Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování přímé sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Agenda úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Kontrola a metodické vedení činnosti úřadů městských obvodů v oblasti provádění sociální práce.
 • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
 • Vedoucí odboru z pověření primátora:
  • uzavírá (podepisuje) za město obchodní smlouvy, vč. jejich změn a doplňků dle předpisů obchodního a finančního práva
  • jedná za město před soudy ve věcech sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně právní ochrany, vč. podepisování písemností k soudu a přijímání písemností od soudu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění,
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Šťastná Ivana, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271723
Č. dveří: S723
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení náhradní rodinné péče

Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení 424 475271730
Dvořáková Eva, DiS. sociální pracovník NRP 416 475271768
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník NRP 421 475271713
Králová Michaela, Mgr. sociální pracovník NRP 415 475271388
Krnáčová Michaela, Bc. sociální pracovník NRP 418 475271282
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník NRP 417 475271281
Nesilovská Julie, Ing. sociální pracovník NRP S741 475271282
Petrová Lucie, Bc. sociální pracovník NRP 423 475271714
Polášková Veronika, Bc. sociální pracovník NRP 414 475271387
Sandmanová Jana, DiS. sociální pracovník NRP 422 475271389

oddělení sociální prevence

Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení S619A 475271390
Adámek Smetanová Romana, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež S616 475271316
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež S618 475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 475271313
Hyhlanová Ludmila, Bc. kurátor pro děti a mládež S614 475271314
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež S612 475271310
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež S613 475271311
Martincová Nikola, Bc. kurátor pro děti a mládež S611 475271279
Ponikelský Josef, Mgr. kurátor pro děti a mládež 617 475271312
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež S610 475271315

oddělení sociální práce

Jeřábek Jakub, Bc. vedoucí oddělení 600 475271300
Dobrovolný Roman, Bc. kurátor pro dospělé 619C 475271309
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovnice 620 475271305
Macáková Romana referentka 524 475271739
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovnice 602 475271304
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovnice 619B 475271252
Šteinerová Alena, Bc. kurátorka pro dospělé 621 475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovnice 601 475271139

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Černá Pavla, Mgr. vedoucí oddělení 501 475271734
Balšánková Jitka, Bc. sociální pracovník OSPOD 521 475271736
Bartošová Adéla, Bc. sociální pracovník OSPOD 518 475271794
Borovička Jindřich, Bc. sociální pracovník OSPOD S508 475271719
Elšíková Dagmar sociální pracovník OSPOD 502 475271733
Hejdová Veronika, Bc. sociální pracovník OSPOD 519 475271715
Kalinová Martina, Bc. sociální pracovník OSPOD 518 475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník OSPOD S520 475271731
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník OSPOD S509 475271726
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník OSPOD S504 475271735
Novotný Oldřich, Bc. sociální pracovník OSPOD S512 475271790
Ocásková Lucie, Bc. sociální pracovník OSPOD 517 475271386
Pokorná Daniela, Mgr. sociální pracovník OSPOD S522 475271727
Šlosarová Simona, Bc. sociální pracovník OSPOD S523 475271729
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník OSPOD S517 475271716
Vojtěchová Veronika, Bc. sociální pracovník OSPOD S510 475271784
Wagner Kateřina, Bc. sociální pracovník OSPOD S507 475271718
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník OSPOD S516 475271717

podřízeni vedoucí

Miková Jana ekonom odboru S721 475271721
Pšeničková Martina, Bc. asistent S722 475271722, fax: 475271724