TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 4. 10. 2017

06.10.2017

 

7. Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu v Krásném Březně
Rada města rozhodla vyčlenit 800 000 korun na projektovou přípravu zlepšení dlouhodobě nevyhovujících podmínek pro provoz pečovatelské služby, která v současné době sídlí v pronajatých prostorách. Záměrem je vytvoření zázemí pro terénní sociální službu - pečovatelská služba. Pro tento účel byl vybrán dlouhodobě neužívaný objekt v majetku města v ulici Neštěmická 37/795, Krásné Březno, který chátrá. Tento objekt svým umístěním a uspořádáním může zaručit další rozvoj a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb. Objekt je třeba upravit pro potřeby personálu i klientů tak, aby mohlo vzniknout důstojné zařízení pro pečovatelskou službu s rozšířením služeb např. o půjčovnu kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, jejichž zdravotní stav a stavební bariéry domácího prostředí neumožňují zajistit hygienickou péči, praní prádla atd. Dále by zde mohlo vzniknout bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství a místo pro komunitní práci. Na rekonstrukci bude město žádat o dotaci.

 

8. Lidické náměstí – zásuvkový rozvod
Radní rozhodli o rozpočtovém opatření ve výši 800 000 korun na přípravu akce Lidické náměstí – zásuvkový rozvod. Předmětem projektu je uložení nového kabelového vedení přípojky nízkého napětí a instalace podzemních rozváděčů v prostoru Lidického náměstí. Na základě požadavku na nahrazení provizorního stavu napájecího zásuvkového rozvodu NN budou v prostoru Lidického náměstí instalovány tři zásuvkové podzemní rozváděče a jeden podzemní rozpojovací jistící rozváděč. Zásuvkové podzemní rozváděče budou vybaveny jištěním a zásuvkami pro připojení příležitostných náhodných odběrů (prodejní stánky, venkovní kulturní akce na Lidickém náměstí apod.). Nové kabelové trasy budou realizovány výkopem. V úseku mezi spojkou S2 a S3 bude využito stávající již s předstihem položené kabelové vedení. Poté trasa navrženého vedení NN bude křížit ulici Velká Hradební a povede podél podloubí budovy magistrátu. Zařízení bude napojeno na rozvod NN ve stávající rozvodně budovy.15. Dotace na aktivity osob s těžkým zrakovým postižením
Na spolufinancování pravidelných skupinových setkání osob s těžkým zrakovým postižením přispěli městští radní částkou 9 750 korun. Setkání probíhají každý poslední čtvrtek v měsíci od 14.00 - 17.00 v sídle společnosti Tyfloservis, o.p.s. v Ústí n. L. Jsou tematicky zaměřena na trénink aktivit běžných každodenních činností - sebeobsluha, trávení volného času, výuka čtení a psaní Braillova písma apod.


16. Městský ples
V letošním roce je plánovaná městská akce s názvem „Ples statutárního města Ústí nad Labem – 1. ročník“, která by se pro město Ústí nad Labem měla do budoucna stát i jeho tradicí. Ples se uskuteční 1. 12. 2017 v Domě kultury v Ústí nad Labem a zahájí nadcházející plesovou sezónu. Akci bude realizovat Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. a zajistí tak veškeré programové, technické a další potřebné záležitosti k uskutečnění celé této akce. Na realizaci akce rada města převedla rozpočtovým opatření 900 000 korun.

 

17. Dotace z Programu pro seniory
Dotace z Programu pro seniory schválili městští radní. Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR získá na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Předvánoční posezení v Dubicích částku 7 000 Kč, společnost Za Sebuzín krásnější dostane na Den seniorů 15 900 Kč.

 

20. Další příspěvek na pokrytí provozních nákladů domovů pro seniory a škol
Rada města schválila poskytnutí příspěvku 227 000 korun na pokrytí provozních nákladů pro Domov seniorů Velké Březno a Domov seniorů Orlická 321 000 korun. Důvodem je navýšení tarifů platů od 1. 7. 2017, z důvodu platnosti novely Nařízení vlády č. 168, kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Radní také schválili rozpočtové opatření, na jehož základě získá ZŠ Karla IV. 350 000 korun a MŠ U plavecké haly 152 600 korun na pokrytí provozních nákladů. O navýšení požádali ředitelé obou zařízení. U ZŠ Karla IV. je největší položkou, která zatěžuje rozpočet organizace, úhrada za energie, vzhledem k prodloužení topné sezony rada rozhodla o posílení rozpočtu školy. MŠ U plavecké haly peníze použije na doplnění vybavení: nákup IT techniky, nádobí do kuchyně a nádobí pro děti a také lůžkovin.

 

21. Podpora pedagogickým pracovníkům ZŠ ve vyloučených lokalitách
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 643 200 korun. Rozhodla se podpořit zajištění pedagogických pracovníků v základních školách, které působí ve vyloučených lokalitách. Týká se to ZŠ Školní náměstí v Předlicích a ZŠ Hlavní v Mojžíři, jejichž ředitelé se na vedení města obrátili s žádostí o pomoc. Zaměstnanci těchto základních škol převážně pracují s žáky, jejichž motivace ke vzdělávání je velmi nízká a jednání s nimi a jejich rodiči je velmi obtížné. V poslední době také vzrůstá riziko fyzického napadení zaměstnanců. Je proto velmi náročné nejen zajistit nový kvalifikovaný personál, ale udržet na pracovních pozicích i zkušené dlouholeté zaměstnance škol. Vedení města rozhodlo o spuštění pilotního programu Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách, který má za cíl řešit výše uvedenou problematiku vyšším ohodnocením pedagogických pracovníků. Navržená částka činí 3 000 Kč na měsíc (včetně zákonných odvodů a pojištění) pro pedagogického zaměstnance a zaměstnance školní družiny. Částka je určena pro období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, takto: Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 241,20 tis. Kč, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 402,00 tis. Kč.


21. Expozice tučňáků v zoologické zahradě
Rozpočtové opatření ve výši 994 000 korun pro posílení rozpočtu zoologické zahrady schválili městští radní. Částka je určena na realizaci 2. etapy neinvestiční části akce Expozice tučňáků. Bude se především jednat o opravy obvodových zdí, opravy ventilačního zařízení, zastřešení schodiště, opravy vstupu, opravy technického zázemí pro ošetřovatele, opravy oplocení návštěvní plošiny a expoziční obchůzkové trasy.


26. Další příspěvky pro školy
Na základě požadavků ředitelů příspěvkových organizací bylo schváleno 267,74 tis. Kč na požadované opravy a údržby. Základní škola Palachova obdrží 67,89 tis. Kč na nákup školního nábytku a 93,55 tis. Kč na nákup myčky nádobí. Základní škola Vojnovičova dostala 106,30 tis. Kč na nákup školního nábytku.


27. Radní investují do rekonstrukce v objektu Městských služeb
Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 705 tis. Kč, kterým byly z finanční rezervy převedeny prostředky na rekonstrukci topení v objektu Prokopa Diviše 5, který je ve správě Městských služeb. Umístěna je zde kancelář pohřební služby a další neziskové organizace.
Důvodem rekonstrukce je havarijní stav celého topného systému, nefunkční regulační ventily a v důsledku toho i velké tepelné ztráty a nehospodárnost vytápění. Dalším důvodem je povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku a měření tepelné energie. V rámci rekonstrukce dojde k výměně topných těles, výměnu regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi, osazení měřidel tepla. MS mají spočítanou návratnost této investice a město plánuje zpracovat projekt na rekonstrukci zbývajících prostor opět z dotace a umístit na jedno místo organizace poskytující komunitní a sociální služby. Je to aktuálně podpořeno i výsledky ankety Zdravé město, kde občané požadovali zřízení spolkového domu.

30.Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů
Radní schválili Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a městem Ústí nad Labem.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se dlouhodobě zabývá problematikou nevyužívaných průmyslových lokalit tzv. brownfieldů. Na základě Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů a následné Národní strategie regenerace brownfieldů byla vytvořena Národní databáze brownfieldů, která eviduje získané informace o lokalitách vhodných pro regeneraci a investiční záměry domácích i zahraničních investorů. Smyslem databáze je zjednodušit investorům práci s výběrem vhodné lokality pro podnikání v ČR, a tím přispět k navrácení života nevyužívaných území.

Město Ústí nad Labem mapuje a vytváří vlastní databázi brownfieldů na svém území s cílem rozšíření investičních příležitostí pro investory a regeneraci dlouhodobě nevyužívaných objektů. Předmětem Memoranda je navázání a rozvoj spolupráce při naplňování databáze
informacemi o brownfieldech na území města Ústí nad Labem, tedy městu memorandum umožnuje vkládat naše brownfieldy a nahlížet do registru.


31. Město poskytlo dotace z programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2017 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 byla při vyhlášení 13. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro rok 2017 vybrána témata:
1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce, apod.)
2. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)
3. Posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických apod.)
Celková částka určená k dotacím činí 300 000 Kč. V rámci vyhlášených témat bylo doporučeno zpracovat menší projekty s realizací v doporučené výši do 30 000 Kč, přičemž jeden žadatel mohl podat max. dva projekty. Hodnocení projektů bylo provedeno Komisí Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21. Z celkového počtu 12 projektů doporučila dotace 11 projektům v celkové výši 290 570 Kč. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu nedosažení dostatečného počtu bodů pro poskytnutí dotace.
Radní schválili návrh komise a podpořeny byly organizace:
a) Základní škola Stříbrnická na projekt „Více stromů pro Ústí“ ve výši 25 100 Kč
b) Základní škola a Mateřská škola SNP na projekt „Zdravá záda s Sbollem - pilotní projekt“ ve výši 30 000 Kč
c) Krásné sousedění, z. s. na projekt „Komunitní zahrada Severní Terasa - první sezóna“ ve výši 22 000 Kč
d) pULec - První ústecké environmentální centrum, z. s. na projekt „Za tajemstvím ústeckých studánek“ ve výši 30 000 Kč
e) Člověk v tísni, o.p.s. na projekt „Mezinárodní workcamp 2018“ ve výši 27 000 Kč
f) NET.W z. s. na projekt „Realizace pohybových prvků pro seniory v rámci naučné turistické geostezky“ ve výši 30 000 Kč
g) Mateřská škola Motýlek na projekt „Dejme šanci zdravíčku - nehazarduj človíčku“ ve výši 30 000 Kč
h) Domov pro seniory Dobětice na projekt „Týden paměti“ ve výši 14 500 Kč
i) „Pro kompot” na projekt „Zahrádky a předzahrádky jako okrašlovací prvky veřejného prostoru - Živá zeleň 2“ ve výši 30 000 Kč
j) YMCA Ústí nad Labem na projekt „SPOLEČNĚ - zdravé rodiny ve městě Ústí nad Labem 2017“ ve výši 22 970 Kč
k) „Pro kompot” na projekt „Zažít Ústí jinak“ ve výši 29 000 Kč

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz