image

Činnost kurátorů pro děti a mládež

Materiály ke stažení

Kurátoři pro děti a mládež se podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaměřují zejména na děti, které:

 • zanedbávají povinnou školní docházku (děti od čtvrté třídy povinné školní docházky),
 • mají opakované závažné výchovné problémy ve škole nebo v rodině (děti od čtvrté třídy povinné školní docházky), opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, vedou zahálčivý život,
 • požívají alkohol nebo jiné návykové látky,
 • se dopouštějí protiprávního jednání, tedy spáchaly trestný čin; opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Kurátoři pro děti a mládež poskytují dětem a jejich rodičům pomoc při řešení těchto problémů.

Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte, ochrana rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí >>>

Kurátoři pro děti a mládež při péči o děti:

 • přistupují ke každému dítěti a rodině individuálně podle povahy řešeného problému a sociálních podmínek,
 • jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu, provádějí šetření v rodině, navštěvují dítě ve škole a jednají s učiteli,
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte,
 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času dětí a nabízejí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 • sledují výkon ústavní a ochranné výchovy (provádějí návštěvy dětí ve výchovných zařízeních a návštěvy rodičů, vydávají souhlas s pobytem dětí mimo zařízení, …),
 • se účastní ústního jednání o přestupku mladistvého,
 • se účastní všech úkonů v průběhu trestního řízení vedeného proti mladistvým (výslechy, rekognice, rekonstrukce, prostudování spisu) a následného soudního řízení až do 19. roku mladistvého; dále se účastní úkonů orgánů činných v trestním řízení a následně soudního řízení u dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného,
 • spolupracují se školami a školskými zařízeními, zájmovými sdruženími, neziskovými organizacemi, úřady práce, Policií ČR, městskou policií, soudy, státními zastupitelstvími, věznicemi, probační a mediační službou, …,
 • v rámci preventivní činnosti úzce spolupracují se základními školami ve svém obvodu (poskytují odborné sociální poradenství, realizují besedy s dětmi, vyhledávají děti, jejichž situace by mohla vyžadovat poskytování sociálně-právní ochrany dětí).

Poznámka

Případy zanedbávání rodičovské odpovědnosti při péči o děti, zastupování dětí u soudu při úpravě péče a výživy, účast orgánu SPOD při zastupování nezletilého svědka či poškozeného v trestním řízení, zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (vedoucí Mgr. Pavla Černá, tel. č. 475 271 734).