image

TISKOVÁ ZPRÁVA

30.03.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 28. 3. 2022

 

2. Zrušení OZV o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Rada města vzala na vědomí zrušení zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila souhlas se schválením obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, která zruší vyhlášku města Ústí nad Labem č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů ze dne 16. 12. 2019. OZV č. 1/2022 bude předložena ke schválení zastupitelům města.

 

3. Změna názvu parku na Severní Terase

Souhlas s přejmenováním veřejného prostranství ze stávajícího názvu Park Družby na Centrální Park Severní Terasa vyslovila rada města. Návrh na přejmenování již schválilo zastupitelstvo Severní Terasy (15. prosince 2021), nyní bude předložen zastupitelům města.

 

6. Rozpočtové opatření OŽP a FO

Radní schválili rozpočtové opatření, kdy na základě požadavku AVE k uzavření dodatku bude z finanční rezervy finančního odboru převedeno 3 500 000 Kč na služby v oblasti odpadového hospodářství. Předmětem dodatku je úprava cen za poskytování služeb, kdy je cena upravena na základě meziročního nárůstu spotřebitelských cen dle ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaného Českým statistickým úřadem (o více než 3 % oproti hodnotě vyhlášené pro předcházející rok).

 

7. Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu

Rada schválila uzavření smluv o výpůjčce na užívání kompostérů a vermikompostérů v rámci projektu Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu s jednotlivými žadateli.

V roce 2021 vypsal Ústecký kraj výzvu z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. V rámci této výzvy město podalo žádost o dotaci na projekt Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu. Cílem projektu je, v souvislosti s novou legislativou odpadového hospodářství, snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky v rámci svozu směsného komunálního odpadu.

Dotace byla městu schválena, ze získaných finančních prostředků bude pořízeno 145 kompostérů o objemu 800 l a dále 20 vermikompostérů. Na dodání výše uvedených počtů nádob již bylo provedeno výběrové řízení, s jehož vítězem byla podepsána kupní smlouva. Nakoupené kompostéry a vermikompostéry budou na pět let bezplatně zapůjčeny zájemcům z řad obyvatel města, kteří splní nastavené podmínky. Zejména se jedná o podmínku umístění těchto nádob na pozemku v místě bydliště žadatele. Tato podmínka vyplývá ze zaměření projektu na snížení množství biologicky rozložitelného odpadu odkládaného do nádob na směsný komunální odpad.

V lednu letošního roku byl spuštěn příjem žádostí o výpůjčku kompostérů a vermikompostérů. Do současné chvíle bylo přijato 170 žádostí o kompostér a 50 žádostí o vermikompostér. Vzhledem k počtu žádostí bude o přidělení těchto nádob na bioodpad rozhodováno losem. Veřejné losování se uskuteční ve středu 20. dubna 2022 od 17.00 hodin v Informačním středisku města Ústí nad Labem. I přesto, že zájemce nebude přítomen, jeho vylosování bude platné a o přidělení nádoby bude informován dle dodaných údajů.  Losováno bude pět náhradníků.

Každý, kdo uzavře s městem smlouvu na kompostér či vermikompostér, bude poučen, jak s kompostérem pracovat, jaké odpady lze v kompostéru zpracovat atd. Vzniklý kompost využijí občané přímo v místě vzniku k zahradním úpravám, úpravě zeleně či rekultivaci svých pozemků.

 

8. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022

Rada města schválila Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Schválila i formuláře a výzvu k podávání žádostí. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu činí 120 000 Kč. Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 20 000 Kč. Žádosti o dotace na rok 2022 je možno podávat v termínu od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

12. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací – zasmluvněné finanční prostředky

Rada města schválila rozpočtové opatření Odboru dopravy a majetku. Jde o převod zasmluvněných, ale nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 2022. Konkrétně:

 • zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ – 3 424 850 Kč,
 • zvýšení neinvestiční části rozpočtu v položce Rozvoj cyklistiky – 3 424 850 Kč,
  • pokračování oprav komunikace podél Klíšského potoka.

 

 • zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ – 909 880 Kč,
 • zvýšení neinvestiční části rozpočtu v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem – 909 880 Kč,
  • proplácení nákladů bezkontaktních karet sloužících k prokázání bezplatné přepravy pro osoby nad 70 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem.

 

 • zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ – 225 850 Kč,
 • zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce Provoz lanové dráhy – 225 850 Kč.
  • naplánovaná výměna tažného lana.

 

Rada dále souhlasila se zapojením volných prostředků na bankovních účtech MmÚ ve výši 66 835 000 Kč. Z těch je 36 835 000 Kč určeno na položku Údržba a opravy místních komunikací. Jde o vozovky Jizerská, Puškinova, Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici a Šrámkova. Dále o chodníky v ulicích Neštěmická, Studentská, Raisova, Na Pile a o schodiště v Truhlářově ulici. Rovněž o opravu plochy před budovou magistrátu. Z položky budou také hrazeny opravy provedené v závěru roku 2021, které ale fakturačně spadají do roku 2022. Druhá část opatření ve výši 30 000 000 Kč je určena na položku Rezerva na opravu Mariánského mostu, konkrétně na opravu ocelových konstrukcí. Toto opatření bude předloženo ke schválení zastupitelům.

 

19. Příspěvek na demontáž přetlakové haly Beach Arena Ústí

Finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na zajištění demontáže přetlakové haly na plážové sporty pro nájemce Beach Arena Ústí schválila rada města. Demontáž je letos naplánovaná na 22. dubna, město na tuto akci každoročně přispívá.

 

24. Dotace na lodní dopravu

Rada města souhlasila s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce ve výši 170 000 Kč. Jedná se o převozní loď s kapacitou 35 osob a povoleným akčním rádiem 20 km. Zastávky na Labi jsou: Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky, Marina Píšťany. Dotace bude sloužit k částečné úhradě nákladů jako např. pronájem jeřábu, pojištění lodi, propagace (tisk jízdenek, letáků atd.), DPP, opravy a servis. Loď Marie bude jezdit v letních měsících – v měsíci červnu a září pouze o sobotách; v měsících červenec a srpen v úterý a v sobotu. V roce 2021 loď Marie převezla 1033 platících osob a kolem 200 neplatících dětí do 6 let.

Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

25. Dotace na úpravu běžeckých stop Adolfov

Rada souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 120 000 Kč z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu a s následným uzavřením smlouvy s Horským spolkem Adolfov na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem Úprava běžeckých stop v Adolfově. Spolek zajišťuje cca 28 km běžeckých tratí v okolí Adolfova. Dotace bude využita na úhradu nákladů spojených s provozem rolby a na údržbu tratí jako je prořez, čištění tratí, obnova značení apod.

Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

26. Dotace na tradiční kolektivní a individuální sporty – II. část

S poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast sportu, souhlasili radní. V rámci rozpočtového provizoria byly dne 7. 3. 2022 schváleny dotace v oblasti sportu v dotační kategorii Tradiční kolektivní a individuální sporty ve výši 16 797 500 Kč z celkových 34 995 000 Kč. Nyní byly k projednání dotace ve zbylé výši 18 197 500 Kč.

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací takto:

1. Tradiční kolektivní a individuální sporty – tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:

a) FK Ústí nad Labem – mládež – 2 216 000 Kč,

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem – 2 550 500 Kč,

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM – 2 838 000 Kč,

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM – 3 032 500 Kč,

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem – 1 345 500 Kč,

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L. – 1 769 000 Kč,

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 1 275 000 Kč,

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 1 769 000 Kč,

ch) Florbal Ústí – 816 500 Kč,

i) Florbal Ústí – 505 500 Kč.

 

2. Tradiční kolektivní a individuální sporty – individuální juniorské sporty:

a) KST Apollo Ústí nad Labem – 80 000 Kč.

 

Bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

27. Dotace v oblasti kultury 2022

Rada města Ústí nad Labem dne 3. 12. 2021 schválila vyhlášení dotačního Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Celkový rozpočet Programu byl schválen ve výši 5 400 000 Kč. Celkem bylo v rámci kategorií navrženo podpořit 28 žádostí v celkové výši 2 500 500 Kč. Nedočerpané finanční prostředky budou přerozděleny v poslední kategorii Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů.

Poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu bylo schváleno:

1. Podpora celoroční kulturní činnosti

a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem – Projekt Fusion – 10 000 Kč,

b) Benda Arts – Činnost Bendova komorního orchestru – 36 000 Kč,

c) Dívčí komorní sbor PF UJEP – Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP – 40 000 Kč,

d) Dobrovolnické centrum – Dobrovolnictví v kultuře k nezaplacení – 15 000 Kč,

e) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – Loutkové divadlo – 31 000 Kč,

f) LES DIVOKÝCH SVINÍ – SVIŇSKÝ NÁLES 2022 – 15 000 Kč,

g) Romance – Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad Labem – 40 000 Kč,

h) Ženský komorní sbor Luscinia – Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia – 40 000 Kč.

 

2. Podpora reprezentace města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru

a) Ústecký dětský sbor – Umělecké turné 2022 – 50 000 Kč,

b) Mladá Scéna – Poláčkovo léto – 12 500 Kč.

 

Rada dále souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu takto:

1. Podpora celoroční kulturní činnosti:

a) Církvická kulturní společnost – Celoroční pořádání koncertů v roce 2022 – 72 000 Kč.

b) KULT – Divadelní rozmanitost – 130 000 Kč.

c) Mladá Scéna – Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna – 130 000 Kč.

d) Rodinné centrum Slunečník – Kreativní a výtvarná dílna DUHA – 25 000 Kč.

e) Ústecký dětský sbor – Celoroční činnost Ústeckého dětského sboru 2022 – 131 000 Kč.

f) Veselá Brná – U nás na vsi – 55 000 Kč.

g) Věra Malcherová – Celoroční program Café Max 2022 – 85 000 Kč.

h) YMCA Ústí nad Labem – Taneční studio Scenic – 70 000 Kč.

 

2. Podpora reprezentace města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru:

a) Film & Sociologie – Mýdlové bubliny – 170 000 Kč,

b) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem – Mezinárodní hudební festival Vinodolské hudební slavnosti – 93 000 Kč.

 

3. Podpora akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem:

a) bujón – ELBE DOCK – Cena Pavla Kouteckého 2022 – 180 000 Kč

b) CATERING NA RYCHTĚ – 10. Ústecký pivních jarmark malých a rodinných pivovarů – 150 000 Kč

c) KULT – Loď Tajemství – 120 000 Kč

d) Kušej Pavel – Ústecký helloween 2022 – Club Mácháč Tour – 170 000 Kč

e) Malá Paříž – Malý Hamburk – 150 000 Kč

f) Morpheus Art – Hudební setkání 11 – 190 000 Kč

g) Pém Jaroslav – Ústecké slavnosti – 170 000 Kč

h) Útulek fest – Útulek fest 2022 – 120 000 Kč

 

Souhlasy budou předloženy ke schválení zastupitelstvu.

Souhlas byl radou udělen výjimce z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem ustanovení čl. II odstavec A) žadatel, odst. 3:

a)        Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – organizace zřízena zákonem.

 

28. Dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v roce 2022

Rada souhlasila s poskytnutím dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast kultury v roce 2022 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v celkové výši 400 000 Kč. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů na podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem. Jedná se o projekty v oblasti informačních technologií a techniky a na celoroční podporu aktivit Domu umění Ústí nad Labem.

 

38. Dotace na ochranu obyvatelstva a likvidaci mimořádných událostí

Program pro poskytování dotace v oblasti OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ a výzvu k podání žádostí o tuto dotaci schválila rada. Kancelář primátora má v neinvestiční části výdajového rozpočtu na rok 2022 vyčleněnou částku 220 000 Kč jako příspěvek na podporu nestátních organizací, které působí na území města Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidace následků mimořádných událostí, a to na celoroční činnost těchto organizací a na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech. Nový návrh dotačního programu byl zpracován z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

40. Stavba – Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova

Rada města souhlasila s variantou postupu rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova. Rekonstrukce bude realizována etapově, v první etapě bude ulice Návětrná a část Školní.

Předmětem stavby je současně zřízení dopravně klidné zóny Tempo 30 a zvýšení počtu parkovacích míst. V rámci této stavby mělo dojít k pokácení 14 exemplářů lísek tureckých v ul. Vojnovičova, 15 exemplářů javoru v ul. Školní a 3 exemplářů javoru klen v ul. Návětrná. Před realizací kácení se občané z ulice Vojnovičova obrátili na OŽP, Krajský úřad a ČIŽP s podnětem, že se v této lokalitě vyskytuje sýček obecný, který je ohroženým druhem a vyslovili nesouhlas s kácením stromů.

Radní proto jednali o variantním řešení a stromy v ulici Vojnovičova zůstanou, rada doporučila pokácet pouze čtyři stromy v ulici Školní, z toho jeden je přímo v pozici, kde má být lampa pro přímé osvětlení přechodu pro chodce, zbylé tři stromy jsou ve špatném zdravotním stavu.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz