image

TISKOVÁ ZPRÁVA

08.06.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 6. 6. 2022

 

1. Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2022–2026

Rada města souhlasila se stanovením počtu členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem na období 2022–2026 na 37. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá zastupitelstvu obce stanovit nejpozději 85 dnů před dnem voleb počet členů pro příští volební období. Vzhledem k termínu voleb v září 2022 musí být toto rozhodnutí učiněno na jednání zastupitelstva v červnu tohoto roku. Počet členů zastupitelstva u měst s počtem od 50 000 do 150 000 obyvatel je stanoven v rozmezí 25–45, přičemž je lepší stanovit lichý počet kvůli hlasování.

 

2. Rozpočtové opatření – přijetí kompenzačního bonusu a jeho využití

Rada města souhlasila s rozpočtovým opatřením FO a ODM ve výši 6 197 300 Kč. Jde o příspěvek poskytnutý ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtů obcí. Radní souhlasili s využitím financí na údržbu a opravu místních komunikací, konkrétně na velkoplošnou opravu vozovky v ulici Masarykova v úseku Sadová – Šaldova z důvodu připravované změny organizace dopravy v dané lokalitě. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

7. Veřejná zakázka Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky

Rada přidělila podlimitní veřejnou zakázku na velkoplošnou opravu vozovky Ke Třem křížům dodavateli Metrostav Infrastructure s nabídkovou cenou 1 330 915 Kč bez DPH. Uchazečů bylo 10. Realizace prací je plánována od 15. 7. 2022 do 31. 8. 2022. V rámci opravy bude provedena velkoplošná výměna obrusné vrstvy vozovky.

 

8. Veřejná zakázka WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů

Znovu byla vyhlášena zakázka na I. etapu dodávek WC modulů pro ústeckou zoo.  V rámci zadávacího řízení nebyla doručená žádná nabídka. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou modulových kontejnerů, které budou sloužit jako toalety pro veřejnost v areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

 

9. Vyhlášení veřejné zakázky na neexpoziční zázemí pro primáty

Rada vyhlásila veřejnou zakázku s názvem Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 800 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění je dodávka 2 kusů modulových kontejnerů o rozměru 7 x 3 m a 2 kusů o rozměru 7 x 2,5 m sloužících jako neexpoziční zázemí pro chov primátů a menších kočkovitých šelem.

 

11. Poskytnutí mimořádných dotací

Radní města schválili poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu roku 2022 odboru sociálních služeb takto:

 • JURTA – poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení – 50 000 Kč,
 • Agentura Osmý den – poskytování registrovaných sociálních služeb – 50 000 Kč,
 • Sociální agentura – projekt Pomáháme lidem z dluhové pasti – 49 000 Kč.

Dotace budou poskytnuty z uspořených finančních prostředků odboru sociálních služeb. Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 mimořádné žádosti také projednala.

 

12. Dotace na výkon sociální práce 2022

Rada schválila rozpočtové opatření v celkové výši 8 553 590 Kč, kterým byla zapojena neinvestiční účelová dotace poskytnutá z MPSV.

Z toho byly převedeny prostředky pro městské obvody na výkon sociální práce:

 • MO město – 1 055 201 Kč,
 • MO Severní Terasa – 1 157 180 Kč,
 • MO Neštěmice – 857 570 Kč,
 • MO Střekov – 958 780 Kč.

Zbylé prostředky budou použity na mzdové prostředky, pojistné a výkon sociální práce magistrátu.

 

13. Jmenování Městské rady seniorů

Radní jmenovali na nové funkční období (od 1. 6. 2022 do 1. 6. 2023) členy Městské rady seniorů, poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem:

 • Milenu Černou,
 • Libuši Husákovou,
 • Ing. Karlu Audiovou,
 • Jiřího Dospěla,
 • Evu Živnůstkovou,
 • Ing. Milana Honse,
 • Alenu Pechovou,
 • Ing. Vlastu Mrázkovou.

Předsedkyní byla opět jmenována PaedDr. Květoslava Čelišová.

 

15. Návrh zadání územního plánu

Rada města vzala na vědomí informace o pořizování nového územního plánu včetně následných legislativních postupů. Zastupitelstvu města bude na červnovém zasedání předložen ke schválení návrh Zadání Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu. Na základě výsledků projednání byl návrh Zadání územního plánu upraven pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem.

Návrh Zadání Územního plánu Ústí nad Labem včetně příloh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí dle § 47 stavebního zákona od 17. 6. 2021 do 16. 7. 2021. Návrh Zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnily u pořizovatele stanoviska, ve kterých byly uvedeny požadavky na obsah územního plánu a úpravy zadání návrhu územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Současně veřejnost uplatnila více než 500 písemných připomínek.

Návrh nového územního plánu bude na základě schváleného Zadání vyhotoven ve variantním řešení. Následně bude dopracována finální varianta dle rozhodnutí zastupitelů. Během prací na novém územním plánu bude sledován postup aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), z níž vyplyne budoucí podoba trasování vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, která má pro rozvoj města Ústí nad Labem a pro rozvoj celého kraje zásadní význam. Aktualizace ZÚR ÚK významně ovlivní Návrh nového územního plánu a doba pořizování nového územního plánu se může zásadně prodloužit.

Záměrem Nového územního plánu je vytvořit územní plán moderní, který bude nabízet flexibilitu v rozhodování v daném území. Toho se dosáhne vydefinováním lokalit do plánu charakterů, které budou obsahovat všechny funkce, jež daný charakter popisují (např. lokalita určená k individuálnímu bydlení s sebou nese i doprovodné funkce, maloobchod, administrativní činnost, doprovodnou infrastrukturu: školy, školky, zájmové činnosti nebo průmyslová oblast: výroba, dílny, skladové plochy, administrativa, maloobchod a služby).

 

17. Rekonstrukce podlahy tanečního sálu na Větruši

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 000 Kč. Jde o přesun finančních prostředků z investiční rezervy OEM na investiční akci ODM. Tyto finanční prostředky budou použity na opravu podlahy tanečního sálu, svatebního a promočního salónku, které se nacházejí ve 2. podlaží na zámečku Větruše. Podlaha je v takovém stavu, že při provozu hrozí vážná zranění.

 

18. Zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 470 000 Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti Dopravním podnikem města Ústí nad Labem k jezeru Milada. Linku provozuje pouze jako sezónní, v období květen–říjen s provozem v sobotu, neděli a ve svátek + o letních prázdninách (červenec–srpen) i v pátek.

 

21. Dopravní podnik města Ústí nad Labem – účetní závěrka

Rada města Ústí nad Labem schválila v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem účetní závěrku společnosti za rok 2021, kterou vzalo na vědomí představenstvo Dopravního podniku, a návrh na zaúčtování zisku za rok 2021 a jiného výsledku hospodaření minulých let. Zisk za rok 2021 v celkové výši 1 383 157 Kč bude vyrovnán následujícím způsobem:

• část zisku ve výši 20 % tj. 276 631 Kč zaúčtovat na sociální fond,

• část zisku ve výši 5 % tj. 69 157 Kč zaúčtovat na rezervní fond,

• část zisku ve výši 1 037 368 Kč zaúčtovat na neuhrazenou ztrátu minulých let,

• jiný výsledek hospodaření minulých let – ztrátu ve výši 3 475 898 Kč zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

 

23. Podpora akce Mezinárodní jazz+blues festival

Radní rozpočtovým opatřením schválili podporu ve výši 250 000 Kč na realizaci akce XXVI. Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2022, který bude 21. – 22. 10. 2022. Pořadatelem bude Kulturní středisko.

 

24. Dotace pro městský obvod MO Severní Terasa na akci Barvám neutečeš

Schváleno bylo rozpočtové opatření 140 000 Kč pro MO Severní Terasa na realizaci akce Barvám neutečeš. Finanční prostředky budou sloužit k podpoře sportovní aktivity, jejímž pořadatelem bude městský obvod Severní Terasa.

 

25. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury

Radní schválili Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2023–2024 a také výzvu k podávání žádostí o tyto granty. Tento program by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období, jeho vyhlášení je v souladu s Kulturní koncepcí města Ústí nad Labem 2021–2030. Program má dvě kategorie:

 • Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023 a 2024.
 • Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2023 a 2024.

Žádosti bude možné podávat v období od 11. července do 15. července 2022. Předpokládaný finanční objem programu činí 7 900 000 Kč (mimořádné akce – 2,5 milionu, celoroční činnost – 5,4 milionu.)

 

26. Poskytnutí dotace kvůli zvýšeným nákladům na pronájem

Souhlas s poskytnutím příspěvků na částečné pokrytí nákladů na pronájem vyslovila rada města. Jde o 105 000 Kč pro USK PROVOD na pronájem městského stadionu; 120 000 Kč pro Athletic Club Ústí nad Labem na pronájem městského stadionu; 433 332 Kč pro Hokej Ústí nad Labem na pronájem ledové plochy na zimním stadionu. Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

31. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021–2027

Radní města souhlasili se zněním Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021–2027 a podstoupili ji ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. V návaznosti na tuto strategii bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU podporovat uskutečnění strategických projektů v dopravě, životním prostředí, ekonomice, lidských zdrojích či v kultuře a cestovním ruchu. Konkrétně se tak občané měst v našem regionu mohou dočkat například zlepšení infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu, výstavby cyklotras v návaznosti na krajský Cyklogenerel, zvýšení bezpečnosti chodců v nehodových lokalitách, revitalizace parků a veřejného prostoru, modernizace učeben základních škol, investic do knihoven a muzeí či obnovy památkově chráněných objektů. Pro programové období 2021–2027 přitom může podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomeraci pomocí nástroje ITI dosáhnout výše 4–5 miliard Kč.

Kromě samotného posouzení tohoto strategického dokumentu je rovněž na základě zkušeností z programového období 2014–2020 řešeno vytvoření Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a nastavení kompetenčního modelu, aby celý nástroj efektivně a transparentně fungoval.

 

33. Projekt 5G pro 5 měst – souhlas s podáním žádosti o dotaci

Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem v rámci výzvy Národního plánu obnovy pro 5 měst oceněných v soutěži 5G pro 5 měst, konkrétně v aktivitě Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. Rada zároveň uložila společnosti Metropolnet podniknout technické, technologické, organizační a projektové kroky včetně zpracování dotačních podkladů nutných k podání zmíněné žádosti. Maximální výše podpory činí 17 900 000 Kč.

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů v ulicích města a zajistit lepší kontrolu dopravních přestupků a dalších přestupků či možného protiprávního jednání. Data z kamer po celém městě budou prostřednictvím 5G signálu přenášena do operačního střediska městské policie, což zajistí vyšší míru kontroly a bezpečnosti v ulicích města. V tomto projektu jde o vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizací. Předpokládané celkové náklady projektu činí 24 200 000 Kč včetně DPH.

 

35. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

Rozpočtové opatření OMOSRI v celkové výši 261 580 Kč schválila rada. Jde o poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z oblasti školství.

ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193 bude poskytnut příspěvek ve výši 39 420 Kč na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jde o finanční prostředky, které byla organizace nucena vynaložit na zajištění dostatečného počtu termoportů a gastronádob pro přepravu obědů. Důvodem je nárůst odebíraných obědů ze ZŠ Palachova, která je jednou ze svodných základních škol určených pro přijetí dětí uprchlíků z Ukrajiny.

MŠ Ústí nad Labem, Marxova 219/28 obdrží příspěvek ve výši 63 720 Kč na řešení úhrady nedoplatku za vodu, který vznikl nezjištěným únikem vody zapříčiněným poruchou bojleru.

V souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny a nutností zvýšení kapacit předškolního vzdělávání a dětských skupin bylo projednáno s ředitelkami MŠ Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195 a Jeslí města Ústí nad Labem otevření prozatím nevyužívaných prostor. Jde o otevření jedné třídy v MŠ Pastelka a jedné dětské skupiny v Jeslích (objekt Neštěmice). Tyto prostory jsou vybaveny nábytkem pro pobyt dětí, avšak je třeba je dovybavit. V případě MŠ Pastelka se jedná o částku 85 785 Kč na dovybavení nádobím, servírovacím vozíkem, vybavením pro spaní dětí, úklidovým náčiním, výtvarným materiálem. Dále se jedná i o poskytnutí úhrady zvýšených nákladů na energie, teplo, vodu, úklidové, toaletní a prací prostředky. V případě jeslí se jedná o příspěvek 72 650 Kč na dovybavení třídy ložním prádlem a soupravami, koberci, přebalovacími pulty, skříňkou, nádobím a hračkami pro děti.

 

38. Nadační fond Energie pomáhá – přijetí daru

Radní schválili uzavření darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Energie pomáhá a statutárním městem Ústí nad Labem. Předmětem je poskytnutí finančního daru až do celkové výše 850 409 Kč za účelem zajištění humanitární podpory a pomoci dětským uprchlíkům z Ukrajiny postižené válkou, konkrétně na úhradu nákladů na stravování těchto dětí za měsíce březen, duben, květen a červen 2022.

 

44. Poskytnutí peněžitého daru – podpora 55. ročníku Střekovské kamery

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 8 000 Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora na podporu 55. ročníku Střekovské kamery. Jde o tradiční filmovou přehlídku a soutěž amatérských filmů, které se účastní jednotlivci či kolektivy z České republiky i ze zahraničí.

 

45. Poskytnutí peněžitého daru

Rada schválila poskytnutí peněžitého daru 10 000 Kč z rozpočtu odboru kanceláře primátora paní Nikole Füsselové. Finance jsou určeny na podporu při náročné rekonvalescenci po fatálním zranění jejího syna po střetu s automobilem. Léčen bude nákladnou aplikací kmenových buněk, neurorehabilitací, laserovou terapií. Pořízen bude také speciální kočárek a el. sedačka vyrobena na míru, aby pomohla v sedu a zároveň do budoucna k učení chůze.

 

46. Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2022

Rada města Ústí nad Labem souhlasila se zvýšením poskytnuté dotace pro Aeroklub Ústí nad Labem o částku 130 000 Kč na celkovou výši dotace 250 000 Kč na akci Ústecké nebe plné letadel 2022. Dále souhlasila s podporou ve výši 150 000 Kč pro Czech boxing management na akci TOHLE JE BOX – mezinárodní galavečer boxu. Tyto návrhy budou předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz