image

Oddělení sociální práce

Činnost kurátorů pro dospělé a sociálních pracovníků

Kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc

 • péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
 • v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace, aplikuje metody sociální práce
 • usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem a pomáhá mu formulovat cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy strategií k jejich dosažení
 • v rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů, je klientům nápomocen při obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností
 • kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu, v léčebnách, nouzových nocležnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. Společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci
 • vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu
 • pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta
 • vypracovává program individuálního motivačního postupu při řešení aktuální situace klientů, kteří se ocitli v hmotné nouzi tak, aby došlo k odvrácení sociálního vyloučení těchto klientů
 • vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života
 • na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních
 • vyhledává zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí
 • aj.

Sociální pracovník

 • poskytuje základní a odborné poradenství
 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku
 • intenzivně spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, účastní se případových konferencí
 • organizuje případové konference, na které zve další oborníky, kteří mohou napomoci řešení situace jeho klientů
 • doprovází klienta na jednání u institucí, úřadů a dalších subjektů
 • předává klientovi informace o dalších možnostech využití sociálních služeb, nebo služeb obdobného charakteru vedoucí k řešení klientovy situace
 • podílí se na koordinaci a součinnosti subjektů v oblasti poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek zdravotně postižením,
 • realizuje sociální šetření u osob, které pobírají dávky hmotné nouze, dále provádí šetření na základě podmětů, které dostává od občanů nebo jiných orgánů jako jsou např. policie, soudy, MPSV ČR apod.,
 • vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci a sociální
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, metodou komunitního plánování
 • podporuje sociální práci v obci a sociální či jiné související služby
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • dále:
  • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, které označují vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona o silničním provozu
  • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • rozhoduje o úhradách za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílové skupiny klientů

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranti
 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • aj.

Zdroj: Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti