image

TISKOVÁ ZPRÁVA

08.12.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 03. 12. 2021

 

1. Jednací řád RM

Radní schválili s účinností od 1. 1. 2022 jednací řád rady města. Podstatnou změnou je možnost účasti starostů městských obvodů na jednání rady, a to bez hlasovacího práva. Další změnou je převod agendy týkající se organizačního zajištění z kanceláře tajemníka do kanceláře primátora.

 

2. Prostředky na stanici PČR v Krásném Březně

Rada města vzala na vědomí žádost městského obvodu Neštěmice o převod alokovaných investičních finančních prostředků ve schváleném rozpočtu MmÚ pro rok 2021 na realizaci akce Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno ve výši 10 000 000 Kč. Rada s přihlédnutím ke zpracování návrhu investiční části výdajového rozpočtu města pro rok 2022 konstatovala, že na tuto akci je počítáno s částkou 20 000 000 Kč.

 

5. Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021

S rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021 ve výši 254 726 000 Kč souhlasí rada města. Jedná se o přesun financování investičních akcí do následujícího roku. Přesun se týká například některých projektových prací, oprav a rekonstrukcí komunikací a také změny a aktualizace územního plánu, stavby hromadného parkoviště Přístavní, rekonstrukce služebny MP Na Nivách, pořízení dvou automobilů pro pečovatelskou službu, rekonstrukci domu v Čelakovského ulici a dalších projektů. Návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

6.  Poskytnutí dotace MO Severní Terasa na soudní spor s firmou TETA

Rada města schválila žádost MO Severní Terasa o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 216 700 Kč. Dotace poslouží k úhradě nákladů za právní spor s firmou TETA vedený od roku 2014.

 

7. DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa

Přidělení veřejné zakázky s názvem DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa dodavateli Petr Pacanda schválila rada města. Nabídka Petra Pacandy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou 3 161 550 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících oken (bez realizace výměny balkonových sestav) ve všech pavilonech areálu DS Dobětice. Dojde k výměně 322 ks oken včetně parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu. Nabídky byly čtyři. Doba plnění je do 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

 

9. Mimořádná dotace pro Klokánek

Radní schválili poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 000 Kč na zajištění provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro FOD Klokánek Ústí nad Labem.

 

13. Návrh změny názvu veřejného prostranství v Brné

S návrhem změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího Park nad Kapličkou na Park generála Klemeše souhlasí rada města. O změnu požádal spolek Veselá Brná s odůvodněním ocenění zásluh generál poručíka Jaroslava Klemeše, který byl za druhé světové války příslušníkem zahraničního odboje a byl jako parašutista vysazen v protektorátu. S návrhem souhlasí zastupitelstvo městského obvodu Střekov a bude předložen ke schválení městskému zastupitelstvu.

 

14. Rekonstrukce topných těles v areálu Nového krematoria Střekov

Realizaci rekonstrukce plynové stanice a zpracování PD – rekuperace a rekonstrukce topných těles v areálu Nového krematoria Střekov schválila rada, schválila proto i rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 2 000 000 Kč. V rámci nutnosti modernizace a splnění příslušných norem zastaralé plynové stanice Nového krematoria Střekov je potřeba provést rekonstrukci plynové stanice. Za účelem zajištění finančních úspor energií i na další období bylo potřeba vypracovat projektové dokumentace týkající se rekuperace a rekonstrukce topných těles v celém objektu.

 

15. Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov, 2. etapa

Rada města žádá městský obvod Ústí nad Labem – město, zastoupený starostkou Mgr. Hanou Štrymplovou, o zajištění uzavření smlouvy Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov, 2 etapa s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR včetně finanční spoluúčasti a účasti na realizaci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 4 250 000 Kč bez DPH, z toho investice Ředitelství vodních cest ČR cca 2 950 000 Kč bez DPH a případná investice statutárního města Ústí nad Labem 1 300 000 Kč bez DPH.

 

17. Náklady na opravu hrobek významných Ústečanů

Předpokládané náklady na opravu hrobek významných Ústečanů, s jejichž převzetím souhlasila v květnu rada města (ale z jednání zastupitelstva byl tento bod v červnu stažen), vzala rada na vědomí. Celkové náklady na opravu pěti hrobek byly vyčísleny na 1 120 000 Kč. Nejnižší náklady jsou na hrobku Wolfrumů – 120 000 Kč, naopak nejvyšší na hrobku Köhlerů – 380 000 Kč. Jde většinou o opravy střech, očištění ploch, nápisů a nejrůznějších prvků. Bod bude předložen zastupitelstvu města.

 

19. Smlouva o nájmu pozemků a umístění mol ve Vaňově a na Střekově

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe o nájmu pozemků ve Vaňově a na Střekově za účelem umístění přístaviště na levém a pravém břehu Labe. Město mělo tyto pozemky pronajaté již dříve, ale obdrželo informaci o výpovědi z nájmu k 31. 12. 2021, a to proto, že Povodí Labe schválilo systémovou změnu pravidel poskytování nemovitého majetku do užívání třetích osob včetně změny pravidel cenových. Původní nájemní smlouva byla ve výši 9 798 Kč/rok. Nová nájemní smlouva bude na částku cca 41 900 Kč/rok.

 

24. Dotace pro stolní tenisty z KST Apollo

Poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu OŠKS na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Reprezentace města Ústí nad Labem na republikových i mezinárodních turnajích ve stolním tenisu dětí a mládeže pro KST Apollo Ústí nad Labem schválila rada města. Tato částka se tradičně poskytuje za zisk prvního místa na MČR – toho dosáhlo družstvo starších žáků v létě v Havířově a bylo za tento úspěch již oceněno primátorem města.

 

25. Dotace za mimořádné sportovní výkony

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS za mimořádné sportovní výkony na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Dotace obdrží:

  • Athletic Club Ústí nad Labem Ústí nad Labem – 2. místo, hod kladivem na MČR do 22 let – 20 000 Kč,
  • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování – 2. místo, dvojskif mužů na MČR – 20 000 Kč,
  • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika – 3. místo, 200 m dorost na hrách Olympijských nadějí v rychlostní kanoistice – 30 000 Kč,
  • Ústecké Centrum Cyklistiky – 2. místo, silniční časovka dvojic v kategorii kadetek na MČR – 20 000 Kč,
  • TJ Saně Ústí – 1. místo, jízda na kolečkových saních na MČR – 30 000 Kč.

 

26. Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2022

Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2022 schválila rada města. Radní zároveň schválili výzvu pro podávání žádostí o dotace v této oblasti. Celkový předpokládaný finanční objem tohoto dotačního programu pro rok 2022 činí 1 250 000 Kč.

Finanční prostředky mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích:

A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – 600 000 Kč,

B) Akce volnočasového kalendáře – 500 000 Kč,

C) Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 150 000 Kč.

Žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit se budou podávat elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu města Ústí nad Labem na https://dotace.usti-nad-labem.cz/. Program a výzva k podávání žádostí o dotace budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města Ústí nad Labem. Formuláře žádostí budou k dispozici na Dotačním portálu města Ústí nad Labem nejpozději k 10. 12. 2021.

 

28. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022

Radní schválili Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Finanční objem programu činí 5 400 000 Kč. Z toho je 1 200 000 Kč na podporu celoroční kulturní činnosti, 2 300 000 Kč na realizaci kulturních akcí a projektů, 400 000 Kč na reprezentaci města na akcích krajského, republikového či mezinárodního charakteru a 1 500 000 Kč na akce mimořádného významu v oblasti kultury pro město Ústí nad Labem. Žádosti o poskytnutí dotace budou pro rok 2022 budou řešeny prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz.

 

32. Vybudování bezbariérového sociálního zařízení – DS Chlumec – dotace od MPSV

Rada schválila přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 634 765 Kč. Dotace je určena na projekt DS Chlumec – vybudování bezbariérového zařízení. Celkové výdaje jsou odhadnuty na 2 179 687 Kč, spoluúčast města by tedy měla činit 544 921 Kč. Předmětem projektu je rekonstrukce sociálního zařízení DS Chlumec tak, aby ho klienti mohli využívat bezbariérově. Záměrem je zejména úprava prostředí, zvýšení jeho bezpečnosti a podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů, a tím snížení závislosti. Zlepší se dostupnost a používání hygienického zázemí na třech podlažích objektu.

 

40. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem z roku 2015 byla schválena zřizovací listina Činoherního studia, která zavedla institut dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že funkční období členů dosavadní dozorčí rady města skončilo, je třeba jmenovat nové členy.

Rada města jmenuje členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem s účinností od 1. 1. 2022 takto:

a) Petr Kuneš za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad Labem,

b) Marie Týblová za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad Labem,

c) Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D. za Asociaci profesionálních divadel,

d) MgA. Jakub Hora za Asociaci profesionálních divadel.

Přidali se tak k Ing. Jaroslavě Šamsové a Mgr. Miloši Formáčkovi, kteří byli jmenováni radou města 12. listopadu 2021.

 

41. Udělení stipendia primátora

Příspěvek ve výši 20 000 Kč studentce Magdaléně Hubertové schválila rada města. Magdalena Hubertová je studentkou FZS UJEP. Během pandemie onemocnění covid-19 nad rámec svých studijních povinností odpracovala téměř 300 hodin v Krajské zdravotní. Působila na oddělení následné péče, sbírala zkušenosti na úseku vrchní sestry, pomáhala i Krajské hygienické stanici v rámci odborné praxe.

 

 

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz