image

TISKOVÁ ZPRÁVA

24.11.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 22. 11. 2021

 

1. Udělení čestného občanství

S udělením čestného občanství města Ústí nad Labem paní Heleně Borské a paní Bedřišce Kulhavé souhlasí rada města.

Helena Borská byla významná regionální publicistka, přispívala do místních médií a publikovala vlastivědné práce např. Poznej místo, ve kterém žiješ, Toulky Ústím a okolím nebo Střípky z ústecké hudební minulosti. Zároveň aktivně působila ve skautském hnutí.

Bedřiška Kulhavá je slavná postava československé atletiky. V amatérských podmínkách dosahovala špičkových výkonů na středních tratích a proslavila naše město i zemi doslova v celé Evropě. V roce 1960 reprezentovala Československo na olympiádě v Římě v běhu na 800 metrů. Československo reprezentovala celkem 34x, na mistrovství Československa získala celkem 26 titulů mistryně republiky na tratích 400 metrů, 800 metrů a v přespolním běhu.

Bod bude předložen k projednání zastupitelstvem města.

 

5. Organizační změna MmÚ

Rada města schválila s účinností od 1. ledna 2022 organizační změnu Magistrátu města Ústí nad Labem. Změny jsou následující:

a)         převádí pracovní místa z úseku úklidu II do úseku úklidu I v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy

b)        zrušuje úsek úklidu II v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy vč. pracovního místa vedoucí tohoto úseku

c)         úsek úklidu I v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy se přejmenovává na úsek úklidu

d)        zřizuje organizační oddělení v kanceláři tajemníka

e)         zvyšuje počet pracovních míst na odboru sociálních věcí o 1

f)         zvyšuje počet pracovních míst na odboru přestupkových agend o 1

g)        převádí kompetence plnění úkolů v oblasti energetiky vč. pracovního místa energetika města z kanceláře tajemníka do odboru dopravy a majetku

h)        převádí agendu jednání ZM, RM a volbu přísedících u soudu z kanceláře tajemníka do kanceláře primátora

i)         převádí agendu správy sociálního fondu z odboru hospodářské správy do kanceláře tajemníka

j)         převádí agendu projednávání a rozhodování přestupků v oblasti sociálně právní ochrany dětí z odboru přestupkových agend na odbor sociálních věcí

k)        určuje jako řídící odbor pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic.

Počet zaměstnanců magistrátu je tak nově 412 namísto 411.

 

6. Memorandum o spolupráci – Mobilní haly

Rada města schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k realizaci projektu ve veřejném zájmu se společností Mobilní haly a obvodem Severní Terasa. Cílem memoranda by mělo být vybudování sjednoceného komplexu rodinných domů (včetně obslužných sítí, komunikací, osázení zeleně a vybudování dětského hřiště) v lokalitě Dobětice. Součástí záměru má být i rekonstrukce ulice Šrámkova v délce cca 700 m.

 

10. Neštěmická – oprava chodníku

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku s předpokládanou hodnotou ve výši 3 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky jsou opravy konstrukce chodníku v úseku Neštěmická 689/3 – Výstupní.

 

11. Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu

Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu schválila rada města. Předpokládané hodnota plnění je ve výši 5 765 000 Kč bez DPH. Rada zároveň schválila zadávací dokumentaci a jmenovala obálkovou a hodnotící komisi.

 

14. Výměna výplní otvorů na ZŠ Vinařská

Přidělení veřejné zakázky Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 dodavateli APIDA a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem schválila rada města. Nabídka firmy APIDA byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s cenou 3 939 000 Kč bez DPH, dodavatel zároveň splňuje požadovanou kvalifikaci. Předmětem této veřejné zakázky je výměna výplní otvorů, které jsou v havarijním stavu. 

 

15. Smlouva o společném zadávání deratizace města Ústí nad Labem

Uzavření smlouvy o společném zadávání deratizace se společností Severočeská servisní schválila rada. Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem organizuje dvakrát ročně celoplošnou deratizaci města. Ta spočívá v ošetření kanálů, potkaních nor a dalších míst s vysokým výskytem potkanů nástrahami, které jejich výskyt snižují. Již po mnoho let se na této deratizaci finančně i organizačně spolupodílí Severočeské vodovody a kanalizace (nyní Severočeská servisní).

 

16. Obecně závazná vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství

Rada souhlasí s vydáním OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Na základě připomínek vzešlých z projednávání návrhu OZV na zastupitelstvu města byly provedeny změny týkající se povinnosti umístění nádob na směsný komunální odpad. V novém návrhu OZV tato povinnost již vyžadována není. Návrh předkládaného znění OZV byl zaslán k vyjádření jednotlivým městským obvodům a odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR.

 

20. Dotace pro strážníky v souvislosti s epidemií Covid-19

Rada schválila přijetí dotace MVČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 640 000 Kč. Odměna obce i dotace Ministerstva vnitra jsou hrubou mzdou strážníka, to znamená, že obec z příjmu strážníka odvede pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové pojištění. Městská policie podala žádost o dotaci pro 128 strážníků, kteří v době vyhlášeného krizového stavu zajišťovali bezpečnost a pořádek ve městě.

 

21. Modernizace kamerového systému (MKDS 2021)

Rada města schválila přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 478 645 Kč na schválený investiční projekt Ústí nad Labem – Modernizace MKDS – 2021. Město předložilo MVČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 tento investiční projekt se žádostí o přiznání státní dotace ve výši 483 489 Kč. Financování tohoto projektu je Ex post, což znamená, že žadatel uhradí fakturu ze svých vlastních finančních prostředků a následně, po předložení vyúčtování projektu, obdrží schválenou výši dotace. Zařízení bylo pořízeno pro služebnu MP na Střekově.

Ve výběrovém řízení na realizaci tohoto projektu zvítězila firma, která dodala záznamové zařízení za celkovou cenu 531 829 Kč. Fakturu uhradila městská policie ze svých finančních prostředků.

 

24. Prodej nepoužívaného mobiliáře – betonové lavičky a květníky

Prodej nepoužívaných betonových laviček a květníků panu Jiřímu Krejčímu schválila rada města. Jde o mobiliář, který byl původně umístěn v lokalitě mezi obchodními domy Labe a Fórum. Mobiliář byl vzhledem k opotřebení uložen v areálu skládky ve Všebořicích. Žadatel jej chce po úpravě a renovaci umístit v obchodním areálu Žižkova 722/67 v Ústí nad Labem. Cena lavičky byla stanovena na 3 000 Kč, cena květníku na 2 000 Kč.

 

27. Převod kulturních předmětů do správy MO ÚL – město

Rada města schválila převod kulturních předmětů ze správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město za podmínky schválení převodu Radou městského obvodu Ústí nad Labem – město.

Převod 24 kulturních předmětů ze svěřeného majetku MO město do vybraného majetku města byl realizován v roce 2012 po schválení Radou města usnesením č. 471/12 dne 6. 9. 2012. Důvodem převodu kulturních předmětů do vybraného majetku města bylo zajištění jejich pojištění také pro MO město bez navýšení pojistného. Tudíž se jednalo o výraznou úsporu finančních prostředků v rozpočtu města. V současné době je zajištěno jednotné pojištění pro celé město, tudíž již není potřeba, aby předmětný majetek byl v evidenci Odboru dopravy a majetku MmÚ.

Převedeny budou:

a) Socha sv. Antonína – sloup na Mírovém náměstí

b) Sousoší Rodina – Atrium magistrátu (dříve ul. Masarykova, pěší zóna)

c) Pomník Padlým vojákům v Bosně/Hercegovině 1914–1918 – Lidické náměstí

d) Plastika Hrající si děti – ul. Malátova – Sad míru

e) Pomník osvobození 1939–1945 – ul. Bělehradská x Malátova

f) Plastika Rodina – žula - ul. Plynárenská

g) Ježíš na kříži – křižovatka ul. Plynárenská x Masarykova

h) Boží muka – křížek – ul. Plynárenská x Masarykova, hasičská zbrojnice

i) Plastika Volavka – ul. Spartakiádní, hřiště

j) Keramická prolézačka – ul. Spartakiádní, hřiště

k) Keramická kostka – 2 sloupky – ul. Dukelských hrdinů

l) Plastika ženy – ul. Masarykova, před restaurací Union

m) Pomník Kapitána Jaroše – ul. Masarykova x Kpt. Jaroše – kámen

n) Pomník Rudé armády – ul. Masarykova x Kosmova

o) Pomník Julia Fučíka – ul. Masarykova, pošta Bukov, okružní křižovatka

p) Památník Tramvajového neštěstí – ul. Masarykova, Bukov, okružní křižovatka

q) Pomník Padlým hrdinům 1939-1945 – Habrovice

r) Pomník II. světové války – kámen – Skorotice, naproti mateřské školce

s) Kaplička se soškou sv. Floriána – Strážky

t) Pomník Rudé armády – Školní náměstí, Předlice, park před školou

u) Socha Jana Nepomuckého + kříž – Školní náměstí, Předlice, kostel

 

35. Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu

Rada města souhlasí s účinností od 1. 1. 2022 se zrušením pracovní skupiny složené ze zástupců všech klubů v ZM, jejímž úkolem bylo navrhnout zadání pro vypracování úpravy Generelu ZOO (tj. Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem na období 2017–2035) včetně předpokládaného finančního rámce, jejíž předsedou byla ustanovena radní Eva Nováková. Na aktualizaci plánu rozvoje ZOO ÚL se podílí ředitelka příspěvkové organizace s novým odborným týmem. Aktualizace plánu rozvoje Zoologické zahrady plně koresponduje se schváleným plánem rozvoje realizovaným novým vedením zoo. Zrušení je navrhováno po dohodě převážné většiny zastupitelských klubů. Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu města.

 

47. Ředitel Kulturního střediska města

Na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem na dobu určitou do 31. 12. 2022 jmenovala rada města s účinností od 1. 1. 2022 PaedDr. Jana Eichlera. Do této funkce byl J. Eichler jmenován již 25. 6. 2021 na dobu určitou s účinností od 1. 7. do 31. 12. 2021.

 

50. Poskytnutí daru prvorodičce

Poskytnutí příspěvku 5 000 Kč paní Daše Šimčišinové schválila rada města. Paní Šimčišinové vznikla překážka v účasti v projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem. Vzhledem k tomu, že oba rodiče prvorozeného dítěte založili rodinu a trvale žijí na území statutárního města Ústí nad Labem, rada tento příspěvek schválila.

 

51. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

Rada města souhlasí s navrženými kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem. V roce 2021 končí čtyřleté volební období přísedícím Okresního soudu v Ústí nad Labem. Podle zákona volí přísedící okresního soudu zastupitelstvo. Z celkového počtu 26 stávajících přísedících má zájem pokračovat 19, tři přísedící jsou noví. Seznam přísedících byl zaslán předsedovi Okresního soudu Ústí nad Labem, který s navrženými kandidáty souhlasí. Celkový počet přísedících pro volební období 2022 – 2025 je 22.

 

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz