image

TISKOVÁ ZPRÁVA

09.11.2021

Rady města Ústí nad Labem 5. 11. 2021

 

1. Spolupráce města se Severočeskou vodárenskou společností

Zásady spolupráce města Ústí nad Labem se Severočeskou vodárenskou společností schválila rada města. Zásadním a doposud nedořešeným problémem v této věci je financování investic z prostředků, které generuje vlastní provozování. Obce staví v podstatě tyto investice pouze z dotačních finančních prostředků a z případných půjček. Stávající stav příspěvků od SVS k obcím neodpovídá cenám stavebních prací a ani neodpovídá zákonným náležitostem.

Za účelem nápravy stávajícího stavu v tuto chvíli přichází město se zásadami další spolupráce:

 • pravidla pro vystoupení akcionáře včetně vodohospodářské infrastruktury,
 • pravidla pro vkládání majetku do SVS,
 • pravidla financování výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí – kofinancování dotací,
 • obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v majetku SVS,
 • jednání zaměstnanců SVS (SčVK) s občany, tedy vlastníky napojených nemovitostí,
 • závazek financování infrastruktury v majetku SVS na území obcí,
 • zastropování vodného a stočného.

 

4. Žádosti městských obvodů o navýšení neinvestiční dotace na zeleň

Rada města vzala na vědomí žádosti městských obvodů o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na údržbu zeleně pro rok 2021 v celkové výši 2 175 0000 Kč z důvodu nárůstu cen v oblasti péče o zeleň. Radní souhlasí s rozpočtovým opatřením na poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace pro městské takto:

 • MO město ve výši 450 000 Kč,
 • MO Severní Terasa ve výši 400 000 Kč,
 • MO Neštěmice ve výši 825 000 Kč,
 • MO Střekov ve výši 500 000 Kč.

 

6. Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova – vyhlášení zakázky

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky s názvem Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova s předpokládanou hodnotou plnění 413 220 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování studie a projektu plánu této revitalizace. Jejím cílem je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání (do země), veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit, nového mobiliáře atd. Odhad vynaložených nákladů je cca 12 000 000 Kč. Akce bude rozdělena na tři fáze, ukončena by měla být do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

7. Vyhlášení zakázky na rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – Bukov

Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova. Předpokládaná cena plnění by měla být 19 500 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikací v ul. Školní, Návětrná a Vojnovičova se současným zřízením dopravně zklidněné zóny „Tempo 30“ s předností zprava a na základě toho je dovybaveno bezpečnostními prvky pro snížení jízdní rychlosti a zvýšení počtu parkovacích míst v dané lokalitě. Doba plnění je do 30. 9. 2022.

 

8. Architektonická studie aleje E. Krásnohorské – vyhlášení veřejné zakázky

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Architektonická studie aleje E. Krásnohorské s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování Plánu regenerace sídliště Skřivánek v prostoru aleje v ulici Elišky Krásnohorské podle postupu a v náležitostech dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb. o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích a v souladu s územním plánem města. Cílem regenerace je definovat aktuální problémy území a najít jejich řešení se zvýšením ekologické hodnoty území. Nedílnou součástí je návrh řešení zeleně, veřejného osvětlení, cest, vhodných volnočasových a edukačních aktivit, nového mobiliáře atd. Předmět plnění je rozdělen na tři fáze, doba plnění je do 30. 9. 2022.

 

11. Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

S poskytnutím dotací určených na Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem souhlasí rada města.

Podporu získají:

 • Michaela Aigermanována na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Život je pohyb – podpora aktivního stárnutí ve výši 18 200 Kč,
 • Ústecký sportovní spolek na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Tenisový turnaj seniorů ve výši 18 000 Kč,
 • Výtvarná skupina SPOLU na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Výtvarná činnost seniorů spolku SPOLU ve výši 16 400 Kč,
 • Za Sebuzín krásnější na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Den seniorů ve výši 18 000 Kč.

 

25. Dotace z fondu rady města

Radní schválili poskytnutí dotací z Fondu rady města takto:

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR na částečnou úhradu nákladů na Zajištění služeb oblastní odbočky SONS Ústí nad Labem – 40 500 Kč,
 • Collegium Bohemicum na akci Slavnostní otevření stálé muzejní expozice Naši Němci – 33 000 Kč.
 • Mgr. Ema Hubáčková na akci Pocta profesorce Jitce Švábové, 7. ročník – 33 100 Kč,
 • Svaz Vietnamců na akci Mezinárodní den žen – 21 600 Kč.

 

26. Doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd

Rozpočtové opatření v celkové výši 731 600 Kč schválila rada města. Peníze budou použity na příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd. Radní již dříve schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem na pořízení učebních pomůcek.

Dle schváleného harmonogramu byly předloženy žádosti základních škol o poskytnutí 1. zálohy ve výši 60 % předpokládané celkové částky. Přílohou žádosti byl závazný rozpis položek nákupu školních pomůcek a potřeb. Částka byla vypočtena dle předpokládaného počtu žáků 1. tříd dle výsledků zápisu. Výše doplatku byla na základě předloženého vyúčtování stanovena dle skutečného počtu žáků. Finanční prostředky jsou poskytnuty účelově a podléhají finančnímu vypořádání.

 

27. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Po projednání rada schvaluje přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných městem v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022, jedná se o dny mezi 23. 12. 2021 až 31. 12. 2021. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel konkrétní mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem.

 

32. Revitalizace ulice Nová – II. etapa

Rozpočtové opatření OMOSRI schválila rada města. Jde o 2 610 300 Kč, které budou využity na akci Revitalizace ulice Nová – II. etapa. Cílem etapy je realizace místa pro přecházení přes ulici Novou, nezbytného pro bezbariérové přecházení a s ním související úpravy. Současně budou upraveny obě křižovatky ulic Kamenná a Nová, na kterých bude zlepšen rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice. Nutnost navýšení finančních prostředků vyplynula z aktualizace rozpočtu a doplnění stavby o nové skutečnosti a dále s ohledem na vývoj trhu stavebních materiálů.

 

34. Informace ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Radní vzali na vědomí informaci ředitelky zoo Ilony Pšenkové o zahájení prací na úpravě návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Důvodem zahájení prací je blížící se rescreening EAZA, který je plánován na jaro 2022, a shledaná pochybení v rámci předešlé kontroly EAZA provedené v ZOO ÚL v únoru 2019. Na aktualizaci v plánu rozvoje ZOO ÚL se podílí ředitelka příspěvkové organizace s novým odborným týmem. Aktualizace plánu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem plně koresponduje se schváleným plánem rozvoje realizovaným novým vedením zoo.

 

36. Dotace pro Volejbal Ústí nad Labem

Radní schválili poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro období 2021/2022 spolku Volejbal Ústí nad Labem. Jde o 30 000 Kč na projekt Léto nejen s volejbalem (příměstské tábory v termínech 2. – 6. 8. a 9. – 13. 8. 2021).

 

38. Memorandum o zpřístupnění šikmé věže

Uzavření Memoranda o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie pro širokou veřejnost schválila rada města. Jeho cílem je koordinace kroků zainteresovaných subjektů směřujících k realizace projektu zpřístupnění této věže. Vedle věže bude na pozemku kostela vybudována dřevěná vyhlídková plošina dle vypracované architektonické studie Martina Rajniše. Plošina bude ve své vrchní části opřena o věž a bude z ní umožněn vstup do vlastní věže kostela, kde bude po zrekonstruovaném schodišti a kolem zvonů zpřístupněn bývalý byt zvoníka. Tento prostor bude cílovým místem pro návštěvníky.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz