image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 9. 5. 2018

11.05.2018

2. Náklady na zajištění GDPR za 700 tisíc korun

Na financování nákladů zavedení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) schválila rada města uvolnění 700 000 korun. Jedná se o nákup nábytkových zámků na stávající kancelářský nábytek (100 tis. Kč), doplnění dvířek se zámky na stávající otevřené regálové skříně (420 tis. Kč) a nákup nových uzamykatelných kartoték a uzamykatelných skříní (180 tis. Kč) dle požadavků jednotlivých obvodů.

 

3. Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem začne, finance jsou komplet vyčleněny

Rozpočtové opatření ve výši 5 milionů korun schválila rada města. Před zpracováním projektové dokumentace byly celkové náklady na dostavbu objektu stanoveny na cca 7 mil. Kč na základě zpracované studie z roku 2014. Odhad ceny se ukázal jako podhodnocený a cena mohla být upřesněna až po vytvoření položkového rozpočtu, který vycházel z podrobné projektové dokumentace. Například z prostorových důvodů bylo nutné části technologického zařízení umístit pod podlahu (jímka, akumulační nádrž, rozvody v základech atd.).  Zařízení se neobejde bez kvalitní vzduchotechniky s odvlhčovačem vzduchu a bez kombinovaného vytápění pro využití i v době, kdy není v provozu centrální zásobování teplem. Jednotlivé technologické prvky pro ovládání vytápění a bazénové technologie musí být mezi sebou propojeny a řízeny (měření a regulace). Proto je nutné navýšit finanční částku pro potřeby realizace akce o 5 mil. Kč. Cílem projektu je řešení, které zajistí celkové zlepšení technického stavu bazénu včetně bazénové technologie, především s ohledem na splnění současných přísných hygienických požadavků na provoz bazénu pro plavání kojenců a batolat. Projekt se zaměřil i na řešení nevyhovujícího stavu všech souvisejících provozů (technologie bazénu, šaten, sprch, WC převlékacích kabin atd.) tak, aby je mohli využívat rodiče, tedy jak ženy, tak i muži, kteří stále častěji využívají možnost aktivně zastoupit maminky i při výcviku plavání svých nejmenších dětí. Kapacita jeslí zůstane bez jakýchkoliv změn. Navýšena bude pouze kapacita bazénové části v důsledku zvětšení bazénu. Stavebními úpravami dojde nejen k navýšení kapacity účastníků na jednotlivé kurzy koupání kojenců a batolat, ale bude možné, aby zařízení využívala i další předškolní zařízení ve městě, případně jiní zájemci za předpokladu dodržení přísných hygienických podmínek pro podobné aktivity.  S ohledem na větší využitelnost lze předpokládat zrychlenou návratnost vložených investic.

 

7. Pracovní skupina k záměru odkupu pozemků ve Vaňově

Zastupitelstva města Ústí nad Labem se usneslo na vzniku pracovní skupiny ve věci záměru odkupu pozemků ve Vaňově. Rada města skupinu schválila ve složení, jak bylo navrženo ze strany jednotlivých politických klubů. Úkolem pracovní skupiny bude opětovně prověřit záměr odkupu pozemků, prověření veškerých smluvních vztahů a v neposlední řadě snaha o snížení doposud nabídnuté kupní ceny. Členy skupiny jsou:

a)        Ing. Věra Nechybová, primátorka města

b)        MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

c)        Pavel Dufek, náměstek primátorky

d)        Milan Krejčí, zastupitel města Ústí nad Labem

e)        Martin Hausenblas, MBA, zastupitel města Ústí nad Labem

f)         Mgr. David Daduč, zastupitel města Ústí nad Labem

g)        Mgr. Jan Skalský, člen hnutí Vaše Ústí

h)        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., členka hnutí PRO!Ústí

i)         MUDr. Máří Magdalena Štorchová, občanka Vaňova

 

9. Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem

Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“, které budou jedním z důležitých podkladů pro nový územní plán:

 1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě) dodavateli Ing. arch. Luboši Kotišovi s nabídkovou cenou 235 000 korun bez DPH.

Předmětem je vypracování studie, která vyhledá a navrhne systém zelených ploch, vodních ploch a linií na území města Ústí nad Labem v urbanizovaném území, na podkladě analytické částí územní studie krajiny mimo urbanizované území (včetně širších vazeb) a dále na podkladě Okresního generelu ÚSES a Územního plánu Ústí nad Labem – vymezených nezastavěných a nezastavitelných ploch a výkresu koncepce uspořádání krajiny.

 2) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé společnosti PRO CEDOP Kladno s nabídkovou cenou 124 700 korun bez DPH.

Předmětem plnění je vypracování studie obsahující dvě části. První je vymezení ekonomických ploch ve městě (plochy výroby, výrobních a nevýrobních služeb) a jejich využití a druhý je popis největších zaměstnavatelů na území města. Plochy budou vybrané s největší velikostí nebo počtem zaměstnanců (dvě samostatné databáze).

3) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem přidělila společnosti PRO CEDOP Kladno s nabídkovou cenou 323 000 korun bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie, jejímž cílem je prověření možnosti vedení silniční trasy (ve stávajících i v nových úsecích) v relaci Žižkova – Tovární (s vazbou na ulice Revoluční, Panská, atd.) – Sklářská, Na Luhách, ev. Textilní - dále Jateční, Za Válcovnou, studie prověří propojení Předlice – Masarykova a dále prověří možnosti nadjezdu nad Západním nádražím minimálně ve dvou variantách.

V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, bude zakázka přidělena dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí.

 

11. Dotace Zdravého města vyhlášena

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo 14. kolo Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2018. Smyslem vyhlašovaného dotačního programu je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu. V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2018 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 byla vybrána následující témata:

1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce, apod.)

2. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)

3. Posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických apod.)

Termín podání žádostí je od 13. 6. do 9. 7. 2018 včetně. Hodnoceny budou pouze projekty nekomerčního charakteru. Podmínky pro podání žádostí jsou specifikovány na www.usti-nad-labem.cz – sekce O městě → Projekt Zdravé město → 2018 → Vyhlášení Dotačního programu PZM a MA21). Podat lze nejvýše dva projekty od jednoho žadatele. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 30 tis. Kč. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných nákladů. Celková částka pro 14. kolo výzvy činí 300 000 Kč a termín pro vyúčtování dotace je 31. 10. 2019.

 

12. Občané si určují, co by chtěli změnit. Politici konají.

Rada města na základě výsledku diskuzního fóra Zdravého města a následné ankety uložila řešit priority obyvatel. Uložila proto Pavlu Dufkovi řešit nevyužitý prostor na Mírovém náměstí a sjednocení péče o zeleň v celém městě, MUDr. Jiřímu Madarovi řešit výstavbu dalšího multifunkčního sportoviště, změnu myšlení, která má stavět na pozitivech a krásách města, a také řešit workoutové hřiště u Labské stezky. Odbor dopravy a majetku bude řešit úklid centra města – Hrnčířská, Revoluční, Masarykova, vznik nových cyklostezek (komunikace pro cyklisty) a propojení cyklostezky – Bukov, Severní Terasa.         Odbor strategického rozvoje se bude zabývat nevyužitým potenciálem jezera Milada a odbor investic a územního plánování zachováním pásu veřejného prostranství u Habrovického rybníka.

 

13. Dlouhonozí skřítci budou propagovat město

Rada města převedla 348 tis. Kč na akci „Dlouhonozí skřítci“. Oddělení cestovního ruchu realizovalo v minulosti projekt Labská královna, jehož výstupem byly mimo jiné pohádková kniha, audionahrávky a animované pohádky na motivy Labské královny. Po ukončení projektu Labská královna (2017) bude oddělení pokračovat volně navazujícím projektem „Dlouhonozí skřítci“. Místně je pohádka svázána opět s městem Ústí nad Labem, kde se odehrává hlavní děj. Využití animované pohádky má těžiště v propagaci města a podpoře patriotismu, stejně jako tomu bylo u Labské královny. Oddělení plánuje na toto téma realizovat řadu akcí a aktivit. První z nich byl nástěnný kalendář pro rok 2018 s originálními grafikami, který získal zvláštní cenu Tourist Propag 2018.

 

15. Město žádá o dotaci na rekonstrukci Letního kina

Rada města podala žádost o nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů 2018 na projekt „Rekonstrukce Letního kina – část elektro“ v rámci výzvy Nadace ČEZ. Jedná se o podporu veřejně prospěšných aktivit. Obsahem projektu je úprava stávajícího rozvodného zařízení v areálu Letního kina. Úpravy, které právě probíhají, spočívají v demontáži stávajících rozvodných skříní, osazení patnácti nových rozváděčů, šesti lamp veřejného osvětlení a elektrifikace prostor garáží a pokladny u horního vstupu do areálu. Navýšením kapacit elektro zařízení dojde ke zlepšení funkčnosti a zvýšení komfortu pro provozovatele areálu a subjekty zajištující produkci a občerstvení během pořádání akcí v areálu.

 

18. Žádost o dotaci a spolufinancování projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení drtičů zahradního odpadu“     v rámci výzvy vyhlášené Ústeckým krajem. Radní rozhodli o spolufinancování projektu 30 %, tj. 214 290 Kč uznatelných nákladů a s předpokládanými celkovými náklady za 714 290 Kč vč. DPH. Drtiče zahradního odpadu budou pořízeny v návaznosti na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“, v rámci kterého budou pořízeny kompostéry a vermikompostéry. Zakoupené drtiče budou následně zapůjčeny po dobu 5 let občanům s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, kteří o ně projeví zájem a jejichž nemovitosti se nacházejí na katastrálních územích statutárního města Ústí nad Labem.  Cílem projektu je snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) ukládaného na skládku. Pořízení drtičů přispěje ke snížení množství odpadů odkládaných do nádob na komunální odpad, případně mimo tyto nádoby. Dále by mělo dojít ke snížení míst v okolí zahrad, kde dochází k odkládání BRKO a množství odpadů se na těchto místech nacházejících. Vedlejšími efekty projektu bude rozšíření využívání odděleného sběru BRKO, podpora předcházení vzniku odpadu a podpora domácího kompostování. Odhadovaný předpoklad snížení BRKO ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky, při zajištění 100 ks zahradních drtičů, činí 8,5 t/rok. Projekt bude realizován na celém území města Ústí nad Labem.

 

19. V Městských sadech bude občerstvovna

V Městských sadech bude stánek s občerstvením. Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 742/1 v Městských sadech společnosti Osvěžovna, s. r. o. Společnost plánuje umístění stánku s občerstvením. Návštěvnici parku, kam chodí rodiče s dětmi, studenti, sportovci i senioři, si tak v klidu mohou dát kávičku či občerstvení. Stánek bude vytvořen z lodního kontejneru o rozloze 6 x 3 metry, obložen dřevem a umístěn na okraji zpevněné plochy u kašny. Provozován bude pouze sezónně, pravděpodobně od května do listopadu, od 8.00 hod. do 21.00 hod. nebo 22.00 hodin. Pronájem je stanoven za podmínky dodržení zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s nájemným ve výši min. 11 Kč/m²/den na dobu určitou do 31. 12. 2020.

 

21. Další miliony na úklid města

Rozpočet odboru dopravy a majetku na čistění chodníků a vozovek posílila rada města dalšími 4 miliony korun. Peníze jsou určeny na další kvalitnější úklid města. Realizováno tak bude:

1.        Pravidelné strojní čištění chodníků

2.        Čištění odvodnění – uliční vpusti, odvodňovací žlaby, krajnice atd.

3.        Čištění odvodnění na Mariánském mostě.

4.        Chemické ošetření chodníku od plevelů a prorůstajících travin

5.        Úklid hrubých nečistot mimo vlastní centrum a posílení tohoto úklidu v centru.

6.         Nákup od dodavatele odpadkových košů

 

22. Dotace z Fondu rady města

Radní schválili přidělení dotací z Fondu rady města. Jan Kolman získal na realizaci „Publikace „830 let Svádova“ 34 500 Kč. Publikace bude věnována historii části obce Svádov a bude vydána ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem. Přibližně stostránkový text bude doplněn historickými fotografiemi. Plánováno je vydání 500 kusů publikace, která bude následně distribuována při oslavách „830 let Svádova“ v září letošního roku. Rudolf Štípek získal 10 000 Kč na akci „Finále Hudy cup - dětské lezecké závody olympijský trojboj“. Jedná se o akci v lezeckém sportu pro děti od 6 do 14 let.

 

24. Mimořádná dotace v oblasti volnočasových aktivit

Mimořádnou dotaci ve výši 20 000 Kč schválila rada města pro Junák - český skaut na „Závod vlčat a světlušek – krajské kolo“. Akce se uskuteční ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2018 na Střížovickém vrchu a FZŠ České mládeže. Jednou za dva roky se sjíždí 28 chlapeckých a dívčích družin, tedy asi 200 závodících dětí ve věku 8 – 11 let ze všech krajů České republiky.

 

25. Rada podpořila cyklistické akce

Dotace na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ schválila rada města takto:

a) Ústecká freeridová organizace dostala na akci „NIGHT DUAL SHOW“ 27 000 Kč

b) SK Cyklotour Ústí nad Labem získal na „CYKLOTOUR 2018“ 16 000 Kč

c) Ústecký klub koloběhu na akci „Ústecká koloběžka aneb 24 hodin na koloběžce“ získal   22 000 Kč.

 

26. Ústecký 1/2maraton chce město opět podpořit

Rada města vzala na vědomí zprávu z předešlého ročníku závodu Mattoni 1/2maraton a souhlasila s další podporou města pro rok 2018 ve výši 600 tisíc korun. Tato podpora bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

 

27. Poskytnutí dotací v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotace

Radní schválili poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci žádosti pro BLADES Ústí nad Labem na „Přípravu na 1. ligu ČAAF“. Rada města dále souhlasí s poskytnutím dotace pro tyto subjekty:

a) FC Rapid Ústí nad Labem na „Provozování tělovýchovné a sportovní činnosti – Futsalu“ ve výši 58 000 Kč s účelem využití na úhradu startovného

b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350 000 Kč

c) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350 000 Kč.

Tyto finance musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo.

 

30. Jmenování ředitelky Mateřské školy Zvoneček

Na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem jmenovala rada města Bc. Zuzanu Štochlovou, a to od 1. 7. 2018. Do konkursního řízení se v termínu přihlásily dvě zájemkyně, jedna však musela být kvůli nesplnění podmínek vyřazena.

 

31. Poskytnutí 2,09 milionu korun pro žáky 1. tříd základních škol  

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy určeného na pořízení učebních pomůcek schválila rada města. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd. Město proto přispívá na pomůcky ze svých zdrojů. Ve školním roce 2017/18 zahájilo povinnou školní docházku 1 045 žáků. Na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2017/18 bylo vydáno celkem 2 090 tis. Kč.

 

32. Dalších 925 tisíc uvolnila rada

Rada města z volných prostředků uvolnila 925 400 korun.  Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 165 100 Kč převedla Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem na pokrytí nákladů spojených s kácením a výsadbou stromů v Letním kině. Zoologické zahradě Ústí nad Labem převedla 140 000 Kč na zařízení pro manipulaci a monitorování zvířat a 20 300 Kč na pokrytí nákladů spojených s prezentací zákroku kastrace žiraf na mezinárodní konferenci Praha. Dalších 200 tis. Kč dostala zoo na akci „ZOO UL – výroba fixačního boxu“, 100 tis. Kč na akci „ZOO UL – rekuperace v expozici žiraf“ a 300 tis. Kč na nákup elektrického vozíku.

 

35. Oprava sociálních zařízení v ZŠ Vinařská za 1,8 milionu korun

Částku 1,8 mil. korun obdrží ZŠ Vinařská na opravy čtyř sociálních zařízení. Sociální zařízení u školní družiny jsou zastaralá a již neodpovídají hygienickým předpisům. Radní proto rozhodli o financování opravy. Bude provedeno vybourání plechových konstrukcí, které slouží jako částečná příčka a zároveň jako obklad rozvodu instalací, demontáž všech zařizovacích předmětů včetně vodovodních baterií. Dále budou odstraněny keramické obklady, vrstva keramické dlažby a podkladní vrstva. Odstraněny budou veškeré původní rozvody vody a odpadní kanalizace.      V průběhu realizace budou dodány nové rozvody vody, kanalizace, keramické obklady a dlažby, zařizovací předměty, elektroinstalace se svítidly, dveře včetně zárubní, okna včetně venkovních i vnitřních parapetů, kryty topení a nové otopné radiátory.

 

38. Změny v expertní skupině k územnímu plánu

Změny složení expertní skupiny k územnímu plánu schválila rada města. Vzala na vědomí ukončení členství doc. Mgr. Pavla Rašky a Mgr. Davida Daduče na vlastní žádost. Radní jmenovali nové členy, kterými jsou Ing. arch. Jan Drahozal a Akad. arch. Petr Nesládka.

 

39. Město Ústí nad Labem bude bojovat společně Kladnem za omezení výplaty doplatku na bydlení

Rada města schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci ve sdílení informací a jednotném postoji v oblasti sociálního vyloučení a souhlasila s hromadným podáním návrhu na účastenství při projednávání senátního návrhu na zrušení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění s jednoznačně deklarovaným cílem – zachování možnosti pro obce stanovit prostřednictvím opatření obecné povahy oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých nelze nově přiznávat sociální dávku – doplatek na bydlení, který by podalo za všechny zúčastněné obce Statutární město Kladno. Společné jednání s městem Kladno proběhne 15. 5.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz