image

TISKOVÁ ZPRÁVA

19.01.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 17. 1. 2022

 

1. Jmenování vedoucí odboru

Rada města jmenovala na návrh tajemníka s účinností od 1. 2. 2022 Mgr. et Bc. Lenku Jaremovou do funkce vedoucí odboru sociálních služeb MmÚ, a to s ohledem na její předchozí praxi a na nabyté znalosti a zkušenosti.

 

2. Memorandum o spolupráci s ÚK a KZ

Uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní schválila rada města. Předmětem této spolupráce bude řešení dočasného ubytování nebo dlouhodobého bydlení pro zdravotnické pracovníky, kteří buď již pracují v Krajské zdravotní a nemají vlastní bydlení nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách, anebo pro nové zdravotnické pracovníky, kteří by měli zájem v Krajské zdravotní dlouhodobě nebo trvale pracovat, avšak nebydlí v blízkém okolí.

 

9. Výběr dodavatele zakázky na regeneraci sídliště zadní trakt ul. Masarykova

Rada schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova dodavateli Ars Fabrica, který byl jediným účastníkem výběrového řízení, s celkovou nabídkovou cenou 398 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie a projektu Plánu regenerace sídliště zadního traktu ul. Masarykova v Ústí nad Labem.

Jde o sídliště v centru města Ústí nad Labem rozkládající se na ploše 15 891 m2, na které se v současné době nachází obytné panelové domy, rodinné domy, domy občanské vybavenosti, zeleň, parkoviště, pěší zóna. Sídliště je součástí zadní části pěší nákupní zóny v centru města. Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení (obytná zóna, technický stav komunikací a schodišť, odvodnění) včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně (dendrologický průzkum, biologický průzkum, komunitní zahrada, svatební park atd.), kontejnerových stání (do země), veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit, nového mobiliáře, zjištění uložení sítí v celé lokalitě, vlastnictví pozemků. Odhad vynaložených nákladů činí 12 milionů Kč. Doba plnění je do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

10. Výběr dodavatele veřejné zakázky na velkoplošnou opravu chodníku Neštěmická

Rada na základě doporučení výběrové komise přidělila podlimitní veřejnou zakázku s názvem Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku dodavateli Metrostav Infrastructure s nabídkovou cenou 1 437 519 Kč bez DPH. Uchazečů bylo deset, nejvyšší nabídka byla 2 798 700,00 Kč. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 3 000 000 Kč bez DPH. Předmětem této zakázky je realizace velkoplošné opravy konstrukce chodníku v ul. Neštěmická v úseku Neštěmická 689/3 – Výstupní. Stavba bude realizována ve dvou etapách:

I. etapa – od vjezdu k objektu Neštěmická 689/3 po zastávku MHD Prior směr centrum s navázáním na stávající zámkovou dlažbu.

II. etapa – od zastávky MHD Prior směr centrum s navázáním na stávající zámkovou dlažbu po křižovatku s ul. Výstupní. Vlastní prostor zastávky včetně přilehlého přechodu pro chodce rekonstruovaný v rámci stavby Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek není předmětem této zakázky.  V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající konstrukce chodníku včetně obrub. Následně bude provedena výšková úprava prvků sítí technického vybavení území a osazení nových obrub.

Doba plnění je stanovena od 15. 3. 2022, přičemž platí:

I. etapa: dokončení do šesti týdnů od zahájení prací.

II. etapa: dokončení do šesti týdnů od zahájení prací (zahájení do jednoho týdne od ukončení prací na I. etapě).

 

11. Výběr dodavatele na rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise přidělení zakázky s názvem Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova dodavateli Metrostav Infrastructure s nabídkovou cenou ve výši 13 292 015 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 19 500 000 Kč bez DPH. Uchazečů bylo osm. Předmětem je rekonstrukce komunikací v ul. Školní, Návětrná a Vojnovičova se současným zřízením dopravně zklidněné zóny Tempo 30 a zvýšení počtu parkovacích míst v dané lokalitě. Celé území zahrnující rekonstruované ulice Školní – Návětrná – Vojnovičova je nově navrženo jako Zóna 30 s předností zprava a na základě toho je dovybaveno bezpečnostními prvky pro snížení jízdní rychlosti. Návrh je kompletně řešen jako bezbariérový. Součástí návrhu je i řešení chybějících parkovacích míst. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou Petr Urban – projektová kancelář. Stavba bude realizována ve čtyřech etapách s dobou plnění do 30. 9. 2022.

 

12. Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků – vyhlášení zakázky

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků s předpokládanou hodnotou 1 100 000 Kč. Předmětem zakázky je oprava pravostranného chodníku v ul. Raisova v úseku Děčínská – Varšavská a levostranného chodníku v ul. Na Pile v úseku Železničářská – Těšínská. Doba plnění je od 18. dubna do 19. června 2022.

 

13. Studentská – velkoplošná oprava chodníku – vyhlášení zakázky

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem Studentská – velkoplošná oprava chodníku s předpokládanou hodnotou ve výši 500 000 Kč schválila rada města. Předmětem zakázky je oprava levostranného chodníku v ul. Studentská v úseku Opletalova – křižovatka Studentská x Studentská. Doba plnění je od 21. března do 29. dubna 2022.

 

19. Veřejné toalety v Městských sadech

Rada města souhlasí se záměrem pronájmu veřejných toalet v Městských sadech. Žadatelka chce provozovat toalety celoročně a také zde zřídit bistro. Jde o pozemek o rozměru 45 m2, nájemné bylo stanoveno na 27 500 Kč za rok.

 

21. Stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční

Rozpočtové opatření ve výši 326 000 Kč schválila rada města. Peníze jsou určeny na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční. Objekt, který je v sousedství nedávno rekonstruovaného domu na krizové bydlení, město koupilo v loňském roce.

 

28. Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Vzhledem k tomu, že funkční období členů dosavadní dozorčí rady skončilo, jmenovala rada města nové členy. Jimi jsou: Mgr. David Bauer, Jiří Horák, Mgr. Richard Matiašek, MBA, Bc. Yveta Tomková a Petr Křivan. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

 

33. Poskytnutí daru 20 000 Kč pro prvního občánka města

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru 20 000 Kč zákonnému zástupci prvního občánka města Ústí nad Labem roku 2022. Prvním občánkem roku byla holčička Nina.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz