image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 23. 3. 2018

27.03.2018

 

1. Informace k plánovanému projektu pořízení potřebných IT nástrojů
Rada města zvala na vědomí informaci o projektu, který byl připravován v minulém roce v rámci výzvy č. 28 IROP a na kterou společnost Metropolnet žádala o dotaci. Žádost, která v projektu obsahovala pořízení mnoha IT nástrojů (zejména SW) pro město, však zůstala v převisu. Příkladem požadovaných nástrojů, které by digitalizovaly a zvýšily efektivitu v práci úředníků je
(portál občana a úředníka, digitalizace agend, elektronické jednání RM a ZM, DMS, atd.). Protože pořízení některých IT nástrojů z toho projektu je potřeba realizovat s ohledem na legislativu, neúnosnost stávajících řešení, předložila společnost MNET tuto informaci. Financování projektu „Pořízení, aktualizace IS, rekonstrukce technologické a komunikační infrastruktury“ bude z vnitřních zdrojů společnosti v rozsahu 10 mil. korun.

5. Spolupráce na revitalizaci Milady
Rada města schválila uzavření dohody o finančním vyrovnání s Palivovým kombinátem Ústí,
za částečnou úhradu nákladů (v ceně 47 290,00 Kč) vynaložených za zpracování změny PD na akci „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“. Město na základě dohody předá Palivovému kombinátu změnu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace, kterou zpracovala společnost AZ Consult. Změna byla vypracována z důvodu potřeby navýšení kapacity energie (vedení VN do lokality, umístění trafostanice, přípojky NN k čerpacím stanicím) a změny průběhu tras trubního vedení a vedení NN mimo pozemky nárokované církví.

10. Město získalo dotaci 10,4 milionu korun
Městská policie bude posílena o další asistenty prevence kriminality,Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo městu na základě dotaci na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“. Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečí obyvatel ve všech městských obvodech, snížení počtu trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání v lokalitách. Smyslem je také zaměstnávání občanů z vybraných lokalit jako asistentů prevence kriminality, čímž je dán pozitivní příklad možnosti zaměstnávání obyvatel z lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Financováno bude celkem 22 asistentů prevence kriminality. K současným 14 asistentům tak přibude na základě výběrových řízení dalších 8. Je to další forma podpory městským obvodům, které řeší problematické lokality. Spoluúčast města je 5%, město tedy uhradí za asistenty 550 tisíc korun.

18. Rada souhlasí se zřízením práva stavby druhé ledové plochy ve městě
Rada města odsouhlasila zřízení práva stavby společnosti PADOK Sampi na vybudování tréninkového zimního stadionu na pozemcích v sousedství Městského stadionu a Zimního stadionu. Podmínkou je například, že návrh architektonického i technického řešení objektu musí být v souladu se studií multifunkčního sportovního centra. Využití stavby musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem, veškeré stavbou vyvolané investice bude hradit investor stavby (vyjma případných vyvolaných investic v/na objektu stávajícího zimního stadionu, přímo nesouvisejících se stavbou tréninkového zimního stadionu) a stavba bude zhotovena a zkolaudována nejpozději do 60 měsíců od podpisu smlouvy o právu stavby. Právo stavby bude zavřeno na 25 let za 80 000 Kč ročně ve prospěch města, životnost stavby by byla minimálně 50 let. Rozměr ledové plochy by měl být 27x57 metrů, kapacita stadionu 300 diváků, v budově by mělo být šest šaten, bistro. Bude sloužit k tréninkům pro krasobruslaře a hlavně k celoročnímu bruslení pro veřejnost obdobně jako v pražské hale, informace na www.icering.cz. Tento souhlas bude předložen zastupitelstvu města, které bude o definitivním právu stavby rozhodovat.

22. Poskytnutí dotací na Akce zdravotně postižených osob
S poskytnutím dotací určených na oblast volnočasových aktivit na „Akce zdravotně postižených osob“ souhlasila rada města. Z celkové částky 150 000 Kč bylo zatím rozděleno 71 000 Kč: Ústecký Arcus dostane na aktivizační cvičení a plavání 11 000 Kč. Pro společnost Parkinson schválila rada města 30 000 Kč na celoroční činnost (rehabilitační plavání, nápravný tělocvik, hippoterapie, turistika). Parta HIC získá na celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže 30 000 Kč.

23. Dotace na akce sportovního kalendáře
Rada města schválila dotace na Akce sportovního kalendáře. FK Neštěmice získá na Memoriál Václava Ševčíka a Karla Nárovce částku 14.000 Kč. Jedná se 33. ročník fotbalového turnaje družstev mladších žáků.

24. Mimořádné žádosti o dotace podpořeny ve výši 88 tisíc korun
Město dotuje i údržbu sportovišť. Poskytnutí dotace z prostředků určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot schválila rada města.
SK Hostovice získá na oplocení sportovního areálu a výměnu fotbalových branek částku 29 000 Kč. TJ Střekov dostane na opravu hrací plochy po opakovaném zničení divokými prasaty 31 000 Kč.
Rada dále schválila poskytnutí dotací na plošnou podporu sportovních klubů a jednot spojených

se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí pro TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená. Akce Memoriál M. Koloce je podpořena 28 000 Kč. A také poskytnutí dotace na mimořádné žádosti nad rámec pro Ústeckou freeridovou organizaci na reprezentaci města – Simona Jirková ve výši 30 000 Kč.

26. Otevření přípravných tříd na základních školách ve školním roce 2018/2019
S otevřením přípravných tříd na základních školách souhlasí rada města. Do přípravné třídy jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravná třída se zřizuje pro nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu. O zřízení přípravných tříd požádali ředitelé škol.
Jde o zřízení:
- jedné přípravné třídy na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
- jedné přípravné třídy na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17
- dvou přípravných tříd na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
- jedné přípravné třídy na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5

Romana Macová
tisková mluvčí
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www: www.usti-nad-labem.cz