TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 13. 9. 2017

14.09.2017

 

Zřízení Komise Rady města Ústí nad Labem pro urbánní rozvoj
Na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem rada města schválila zřízení komise pro urbánní rozvoj a jmenovala jejího předsedu a ostatních členy. Předsedou komise radní jmenovali Ing. Jiřího Macha a jako členy jmenovali:
a) Ing. arch. Vladimíra Charváta, OIÚP
b) Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího ODM
c) Ing. arch. Jana Hroudu, zastupitele města Ústí nad Labem
d) Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí OŽP
e) Pavla Vodseďálka, zastupitele města Ústí nad Labem
Cílem zřizované komise by mělo být především naplnění Strategie města - bod 1.1 „Zajistit přiměřený urbánní rozvoj“. Pro naplnění tohoto cíle musí město aktivně napomáhat ke zvyšování kvality městského prostředí v centru, k naplnění občanské a kulturní vybavenosti. Dále je třeba koncepčně řešit situaci tzv. brownfieldů a nevyužitých ploch, zejména v centru, na urbanistických osách a v lokálních centrech.


Program podpory sportu s výrazným navýšením prostředků
Rada odsouhlasila program pro poskytování dotací v oblasti sportu pro rok 2018 s následujícími kategoriemi podpory:
A) Preferované sporty – finanční objem 35.000.000,- Kč
B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
- výkonnostní sport – finanční objem 5.250.000,- Kč
- zájmová sportovní činnost – finanční objem 2.550.000,- Kč
C) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 1.800.000,- Kč
D) Akce sportovního kalendáře – finanční objem 2.000.000,- Kč
E) Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky – finanční objem 300.000,- Kč
F) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 800.000,- Kč
G) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 500.000,- Kč
H) Mimořádné žádosti o dotaci – finanční objem 2.500.000,- Kč.

Plánované navýšení bude zařazeno do návrhu rozpočtu města pro rok 2018.

 

Schválení programů pro poskytování dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit
Rada schválila program v oblasti kultury se čtyřmi kategoriemi: dotace na podporu celoroční kulturní činnosti, dotace na realizaci kulturních akcí a projektů, dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru a poslední kategorií jsou akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem. Program v oblasti kultury zásadní změny nemá. Pouze v kategorii akcí mimořádného významu jsou v programu vyzdviženy ty akce, které má město zájem podporovat dlouhodobě. Drobné pozitivum je i skutečnost, že údaje o organizaci, pokud jsou dostupné z veřejných rejstříků, nemusí dokládat sama organizace. Dotační program bude nejpozději od 16. 9. 2017 zveřejněn na úřední desce, žádosti budou přijímány od 16. 10. do 20. 11. 2017.
Předpokládaný objem finančních prostředků uvedený v programu je 5.530.000,- Kč. Skutečná výše bude známá až po schválení rozpočtu města na rok 2018.
Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2018 bude členěn do čtyř kategorií o celkovém objemu 1 mil. korun:
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – 400.000,- Kč
Akce volnočasového kalendáře – 350.000,- Kč
Akce zdravotně postižených osob – 150.000,- Kč
Mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit – 100.000,- Kč.
Termíny žádostí pro jednotlivé kategorie jsou rozdílné. Na akce volnočasového kalendáře a na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let lze podávat od 16. 10. 2017 do 30. 11. 2017. Akce zdravotně postižených osob a mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit lze požádat od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2017.

Ve schváleném volnočasovém programu je jedna podstatná změna a to, že maximální výše dotace je 70 % z celkově uznatelných nákladů činnosti/akce/projektu pro všechny žadatele. V letošním roce bylo 70 % pouze pro neziskové organizace a 50 % pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající a nepodnikající.


Město vyhlásilo výběrové řízení na ředitele Městských služeb
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Požadavky pro uchazeče jsou
ukončené vysokoškolské vzdělání
• nejméně 5 let praxe v manažerské pozici
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
• znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
• bez záznamu v rejstříku trestů
• předpokládaný termín nástupu 1. 1. 2018

Rada města oproti návrhu odboru prodloužila termín pro dodání přihlášek a nástup až od 1. 1. 2018. Doplnila formulaci ohledně návrhu koncepce o zpracování s možnostmi restrukturalizace, optimalizace i event. změny právní formy. Zadala inzerovat i v celostátním tisku. Cílem je angažovat schopného manažera, který navrhne městu další strukturu a fungování této organizace. Podrobnosti budou na webových stránkách města.


Rada podpořila oblast ochrany obyvatelstva
Příspěvek na podporu nestátních organizací, které působí na území ORP Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidace následků mimořádných událostí, schválila rada města. Z celkového rozpočtu 220 tisíc korun budou podpořeny celoroční činnosti těchto organizací, prostředky mohou být použity i na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech. Doručeno bylo 9 žádostí v celkové výši 297 tisíc korun, finanční limit na jednu žádost je 45 tis. Kč. Komise životního prostředí navrhla rozdělení 220 tis., podpora tak získal například Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř (29 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Střekov (35 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice (29 tisíc korun), Sbor dobrovolných hasičů Telnice (25 tisíc korun). Podpořena byla i Místní skupina vodní záchranné služby ČČK ÚL (35 tisíc korun), Spirála, o. s. nebo Oblastní charita Ústí nad Labem.

Romana Macová
tisková mluvčí
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www: www.usti-nad-labem.cz