TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 22. 11. 2017

24.11.2017

4. Rozpočtové opatření k povinné úhradě společnosti PK REAL s.r.o.
Rada města Ústí nad Labem projednala návrh rozpočtového opatření, kterým by měly být připraveny prostředky na úhradu 31,442 mil. korun společnosti PK REAL s.r.o. v likvidaci. O této povinnosti rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem a městu bylo písemné vyhotovení doručeno 3. 11. Návrh rozpočtového opatření k zajištění sumy bude předkládat primátorka města zastupitelstvu. Je to opět příklad toho, že město musí platit nevyrovnané spory předchozích vedení města a opět hledat prostředky ze svých úspor. Použity by měly být například z položky odvod z výherních hracích automatů, z loterií, podíl ze zisku ThmÚ a AVE. Úhrada bude také na úkor investiční rezervy i dokončení tribun městského stadionu.
Vyměřené náklady řízení (soudní poplatek ve výši 358.800 Kč a soudní poplatek ve výši 10.000 Kč) bylyjiž uhrazeny, a to z rozpočtu právního odboru.

5. Vyhlášení veřejné zakázky na velkoplošné opravy komunikací na Střekově
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s hodnotou plnění 5,3 mil. korun, jejímž předmětem je provedení velkoplošných oprav vozovek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, a to v těchto lokalitách:
Vítězná – k řadovým RD
Truhlářova
Rubensova
Jabloňová
Sebuzín – na Kolibov od II/261

6. Vůz pro kynology městské policie
Rada vyhlásila zakázku na nákup motorového vozidla pro kynologickou službu městské policie s cenou do 300 tis. korun a se speciálními požadavky právě pro převoz zvířat:
• montáž radiovysílacího přístroje (vysílačka),
• vnitřní vestavba pro přepravu živých zvířat (dle pokynů 95/29/CE), umožňující čištění tlakovými přístroji na vodu a páru a odolné vůči dezinfekčním prostředkům,
• odvětrání vnitřní vestavby.

8. Studie proveditelnosti autonomní silniční vozidla
Jako první české město chce Ústí nad Labem vyzkoušet provoz autonomních vozidel. Proto rada města rozpočtové opatření 1,5 mil. korun k zajištění zdrojů na zpracování studie proveditelnosti U „Smart“ Zone v Ústeckém kraji, včetně ověření možnosti zřízení testovacího polygonu v Ústeckém kraji. Studie by měla být za 2 mil. korun. Součástí studie proveditelnosti na testování autonomních vozidel bude jasný závěr, jestli a kam umístit jízdy autonomního autobusu. Provoz samořiditelných autobusů má být jen jednou z částí projektu, který chce z Ústí udělat průmyslové centrum rozvíjející se technologie autonomních dopravních prostředků. Dalším bodem je umožnění automobilkám testovat jejich technologie ve městě nebo na dálnici D8. Na výzkumech se má podílet i ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. VŘ na zhotovitele studie bylo vyhlášeno. Studie by měla být hrazena ze SFDI.

11. Žádosti o dotaci na demolice obytných domů v ulici Na Nivách s omezením na 10 let
Město podá žádost o dotaci na projekt Demolice obytných domů v ulici Na Nivách v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Zaměření tohoto titulu je na podporu demolic budov v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem dotačního titulu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.
Předložená žádost se týká demolice kratší zastavěné části ulice, objektů č. p. 1820/25, 1819/23, 1830/21, 1829/19, 1818/17, 1817/15 na pozemcích p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 v k. ú. Ústí nad Labem. Odhadnuté náklady na demolici navrhované části by mohly činit 20 mil. Kč, dotace by mohla být 10 mil. korun.
Po demolici objektů západní strany v ulici Na Nivách (č. p. 15, 17, 19, 21, 23, 25) bude povrch upraven tak, aby nebyl nebezpečný. Po úpravě terénu bude pokryt vrstvou zeminy a zatravněn. Cílem projektu je zlepšení nejen technických, ale i estetických funkcí území. Úpravou ploch po bytových domech vznikne nová zelená plocha navazující na ulici Na Nivách a na prostor zařízení městské policie.
Revitalizovaný pozemek nesmí být po dobu 10 let od ukončení akce převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezeno volné nakládání s ním, dále nesmí být poskytnut jako předmět zástavy, pokud to neumožňuje rozhodnutí o poskytnutí dotace. Změny současných podmínek dotačního titulu kritizuje na jednáních RESTARTU primátorka Věra Nechybová, neboť právě městu Ústí nad Labem nevyhovuje nastavené omezení, že po demolici bude 10 let zelená louka.
Žádost o dotaci se všemi dokládanými přílohami musí být odevzdána do 25. 1. 2018. Definitivní rozhodnutí k žádosti bude na zastupitelích.

24. Dotace z Programu pro seniory z rozpočtu města
Poskytnutí dotací z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na dotační program pro seniory schválili radní. Růženě Petrákové přidělili na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Malířský kroužek“ 13 580 Kč.
Jiřina Kubíková získá na akci „Relaxační cvičení pro seniory“ dva tisíce korun.

25. Město bojuje s nežádoucími vlivy, nově příchozí v problémových lokalitách
nedostanou doplatky na bydlení
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu lokalit s nežádoucími sociálními jevy k vyhlášení opatření obecné povahy.
Současnou legislativní změnou je městům umožněno řešit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, v níž nebude možné poskytovat doplatek na bydlení nově ubytovaným osobám, a to podáním žádosti o vydání opatření obecné povahy. Město tak využije ustanovení § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi. Magistrát města Ústí nad Labem obdržel celkem 4 žádosti o vydání opatření obecné povahy:
města Trmice
MO Ústí nad Labem – město
MO Neštěmice
MO Střekov
Několik měsíců magistrát podrobně pracoval na lokalitách, které vytipovaly městské obvody. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), městskou policií a policií ČR, které poskytly statistiky přestupků a přečinů, byly zaměřeny lokality s nežádoucími sociálními jevy. Do těchto lokalit po vyhlášení opatření by úřad práce neměl vyplácet doplatky na bydlení osobám nově příchozím.
Vyhlášením opatření obecné povahy město Ústí nad Labem dává jasný signál, že se nechce i nadále stávat cílovou stanicí sociální turistiky za dávkami hmotné nouze, za doplatkem na bydlení. A nezodpovědní majitelé vybydlených nemovitostí, kteří provozují obchod s chudobou, budou mít omezenější přístup k finančním prostředkům státu prostřednictvím osob sociálně slabých. Vyhlášení návrhu OOP bude umístěno na úřední desce.

27. Návrh na rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury
O dotacích z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na „kulturní instituce každoročně podporované“ rozhodla rada města. Společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem získá 500 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na „Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2018“. Veřejný sál Hraničář dostane 1,5 mil. Kč na částečnou úhradu nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2018“ a pro Collegium Bohemicum je určeno 1,1 mil. Kč na částečnou úhradu nákladů celoročního provozu. Na celoroční provoz poboček v Ústí nad Labem dostane Severočeská vědecká knihovna 600 000 Kč. Definitivní rozhodnutí o těchto podporách bude předloženo ke schválení zastupitelům.


28. Mimořádné dotace pro oblast sportu
Návrhy na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu roku 2017 určených na oblast sportu schválila rada města.
V oblasti „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní výkony – Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni“ získá:
- Ústecká freeridová organizace, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Světový pohár ve 4X Simona Jirková – 3. místo“ ve výši 7 000 Kč
- SPORT UNION, z .s. na „Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni – podpora sportovců“ ve výši 45 000 Kč
- Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem na mimořádnou žádost o dotaci ME, MSR, prestižní závod Itálie ve výši 30 000 Kč
- TJ Saně Ústí, z. s. na „Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na saních“ ve výši 30 000 Kč
- TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. na „Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni“ ve výši 37 000 Kč.

V oblasti poskytnutí dotací na „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ získá:
- Ústecká freeridová organizace, z.s. na „MČR ve sjezdu Simona Jirková – 2. místo“ ve výši 26 000 Kč
- Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. na „Mimořádné sportovní výkony v roce 2017“ ve výši 30 000 Kč
- TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. na „Účast na MČR ve sportovní gymnastice“ ve výši 30 000 Kč
- TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. na „Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ ve výši 30 000 Kč
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. na „Činnost mládeže oddílu boxu“ ve výši 30 000 Kč
- USK PROVOD, z.s. na akci „Bronzová Atletika“ ve výši 30 000 Kč
- TJ Saně Ústí, z. s. na „Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních“ ve výši 21 000 Kč.

V oblasti „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ získá
- Česká streetballová federace, z.s. na akci „Severská Bitva 2017“ ve výši 19 000 Kč
- BC LakoPlast Trmice spolek na „Mistrovství ČR v karambolu na velkém stole“ ve výši 26 000 Kč
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. na „Telnický lesní běh“ ve výši 11 000 Kč.

V oblasti „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ získá:
- Monika Fantová na „NÁKUP PŘEKÁŽEK AGILITY A KRYCÍCH PLACHET NA PŘEKÁŽKY“ ve výši 12 250 Kč
- Fit Family Club Ústí n.L. na „Účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness 2017“ celkem 45 000 Kč
- FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. na částečnou „PROVOZOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÉ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI – FUTSALU“ a účelem použití dotace na úhradu nájemného ve výši 50 000 Kč.

Rada města souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
- ALK s.r.o. na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „All Star game 2017“ ve výši 80 000 Kč
- Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Galavečer profesionálního boxu“ ve výši 200 000 Kč. Tyto návrhy budou předloženy k projednání a schválení zastupitelstvu města.

29. Dotace z Fondu rady města
Rada schválila dotaci z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro spolek Osmička Ústí, dotace 10 000 Kč je určena na akci „Pomáhat v lehkostí“.

33. Peníze na pořízení keramické dílny v MŠ Zvoneček
O částku 79 255 Kč na pokrytí nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace na plánovanou akci „MŠ Zvoneček – vybudování keramické dílny“ požádala město Mateřská škola Zvoneček. Akci již dříve rada města schválila. Nyní byla zjištěna potřeba zvýšení nákladů souvisejících s posunem příček, zrušením lodžie a vypracováním hlukové analýzy, které organizace nemůže pokrýt ze svého rozpočtu. Radní proto souhlasili s uvolněním této částky.

35. Další opatření proti šíření žloutenky
V současné době došlo k většímu rozšíření ohnisek výskytu virové hepatitidy typu A
na základních školách Školní náměstí, Hlavní a Husova. Rada města rozhodla o dalším uvolnění finančních prostředků v celkové výši 30 000 korun pro tyto školy s nejvyšším počtem nařízených karanténních opatření. Jedním z požadavků tohoto opatření je zajistit ohniskovou dezinfekci účinným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, a to po celou dobu zvýšeného zdravotnického dozoru. Výše uvedeným organizacím bylo rozhodnutím KHS nařízeno používat k mytí rukou mýdlo v dávkovači a k utírání rukou důsledně používat jednorázové ručníky, a to s okamžitou platností. Dalším zvýšeným nákladem na zajištění hygienických prostředků je požadavek KHS na provádění ohniskové hygieny v prostorách WC s tím, že tyto prostory budou dezinfikovány 3x denně, rovněž s okamžitou platností.

36. Navýšení prostředků pro městské organizace, základní a mateřské školy
Převedení prostředků v celkové výši 2 376 710 Kč příspěvkovým organizacím schválila rada města. Peníze jsou určeny na pokrytí provozních nákladů, prioritní problematikou bylo navýšení tarifů platů od 1. 11. 2017, které nařídila vláda a město opět musí hradit z vlastních zdrojů.
a) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 166,16 tis. Kč
b) Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 96,47 tis. Kč
c) Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 230,31 tis. Kč
d) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 125,75 tis. Kč
e) Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 251,40 tis. Kč
f) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 450,44 tis. Kč
g) Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 649,55 tis. Kč
h) Internátní MŠ, p. o. 42,87 tis. Kč
i) MŠ U plavecké haly, p. o. 30,00 tis. Kč
j) MŠ Centrum, p. o. 31,20 tis. Kč
k) MŠ Stříbrníky, p. o. 16,71 tis. Kč
l) MŠ Dobětice, p. o. 30,00 tis. Kč
m) MŠ Sluníčko, p. o. 10,50 tis. Kč
n) MŠ Motýlek, p. o. 15,00 tis. Kč
o) MŠ Písnička, p. o. 20,00 tis. Kč
p) MŠ Pastelka, p. o. 20,35 tis. Kč
q) ZŠ Školní náměstí, p. o. 120,00 tis. Kč
r) ZŠ Vinařská, p. o. 70,00 tis. Kč

44. Změna organizačního řádu magistrátu
Se změnami organizačního řádu magistrátu souhlasili radní. Platný bude od 1.1.2018. Hlavní změnou je zrušení odboru kontroly a jeho převedení jako oddělení do kanceláře tajemníka. Dále byl o jedno tabulkové místo zvýšen počet zaměstnanců v odboru investic a územního plánování. V souvislosti s novelou Stavebního zákona, která nabyde účinnosti k 1. 1. 2018, vzniknou nové kompetence Úřadu územního plánování. Ve správním odboru a v odboru přestupkových agend je taktéž potřeba navýšení o jedno tabulkové místo. O tři pracovní místa bude mít navíc odbor městských organizací a školství, kterému například s novelou zákona o pohřebnictví byly navýšeny úkony. Realizována ve struktuře byla také potřeba referenta školství a ekonomiky. Celkový počet míst k 1.1.2018 bude 414.

45. Peněžité dary rady města
Radní udělili peněžité dary. Na vybavení a pomůcky pro děti dostane Lesní mateřská školka v Brné 10 000 korun. Částku 20 000 korun získá veslařský klub Paprsek na pořízení dvou párů vesel pro veslování nevidomých sportovců.

46. Ocenění prací vzniklých na Univerzitě 3. věku
Výjimečné studijní výsledky, či aktivity studentů Univerzity třetího věku při UJEP se rozhodla ocenit rada města. Částku 3 000 korun získají Petr Janák za práci „Veslování v Ústí nad Labem po roce 1945“, Marie Javornická za práci „Palácová rodinná vila v Ústí nad Labem, Na Schodech 10, v mých vzpomínkách z let 1947 až 1974, za pomoci historických pramenů od příchodu Wolfrumů do tohoto města“, Hana Pečivová za práci „Rodiny Schichtů ve vilách na Střekově“, Annemarie Podlogarová, za práci „Historie zdravotního sanatoria v Ryjicích“ a Ing. Josef Šolc za práci „Střekov – městský obvod Ústí nad Labem.

48. Dotace v oblasti sportu – preferované sporty
Návrh dotací preferovaných sportů pro rok 2018 odsouhlasili radní města. Vycházeli přitom z Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu.
Jednotlivé sportovní subjekty by měly získat tyto částky:
FK Ústí nad Labem – mládež z.s 4,5 milionu korun
Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 4 miliony korun
HC Slovan Ústí nad Labem spolek 5,5 milionu korun
Hokej Ústí nad Labem s.r.o. 6,5 milionu korun
Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. 2,5 milionu korun
Basketbalový klub Ústí nad Labem a.s. 3,5 milionu korun
SK volejbal z.s. mládež 2,5 milionu korun
SK volejbal z.s. dospělí 3,5 milionu korun
Florbal Ústí z.s. mládež 1,5 milionu korun
Florbal Ústí z.s. dospělí 1 milion korun
Návrh dotací bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvu města.

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz