TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 8. 11. 2017

10.11.2017

3. Návrh rozpočtu 2018
Podle návrhu, který projednala rada, je možné předpokládat příjmy města ve výši 1, 672 miliardy korun. Výdaje mají dosáhnout částky 1,899 miliardy korun. Rozdíl 227 milionů korun bude pokryt z oblasti financování tř. 8 jako je např. hospodářský výsledek z minulých let nebo nedočerpaný rozpočet r. 2017. V neinvestiční části (neinvestiční příjmy mínus neinvestiční výdaje) je návrh rozpočtu 2018 sestaven jako přebytkový. Na neinvestiční výdaje je určeno 1,492 miliardy korun, z toho se pro městské obvody počítá s částkou 131,3 miliony korun. Po jednání s obvody je tradičně stanoveno, že prostředky na kulturní akce bude rada města projednávat na základě požadavků obvodů následně až po schválení rozpočtu pro r. 2018. Investiční výdaje překročí 406 mil. Kč a budou kryty z vytvořeného přebytku hospodaření v neinvestiční části, dále z dotací a z kladného hospodářského výsledku předchozích let včetně z nedočerpaného investičního rozpočtu r. 2017.
Současně požadavky na další investiční akce, které jsou nad rámec možných finančních zdrojů, jsou řešeny zařazením do zásobníku projektů pro případné zařazení do rozpočtu v následujících letech.
Mezi největší výdaje bude patřit částka 221 milionů pro dopravní podnik, 87,9 milionu pro městskou policii nebo 50,8 milionu pro podporu sportu.
K největším investičním akcím patří rekonstrukce venkovního areálu plavecké haly Klíše vč. projektové dokumentace za 53,3 milionu korun, rekonstrukce budovy magistrátu - přepážkové centrum za 30 milionů korun, do rekonstrukce komunikací a dalších úprav město vloží více než 35 milionů korun. Na tzv. participační projekty, o kterých budou moci rozhodnout občané, rozpočet počítá s rezervou 5 milionů korun.
Město již několik let hospodaří bez úvěrů, naopak každý rok je snižuje o 102 mil. Kč. „Na návrhu rozpočtu velmi intenzivně pracujeme již od srpna. Toto je náš návrh, který předáváme zastupitelům k případným návrhům změn. Zastupitelům jsem posílala informace k rozpočtu s nabídkou k projednání i s výzvou, aby předložili své návrhy úprav i s tím, kde případně škrtat. Samozřejmě zájem zastupitelů očekávám. Máme 4 týdny na diskuzi, abychom do jednání zastupitelstva doladili požadavky jednotlivých zastupitelů.,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

 

6. Dopravní hřiště bude dovybaveno
Radní schválili 109 tisíc korun na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím, která poslouží pro plnohodnotnou výuku dopravní výchovy. Dovybavena bude učebna dopravního hřiště městské policie v Krásném Březně, kde probíhá teoretická část dopravní výchovy pro žáky základních škol. V letních měsících probíhá nejoblíbenější část – praktická výuka na dopravním hřišti. Žáci a děti si vyzkouší jízdu po „silnici“ na kolech, tříkolkách a koloběžkách. Celá dopravní výchova je završena soutěžemi „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ a „Malý cyklista“. Ve školním roce 2016/2017 se dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti městské policie aktivně zúčastní 31 ZŠ a 38 MŠ, což představuje přes 6 500 dětí.

9. Přestupkové agendy bude dělat pro malé obce magistrát
Rada města odsouhlasila uzavření 3 veřejnoprávních smluv mezi obcemi Homole u Panny, Chuderov a Dolní Zálezly a městem Ústí nad Labem, jejichž předmětem je výkon přestupkové agendy a přestupkového řízení, které bude dle dohody zajišťovat Magistrát města Ústí nad Labem – odbor přestupkových agend. Obce budou Magistrátu města Ústí nad Labem hradit finanční příspěvek za každé započaté řízení ve výši 2.000 Kč. Dále budou obce hradit skutečně vynaložené náklady související s daným přestupkovým řízením, např. tzv. svědečné.

10. Město našlo náhradní prostory pro odbor sociálních věcí a uzavřelo smlouvu
Ke konci roku 2017 mělo dojít k ukončení nájemní smlouvy s ÚZSVM na nájem prostor budově na adrese Mírové náměstí 36, které užívá pro své potřeby odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem. Po vzájemné dohodě představitelů magistrátu a ÚZSVM byl termín prodloužen nájmu do 30. 6. 2018. Magistrát intenzivně hledal vhodné prostory pro sídlo odboru sociálních věcí a podařilo se najít pronájem v budově PB – Centra, rovněž na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kde bude užíváno 7., 6. a 5., nadzemní podlaží a rovněž 1. podzemní podlaží (archiv). Nájemní smlouva bude k 1. 3. 2018, kdy započne vlastní stěhování z prostor budovy bez omezení pro klienty.
Rada města Ústí nad Labem na základě těchto skutečností odvolala výpověď z nájmu Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem, která byla podána po vzájemné dohodě zástupců města i městského obvodu z preventivních důvodů pro případ, že by se včas nepodařilo městu najít jiné vhodné prostory pro umístění odboru sociálních věcí.. Již při schvalování výpovědi bylo přislíbeno, že výpověď městského obvodu bude až poslední možnost s tím, že pokud se podaří najít jiné vhodné prostory pro OSV MmÚ, bude následně výpověď odvolána.

 

11. Návrh změny jednacího řádu
Rada města se zabývala peticí „Ať jsou občané slyšet“, ve které požadováno v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích projednání změny Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem. Smyslem změny je, že do návrhu programu bude na každé zasedání zastupitelstva zařazen bod umožňující občanům vznášet dotazy a podávat návrhy, připomínky a podněty, a to s pevným začátkem v 16:00 hod.
Žádosti obsahující podpisy více než 0,5 % obyvatel radní vyhověli a primátorka města zařadí na jednání zastupitelstva dne 6. 12. 2017 bod jednání programu požadující změnu jednacího řádu ZM. Pokud to zastupitelé schválí, bude diskuze s pevným časem další možností diskuze představitelů města s občany, kteří mají každé první pondělí v měsíci možnost diskuze na Dni otevřených dveří s primátorkou, nebo mohou využívat akcí Hovory s občany, které proběhly například 8. listopadu či pravidelných setkání nazvaných Fórum Zdravého města Ústí nad Labem. Otevřenosti úřadu vůči občanům věnuje vedení města velkou pozornost.

12. Vyhlášení veřejné zakázky na světelná signalizační zařízení
Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 47.000.000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je správa, údržba, obnova a provozování systémů světelného signalizačního zařízení, které jsou majetkem zadavatele a které zadavatel nabude po dobu účinnosti této zakázky do svého vlastnictví, a to v požadovaném období deseti let počínaje r. 2018.
Konkrétně bude v rámci veřejné zakázky požadováno zejména následující rámcové plnění:
1. Provádět správu a údržbu zařízení SSZ
2. Zajišťovat dálkový dohled a pohotovost nad zařízením SSZ
3. Obnovit zařízení SSZ (s ohledem na blížící se životnost stávajícího systému SSZ)
4. Převzít povinnosti odběratele elektrické energie

13. Vyhlášení veřejné zakázky na elektromobil
Rada vyhlásila zakázku na dodávku osobního automobilu na elektropohon pro Magistrát města Ústí nad Labem. Bude se jednat o pětimístný osobní vůz s dojezdem minimálně 160 km na jedno nabití. Předpokládaná cena je 702 tisíc Kč s tím, že SFŽP poskytne dotaci ve výši 230 tisíc Kč a zbylé finanční prostředky potřebné na nákup má odbor hospodářské správy alokovány ve svém rozpočtu na rok 2017.

14. Nákup užitkového vozu
Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka užitkového automobilu do 3 500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 619 tisíc Kč bez DPH. Předmětem zakázky je dodávka užitkového automobilu, jednat by se mělo o skříňový vůz se středním rozvorem. Objem nákladového prostoru bude cca 10 m³, s jednoduchou kabinou se sedadlem pro řidiče a pro dva spolujezdce. Důvodem nákupu nového automobilu je náhrada za dosluhující vozidlo.

 

15. Zpracování studií pro město Ústí nad Labem
Vyhlášena byla podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2.100.000 Kč bez DPH. Zpracování studií vychází z rozhodnutí zastupitelstva města č. 457/17. Předmětem je budoucí uzavření šesti smluv o dílo na zpracování studií pro město Ústí nad Labem vždy s jedním dodavatelem, který podal nabídku na plnění příslušné části veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do šesti samostatných částí:
Část A: Územní bariéry, nepropustnost struktur
Část B: Suburbanizace území
Část C: Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)
Část D: Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé
Část E: Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body – prověření současného uspořádání systému dopravy
Část F: Západní nádraží – komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem
Všechny tyto studie budou sloužit jako podklad pro zpracování nového územního plánu, který město pořizuje.

 

16. Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie
Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu zakázky na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro město Ústí nad Labem, městské obvody a příspěvkové organizace. V rámci plnění veřejné zakázky se bude jednat po dobu dvou let o dodávku pro 10 odběrných míst vysokého napětí (VN) a 225 odběrných míst nízkého napětí (NN), tedy celkem 22 400 MWh. Součástí plnění je zajištění souvisejících distribučních a systémových služeb. Obchodování elektřiny se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 18. 10. 2017 formou elektronických poptávkových aukcí, kterých se zúčastnilo 12 zaregistrovaných dodavatelů. Celková cena za dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí činí 11.810.421 Kč bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 1 017 Kč/MWh, doposud město platí částku 848 Kč) a celková cena za dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí činí 9.089 946 Kč bez DPH (jednotková cena silové elektřiny činí 981 Kč/MWh, doposud město platí částku 823 Kč). Celková cena zakázky činí 20.900.367 Kč bez DPH. Na základě proběhnutého burzovního obchodu byly uzavřeny smlouvy – Závěrkové listy s dodavatelem Centropol Energy Ústí nad Labem, který dodává městu energii i nyní.

28. Prodej novinového stánku na Mírovém náměstí
Záměr prodeje stánku s rovnou střechou na Mírovém náměstí schválila rada města. Bývalý novinový stánek je od 1. června prázdný, nového nájemce se opakovaně nepodařilo najít. Majetková komise proto doporučila odstranění stánku a jeho prodej. Rada určila prodej za minimální cenu 60.000 korun. Nabyvatel zajistí transport stánku a uhradí související náklady.

31. Modernizace parkovacího systému ve městě
Rada města schválila zadání projektové přípravy a realizace první etapy projektu Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ značení a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách MARIÁNSKÉ GARÁŽE, ZANÁDRAŽÍ a PARKOVIŠTĚ U JELÍNKA ve spolupráci se společností Metropolnet. Předpokládané náklady jsou 3,7 milionu korun. V plánu je propojení systému i s ostatními zpoplatněnými parkovišti v centru města. Hlavní cíle projektu jsou:
- informovat motoristy o možnostech k odstavení automobilu v městských parkovacích domech/závorových parkovištích proměnným dopravním značením ZPI/PDZ a mobilní aplikací
- pomocí ZPI/PDZ značení a mobilní aplikace přesně a efektivně navádět motoristy na volné parkovací kapacity na závorových parkovištích, tím přispívat ke snížení dopravní zátěže a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
- zavedení možnosti dálkové správy závorových systémů z jednoho místa
- motoristy pozitivně motivovat k parkování v parkovacích domech, zejména zlepšením komfortu odbavení

 

35. Opravy majetku města za 4,9 mil. korun, další květinová výzdoba
Rozpočtové opatření ve výši 4,9 milionu korun pro odbor dopravy a majetku města schválili radní. Peníze jsou určeny na akce, které proběhnou nebo budou zahájeny ještě letos. Pořízeny budou dle plánu odboru dopravy a majetku další květinové pyramidy na Mírové náměstí a připravuje se strojové sázení cibulovin na Předmostí. Novinkou bude i založení růžového záhonu ve Štefánikově ulici, která prošla kompletní rekonstrukcí, a řada dalších míst s květinovou výzdobou. Projektová dokumentace bude zpracována na opravy a úpravy plastiky u OD Labe. Realizovány budou menší opravy majetku jako oprava střechy nad obřadní síní v Novém krematoriu, oprava oken v krejčovské dílně Severočeského divadla, oprava schodů u Nového krematoria, opravy přístřešků MHD, oprava střechy na budově dopravního hřiště nebo opravy pomníků obětem světových válek. Oprava velké kašny, lávky a dosázení keřů proběhnou v Městských sadech.

36. Dotace z fondu rady města
Dvě organizace dostanou dotaci z Fondu Rady města Ústí nad Labem. Radní podpořili Bateau,z.s. částkou 24.000 korun na pořízení psychodiagnostického testu Scénotest k diagnostickým a terapeutickým účelům pro práci s dětmi i s dospělými. UJEP dostal podporu 30.000 korun na 5. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy ve zdravotnických vědách.

37. Ústecké Vánoce
Slavnostním rozsvícením vánočního stromu, které bude v neděli 26. listopadu v 18 hodin na Lidickém náměstí, se zahájí ve městě program Ústeckých Vánoc. V centru města již začala instalace vánoční výzdoby. Vánoční stromy na Lidickém i Mírovém náměstí budou i letos pocházet od dárců. „Děkuji všem lidem ať už z našeho města nebo z jiných míst, že nám každý rok nabízejí k využití své stromy. Pro město je to velká pomoc,“ uvedla primátorka Věra Nechybová. Na Lidickém náměstí bude v 10. 11. osazen stříbrný smrk, který věnovali Barbora a Tomáš Jizerovi z Hynaisovy ulice. Mírové náměstí ozdobí smrk ztepilý od Milana Grunda z Valkeřic na Děčínsku. Oba stromy budou po pokácení zkráceny na bezpečnou délku, tak aby dosahovaly osm metrů nad zem.
V rámci programu prvního dne Ústeckých Vánoc, který začne již v 16 hodin, se představí Anička Slováčková či Dan Hůlka a můžeme se těšit na ohňostroj s překvapením. Každý následující den bude jinak tematicky zaměřen, proběhnou dny pro školy, divadelní představení, rockové, folkové či country Vánoce, dny pro seniory. Na Mikulášskou nadílku bude velkým lákadlem průvod čertů ve stylu krampus, chybět nesmí ani akce Rozsviťme Ústí. V rámci adventu proběhne zdobení perníčku, ozdob. Ústecké Vánoce budou slavnostně zakončeny 23. 12. s programem pro všechny obyvatele.
Rada města byla seznámena s průběhem přípravy Vánoc a schválila smlouvu o spolupráci s ústeckým FOREM a Centropolem, která spočívá v dohodě o společné propagaci všech akcí. Společnost CENTROPOL plánuje ve své režii koncerty v kostelech a FORUM chystá vlastní vánoční trhy s programem na Kostelním náměstí.

38. Dotace z programu pro seniory
Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města z Programu pro seniory. Svaz tělesně postižených v ČR dostane 5.400 korun na akci Tradiční Martinské posezení. Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem získá na akci Nácvik starších žen na slet ČOS 2018 podporu ve výši 19.000 Kč. 5 300 korun je určeno pro ZO ČD Depo kolejových vozidel na akci Družební setkání železničních seniorů oblasti Drážďan – Německo.

40. Nový výtah pro zimní stadion
Rozpočtové opatření na pořízení nového nákladního výtahu na zimním stadionu schválila rada města. Nový výtah nahradí staré porouchané zařízení. Investiční příspěvek Městským službám činí 550.000 korun. Náhrada bude řešena pojištěním.

47. Další příspěvek na opatření pro zamezení žloutenky
Vedení města se rozhodlo poskytnout další prostředky pro příspěvkové organizace. Finanční prostředky v celkové výši 50.000 budou poskytnuty na zajištění ohniskové dezinfekce v rámci prevence hepatitidy. Z poskytnutých peněz budou zakoupeny především hygienické ubrousky, dezinfekční gely na ruce a úklidové prostředky. Pět tisíc korun tak dostanou domovy pro seniory, azylový dům, pečovatelská služba a jesle (DS Velké Březno, DS Chlumec, DS Severní Terasa, DS Dobětice, DS Krásné Březno, DS Orlická, Azylový dům pro matky s dětmi, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, DS Bukov, Jesle města Ústí nad Labem.)

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz