image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 14. 2. 2018

16.02.2018

Dotace pro městský obvod - město
Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 963 000 Kč jako neinvestiční dotaci pro MO Město. Peníze byly na základě žádosti vedení obvodu poskytnuty na úhradu mzdových prostředků na výkon státní správy a samosprávy. Požadavek obvodu vzešel ze skutečnosti, kdy obvod na svém zasedání 13. 12. 2017 schválil odměny zastupitelům v souladu s novelou zákona o obcích v maximální výši. Rozdíl spočívající v zákonném navýšení odměn oproti schválenému rozpočtu obvodu činí právě 963 000 Kč.

Obvody získaly dotace na kulturní akce
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1,4 mil. Kč, kterým byly přesunuty prostředky jako neinvestiční dotace všem městským obvodům. Každý jednotlivý městský obvod obdržel 300 tis. Kč. Tyto prostředky budou sloužit k podpoře kulturních aktivit a akcí, jejichž pořadatelem bude příslušný MO. V žádosti centrálního obvodu jsou uvedeny akce Kinematograf bří. Čadíků, Ústecký schod, Den dětí, Mikulášská nebo Kultura na Miladě. Severní Terasa bude chystat například Karneval na ledě, Pálení čarodějnic, Senioři v parku, neštěmický obvod pak například Program při rozsvícení vánočního stromu a koncerty vážné hudby. Na střekovském obvodě se pak občané mohou účastnit například dalšího Střekovského plesu, Otevírání řeky nebo Adventu na Střekově.
Městský obvod Severní Terasa obdrží ještě 200 000 Kč na akci „Duhový běh“, jejímž spolupořadatelem je od roku 2016.

Další negativní dědictví minulých let
Rada města se zabývala dalším negativním dědictvím minulých let a projednala úhradu 10milionového plnění soudního sporu, o kterém rozhodl odvolací soud. Kauza se týká restitučního sporu z roku 1995 a následné žaloby za vzniklou újmu. Rada města souhlasila s vyčleněním prostředků 10,8 mil. korun z volných prostředků, definitivní rozhodnutí bude předloženo zastupitelům. Město podá dovolání, částka však musí být uhrazena.

Kynologové se dočkali nového vozidla
Radní schválili nákup vozidla pro kynologickou službu městské policie. Na základě výsledku zakázky se městská policie dočká nového vozidla Dacia za 294 600 Kč. Speciálním požadavkem pro vozidlo byla vnitřní vestavba pro přepravu živých zvířat, vozidlo bude vybaveno radiovysílačkou. Vozidlo bude firmou Jelínek Holding předáno strážníkům do konce března.

Opravy Letního kina začnou pod taktovkou firmy Develop plus s.r.o.
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Letního kina – elektro“ společnosti Develop plus s.r.o. Firma nabídla nejnižší cenu ze tří uchazečů 987 859,04 Kč.
Vzhledem k tomu, že provoz areálu Letního kina zůstane během plnění veřejné zakázky zachován, bude postupováno s největší opatrností dle pokynů projektové dokumentace, navíc v termínech konání společenských akcí není možné pracemi omezit jejich pořádání (tzn. je nutné zajistit bezpečnost účastníků, zachovat funkční zdroje el. energie a napojení na el. sítě pro potřeby subjektů zajišťujících občerstvení i pro vystupující, eliminovat hluk, prach, zamezit nebezpečí pádu předmětů apod.).
Souběžně s touto opravou bude realizována další zakázka, kterou také vyhrála společnost Develop plus s.r.o. za nejnižší cenu 4 181 049,78 Kč. Provedeny budou stavební úpravy zázemí pod jevištěm, vestibulů WC nad hledištěm, výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště a stavební úpravy garáží.

Vyhlášena veřejné zakázky na výměnu oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová
Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 18 400 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem zakázky je výměna všech stávajících oken v kombinaci s vyzdívkou a venkovních vchodových dveří, které jsou v havarijním stavu na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová. Dále město požaduje záruku výrobního závodu (tzn., aby byly profily oken z prvoplastu třídy „A“), profily min. šířky 70 mm a mít s celoobvodovým kováním oken.

Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“
Rada města znovu schválila vyhlášení zakázek na zpracování studií pro město Ústí nad Labem a to za předpokladu, že nebudou podány námitky proti zrušení zadávacího řízení předchozích zakázek, pro které nebyly podány žádné nabídky.
Zpracování studií je rozděleno na tři části, celková navýšená hodnota plnění je 800 000 Kč, což je o 150 000 více oproti původní.

Předmětem plnění veřejné zakázky části „Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě, 300 000 Kč)“ je vypracování studie, která vyhledá a navrhne systém zelených ploch, vodních ploch a linií na území města Ústí nad Labem v urbanizovaném území, na podkladě analytické částí územní studie krajiny mimo urbanizované území (včetně širších vazeb) a dále na podkladě Okresního generelu ÚSES a Územního plánu Ústí nad Labem – vymezených nezastavěných a nezastavitelných ploch a Výkresu koncepce uspořádání krajiny.
Předmětem plnění veřejné zakázky „Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé“(150 000 Kč) je vypracování studie obsahující dvě části – 1) vymezení ekonomických ploch ve městě (plochy výroby, výrobních a nevýrobních služeb) a jejich využití a 2) popis největších zaměstnavatelů na území města. Plochy budou vybrané s největší velikostí nebo počtem zaměstnanců (dvě samostatné databáze).
Část 3, tedy Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem (s hodnotou 350 000 Kč) znamená vypracování studie, jejímž cílem je prověření možnosti vedení silniční trasy (ve stávajících i v nových úsecích) v relaci Žižkova – Tovární (s vazbou na ulice Revoluční, Panská, atd.) – Sklářská, Na Luhách, ev. Textilní - dále Jateční, Za Válcovnou, studie prověří propojení Předlice – Masarykova a dále prověří možnosti nadjezdu nad Západním nádražím minimálně ve dvou variantách.

Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře
Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře na nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem v roce 2018 projednala rada města. Rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro rok 2018 ve výši 300 Kč/kus ulovené černé zvěře při společném lovu a při individuálním lovu, v maximální výši 20 tis. Kč na jeden myslivecký spolek, a to těmto mysliveckým spolkům:
• Myslivecký spolek Labské stráně Malečov
• Myslivecká společnost "Nový Dvůr" z. s.
• Myslivecká společnost Němčí-Malečov z. s.
• Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka
• Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem
• Myslivecký spolek Jedlová Hora

Program zlepšování kvality ovzduší
Rada města vzala na vědomí program zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO) zóna Severozápad a schválila implementace jeho opatření. Dokument vychází z dříve vydaných základních koncepčních materiálů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, kterými jsou Národní program snižování emisí ČR, Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR, Program zlepšování kvality ovzduší. PZKO byl zpracován pro 10 aglomerací v rámci celé republiky, kde je trvale zhoršena kvalita ovzduší. Dokument obsahuje mimo jiné seznam opatření, která by měla být nástrojem ke snížení škodlivin v ovzduší a vychází ze strategických a dalších dokumentů statutárního města. Diskuze nad jednotlivými opatřeními byla vedena se zástupci městských obvodů, odbory Magistrátu města Ústí nad Labem a dalšími zainteresovanými subjekty. Informace o stavu plnění jednotlivých opatření v daném roce budou shromažďovány na odboru životního prostředí, který je na vyžádání bude předávat Ministerstvu životního prostředí či Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Záměr stavby druhé ledové plochy ve městě
Rada města projednala a schválila záměr společnosti PADOK Sampi na právo stavby tréninkového zimního stadionu na pozemcích v sousedství Městského stadionu a Zimního stadionu a stanovila k tomu podmínky, podle kterých například musí být návrh architektonického i technického řešení objektu v souladu se studií multifunkčního sportovního centra. Využití stavby musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem, veškeré stavbou vyvolané investice bude hradit investor stavby (vyjma případných vyvolaných investic v/na objektu stávajícího zimního stadionu, přímo nesouvisejících se stavbou tréninkového zimního stadionu) a stavba bude zhotovena a zkolaudována nejpozději do 60 měsíců od podpisu smlouvy o právu stavby. Pokud tak nebude učiněno, smlouva pozbývá platnosti a pozemek bude uveden do původního stavu. Právo stavby je určeno na 25 let za 80 000 Kč ročně, životnost stavby by byla minimálně 50 let. Rozměr ledové plochy by měl být 27 x 57 metrů, kapacita stadionu 300 diváků, v budově by mělo být šest šaten, bistro a rozcvičovna pro krasobruslaře.

Dotace v oblasti sportu „Akce sportovního kalendáře“ za 1,588 mil. Kč
Rozdělení dotací na akce sportovního kalendáře projednala rada města. Podle návrhu sportovní komise, která projednala 65 žádostí, je k rozdělení připraveno 1,588 mil. Kč. Např. Juniorský maratonský klub, z. s. získá na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2018“ částku 34 000 Kč, Taneční skupina Freedom z. s. na „Taneční mistrovství světa "DANCESHOCK 2018"“ 50 000 Kč a TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s. na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Zdeňka Vaněčka, III. kolo Českého poháru v plavání 2018“ 50 000 Kč. Žádosti nad 50 000 Kč budou předloženy na jednání zastupitelstva.

Dotace na „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“
Návrh na rozdělení dotací na celoroční sportování dětí – šeky projednala rada města. Celková částka činí 7,549 milionu korun. Doručeno bylo 62 žádostí. Patnácti subjektům přidělili radní dotace přímo (např. Beach Aréna Ústí - 44 100 Kč, Bicykl Team - 43 200 Kč, EHK karate club -41 100 Kč), o penězích pro dalších 45 subjektů bude rozhodovat zastupitelstvo města, k největším příjemcům bude patřit např. USK PROVOD, z. s. s částkou 579 900 Kč, Volejbal Ústí nad Labem, z. s. 366 300 Kč nebo Athletic Club Ústí nad Labem z.s. 322 500 Kč.

Poskytnutí dotací na mimořádné žádosti v oblasti sportu
Rada města rozhodla o poskytnutí dotací z rozpočtu na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora sportovních klubů a jednot pro společnost CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. na akci „Rychtářská 12˚ (km) – Běh pro celou rodinu“ (11 000 Kč) a pro Nadační fond Plamínek naděje na akci „4. charitativní běh s Plamínkem“ (48 000 Kč). Radní zároveň souhlasí s poskytnutím dotací pro Tělovýchovnou jednotu Spartak Ústí nad Labem na akci „Mezinárodní závody ve sportovním lezení“ ve výši 50 000 a pro Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. na akci „Mistrovství České republiky ve stolním tenise – kategorie staršího žactva“ ve výši 50 000 Kč. O přidělení těchto dotací bude rozhodovat zastupitelstvo města.

Město chce podpořit akce mimořádného sportovního významu
Rada města souhlasí s poskytnutím dotací určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro tyto subjekty:
• Aeroklub Ústí nad Labem z.s. na akci „Ústecké nebe plné letadel“ 200 000 Kč
• Athletic Club Ústí nad Labem z.s. na „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2018“ 200 000 Kč
• CRAZY Production s.r.o. na „7. Festival dřeva“ ve výši 100 000 Kč
• FINCORP s.r.o. na „49. Mezinárodní taneční festival 2018“ 300 000 Kč
• Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. na akci „Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 100 000 Kč
• SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. na „XXXI. CZECH OPEN KARATE CUP 2018“
200 000 Kč
• Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. na „49. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ 200 000 Kč
• TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. „Závod dračích lodí – Den Labe“ ve výši 100 000 Kč
• Ústecká freeridová organizace, z.s. na „UL-LET 2018“ 200 000 Kč
• Vácha Jan Mgr. na „Cyklozávod jezero Milada 2018“ 120 000 Kč.
• Geometry Global, s.r.o. na „RunTour Ústí nad Labem 2018“ 300 000 Kč.
Návrhy budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Dotace na akce volnočasového kalendáře
Dotace v celkové výši téměř 300 000 korun na akce volnočasového kalendáře na osmnáct akcí schválila rada města. Například YMCA Ústí nad Labem získá na akci „Závody kočárků 2018“ 24 200 Kč, organizace Za Sebuzín krásnější dostane na „Dětský den“ 25 600 Kč a pro KČT, odbor LOKO Teplice bylo na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Loučení 2018“ schváleno 27 000 Kč.

Dotace na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let
Rada projednávala dotace pro děti a mládež do 18 let na celoroční volnočasovou činnost, předloženo bylo 9 žádostí, komise mládeže a sportu doporučila podpořit subjekty v celkové výši 408 000 Kč. Rada schválila podporu těmto subjektům:
• Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 11 200 Kč
• Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 46 400 Kč
• Rodinné centrum Slunečník, z. s. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 24 800 Kč
• Sdružení V.T.O.M. z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 28 000 Kč
• Taneční akademie Scenic s.r.o. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 26 400 Kč
• Via Europa, z. s. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 32 800 Kč. Podpora na 50 000 korun bude předložena zastupitelům.

Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury v letech 2019–2020
Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020 schválili radní města. Zároveň schválili text Výzvy k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2019-2020. Tento dotační titul by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období.
Návrhy a žádosti v tomto novém dotačním titulu by projednávala Kulturní komise RM a následně by byly předkládány ke schválení orgánům města Ústí nad Labem.
Dotace na dvouleté projekty (tzn. 2019-2020) se budou podávat pouze v tomto vyhlášeném dotačním programu k víceletému financování v oblasti kultury.
Součástí žádosti bude:
a) dramaturgický plán či programový záměr na každý rok zvlášť, který musí obsahovat celkovou koncepci činnosti/akce na období 2019 a 2020 a podrobný realizační/dramaturgický/výstavní atp. plán na rok 2019 a rámcový plán na rok 2020.
b) přehled realizovaných kulturních činností, akcí a projektů za rok 2016 a 2017 v rozsahu max. 3 strany A4

c) účetní uzávěrku za 2 předcházející účetní období (2015 a 2016); pokud organizace má zpracovanou výroční zprávu, bude i tato přílohou a to za roky 2015 a 2016
d) jmenovitý seznam všech dotací v oblasti kultury, které žadatel obdržel v předchozích dvou letech (2016 a 2017) z veřejných zdrojů. Dotace bude poskytnuta na každý rok samostatně a v tomtéž roce musí být také využita. Nebude možné finanční prostředky převádět (ani částečně) mezi jednotlivými kalendářními roky. Podmínkou pro vyplacení dotace bude její schválení v rámci rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na daný kalendářní rok. Nebude-li rozpočet schválen v požadované výši, bude poskytovatel dotace oprávněn rozhodnout o snížení dotace příjemce v daném roce. O snížení dotace rozhodne poskytovatel do 60 dnů od schválení rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v daném roce. Toto ustanovení je obsaženo v předkládaném návrhu smlouvy.
Kategorie dotačního programu jsou následující:
A) Kategorie první – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2019 a 2020
B) Kategorie druhá – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020

Ústí je městem kultury -poskytne dotace za 5,7 milionu korun
Rada města schválila poskytnutí dotací na podporu kultury ve čtyřech kategoriích.
• V kategorii první – dotace na podporu celoroční kulturní činnosti bylo podáno celkem 30 žádostí v celkové výši 2 250 890Kč
• V kategorii druhé – dotace na realizaci kulturních akcí a projektů bylo podáno celkem 86, resp. 90 žádostí (4 žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek „programu“) v celkové výši 4 582 600 Kč
• V kategorie třetí – dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru bylo podáno celkem 7 žádostí v celkové výši 382 900 Kč
• V kategorii čtvrté – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem bylo podáno celkem 9 žádostí v celkové výši 2 236 000 Kč
Celkem byly podpořeny projekty za 5,7 milionu korun. O dotacích vyšších než 50 000 korun bude rozhodovat zastupitelstvo. Například Církvická kulturní společnost získá na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 33 000 Kč, Dream PRO, s. r. o. dostane na akci „Andělé pomáhají“ 40 000 Kč. Podpořena byla celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí nad Labem částkou 28 000 Kč nebo Klub ochotníků a přátel loutkového divadla 24 000 Kč.


Dvoumilionová oprava Severočeského divadla
Dotaci ve výši 2 000 000 Kč na provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě pro Severočeské divadlo odsouhlasila rada města. Pokud dotaci schválí i zastupitelstvo, finanční prostředky budou použity především na opravy a údržbu:
• sociální zařízení – historická budova sóla páni 160 tis. Kč
• oprava WC muži – historická budova 220 tis. Kč
• malby – divácká část v přízemí historické budovy 192 tis. Kč
• oprava osobního výtahu – historická budova 699 tis. Kč
• oprava osobního výtahu – dostavba 729 tis. Kč

Dotace v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním
Rada města schválila poskytnutí dotací na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“. Na rok 2018 bylo v dotačním řízení předloženo 46 žádostí obsahujících 88 služeb. Všechny žádosti, které splnily podmínky dotačního programu, byly hodnoceny v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a KSZMA21. Z dotačního řízení byly vyřazeny celkem 4 žádosti. Rada schválila dotace například pro Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. na realizaci aktivit na podporu rodiny „Rodiny na jedné lodi 2018“ ve výši 40 350 Kč, Unii ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti „Spolu to zvládneme“ ve výši 24 190 Kč. Dotace nad 50 000 vzala na vědomí a předloženy budou k jednání zastupitelstva.

Konkurz na místo ředitelky Fakultní ZŠ
Rada města vyhlásila konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem. Nástup je předpokládán od 1. 8. 2018, uzávěrka přihlášek je stanovena do 23. 3. 2018.

Peníze pro vydry v zoo
Rozpočtové opatření týkající se poskytnutí investičního příspěvku 40,75 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem na akci „ZOO - rekonstrukce výběhu pro vydry malé“ schválila rada města. Peníze jsou součástí finančního výtěžku prvního plesu města.


Dýchací přístroje pro hasiče v Mojžíři
Dar Ústeckého kraje obdrží jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Mojžíři. Kraj pořídil komplety dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 – pro každou jednotku jsou zakoupeny 4 kusy, které vybraná jednotka obdrží během čtyřletého období. Po dohodě s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a zástupců krizového řízení obcí s rozšířenou působností vybrána v roce 2018 JSDH města Ústí nad Labem. Předpokládaný termín předání darů je sobota 15. září 2018 při finále soutěží „TOHATSU FIRE CUP 2018“ a „STIMAX CUP 2018“ v KRUPCE. Dýchací přístroje jsou určeny pro jednotky II. a III. kategorie. Podle požárního řádu města tvoří takovou jednotku právě hasiči v Mojžíři. Přijetí daru a jeho svěřením do správy ÚMO Ústí n. L. – Neštěmice pro využití jednotkou SDH Mojžíř odsouhlasila rada města.

Romana Macová
tisková mluvčí
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz