image

TISKOVÁ ZPRÁVA

21.09.2021

Rady města Ústí nad Labem 20. 9. 2021

 

3. Veřejná zakázka Čelakovského – smíšený dům – výběr dodavatele

Na základě doporučení hodnotící komise byl vybrán dodavatel k veřejné zakázce s názvem Čelakovského – smíšený dům, který se umístil na prvním místě v pořadí. Tím byla společnost SIM stavby s nabídkovou cenou ve výši 26 792 261 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 27 100 000 Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem). Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu v ulici Čelakovského 806/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno za účelem vybudování smíšeného domu se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty.

Statutární město Ústí nad Labem využije formu podpory dotace na sociální byty a formu podpory zvýhodněného úvěru na dostupné byty. Podporované bydlení v režimu sociálních bytů využijí především senioři, dostupné byty umožní poskytnout benefit zaměstnaneckého bydlení pro potřebné profese, např. IZS, školská zařízení a domovy pro seniory. Projekt je financován ze Státního fondu podpory investic formou dotace ve výši 16 435 656 Kč, max. však do výše způsobilých nákladů, a úvěrem ve výši 15 225 434 Kč.

Termín zahájení realizace stavby: po předání staveniště (předpoklad max. do 14 dnů po podpisu SoD). Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu: do 12 měsíců od předání staveniště. Jediným hodnotícím kritériem byla s ohledem na povahu zakázky a jasně stanovených postupů nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídku podali 3 uchazeči, 2 překročili maximální cenu.

 

4. Oprava kamerového systému MP

Radní schválili rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 353 000 Kč. Finance budou využity na opravy nefunkčních kamer (např. ulice Čelakovského, Moskevská, Palachova, Mírové náměstí…) a další drobné techniky.

 

5. Podána žádost o poskytnutí dotace na odměny strážníků

Statutárnímu městu Ústí nad Labem byla doručena Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra jako výraz uznání práce strážníků při předcházení a eliminaci dopadů spojených s epidemií covid-19. Žadatelé o dotaci se musí řídit a zároveň i splnit podmínky stanovené zásadami dotačního programu státu (MV), za finanční spoluúčasti obcí, které mají městskou policii. Základní podmínky pro splnění nároku na získání dotace jsou:

  • finanční spoluúčast obce v minimální výši 5 000 Kč na jednoho strážníka,
  • podíl strážníků na realizaci úkolů a opatření přímo spojených s přecházením, eliminací dopadů epidemie covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření v době krizového stavu,
  • trvání základního pracovněprávního vztahu strážníků podle zákoníku práce v době vyhlášení krizového stavu minimálně po dobu 30 kalendářních dnů a současně i v době podání žádosti obce o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra,
  • připsání na účet nebo vyplacení dotace státu v pevně stanové výši 5 000 Kč a mimořádné finanční odměny z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč oprávněným strážníkům v termínu do 31. 12. 2021.

Odměna obce i dotace Ministerstva vnitra jsou hrubou mzdou strážníka. To znamená, že obec z příjmu strážníka odvede pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové pojištění, tj. z dotace i z odměny. Vzhledem k tomu, že dotace i odměna jsou strážníkovi vyplaceny obcí, je obec zároveň povinna odvést pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, coby zaměstnavatel strážníka. Odvody tedy budou hrazeny z rozpočtu obce, což znamená, že ani dotace, ani odměna, se o tyto odvody nesnižuje.

Městská policie podá žádost o dotaci pro 129 strážníků, kteří v době vyhlášeného krizového stavu zajišťovali bezpečnost a pořádek ve městě.

 

6. Smlouva o provedení dražeb nezpůsobilých vozidel

Uzavření smlouvy o provedení dražeb na prodej vymezených vozidel a návrh vzorové smlouvy o provedení dražeb na prodej vozidel schválila rada města. Statutární město Ústí nad Labem, jako vlastník pozemní komunikace – zastoupený odborem dopravy a majetku, zažádalo o povolení k prodeji technicky nezpůsobilých vozidel, odtažených na odstavnou plochu, jejichž majitelé se do 3 měsíců od odtažení vozidel po předchozí výzvě nepřihlásili. Silniční správní úřad vydal rozhodnutí o prodeji vozidla ve veřejné dražbě. Získaná částka bude rozúčtována za každé jednotlivé vozidlo. Budou z ní uhrazeny náklady na odstranění a odstavení vozidla.

Ze statistik je zřejmé, že od června 2020 přišlo 320 podnětů na odstranění vozidel, 240 vozidel bylo odstraněno a nyní jde prvních 15 vozidel do dražby, která proběhne v říjnu. Pokud vozidla nebudou vydražena, následuje úkon likvidace autovraků (bez nákladů na vrub města).

 

7. GENEREL veřejného osvětlení

Generel veřejného osvětlení zpracovaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem schválila rada města. Generel je světelně technickou studií, v jejímž rámci se řeší a navrhuje vzhled města ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách. Generel veřejného osvětlení bude definovat parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a bude sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, zpracování zadávacích dokumentací (nebo jiných podkladů pro výběr dodavatelů) a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě veřejného osvětlení.

 

8. Město poskytlo 100 000 Kč na zajištění přepravy vodíkových kompresorů

Ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václavem Houfkem byla zaslána žádost o příspěvek na zajištění přepravy vodíkových kompresorů, rada na tuto činnost schválila příspěvek ve výši 100 000 Kč.

Muzeu města Ústí nad Labem se letos v červenci podařilo zachránit evropsky unikátní technickou památku v podobě baterie vodíkových kompresorů z roku 1911. Pochází z raného období systémového využití vodíku. Sloužily ve ztužovně tuku bývalé firmy Schicht, která vyrostla v Ústí jako první na pevninské Evropě a čtvrtá na světě. Kompresory stlačovaly vodík používaný v procesu ztužování potravinářského tuku. V denním provozu fungovaly až do roku 2008, takže se dochovaly do dnešních dnů v překvapivě dobrém stavu. Soubor představuje pět kompresorů a transmisi o celkové váze přes 50 tun. Základní stroje měří na délku čtyři metry a jejich setrvační kolo má v průměru 2,8 m. Památce hrozil zánik, neboť objekt ztužovny byl určen k demolici. Záchranu bylo možné realizovat zásluhou vstřícnosti demoliční firmy CANNONEER, která se stala vlastníkem vyřazené technologie ztužovny. Byla ochotna stroje muzeu odprodat za cenu šrotu a víceprací v celkové výši 700 000 korun. Tempo a způsob demolice bylo nutné podřídit snaze o co nejohleduplnější rozebrání a přesun mohutného strojního zařízení z interiéru budovy. Firma také zajistila vlastními silami z větší části demontáž kompresorovny a její transport do depozitáře muzea. Muzeum požádalo o finanční pomoc prostřednictvím Hospodářské a sociální rady UK a ICUK členy Vodíkové platformy Ústeckého kraje. Na prosbu bezprostředně zareagovala společnost Sev.en Energy, která přislíbila zásadní částku 500 000 korun. Nyní je před podpisem darovací smlouvy, která již byla oběma stranami předjednána. Na základě medializace záchranné akce nabídla svou podporu také Fakulta strojní ČVUT v Praze, a to jak finanční (100 000 Kč), tak odbornou pomoc při následném procesu konzervace. V budoucnu by se měly kompresory stát dominantním exponátem Odtajněného depozitáře, tedy depozitáře přístupného veřejnosti, který muzeum plánuje zbudovat v bývalé trafostanici na Klíši. K financování konzervace a trvalé instalace strojů chce muzeum získat projektové peníze a opět zainteresovat členy Vodíkové platformy. Vodík začal v Ústí nad Labem produkovat Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu od roku 1897. Tehdy chemička zavedla do výroby převratný vynález vlastní produkce – ústeckou zvonovou elektrolýzu. Při rozkládání roztoku soli elektřinou vznikalo jako odpad množství vodíku. Ústí nad Labem bylo centrem produkce vodíku v habsburské monarchii a může se díky němu hlásit i k podílu na Nobelově ceně za objev kosmického záření. Vodík se ve Spolku produkuje dodnes a je v současné době akcentován jako čistá energie budoucnosti.

 

9. Poskytnutí dotací za mimořádné sportovní výkony

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč spolku TJ Chemička Ústí nad Labem za Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni v oblasti rychlostní kanoistika. Na MČR v Račicích získali: Cyril Živný – první místo v kategorii starší žáci – 200 metrů, Johana Schořová – první místo v kategorii dorostenky – 500 metrů.

 

10. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Radní schválili dotaci klubu SK Hostovice na televizní přenos fotbalového utkání proti Chabařovicím s Českou televizí ve výši 42 000 Kč. Radní dále schválili dotaci společnosti DTO CZ na akci s názvem Gerontologické dny severozápad 2021 ve výši 34 800 Kč a organizaci Prosapia na projekt Pomoc obětem trestných činů ve výši 43 000 Kč.

 

16. Zoologická zahrada – Dvě koruny ze vstupného

Rada souhlasila s realizací projektu zoologické zahrady s názvem Dvě koruny ze vstupného. Jde o projekt, kterým zoologická zahrada plní jednu z podmínek členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií, který je zaměřen na přímou podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. Celková výše roční podpory je odvozena od počtu osob, které zoo navštívily (počet návštěvníků 123 553 = podpora 247 106 Kč). Rada tak souhlasila s poskytnutím daru ve výši 207 106 Kč na projekt Pesisir Balikpapan a 40 000 Kč na projekt The Kukang Rescue Program. První program je zaměřen na ochranu cenných druhů mangrovů, deštného pralesa a mořského pobřeží na východním pobřeží Bornea. Druhý projekt je zaměřen na snížení míry nelegálního obchodu s divokými druhy zvířat, především pak outloňů.

 

22. Dokončení prací na opěrné zdi Vaňov - prodloužení harmonogramu prací

Město Ústí nad Labem v rámci Operačního programu Životního prostředí realizuje projekt Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev. Předmětem realizace je náhrada stávajícího kotvení opěrné zdi a oprava porušených skořepin konstrukce opěrné zdi. Zároveň bude osazeno měření kotevních sil dynamometry. Opěrná zeď, která drží pohybující se svah, byla v posledních letech pravidelně monitorována z důvodu postupného chátrání a přecházení do havarijního stavu. Od května, kdy bylo předáno staveniště, probíhají stavební práce dle projektové dokumentace. V srpnu byl svolán mimořádný kontrolní den z důvodu nalezení překážek v opěrné zdi při vrtání průchodek pro nové kotvy. V hloubce 1,9 – 2,2 m dochází ke kolizi s výztužemi a mikropiloty. Na základě těchto překážek, které v projektové dokumentaci nebyly zaneseny, byl požádán o vyjádření autorský dozor. Konkrétně dochází k zastižení výztužných válcových nosníků a mikropilotových trubek, které neměly být s vrty v kolizi. Tím dochází k mnohem delším vrtným pracím. Během porovnávání bylo také zjištěno, že stávající kotvy opěrné zdi jsou vedeny pod sklony 15 stupňů oproti 30 stupňům, které jsou uváděny v archivní dokumentaci. Během vrtných prací tak nyní dochází k časovým zpožděním a velkým nákladům, protože vrtání přes masivní ocelové profily je technologicky velmi náročné. Konstrukce opěrné zdi je vrtáním minimálně zasažena a časové prodloužení vrtných prací nemá vliv na statickou funkci dokončené stavby. Lze tedy pokračovat v pracích dle projektové dokumentace za cenu zvýšených investičních nákladů. Proto radní schválili dokončení prací dle projektové dokumentace s tím, že dojde k prodloužení harmonogramu prací a kompenzacím zhotoviteli za provedené vícepráce ve výši 1 401 904 Kč bez DPH, dále uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a podání žádosti o změnu projektu na SFŽP. Současně bude prověřena možnost náhrady škody oproti projektové dokumentaci.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680