image

Odbor městských organizací a školství

Činnost odboru

 • vedoucí odboru podepisuje za město obchodní smlouvy a objednávky včetně jejich změn a doplňků kromě obchodních smluv se zahraničními partnery podle platných předpisů obchodního a finančního práva
 • vedoucí odboru je zmocněn k podpisu výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě v jednotlivých druzích škol dle ustanovení § 23 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, po schválení zřizovatelem,
 • v případě majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, u staveb, při jejichž realizaci nedojde ke změnám vlastnických práv v případech:
  • kdy je město vlastníkem předmětné nemovitosti
  • kdy je město účastníkem řízení pouze jako dotyčný tj. vlastník sousední nemovitosti
 • v případě pozemků svěřených do hospodaření příspěvkovým organizacím vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
 • vedoucí odboru na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace vypracovává posudky o pracovní činnosti ředitele,
 • vedoucí odboru je zmocněn:
  • k udílení souhlasu příspěvkovým organizacím při likvidaci a prodeji neupotřebitelného movitého majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až 30.000,-- Kč, nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu příspěvkovým organizacím k prodeji přebytečného movitého majetku třetí osobě, nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu příspěvkovým organizacím k vyřazení majetku z účetní evidence v případě škody a manka u majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až  30.000,-- Kč,
  • k udílení souhlasu příspěvkovým organizacím k výpůjčce movitého a nemovitého majetku od jiného vlastníka,
  • k uzavírání (podpisu) smluv o svěření movitého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím, v případě majetku pořízeného zřizovatelem
  • k vydávání souhlasu příspěvkovým organizacím k zapsání vozidel, jejichž vlastníkem je město, do registru vozidel,
  • ke stanovení kapacity v zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je město, po předchozím vyžádání stanoviska Odboru sociálních věcí MmÚ,
  • k projednání omezení nebo přerušení provozu mateřských škol s řediteli mateřských škol dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
  • k projednání vyhlášení volných dnů s řediteli základních škol dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • zprostředkovává styk zřizovatele s příspěvkovými organizacemi, které jsou zřízené městem Ústí nad Labem,
 • zajišťuje správu objektů, které jsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím a zajišťuje opravu a údržbu těchto objektů,
 • provádí kontroly hospodaření příspěvkových organizací,
 • analyzuje a vyhodnocuje činnost příspěvkových organizací,
 • zpracovává návrhy zřizovacích listin a zabezpečuje další úkoly s tím spojené,
 • vede evidenci nájemních smluv uzavřených příspěvkovými organizacemi na dobu delší než jeden rok a na dobu neurčitou, (odsouhlasených vlastníkem),
 • zajišťuje a organizuje konkursní a výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací a plní úkoly v souvislosti se jmenováním a odvoláváním ředitelů příspěvkových organizací,
 • vede evidenci nepřítomnosti ředitelů na pracovišti v délce nad 3 dny,
 • zabezpečuje kompletní agendu odměňování ředitelů příspěvkových organizací,
 • vydává metodické pokyny, které jsou závazné pro příspěvkové organizace,
 • zabezpečuje další úkoly dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které jsou v kompetenci RM (odvody do rozpočtu zřizovatele, přijetí úvěru a zápůjčky, přijímání cenných papírů nebo akcií, jako protihodnota za pohledávky, návratná finanční výpomoc, nákup na splátky, přijímání darů příspěvkovou organizací),
 • vydává souhlas příspěvkovým organizacím k zadávání veřejných zakázek od 150 tis. Kč,
 • zajišťuje sociální pohřby a s tím spojené uplatnění pohledávky v pozůstalostním řízení
  po zemřelém,
 • zpracovává podklady na základě „Výzev k součinnosti“ od PČR,
 • zajišťuje metodiku pro příspěvkové organizace v rámci agendy nájmu prostor a služebních bytů v příspěvkových organizacích,
 • vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za oblast své působnosti,
 • vyřizuje podněty a stížnosti za oblast své působnosti,
 • provádí výkon státní správy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem,
 • zajišťuje výkon samosprávy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení zřizovaná městem Ústí nad Labem,
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města,
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území města,
 • zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu své působnosti a předává je příslušnému krajskému úřadu (dále jen „KÚ“),
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování KÚ,
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v platové oblasti za školy a školská zařízení v obvodu své působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT,
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu své působnosti,
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školy a školská zařízení zřizovaná v obvodu své působnosti a předává je KÚ a MŠMT,
 • zpracovává a podává žádosti o zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a změny v rejstříku škol,
 • zpracovává a zajišťuje rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě,
 • zajišťuje agendu zřizování přípravných tříd základních škol (po předchozím souhlasu KÚ),
 • na základě výsledků kontrol České školní inspekce zajišťuje přijetí opatření v základních školách,  mateřských školách a školských zařízeních,
 • zajišťuje pro základní školy plavání,
 • zajišťuje podporu v pedagogicko-organizačních záležitost, kontakt s KÚ i MŠMT,
 • zpracovává žádosti uchazečů o finanční příspěvky města pro oblast školství,
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost školské komise, projednává žádosti škol ve školské komisi RM a připravuje podklady pro uzavírání smluv za město,
 • vyřizuje stížnosti v oblasti pracovně-právních vztahů dle § 166 odst. 2 zák. 561/2004 Sb.,
 • přijímá návrhy (žádosti) příspěvkových organizací o příspěvky na provoz na daný rok, případně navýšení příspěvků v průběhu roku,
 • průběžně sleduje hospodaření příspěvkových organizací a v případě potřeby toto projednává, jedná s řediteli příspěvkových organizací,
 • měsíčně zasílá příspěvkovým organizacím příspěvky na jejich provoz v souladu se schváleným rozpočtem
 • přijímá od příspěvkových organizací účetní závěrku a po kontrole základních vazeb výkazů tyto odesílá na KÚÚK,
 • zajišťuje aktualizaci programu FENIX (program pro kontrolu účetních výkazů),
 • po skončení roku navrhuje zřizovateli finanční vypořádání příspěvkových organizací,
 • zpracovává metodiku ke zpracování odpisového plánu na daný kalendářní rok (textová a tabulková část),
 • předkládá RM ke schválení návrhy minimální výše odpisů pokrytých finančními prostředky, které jsou zdrojem investičního fondu příspěvkových organizací,
 • zajišťuje spolupráci s auditorskou společností při ověřování účetních závěrek příspěvkových organizací,
 • zpracovává do RM materiál o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města za daný kalendářní rok v souladu s prováděcí vyhláškou MF ČR č. 220/2013 Sb., v platném znění,
 • předává zprávy o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací do CSÚIS prostřednictvím KÚÚK,
 • zajišťuje proplacení transferů pro příspěvkové organzace poskytnutých z jiných rozpočtů prostřednictvím zřizovatele,
 • v případě potřeby sjednocuje metodické postupy příspěvkových organizací,
 • vykonává na základě ustanovení §14a zákona č. 159/2006 Sb., činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s příspěvkovou organizací města Ústí n.L.
 • vykonává funkci editora příspěvkových organizací v integrovaném agendovém informačním systému registr osob
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o:
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
   pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží,
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká,

 

Foto - portrét

Müllerová Jana, PhDr.

vedoucí odboru
Tel.: 475271799
Č. dveří: 220
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Sottnerová Jitka, DiS. vedoucí oddělení 208 475271869
Budilová Petra, DiS. ekonom 207 475271511
Strnad Aleš ekonom 210 475271845

podřízeni vedoucímu

Křížová Jana, Bc. referent 215 475271361
Martinů Lucie referent 215 475271243
Šupková Jana sekretářka 221 475271798
Vetešníková Michaela, Bc. referent 215 475271550

provozně technické oddělení

Jakoubková Radka, Ing. vedoucí oddělení 217 475271587
Gothová Bohumila ekonom 212 475271451
Hadravová Radka referent 211 475271447
Majtánová Jana referent 213 475271297
Mokrý Tomáš technik 219 475271836
Palaščáková Zuzana referent 212 475271516
Podhajská Hana referent 222 475271867
Poleník Stanislav, Ing. referent 218 475271247
Roštejnská Rozálie referent 205 475271876
Sedláček Břetislav technik 214 475271298