image

Odbor rozvoje města

Činnost odboru

 • vedoucí odboru, případně jím pověřený zástupce, zastupuje město v územním řízení a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, a rozhoduje o oprávněných zájmech města a uplatňuje stanoviska Statutárního města Ústí nad Labem v tomto řízení na veškeré stavby ve správním obvodu a stavby realizované Statutárním městem Ústí n.L. Toto se nevztahuje na věci strategického významu z hlediska zájmů Statutárního města Ústí nad Labem.
 • vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při řízení stavebního zákona, v platném znění s výjimkou územního a stavebního řízení v případech, kdy město je vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti,
 • zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti (úřad územního plánování) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním územně plánovací dokumentace.

Struktura odboru

 • oddělení územního plánování s úsekem GIS
 • oddělení přípravy a realizace investic
 • oddělení strategického rozvoje
 • oddělení hlavního architekta

 


 

Hlavní úseky činnosti (rámcová náplň práce)


1. Oddělení územního plánování s úsekem GIS

 

 • pořizuje územní plány a regulační plány pro obce ve správním odbodu obce s rozšířenou působností (ORP) Ústí nad Labem (okres Ústí n. L.),
 • pořizuje územně plánovací podklady ORP Ústí nad Labem,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, 
 • vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
 • poskytuje územně plánovací informace,
 • koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
 • podává informace  o území z hlediska územních plánů obcí,
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost ve  věcech  územního plánování, využití území, dopravy a technické  infrastruktury,
 • na vyžádání  úseku správy a evidence majetku se vyjadřuje k záměrům převodů nemovitostí  v  majetku města a k převodům nemovitostí do vlastnictví města  ve vztahu k  územně plánovací dokumentaci,
 • zajišťuje  komplexních řešení funkčního využití území, stanoví zásady  jeho  organizace, dopravy a technické infrastruktury,
 • připravuje podklady pro jednání Komise pro územní plán, Rady města a Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
 • vede agendu Registru územní identifikace adres a nemovitostí pro obecní úřady (RÚIAN),
 • vede agendu přidělení a vedení evidence ulic, čísel popisných, evidenčních a orientačních,

Úsek GIS

 • provádí správu geografického informačního systému (dále jen GIS) města Ústí nad Labem,
 • pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) ORP Ústí nad Labem,
 • zajišťuje správu, údržbu a aktualizaci geografických dat,
 • zajišťuje kompletní evidenci územně plánovacích dokumentů a územních studií pro správní obvod úřadu územního plánování,
 • zajišťuje rozbor udržitelného rozvoje území dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., (analýza SWOT),
 • vymezuje zastavěné území pro správní obvod úřadu územního plánování a provádí jeho aktualizaci,
 • zajišťuje softwarové vybavení GIS,
 • zpracovává tématické mapy,
 • provádí analýzy dat GIS,
 • publikuje data v rámci intranetu a internetu - Mapy města,
 • provádí sběr dat v terénu prostřednictvím GPS,
 • poskytuje geografická data projektantům a studentům.

Důležité informace oddělení územního plánování:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem

 

Návrh 6. Změny Územního plánu sídelního útvaru obce Chlumec (.zip, 20MB)

Dne 24. 6. 2013 bylo ukončeno pořizování 1. změny Územního plánu Ústí nad Labem - Bude zahrnuta do Zprávy o uplatňování územního plánu (viz usnesení Zastupitelstva města .PDF)

Územní plán Ústí nad Labem (nabytí účinnosti dne 31. 12. 2011)

Územní studie

Mapy města

Aktuality odboru

Vizualizace Multifunkčního domu se školícím střediskem - Růžový palouček

Úkoly územního plánování

Občan a územní plánování

Údaje o vydaných změnách územních a regulačních plánů         

Pořizované změny územních plánů okolních obcí

Formuláře: 

Územně analytické podklady


2. Oddělení strategického rozvoje

 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města,
 • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města,
 • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů rozvoje města,
 • shromažďuje projektové záměry města,
 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací,
 • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
 • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace,
 • v tisku prezentuje realizované projekty,
 • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech,
 • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města,
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů,
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města (EIB, PPP),
 • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.,
 • realizuje agendu EU, zejména členství ve Výboru regionů,
 • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU,
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí,
 • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy,
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů,
 • zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě,
 • zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města
 • zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům,
 • aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory,
 • asistuje při realizaci investičního záměru,
 • zabezpečuje prezentaci služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách,
 • adresně oslovuje a nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům,
 • nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových řízení,
 • zajišťuje účast města na investičních veletrzích,
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich distribuci ,
 • zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě,
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací,
 • zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou,
 • koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci Investorského centra,
 • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest
 • poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji

 


3. Oddělení přípravy a realizace investic

 • zajišťuje výběrové řízení na zpracovatele DUR, DSP, IČ
 • zajišťuje územní řízení (zajištění podkladů, vyjádření všech účastníků řízení včetně majetkoprávního projednání)
 • zajišťuje podklady pro stavební řízení – stavební povolení
 • zajišťuje smlouvy o dílo
 • zabezpečuje předání staveniště
 • sleduje průběh výstavby, zabezpečuje technické dozor, koordinuje práce a dodávky podle časového plánu
 • zajišťuje investiční akce převyšující rozpočtový náklad 1 mil. Kč v investorství MmÚ
 • zajišťuje přejímací řízení a předání stavby uživateli
 • zajišťuje odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů, kontrola a potvrzování faktur
 • zadává průzkumné a měřičské práce
 • koordinuje investiční záměry a obnovu inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města
 • zajišťuje smlouvy o věcném břemeni, jeho zaměření včetně vkladu do katastru nemovitostí
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • spoluzajišťuje souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy v činnostech územního rozhodnutí (plánu) a stavebního řádu, vodního hospodářství, pozemkových úprav, rozpočtu a financování
 • spolupracuje se správou majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních
 • spolupracuje na inventarizaci obecního majetku
 • vede evidenci čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol
 • vede evidenci uhrazených faktur po jednotlivých stavbách
 • zajišťuje úkoly spisové služby - příjem, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností
 • zajišťuje vyvedení dokončených staveb z účtu 042 do majetku města, zpracovává pololetně rozbory hospodaření
 • sestavuje návrh rozpočtu města v příjmové i výdajové části v provozní i investiční části rozpočtu včetně VHČ
 • sleduje čerpání rozpočtu města, kontrola účetních sestav
 • vyřizuje objednávky, eviduje smlouvy
 • zajišťuje kontrolu smluv u právnické kanceláře včetně jejich podpisu
 • vystavuje platební příkazy u proplácených faktur
 • zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem účetní operace u státních dotací
 • zpracovává materiály do RK RM a do RM u rozpočtových opatření odboru

 


 

4. Oddělení hlavního architekta

Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)

 • Spolupracuje s oddělením územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace
 • je projektantem územně plánovací dokumentace města Ústí nad Labem,
 • v souladu se stavebním zákonem vyhodnocuje pravidelně nejméně jednou za 4 roky územní plán a jeho změny, spoluvytváří s pořizovatelem zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období,
 • zpracovává vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v souladu se stanovenou metodikou
 • formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • seznamuje dotčené orgány státní správy, instituce a občany vhodným způsobem (přednáškami, výstavkami a publikační činností) se zásadními záměry a problémy územního rozvoje, výstavby a přestavby města, jakož i s návrhy na jejich řešení

Pro správní území města Ústí nad Labem

 • poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování a urbanismu
 • zpracovává podklady pro usměrňování dalšího rozvoje architektury a urbanismu ve městě, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje města z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území
 • účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z rozhodnutí orgánů města k řešení konkrétních problémů
 • vyjadřuje se k investičním záměrům staveb a zadání staveb
 • navrhuje vypsání urbanistických, architektonických a výtvarných soutěží na náročná řešení výstavby a přestavby, zpracovává pro ně podklady a zajišťuje jejich průběh
 • zpracovává návrhy řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů
 • prověřuje příslušné části dokumentací, které jsou definovány v územně plánovací dokumentaci (např. urbanisticky a architektonicky významné stavby či části města) tak, aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení
 • zpracovává územní studie, které slouží jako podklad pro rozhodování v území v plochách, které jsou určeny územním plánem