru v centru tak, aby bylo zlepšeno vnímání centra podnikateli, ale i obyvateli a návštěvníky
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
  spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest, dále spolupracuje s městskými obvody a organizacemi města ve vztahu k rozvojovým aktivitám
 • poskytuje pracovní a organizační servis Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje financování svazku např. z rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji v rozsahu 100% 1 pracovního úvazku
 • zabývá se agendou regenerace a inventarizace brownfieldů na území města Ústí nad Labem se zaměřením na komunikaci s vlastníky, vyhledávání finančních prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských, zapojování studentů UJEP a dalších při zpracovávání údajů o brownfieldech, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v rámci problematiky brownfieldů, průběžné vzdělávání v problematice regenerace brownfieldů
 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti s rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání
 • koordinuje realizaci Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚCha) jako celku
 • administruje naplňování ISg ÚChA v prostředí MS2014+
 • monitoruje a vyhodnocuje realizaci dílčích projektů i celé integrované strategie
 • vyhodnocuje a snaží se eliminovat případná rizika vyplývající z neplnění finančního plánu či harmonogramu ISg ÚChA
 • komunikuje s příjemci podpory a veřejností
 • komunikuje s řídicími orgány operačních programů
 • zastupuje město Ústí nad Labem a nástroj ITI na jednání RSK ÚK, NSK ČR, MV ŘO atd.
 • koordinuje činnost pracovních skupin a Řídícího výboru ITI
 • zajišťuje publicitu a propagaci, spravuje web ITI
 • zajišťuje propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v tištěných médiích a regionálních televizních médiích, včetně tvorby pozvánek a článků
 • zajišťuje PR v oblasti volnočasových aktivit na webu města – portál Volný čas, FB a další
 • spravuje Městský rezervační vstupenkový systém
 • zajišťuje tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
 • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města a jeho prezentace na veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcí
 • spolupracuje s turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • pořádá setkání a účastní se na setkáních informačních center a dalších subjektů cestovního ruchu ( i v zahraničí )
 • metodicky koordinuje činnost Cyklocentra města Ústí n.L. (distribuce infomateriálů a prodejního zboží, poskytované služby apod.)
 • spolupracuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)    
 • koordinuje projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21:
  • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem naplňováním schváleného Plánu zdraví a kvality života
  • organizuje akce bezpečnostně preventivní a v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví, atp.) a pořádá Fóra Zdravých měst
  • vyhlašuje a administruje dotační program k naplňování Plánu zdraví a kvality života
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a regionu, a služby s tím spojené (zprostředkování ubytování, průvodcovské činnosti apod.)
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, wifi pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod výstavních prostor včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty v rámci certifikace Cyklisté vítáni
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků
  • pořádá exkurze pro školy, odborné přednášky, semináře, tiskové konference atp.
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o (pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží):
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká

Dlouhý Martin, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271659
Č. dveří: 518
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení cestovního ruchu

Slawischová Hana, Ing. vedoucí oddělení 222 475271128
Andrenacci Veronika Alexandra referent IS IS 475271871
Fajfrová Tereza, Bc. referent 223 475271514
Limburská Tereza, Bc. referent 222 475271661
Pohlová Kateřina, Bc. referent IS IS 475271700
Poslová Eva, RNDr. referent 223 475271525
Siládi Petra referent IS IS 475271883

oddělení koncepcí

Sádlová Lucie, Ing. vedoucí oddělení koncepcí 530 475271253
Brzobohatá Nela, Ing. referent 530 475271523
Džuganová Barbora, Ing. referent 530 475271830
Kočí Tomáš, Mgr. referent 520 475271253
Kulhánková Kateřina, Bc. referent Jezera Milada 224 475271697
Ryvolová Andrea, Ing. referent 530 475271527

oddělení projektů a dotací

Pavlasová Jana, Ing. vedoucí oddělení projektů a dotací 531 475271121
Holinková Ivana, Ing. referent 528 475271138
Jiroušková Iveta, Ing. referent 528 475271138
Sedláková Tereza, Ing. referent 419 475271650
Tomaštíková Irena, Bc. referent 419 475271137
Veinholdová Denisa, Ing. referent 419 475271662

oddělení řízení ITI

Starý Jiří, Mgr. vedoucí oddělení 529 475271674
Kubjaková Michaela, Bc. referent 529 475271526
Potencová Nikola, Ing. referent 529 475271526

podřízeni vedoucímu

Křížková Michaela ekonomka 532 475271658
Proftová Lucie asistentka, sekretářka 532 475271524