TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 18. 10. 2017

19.10.2017

 

Do škol a školek putuje 240 tisíc korun na prevenci hepatitidy
Rada rozhodla poskytnout 5.000 korun všem základním a mateřským školám zřizovaným městem včetně Domu dětí a mládeže. Prostředky jsou určeny na nákup dezinfekčních prostředků v rámci prevence hepatitidy. Celková částka na prevenci činí 240.000 korun.

Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem
Udělena byla finanční podpora z programu Fondu Rady města Ústí nad Labem. Tereza Chaloupková získala 29.000 Kč na akci „II. prodejní přehlídka designérů Design Box“, která se uskuteční 6. 12. 2017 v Domě kultury, jedná se již o 5. ročník prodejní výstavy autorské tvorby současného designu, šperků a módy s bohatým doprovodným programem. Program je připraven v podobě módní přehlídky, dětské výtvarné dílničky, divadelní hry, workshopů a hudebního vystoupení. Vše bude laděno do předvánoční atmosféry.
Ladislav Muška, uznávaný spisovatel s mnoha oceněními, dostal dotaci 20.000 Kč na vydání novely „TA ŽENSKÁ A VRAH“. Příběh je sondou do několika lidských životů a odehrává se v čase po divoké privatizaci. Vykládán bude ze tří úhlů pohledu.
Jaroslav Pém byl podpořen 25.000 Kč na akci „Swingové Vánoce 2017“, které budou 22. 12. 2017 v Domu kultury v Ústí nad Labem. V rámci programu vystoupí zpěvák Jan Smigmator a zpěvačka Dasha za doprovodu Big Bandu Felixe Slováčka s hosty. Koncert bude složen ze slavných vánočních evergreenů zlaté swingové éry.

 

Dar na Večer pro tiché tlapky
Podporu ve výši 20.000 korun přidělili radní na 7. ročník vánočního koncertu Večer pro tiché tlapky, ve kterém vystoupí žáci speciální školy s profesionálními umělci. Výtěžek akce je tradičně věnován na zooterapii žáků.

Město bude žádat o dotace u příležitosti oslav 100. výročí státnosti
Radní rozhodli, že město podá žádost o dotaci z programu Kulturní aktivity – Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti. Žádost s celkovými náklady 245.000 korun a se spolufinancováním projektu ve výši 30 % bude na projekt Schichtova epopej. Jde o výstavu, která v roce 2018 proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem, a která představí jedinečný soubor obrazů s historickými náměty z českých dějin. Náměty nechal zhotovit významný česko-německý podnikatel Georg Schicht jako součást propagace své firmy ve 20. letech 20. století. Reprodukce těchto obrazů byly šířeny ve formě pohlednic nebo školních obrazů po celém Československu. Dílo reprezentuje snahu o přijetí nové republiky i mezi tehdejšími německojazyčnými obyvateli republiky. Soubor nebyl dosud nikdy uceleně prezentován, součástí výstavy bude publikace v češtině a v němčině.
Dále bude požádáno o podporu na projekt Kalendárium Ústí nad Labem v roce 1918 s náklady 57.000 korun. Spoluprací městského archivu a Muzea města Ústí nad Labem vznikne publikace o průběhu roku 1918 na Ústecku. Přehledný text kalendária bude doprovázen reprodukcemi jedinečného souboru fotografií, které dokládají každodenní život na Ústecku v roce 1918. Náklad by měl být 2 000 kusů. Cílem projektu je připomenout a přiblížit veřejnosti období vzniku a existence prvního samostatného československého státu (1918–1938) a jeho kulturu a posílit pocit hrdosti a sounáležitosti občanů s městem prostřednictvím událostí a osobností s ním spojených.

Nákup vozidla pro MP a její kynology
Z finanční rezervy bylo uvolněno 700.000 korun na nákup dvou služebních vozidel pro územní základnu a kynologickou službu Městské policie Ústí nad Labem.

Vyhlášení veřejné zakázky na Telekomunikační služby
Statutární město Ústí nad Labem v průběhu roku 2013 provedlo centralizované zadávání na mobilní telekomunikační služby pro magistrát, městskou policii, úřady městských obvodů a všechny příspěvkové organizace města. Město tak s péčí řádného hospodáře využilo služeb nejlevnějšího operátora. Veřejná zakázka byla zadána uzavřením rámcové smlouvy na období 48 měsíců, ukončena bude k 28. 2. 2018. Z tohoto důvodu je potřeba vypsat nové zadávací řízení. Zachován by měl být model soutěžený na uplynulé období:
Oblast základních mobilních telekomunikačních služeb
Jako základní tarif bude poptán univerzální tarif bez volných minut a SMS, kde účtovány budou skutečně odebrané služby a ten bude doplněn tzv. neomezeným hlasovým tarifem.
Oblast mobilních datových služeb
Bude poptán univerzální datový tarif, který může být využit jak doplňková služba
k hlasové SIM kartě, tak jako samostatná datová SIM karta. Na službu budou uplatňovány restrikce ve formě měsíčního FUP limitu, tzv. neomezený datový tarif nebude poptáván, jelikož již není ze strany operátorů standardně nabízen. V rámci služby bude možné využívat vždy všechny místně dostupné přenosové technologie (2G, 3G, 4G/LTE).

Vyhlášení veřejné zakázky Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem
Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění 4.132.000 Kč. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracovat Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. Plán je koncipován s cílem nastavení funkčních mechanismů pro trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou mobilitu:
• vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele,
• regulaci nárůstu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním
dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování,
• optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy
zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší.
Dokument je poptáván pro nastavení střednědobé a dlouhodobé integrované dopravní strategie města Ústí nad Labem s cílem uspokojení potřeb a přístupu lidí i podniků ve městě a okolí ke všem druhům dopravy a mobility, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.
Plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bude preferovat bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. Závazným výstupem bude Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.
Současně rada jmenovala obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
a) Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
b) Mgr. Jan Husák, vedoucí oddělení koncepcí OSR
c) Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI OSR
d) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz