image

TISKOVÁ ZPRÁVA

05.10.2021

Rady města Ústí nad Labem 4. 10. 2021

 

3. Zapojení darů od radních na akci Stolpersteine

Radní města schválili přijetí finančních darů na památné kameny Stolpersteine. Celkem jde o 35 500 Kč, které poskytnou samotní radní po vzoru Miroslavy Lazarové. Rada proto schválila i přesun původně vyhrazených 30 000 Kč z rozpočtu ODM do finanční rezervy FO. Kameny by měly být položeny během rekonstrukce Revoluční ulice. Zbylé prostředky budou použity na nákup dalších kamenů.

 

6. Zrušení opatření obecné povahy – Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem jako oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Rada města vzala na vědomí nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 8. 2021, jímž bylo rozhodnuto, že ustanovení o vyhlášení oblasti se zvýšením sociálně nežádoucích jevů se ruší. Radní dále vzali na vědomí vydání opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dne 27. 9. 2021, kterým došlo ke zrušení tohoto opatření obecné povahy. Zákonná ustanovení zakládala oprávnění obcí vydat opatření obecné povahy, jimiž se vymezily oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů s dopadem na nárok fyzických osob na doplatek na bydlení. Opatření obecné povahy nálezem Ústavního soudu pozbylo právní základ a legitimitu, nebylo proto možné postupovat jinak než předmětné opatření obecné povahy bezodkladně bez náhrady zrušit.

 

7. Další finanční prostředky na navýšení četnosti svozu tříděného odpadu

Návrh na rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 1 500 000 Kč schválila rada města. Jde o finanční prostředky na navýšení četnosti svozu tříděného odpadu – papír, plast-kov, sklo a úklid odpadu odloženého mimo odpadové nádoby. Důvodem je změna chování obyvatel během koronavirové pandemie – lidé mnohem častěji nakupují zboží přes internetové obchody. Obaly, ve kterých je zboží zabaleno, začaly přeplňovat objemy přistavených nádob. Navýšení četnosti svozu tříděného odpadu bude provedeno cíleně – u jednotlivých nádob v lokalitách, kde dochází k opakovanému přeplňování nádob. Vzhledem k nedostatku míst není možné umístit další nádoby, proto se budou navyšovat vývozy jednotlivých nádob – u plastů dojde k navýšení výsypu na 2x až 3x týdně, u papíru na 2x týdně a u nádob na sklo u vybraných míst 1x měsíčně, místo 1x za 2 měsíce.

Další finanční prostředky budou využity k navýšení četnosti úklidu objemných odpadů okolo odpadových nádob. Doúklid bude prováděn 1x týdně místo dosavadního intervalu 1x za 14 dní. Navýšení prostředků je součástí projektu Čisté město.

 

8. Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství

Rozpočtové opatření ve výši 450 000 Kč na propagační kampaň pro oblast odpadového hospodářství schválila rada města. Kampaň by měla být spuštěna v lednu 2022 a bude rozdělena do několika fází:

  • fáze komunikace potřeby třídit,
  • fáze komunikace omezení tvorby odpadů a vysvětlení koloběhu odpadů,
  • fáze komunikace vysvětlení nákladů na systém odpadového hospodářství se zaměřením na jednotlivé služby,
  • fáze prezentace – např. ve školách a jiných zařízeních města, účast na environmentálních akcích jako je Den s odpady, Ukliďme Česko, Zdravé město atd.

Ke komunikaci by měly být využity kanály, které má město k dispozici – v on-line prostoru by to byly bannery, příspěvky na sociální sítě, v off-line prostoru pak inzerce ve zpravodajích, články, letáky, plakáty atd.

 

15. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku Krásné Březno

Rada města schválila návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně souvisejících pozemků, se zachováním současného vlastnického práva. Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice požádal Radu města Ústí nad Labem o projednání návrhu. Na jaře v roce 2019 a v lednu 2021 proběhlo jednání mezi zástupci MO Neštěmice a Petrem Hrubým, ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ, ve věci návrhu možného rozšíření památky z důvodu ucelení areálu zámeckého parku a z důvodu snazšího získání finančních prostředků z dotačních titulů na nutné opravy obvodových zdí pro potřebu uzavření areálu. Předmětné pozemky ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem by nadále zůstaly v jeho vlastnictví. Podnět ministerstvu kultury k prohlášení věci za kulturní památku, resp. k zahájení příslušného řízení, podá územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národního památkového ústavu.

 

19. Nákup zahradního traktůrku pro Městské služby

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 246 800 Kč. Finance poslouží na nákup multifunkčního traktůrku pro Městské služby Ústí nad Labem, a to k údržbě nově nabyté nemovitosti v ul. Hoření. Jedná se o zahradní benzínový traktor, který bude používán celoročně i k údržbě místních komunikací v areálu, bude navíc vybaven zametacím kartáčem, sklopným vozíkem a sněhovou radlicí.

 

31. Finanční prostředky pro Kulturní středisko na XXV. Mezinárodní jazz+blues festival

Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI v celkové výši 220 000 Kč schválila rada města. Finance poslouží jako účelový příspěvek Kulturnímu středisku na akci XXV. Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2021.

 

37. Finance pro asistenty prevence kriminality

Rada města schválila rozpočtové opatření FO a MP v celkové výši 1 154 250 Kč. Jde o zapojení účelové dotace od MPSV na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2. Projekt je spolufinancován v rámci operačního programu Zaměstnanost a realizován od 1. října 2021 do 30. září 2022. Jeho předmětem je vytvoření 14 pozic asistentů prevence kriminality, kteří budou působit na území města v lokalitách, které byly vytipovány na základě předchozích zkušeností. V rámci projektu budou asistenti proškoleni, vystrojeni a vybaveni potřebnými pomůckami.

 

44. Poskytnutí finančních prostředků z Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

V rámci 16. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro období 2021/2022 schválili radní tyto příspěvky:

  • Střek-ON na akci Děti, pojďte ven ve výši 30 000 Kč,
  • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem na akci Úprava prostor k setkávání veřejnosti ve výši 30 000 Kč,
  • Klub vodáků Střekov na akci Dětský den v loděnici ve výši 30 000 Kč,
  • Klub vodáků Střekov na akci Den otevřených dveří v loděnici ve výši 30 000 Kč,
  • Mateřská škole Motýlek na akci Hop a skok – zdravý rok ve výši 30 000 Kč.

 

46. Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla

V souvislosti s připravovanou valnou hromadou společnosti Severočeské divadlo bude do programu zahrnut bod odvolání stávajících zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě Severočeského divadla a volba nových členů. Současnými zástupci Ústeckého kraje v dozorčí radě jsou Zbyněk Svoboda, Ing. Bc. Jiří Fišer a Pavel Vodseďálek. Nově navrhovanými zástupci jsou Ing. Vlastimil Skála, Mgr. Zdenka Vachková a Filip Nuckolls. Jednání valné hromady proběhne 3. prosince.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680