image

TISKOVÁ ZPRÁVA

17.12.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 15. 12. 2021

 

3. Vyhlášení zakázky na modernizaci učebny na ZŠ Pod Vodojemem

Rada města souhlasila s vyhlášením zakázky s názvem Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 500 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro učebny přírodních věd, technických a řemeslných oborů na ZŠ Pod Vodojemem. Realizace by měla být do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

19. Dotace na vzpomínkový akt k nedožitým 100. narozeninám gen. Jaroslava Klemeše

O poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Veselá Brná na akci Vzpomínkový akt k nedožitým 100. narozeninám generála Jaroslava Klemeše rozhodla rada města. Čestný občan města Ústí nad Labem generál Jaroslav Klemeš, který dlouhá léta žil v Brné, by se 31. ledna 2022 dožil 100 let.  Spolek Veselá Brná inicioval vzpomínkový akt k těmto nedožitým narozeninám. Akce se uskuteční pod záštitou primátora města. Zúčastní se jí nejvyšší velení armády, vojenští veteráni a další hosté.

 

30. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022

Rada města schválila Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Předpokládaný finanční objem činí 54 345 000 Kč.

Finanční prostředky mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích:

A) Tradiční kolektivní a individuální sporty

 1. tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií (hokej, fotbal, basketbal, volejbal, florbal) – finanční objem 33 725 000 Kč,
 2. ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži – finanční objem 470 000 Kč,
 3. individuální seniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 280 000 Kč,
 4. individuální juniorské sporty dle kritérií tohoto programu – finanční objem 520 000 Kč.

B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky) – finanční objem 16 000 000 Kč

 1. výkonnostní sport,
 2. zájmová sportovní činnost.

C) Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let – finanční objem 1 000 000 Kč.

D) Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 1 700 000 Kč.

E) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 500 000 Kč

 1. Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni,
 2. Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni.

F) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 150 000 Kč

Program a výzva k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2022 budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města Ústí nad Labem. Formuláře žádostí budou k dispozici na Dotačním portálu města Ústí nad Labem.

 

31. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

Rada města vzala na vědomí důvodovou zprávu k Pravidlům rozpočtového provizoria pro město Ústí nad Labem – Magistrát na rok 2022 a souhlasí s vyhlášením rozpočtového provizoria na období leden až březen roku 2022. Radní souhlasí s pravidly rozpočtového provizoria tak, že v období leden až březen roku 2022:

 • budou hrazeny neinvestiční výdaje v objemu stanoveného  do výše 3/12 schváleného rozpočtu roku 2021 + navýšení na zabezpečení plnění smluvních závazků města. Tyto výdaje uskutečněné v 1. čtvrtletí 2022 se  stanou  součástí následně schváleného rozpočtu pro celý rok 2022,
 • budou hrazeny investiční výdaje v podstatě na akce, na které již byly vyčleněny finanční prostředky ve schváleném rozpočtu pro r. 2021 a jejichž dofinancování přechází do následujícího roku 2022 v objemu téměř 255 mil. Kč. Vedle toho se v provizoriu vyčleňují prostředky ve výši 13 mil. Kč na splátky dvou, v minulých letech pořízených, investic a dále prostředky ve výši 13 mil. Kč na dvě akce, na které město obdrží dotace,   
 • lze hradit splátky jistin úvěrů EIB a u Komerční banky a. s. dle platných smluv o úvěru,
 • lze realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací,
 • lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace,
 • lze přijímat a odesílat průtokové dotace organizacím města,
 • lze realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (platba daní, pokut, penále).

Návrh bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.

 

35. Uzavření smlouvy na zpracování nové vizuální identity města

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo v září otevřenou dvoufázovou designérskou soutěž s cílem vytvořit novou vizuální identitu Ústí nad Labem včetně manuálu a následné implementace. Deadline 1. fáze soutěže byl 25. 10. 2021 a následné zasedání poroty a výběr účastníků do 2. fáze 27. 10. 2021. Hodnocení návrhů probíhalo v prvním kole anonymně. Z celkových 84 soutěžních návrhů porota vybrala 5 postupujících do druhého kola. Následné hodnocení 2. kola proběhlo 2. 12. 2021. Vítězem druhého kola se stalo Trifor studio.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy se společností Trifor studio. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést a zpracovat ve sjednané době novou vizuální identitu statutárního města Ústí nad Labem, která se stala vítězným návrhem v soutěži, a dle podmínek stanovených v této smlouvě a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Finanční rámec je 820 000 Kč bez DPH. Konečný a vítězný návrh bude veřejnosti oficiálně představen v průběhu ledna či začátkem února.

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz