image

Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Činnost odboru

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, seniorských aktivit a Fondu Rady města – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • řeší porušení rozpočtové kázně na základě zákona č. 250/2000 Sb. v rámci působnosti odboru
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady seniorů a koordinuje činnosti Rady seniorů a jednotlivých seniorských klubů
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí a přehledy podpořených sociálních služeb
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Matonni ½ maraton atp.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského
 • zástupce odboru se účastní jednání manažerského týmu a jednání  koordinačních skupin následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami závislostního chování, péče o prorodinnou politiku
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury a sociálních služeb
 • podílí se na přípravě, zpracování, realizaci a vyhodnocení platných a připravovaných komunitních plánů města Ústí nad Labem    
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora
 • koordinuje kontrolu ubytoven na území města Ústí nad Labem ve spolupráci s dalším orgány  
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL (RISK) – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a zpracovává výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb v elektronické podobě
 • administrativně zajišťuje a následně vydává opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.
 • zpracovává aktualizace a návrhy na změny školských obvodů spádových základních škol a spádových mateřských škol
 • provádí výkon státní správy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města
 • zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu své působnosti a předává je příslušnému krajskému úřadu (dále jen „KÚ“)
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v platové oblasti za školy a školská zařízení v obvodu své působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu své působnosti
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školy a školská zařízení zřizovaná v obvodu své působnosti a předává je KÚ a MŠMT
 • zpracovává a podává žádosti o zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a změny v rejstříku škol
 • zpracovává a zajišťuje rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě
 • zajišťuje agendu zřizování přípravných tříd základních škol (po předchozím souhlasu KÚ)
 • na základě výsledků kontrol České školní inspekce zajišťuje přijetí opatření k nápravě v základních školách,  mateřských školách a školských zařízeních
 • zajišťuje dopravu na plavání žáků pro základní školy
 • zajišťuje podporu v pedagogicko-organizačních záležitost, kontakt s KÚ i MŠMT

Další informace

1. Oddělení kultury a sportu

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádostí, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • administruje dotaci pro UJEP
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Vesele do školy, Den seniorů.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského; administruje finanční podporua „Mattoni ½ maratonu“
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury

2. Oddělní podpory nestátních sociálních služeb

 • práce na trvale udržitelných strukturách koordinace a řízení  sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit klientů jednotlivých cílových skupin. Aktivní  práce v koordinačních skupinách  v 8 cílových skupinách a oblastech sociální pomoci, Manažerském týmu, zázemí Sociálně zdravotní komise. Koncepční práce na tvorbě komunitních plánů péče, práce na naplňovaní schválených a platných komunitních plánů péče, práce na vyhodnocování komunitních plánů, poskytování informací z RISKu, práce na rozvoji sféry služeb a činností naplňovaných v rámci komunitních plánů péče směrem ke kvalitě a efektivitě.
 • financování – financování projektů sociálních služeb na základě platného zákona o  sociálních službách a vyplývajících registrací, financování projektů a žádostí v oblasti činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit, financování Programu rozvoje lidských zdrojů – vývoje rozvojových projektů v sociální sféře; financování struktur koordinace a řízení trvale udržitelných struktur komunitního plánování, kontrola   využití finančních prostředků.
 • regionální informační systém komunitních služeb města Ústí n.L. (RISK) – sběr dat, vyhodnocování dat, zpracování výstupů do bružury pro odbornou veřejnost a politické představitele města.
 • vydávání Katalogu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním města Ústí nad Labem.
 • zajišťování technického zázemí Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálně zdravotních služeb.

3. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
Prováděcí vyhláška MPSV k zákonu o sociálních službách č. 505/2006

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Podpora nestátních sociálních služeb

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

6. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE ORP ÚSTECKO – proces konzultací 2019

Kohl Martin, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271344
Č. dveří: 287
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kultury a sportu

Čmejlová Martina, Bc. vedoucí oddělení 249 475271345
Krčilová Gabriela, Bc. referent pro oblast sportu 249 475271688
Štrymplová Linda, Ing. referent pro oblast kultury 288 475271584
Veselá Pavlína referent pro oblast sportu 248 475271576

oddělení sociálních služeb

Bendová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení 289 475271760
Jaremová Lenka, Mgr. referent 284 475271255
Šmilauerová Šárka referent 252 475271360
Vavřičková Renáta referent 250 475271119

oddělení školství

Martinů Lucie vedoucí oddělení 245 475271243
Křížová Jana, Bc. referent 246 475271361
Vetešníková Michaela, Bc. referent 246 475271550

podřízeni vedoucímu

Popelková Klára ekonom 286 475271343
Selingerová Dana, Ing. referent 251 475271517