image

TISKOVÁ ZPRÁVA

25.05.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 23. 5. 2022

 

5. Hospodaření města v roce 2021 skončilo s přebytkem

S více než 200milionovým přebytkem skončilo hospodaření města v roce 2021. Rada projednala závěrečný účet hospodaření a účetní závěrku města Ústí nad Labem za rok 2021 a konstatovala, že celkové příjmy města po konsolidaci přesáhly 2,539 miliardy korun, výdaje dosáhly 2,332 miliardy korun. Saldo příjmů a výdajů činí 206,8 mil. Kč. Převážná část přebytku byla již použita při sestavování rozpočtu 2022 (rozpočet byl schválen v březnu 2022), nerozděleno zůstalo 17,1 mil. Kč.

Radní navrhují převést částku 17,1 mil. Kč do rozpočtových rezerv, a to: 9,2 mil. Kč do investiční rezervy a 7,1 mil. Kč do neinvestiční rezervy finančního odboru. Zbývající částku téměř 0,7 mil. Kč navrhují převést do Fondu pro záchranu a rozvoj zoologické zahrady. Zdrojem fondu je pravidelný příspěvek z rozpočtu města ve výši 10 % z přebytku hospodaření za předchozí kalendářní rok dle závěrečného účtu (20 mil. Kč do fondu bylo již zálohově převedeno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2022).

 

Město dále pokračuje v řádném splácení úvěrů z předchozích let. Splátky úvěrů v roce 2021 činily celkem 102 mil. Kč, z toho:

– splátka jistiny EIB 52,6 mil. Kč

– splátka úvěru u KB a. s. 49,4 mil. Kč

K 31. 12. 2021 zůstalo nesplaceno 675,1 mil. Kč.

 

K největším výdajům v r. 2021 patří:

V neinvestiční oblasti:

– dotace pro Dopravní podnik a.s.  272 mil. Kč,

– integrovaný dopravní systém (hrazený z prostředků Krajského úřadu ÚK) 94 mil. Kč,

– na opravy, údržbu a čištění komunikací 97 mil. Kč,

– na veřejné osvětlení 50 mil. Kč,

– na Městskou policii 112 mil. Kč,

– odpadové hospodářství 81 mil. Kč,

– na poskytnutí dotací v oblasti kultury a sportu 64 mil. Kč,

– příspěvky na provoz pro základní školy a mateřské školky 119 mil. Kč,

– příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti (domovy pro seniory apod.) 236 mil. Kč,

– příspěvky na provoz pro p.o. ostatní (ZOO, muzeum, jesle, Městské služby, kulturní středisko, Činoherní studio) 184 mil. Kč,

– dotace pro městské obvody 164 mil. Kč.

V investiční oblasti:

– Varovný informační systém obyvatelstva ve výši 20,3 mil. Kč,

– Stavební úpravy MŠ U plavecké haly ve výši 17,3 mil. Kč,

– Nákup objektu trafostanice od Spolchemie ve výši 11 mil. Kč,

– Rekonstrukce bazénu v Jeslích města za 13,6 mil. Kč.

Dále byly hrazeny dlouhodobé splátky pořízených investic:

– Splátka za Městský fotbalový stadion ve výši 12,7 mil. Kč,

– Splátka za koupi areálu UJEP Hoření ve výši 21 mil. Kč.

 

9. Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku – dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Radní schválili uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku upravující celkovou cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní ceny 1 437 519 Kč bez DPH na cenu 2 062 812 Kč bez DPH.

Na základě veřejné zakázky realizuje společnost Metrostav Infrastructure velkoplošnou opravu chodníku. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající spodní konstrukční vrstvy chodníku jsou tvořeny z betonové desky větší mocnosti, než bylo předpokládáno dle technických předpisů. Po odstranění konstrukce chodníku bylo navíc zjištěno, že podloží (pláň) nemá v důsledku značného množství písku v zemině dostatečnou únosnost. V souladu se zjištěnými skutečnostmi byla oproti původnímu návrhu zvolena nová skladba tak, aby reflektovala zjištěné změny a byla zajištěna dostatečná únosnost a původním zadáním požadovaná kvalita díla. V důsledku zvýšených bouracích prací a narušení stávajících obrub bylo rovněž přistoupeno ke změně jejich typu tak, aby bylo zajištěno sjednocení se zbývající částí obrub.

 

10. Rozpočtové opatření ODM – investice

Rada schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 mil. Kč, kdy se převedou prostředky na investiční část výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku na akci Hromadný parking Přístavní. Jde se o zřízení placeného záchytného parkoviště v blízkosti centra města v prostoru po bývalém autobazaru Jelínek mezi ul. Přístavní a železničním koridorem Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Převáděné finanční prostředky jsou určeny jednak na úhradu nákladů na přeložky sítí jednotlivými správci, jednak na pokrytí zvýšených cen stavebních materiálů. Ihned po zahájení stavby byla stavba přerušena z důvodu podaného podnětu na možný výskyt zvláště chráněných živočichů. Stavba tím byla přerušena na 6 měsíců, než byl vydán výsledek zoologického průzkumu, který výskyt zvláště chráněných živočichů nepotvrdil. Ve stavbě tedy mohlo být pokračováno až od měsíce října 2021. V důsledku turbulentního dění na stavebním trhu, kdy dochází ke zdražování stavebních materiálů prakticky týdně o několik procent, je nutno tuto akci finančně posílit tak, aby mohla být dokončena. S posunutím termínu faktického zahájení stavby a s následným zvyšováním cen stavebních materiálů souvisí i zvýšené náklady na stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí. Finanční posílení této akce nebude mít vliv na rozpočet města.

 

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu – mimořádné sportovní výkony

Radní schválili dotace na Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni. USK PROVOD – získal 50 000 Kč za 1. místo Martina Veselého v trojskoku juniorů na Mistrovství České republiky v Kladně. HOSPUL získal 50 000 Kč za 1. místo Jana Štípka v boulderu na Mistrovství České republiky ve Slaném. TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton dostala 20 000 Kč. Dotace se poskytuje za 3. místo ve dvouhře mužů U17 za úspěch Ondřeje Běhounka na Mistrovství České republiky v Českém Krumlově.

Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 500 000 Kč. Výše poskytnuté dotace se liší dle dosaženého výkonu: 50 000 Kč za první místo, 30 000 Kč za druhé a 20 000 Kč za třetí.

 

22. Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – uzavření licenční smlouvy

Rada města schválila uzavření licenční smlouvy na zpracovanou studii Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická. Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně zajištění vydání příslušných povolení na sportoviště u ZŠ Neštěmická. Předmětem investiční akce je rekonstrukce stávající plochy u ZŠ Neštěmická za účelem vybudování multifunkčního areálu, který bude využíván nejenom ZŠ, ale i veřejností. Navržené úpravy budou rozděleny do dvou etap. První etapa bude zahrnovat multifunkční hřiště, atletický ovál, venkovní posilovnu, dětské hřiště, sektor pro skok do dálky a vrh koulí, zázemí areálu, řešení příjezdové komunikace, in-line dráhy a přístupové cesty. Druhá etapa bude řešit využití navazujícího území, např. vybudování hřiště na fotbal, dráhy na minigolf, popřípadě jiné aktivity.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude studie Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická v ÚSTÍ NAD LABEM, vyhotovená v roce 2016 Janem Dudrem. V rámci zadávacího řízení (v gesci ZŠ Neštěmická) na zpracovatele studie nebyla řešena autorská práva. S ohledem na tuto skutečnost a z důvodu využití studie v dalším stupni projektové dokumentace bylo nutné uzavření licenční smlouvy za účelem ošetření autorských práv.

 

24. Poskytnutí finančních prostředků z fondu zoo

S uvolněním peněžních prostředků v celkové výši 21 538 000 Kč z Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem souhlasila rada města. Finance budou využity ke krytí investičních a provozních potřeb zoo. Jde o tři projekty s nejvyšší prioritou, které souvisejí s odstraňováním nedostatků nalezených kontrolou EAZA (8,5 milionu Kč), dva projekty s vysokou prioritou nutné k zajištění bezpečnosti zoo (2,7 milionu Kč, přičemž 2,2 milionu Kč již byly uvolněny na dubnovém zasedání zastupitelstva), dále dva projekty na zkvalitnění služeb návštěvníkům (3 miliony Kč) a architektonické studie a projektové dokumentace (2 miliony Kč). Ve fondu jsou momentálně alokovány prostředky ve výši 37,8 milionů Kč. Bod bude přeložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

25. Garáže pro pečovatelskou službu – uzavření nájemní smlouvy

Rada města souhlasila s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor garáže č. ev. 2866 umístěné na pozemku p. č. 1300/11 v k. ú. Klíše a garáže č. ev. 6214 umístěné na pozemku p. č. 1300/41 v k. ú. Klíše. Smlouvy budou uzavřeny mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem a majiteli zmíněných prostor. Účinnost smluv je od 1. 7. 2022. Pečovatelská služba v současné době u objektu Hoření 13 nemá vyhrazená parkovací místa, proto požádala o pronájem garáží. Roční výše nájemného činí 14 280 Kč a 15 000 Kč.

 

27. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Radní schválili přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 8 640 000 Kč. Finance jsou určeny na pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb. Předpokládané výdaje jsou 9 600 000 Kč, spoluúčast města by tedy měla činit 960 000 Kč. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, zdokonalení materiálně-technické základny stávajících služeb na území ORP Ústí nad Labem. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb, bude zvýšena časová kapacita pracovníků, kteří budou moci díky časové efektivitě zajistit více služeb.

 

28. Projekt zoo – Dvě koruny ze vstupného

Souhlas s poskytnutím peněžitého daru na ochranářské projekty dle podmínek EAZA vyslovila rada města. Jde o projekt Pesisir Balikpapan – 134 180 Kč, projekt Education4Conservation – 70 000 Kč, projekt The Kukang Rescue Program – 100 000 Kč. Do projektu Dvě koruny ze vstupného se zoo zapojila na základě usnesení zastupitelstva z 25. června 2020. Jde o projekt, kterým zoo plní jednu z podmínek členství v EAZA. Podstatou projektu je poskytování finanční darů subjektům, které zabezpečují ochranářské projekty. Výše podpory je odvozena od počtu návštěvníků, kteří zoo navštívili v předchozím kalendářním roce (152 090 návštěvníků za rok 2021).

 

29. Revitalizace podchodu Kamenný vrch a ulice Nová – navýšení cen

Radní schválili uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2.etapa. Předmětem dodatků je navýšení cen prací o 5 % kvůli inflaci. K tomuto kroku je zhotovitel oprávněn dle uzavřené smlouvy a dle údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem. Cena prvního projektu se tak zvedá z 1 793 965 Kč na 1 883 663 Kč. U druhého projektu z 5 633 967 Kč na 5 915 665 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz