image

TISKOVÁ ZPRÁVA z jednání rady města Ústí nad Labem 7. 3. 2018

12.03.2018

 

4. Veřejná zakázka „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“
Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8.050.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení schválila rada města. Zároveň byla schválena zadávací dokumentace k této veřejné zakázce Předmětem je oprava a modernizace sociálních zařízení. Dle prostorových možností budou zřízeny odvětrané sprchy pro zaměstnance, kuchyňky a úklidové místnosti, navíc pak v 5. a 6. NP kuchyňské kouty v jiných prostorech. Stavební práce musí co nejméně omezit provoz magistrátu, a to zejména dodržováním časového harmonogramu. Práce na jednotlivých stavebních objektech budou probíhat postupně, tzn., že po předání a převzetí jednoho objektu bude započata realizace následujícího. Důvodem je náprava dlouhodobě neřešeného velmi špatného a nedůstojného stavu sociálních zařízení, který znepříjemňuje práci zaměstnancům magistrátu a negativně působí i na občany, kteří si v budově vyřizují své záležitosti.

5. Veřejná zakázka „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ - výběr dodavatele
Rada města vzala na vědomí umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ Rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti ELA LITVÍNOV, s nabídkovou cenou 7 890 985 Kč bez DPH, a schválila přidělení zakázky této firmě. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dostavba rozestavěného objektu, který bude sloužit jako zázemí pro sportovce hokejbalového klubu ve stávajícím areálu DDM Ústí nad Labem. Objekt navazuje na stávající hokejbalové hřiště. Budou v něm vybudovány šatny pro sportovce se sociálním zařízením, technická místnost (elektrokotel, zásobníky teplé vody), sklady, sociální zařízení pro veřejnost, šatna a sociální zařízení pro rozhodčí, zasedací místnost. Před objektem jsou vyvýšené terasy s tribunami pro diváky. Tribuny budou zastřešeny pro snížení hluku a zvýšení komfortu diváků. Dostavbou šaten dojde k přesunutí zázemí ze současného nevyhovujícího objektu do nového. Akce zlepší podmínky pro sportovce, v klubu jich působí na 400, většinou jde o děti a dosud neměli odpovídající zázemí k provozování svých sportovních aktivit.

8. Dotace ze SFŽP ČR na projekt Studie proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem
Město obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ŽP na projekt Studie proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem. Rada města to vzala na vědomí a přijetí dotace schválila. Cílem projektu je vypracování studie proveditelnosti regulačního řádu, která bude obsahovat opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel při vyhlášení smogové situace. Regulační řád se vydává pouze, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci může přispět ke snížení úrovně znečištění. Regulační řády jsou dle zákona o ochraně ovzduší míněny jako krátkodobá opatření v době smogových situací. Jsou určeny zvláště pro obce, které disponují objízdnými trasami a zároveň například nechtějí využívat dlouhodobých opatření na regulaci dopravy v podobě nízkoemisních zón. Dle harmonogramu projektu by měla být realizace akce ukončena maximálně do 1. 11. 2019 a ukončení projektu maximálně do 31. 12. 2019. Potřeba této studie vychází z požadavků EU a ČR na snižování emisí v ovzduší. Stanovit ve městě nízkoemisní zónu je obtížně realizovatelné, centrum je sevřené

mezi silnicemi I. třídy, Spolchemii, Glencore a kamenolomem, které se neobejdou bez nákladní dopravy. Proto je mnohem schůdnější řešení formou regulačního řádu, který by řešil toky dopravy do problematických míst včetně centra města.

10. Projekt Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021
Rada města schválila rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru ve výši 60 730 Kč na úhradu nepřímých nákladů projektu Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021. Cílem projektu je navázat na tradici komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem, která probíhá nepřetržitě od roku 1999 a nově ji rozšířit na celé území
SO ORP Ústí nad Labem. Realizací komunitního plánování bude podpořena spolupráce zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a dalších subjektů v SO ORP Ústí nad Labem při plánování a realizaci efektivního nastavení a zajištění sociálních služeb a služeb sociálním službám blízkým. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

13. Velkoplošná oprava chodníků v Pařížské ulici a opravy havarijního stavu šesti opěrných zdí
Rozpočtové opatření týkající se údržby komunikací schválila rada města. Od března 2018 pokračuje v přilehlé části ul. Velká Hradební na podzim 2017 přerušená rekonstrukce kanalizace, vody a plynu. Na tuto rekonstrukci sítí technického vybavení území následně navazuje odbor dopravy a majetku rekonstrukcí dotčené části komunikace Velká Hradební v úseku Pařížská – Bratislavská. V této souvislosti je záměrem odboru dopravy a majetku tyto akce zkoordinovat tak, aby současně byly provedeny i velkoplošné opravy chodníků v ul. Pařížská, které jsou ve špatném stavu. Předpokládaný postup prací je navržen následovně:
- v době provádění rekonstrukce sítí technického vybavení území v ul. Velká Hradební by byla provedena velkoplošná oprava chodníku na jižní straně ul. Pařížská (pravostranný chodník ve směru Masarykova – Velká Hradební) – 04/2018 – 06/2018
- rekonstrukce komunikace Velká Hradební včetně křižovatky Pařížská x Velká Hradební x Dlouhá a křižovatky Velká Hradební x Bratislavská – 06/2018 – 13. 9. 2018
- 17. 9. 2018 – 11/2018 velkoplošná oprava chodníku na severní straně ul. Pařížská (levostranný chodník ve směru Masarykova – Velká Hradební).
V rámci I. etapy dojde k odstranění stávajícího litého asfaltu včetně betonového podkladu, doplnění konstrukce kamenivem a pokládka zámkové dlažby.
V II. etapě bude provedeno odstranění stávající zámkové dlažby, doplnění konstrukce kamenivem a pokládka nové zámkové dlažby. Náklady na tuto akci činí 3 700 000 Kč. Řešení vychází z návrhu městského architekta.
Současně bylo rozhodnuto o opravách havarijního stavu opěrných zdí. Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem zajistil zpracování projektových dokumentací na opravy havarijního stavu celkem šesti opěrných zdí. V rozpočtu odboru dopravy a majetku je na tyto opravy vyčleněna částka 1 000 000 Kč, což postačuje na opravy cca 3 opěrných zdí. Pro další opravy, pro něž je dokončována projektová příprava, je nutno tuto položku navýšit o dalších 1 200 000 Kč, aby bylo možno provést všechny plánované opravy. Jejich provedení je nutností, neboť u těchto vytipovaných zdí došlo již k jejich částečnému zborcení, popř. je značným způsobem narušena statika a tím i bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích. Opěrné zdi ve městě jsou v řadě případů zanedbané, jejich údržba se odkládala, vedení města proto usiluje o zlepšení jejich stavu a prevenci haváriím.

14. Peníze na veřejné osvětlení a vybavení Městského stadionu
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 608 000 Kč schválili radní města. Na rozšíření veřejného osvětlení je určena částka 2.01 mil. Kč. Je zpracována projektová dokumentace pro rozšíření veřejného osvětlení včetně rozpočtů v ulici Škroupova, v parku u ulice Hluboká a v ulici Rabasova a Nad Březnem. Občané na neosvětlená nebo špatně osvětlená místa často poukazují. Uvedené lokality jsou velmi nepřehledné a temné a tím se stávají pro občany města Ústí nad Labem nebezpečné.
- rozšíření veřejného osvětlení – Ústí nad Labem, Rabasova – Nad Březnem, předpokládaná cena realizace dle zpracovaného rozpočtu je 950 000 Kč
- rozšíření rozvodu veřejného osvětlení v ulici Hluboká – park Neštěmice, předpokládaná cena realizace dle zpracovaného rozpočtu 560 000 Kč
- rozšíření veřejného osvětlení v ulici Škroupova, předpokládaná cena realizace dle zpracovaného rozpočtu 500 000 Kč
Osvětlení dalších míst bude postupně dořešeno.
Dále rada rozhodla o nákupu čistícího stroje pro hřiště s umělým povrchem za 148 000 Kč. Vyčesávací stroj je přídavné zařízení za traktor. Strojem je zajištěna probírka granulátu a sběr nečistot, přičemž dochází i k jeho načechrání. Tímto se prodlužuje životnost trávníku a zároveň je udržována jeho kvalita.
Pro Městský stadion bude nakoupen také mobilní motorgenerátor 632KVA včetně příslušenství za 2 450 000 Kč. Město dlouhodobě řeší možnost úspory prostředků za elektrickou energii při provozu Městského stadionu Ústí nad Labem. V současné době je třeba měsíčně dokupovat el. energii za 70 000 Kč a to 7 x ročně. Tento dokup zvyšuje cenu elektrické energie cca. ze 4 Kč na 11 Kč za kWh. Nyní lze problém vyřešit nákupem náhradního zdroje. Pořízením elektrocentrály bude možné objednat a nainstalovat druhé měření a to na straně NN s rezervovaným příkonem 100kW pro běžný odběr a stávající měření na straně VN bude změněno na jednosložkovou cenu a to pro hlavní svícení a ohřev trávníku. Do dokončení rekonstrukce trafostanice by se na podzim 2018 svítilo pouze na agregát bez drahého dokupu. Zatímco v srpnu 2017 představoval dokup elektřiny téměř 140 000 korun, provoz agregátu by vyšel za dvě hodiny na 6 000 Kč. Elektrocentrála by zároveň sloužila jako náhradní zdroj elektrické energie pro 3 kusy čerpadel, která se nacházejí v povodňových vrtech před nádražím. Náběhový proud pro tato čerpadla je cca 210 kW. V případě povodní by elektrocentrála byla odpojena od trafostanice v areálu Městského stadionu a převezena nákladním automobilem s rukou a nosností 5 t před Hlavní nádraží ČD v Ústí nad Labem.

15. Úprava pojistné smlouvy - stromy, keře a okrasné rostliny
Rada města rozhodla o úpravě pojistné smlouvy č. 899-17877-18. Týká se to navýšení pojistného u položky S6 (stromy, keře a okrasné rostliny ve vlastnictví města) na 2 500,-Kč, při navýšení pojistné částky na první riziko na 500 000 Kč. Při orkánu, který zasáhl území města dne 29. 10. 2017, došlo k hromadnému výskytu škod na stromech a keřích ve vlastnictví Ústí nad Labem. Městu se v tomto případě podařilo uplatnit pojistnou událost. Při uzavření pojistné události však byla celková výše škody vyčíslená na 418 806 Kč, přičemž v pojistné smlouvě č. 899-17877-18 jsou pojištěny stromy a keře s limitem plnění pouze 200 000 Kč. Nemohlo tedy dojít ke kompletní úhradě všech způsobených škod.

16. Program pro poskytování dotací seniorům
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2018 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem včetně příslušných formulářů schválila rada města. Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s Právním odborem, připravil dotační program určený seniorům, podmínky poskytnutí, čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových, společenských a vzdělávacích aktivit pro seniory, podpora krátkodobých a jednorázových akcí seniorů a také podpora subjektů či osob, které významně reprezentují město a účastní se akcí krajského, republikového nebo mezinárodního významu. Smlouvy budou uzavírány mezi městem Ústí nad Labem a příjemci dotací. Dotace budou poskytovány na základě rozhodnutí Rady města Ústí nad Labem (žádosti o dotaci do 20 tis. Kč).

17. Dotace z Fondu rady města
Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
· Morpheus Art, s.r.o. na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Koncert k výročí založení republiky (Smetanova Má vlast)“ ve výši 33 000 Kč
· Ústecký dětský sbor, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VI. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2018“ ve výši 34 000 Kč
· na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční činnost spolku OB Mladá Ústí n L Neštěmice“ ve výši 7 000 Kč

19. Jmenování ředitelky Městských služeb
Rada města jmenovala od 1. 4. 2018 ředitelkou Městských služeb Martinu Žirovnickou, jmenování je na dobu určitou do 31. 12. 2018. V nedávném výběrovém řízení na tuto funkci nebyl žádný z uchazečů vybrán. Odbor městských organizací a školství proto navrhl na časově omezenou dobu jmenovat ředitelkou Martinu Žirovnickou.

20. Obsazení míst ředitelek a ředitelů základních a mateřských škol
Informaci o ukončení šestiletého období na pracovním místě ředitele/ředitelky 21 ZŠ a MŠ vzala na vědomí rada města. Rozhodla, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitelů škol. Záměrem radních je vyjádřit důvěru ředitelům škol a zároveň jim poskytnout jistotu podmínek pro koncepční a řídící práci ve funkcích.

22. Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria
Rada města schválila rozpočtové opatření zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 2 mil. Kč na akci „Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria“. Důvodem byl špatný stav, který neodpovídal charakteru a významu tohoto pietního místa. Do investiční části rozpočtu pro rok 2018 byla Odboru MOŠ zařazena tato investiční akce s částkou ve výši 1,5 mil. Kč vč. DPH. Jednalo se o předpokládanou hodnotu akce. Po dokončení projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí a zpracování rozpočtu celé akce byla předpokládaná cena stanovena na částku 3.500 tis. Kč vč. DPH. Při vypsání veřejné zakázky je třeba, aby potřebné investiční finanční prostředky byly alokovány v rozpočtu odboru

Součástí investiční akce bude zejména:
- povrchové překrytí celého nádvoří včetně hlavního vstupu do prostor hřbitova zámkovou betonovou dlažbou
- úprava vstupního prostoru do obřadní síně (schodiště, doplnění systému čistících zón, provedení nástupní rampičky pro překonání výšky 4 výškových schodů vstupu do obřadní síně osobám na vozíčku a pro matky s kočárky)
- svedení dešťové vody z dané plochy vsakem do přilehlých travnatých ploch
- částečné svedení dešťových vod do retenčních nádrží o vnitřním průměru 2 m a celkovém obsahu 6 m3, které budou umístěny do travnatého prostoru za vstupní bránou. Zadržovaná dešťová voda bude napojena na stávající vodovod pro zalévání hřbitova. Současně je k zalévání využívána pitná voda.
- prostorové a zahradní oddělení nádvoří (nástupní smuteční plochy) od přilehlých hrobových polí systémem vzrostlých stříhaných tújových stěn
- osvětlení nádvoří systémem stožárového zahradního veřejného osvětlení

23. Vybavení Domu kultury
Na vybavení Domu kultury schválili radní rozpočtové opatření ve výši 5 000 000 korun. Vybavení velkého sálu, velkého a malého přísálí (stoly a židle) jsou v objektu Domu kultury původní z doby otevření tohoto kulturního zařízení a jsou již značně fyzicky opotřebované.
Jejich stav neodpovídá požadavkům na kulturní prostředí, opravy a údržba vyžadují neúnosně vysoké náklady. Jednalo by se proto zejména o pořízení nových stolů a židlí pro kulturní akce konané v tomto objektu na velký sál, velké a malé přísálí případně do některých kluboven, které jsou pronajímány pro různé akce. Na tuto akci bude vyhlášena veřejná zakázka.

25. Peníze pro Městské služby
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1,44 milionu korun, kterým posílí rozpočet Městských služeb. Peníze jsou určeny na provozní výdaje, úpravy a vybavení objektu Dopravní obsluhy, kde přispějí ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců organizace. Dále budou nakoupeny tři nové parkovací automaty, které v ulicích Bratislavská, Velká Hradební a Vaníčková nahradí starší typy zařízení a připravuje se také zakoupení osobního automobilu pro obsluhu parkovacích automatů.

28. Výše úhrady za pobyt dítěte v jeslích
Výši úhrad v Jeslích města Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2018 schválila rada města. Důvodem je růst nákladů na provoz zařízení. Letos město v průměru přispěje na jedno dítě měsíčně 7 755 korun, v roce 2016 to bylo 6 041 korun. Poslední úprava úhrady byla v roce 2011.
Nová výše úhrad:
· pevná úhrada ve výši 1 200 Kč (dosud 1 000 Kč)za kalendářní měsíc za zaopatření dítěte, které je přihlášeno k dlouhodobému pobytu
· snížená pevná úhrada ve výši 800 Kč (500 Kč) za kalendářní měsíc za dítě, které je přihlášeno k dlouhodobému pobytu v jeslích a ani jeden den příslušného kalendářního měsíce nebylo přítomno v jeslích
· úhrada ve výši 220 Kč (110 Kč) za den přímého zaopatření dítěte, které je přihlášeno ke krátkodobému pobytu v jeslích z důvodu pobírání rodičovského příspěvku
· úhrada za stravné ve výši 32 Kč (30 Kč) za den přímého zaopatření dítěte v jeslích

29. Dotace v oblasti kultury
Rada města rozhodla o zvýšení dotací na akce Ortopedického centra Slavnosti vína a burčáku 2018 a Svatomartinské víno 2018. Obě tradiční akce se konají v centru města a těší se velkému zájmu veřejnosti. Společnost původně žádala o podporu na jednotlivé akce ve výši 40 000 Kč a 50 000 Kč, rada jí dne 14. 2. 2018 schválila dotaci ve výši třicet tisíc a čtyřicet tisíc korun. Vzhledem k nedočerpání prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb rada schválila navýšení dotace na každou z akcí o 7 500 korun.

31. Žádost o dotaci na rekonstrukci letního kina – část elektro
Podání žádosti o nadační příspěvek Podpora regionů 2018 z Nadace ČEZ schválila rada města. Žádost se týká rekonstrukce letního kina – část elektro, která spočívá v úpravě stávajícího rozvodného zařízení v areálu kina. O veřejné zakázce na opravu letního kina rozhodla rada 14. 2. 2018 a zakázku přidělila společnosti Develop plus s.r.o. Firma nabídla nejnižší cenu ze tří uchazečů 987 859,04 Kč.