image

TISKOVÁ ZPRÁVA

01.09.2021

Rady města Ústí nad Labem 30. 8. 2021

 

4. Uzavření úvěrové smlouvy na 100 milionů Kč

Rada města vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na poskytnutí stomilionového úvěru. Nejvýhodnější nabídku poskytla Komerční banka. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru s touto bankou s těmito parametry:

 1. výše úvěru 100 mil. Kč,
 2. úroková sazba 1M PRIBOR + marže banky 0,035 % p. a. neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu,
 3. čerpání úvěru v letech 2022 a 2023,
 4. splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5 následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami,
 5. úvěr bude použit na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku statutárního města Ústí nad Labem.

Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

5. Vyhlášení OZV o poplatku za komunální odpad staženo

Souhlas s vyhlášením OZV o poplatku za komunální odpad rada města nevydala, bod po projednání odložila. Při projednávání vzala na vědomí připomínky městských obvodů a rozhodla se nejdříve pro realizaci potřebných podpůrných opatření. Jde např. o vybudování dostatečných kontejnerových stání či přípravu IT systému.

 

6. Informace o plnění rozpočtu města

Radní vzali na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem k 30. 6. 2021. Na základě skutečností vyplývá reálný předpoklad, že celoroční rozpočet příjmů, jako zdroj krytí rozpočtu výdajů, bude naplněn a v části daňových příjmů se předpokládá i přeplnění, pokud v druhé polovině roku 2021 nedojde ke zhoršení pandemické situace. Rozpočet výdajů jednotlivých odborů bude dodržen.

 

9. Poskytnutí financí na nadstandardní péči o zeleň

Rozpočtové opatření ve výši 2 500 000 Kč schválila rada. Finance z položky Rezerva na péči o dřeviny budou rozděleny mezi městské obvody a ODM takto:

 • MO město – 500 000 Kč,
 • MO Severní Terasa – 450 000 Kč,
 • MO Neštěmice – 370 000 Kč,
 • MO Střekov – 620 000 Kč,
 • ODM – 560 000 Kč.

 

10 + 11. Dotace na kontejnerová stání pro MO

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 1 200 000 Kč na opravy kontejnerových stání pro městské obvody. Každý obvod obdrží 300 000 Kč. MO Střekov využije nevyčerpanou investiční dotaci 500 000 Kč na investiční akci s názvem Kontejnerová stání v k. ú. Střekov.

 

14. Mimořádná záloha pro JUDr. Lubomíra Bejdla za dosažení částečného úspěchu

S poskytnutím mimořádné jednorázové zálohy na právní zastoupení ve výši 847 000 Kč včetně DPH za dosažení částečného úspěchu ve věci spočívající v pravomocně zamítnuté žalobě souhlasila rada města. Podmínkou je zápočet této zálohy na náhradu nákladů řízení, které budou po skončení sporu náležet advokátovi. Odměňování právního zástupce žalovaného je upraveno smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 19. 12. 2012.

 

15. Výběr dodavatele 15 ks parkovacích automatů

Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Dodání 15 ks nových parkovacích automatů společnosti WSA doprava a parkování schválila rada města. Nabídková cena byla 2 837 100 Kč bez DPH. WSA doprava a parkování byla jedinou přihlášenou společností. Automaty budou s implementovanou hotovostní úhradou parkovného (bankovky, mince), bezhotovostní úhradou (čipové a bezkontaktní karty) a zadáváním RZ, s obslužným softwarem pro dohled a administraci parkovacích automatů.

 

16. Veřejná zakázka Rekonstrukce kuchyně – výběr dodavatele

Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce kuchyně společnosti ZEMPRA DC schválili radní. Společnost ZEMPRA DC se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou 9 673 906 Kč bez DPH. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Předmětem zakázky je rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory Krásné Březno, požadovaný termín realizace je do dvou měsíců po nabytí účinnosti smlouvy.

 

21. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

S vydáním OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství souhlasila rada města. OZV je aktualizována vzhledem k nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství schválené v prosinci 2020. Vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem. OZV byla připravena v souladu se vzorem uvedeným v metodickém materiálu ministerstva vnitra. Vyhláška bude předložena ke schválení zastupitelům města.

 

25. Dotace pro seniory

Radní schválili poskytnutí dotací z Programu pro seniory:

 • Svaz tělesně postižených v ČR, pobočný spolek okresní organizace Ústí nad Labem na akci Olympiáda v netradičních disciplínách – 10 400 Kč,
 • TyfloCentrum Ústí nad Labem na Výlety pro nevidomé seniory a seniory se zrakovým postižením – 19 200 Kč
 • Ústecký Arcus na Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory – 14 600 Kč.

 

26. Příspěvek k zajištění montáže Beach Areny

Rada města schválila příspěvek ve výši 50 000 Kč k zajištění montáže přetlakové haly na plážové sporty pro nájemce Beach Arena Ústí. Statutární město Ústí nad Labem přispívá spolku každoročně na podzimní montáž a jarní demontáž, letošní termín byl stanoven na 20. září 2021.

 

28. Rekonstrukce parkovišť u plavecké haly – projektová dokumentace

Rozpočtové opatření ODM ve výši 500 000 Kč schválila rada města. Finance budou využity na akci Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly – PD. Při přípravě na opravu parkovišť a opěrné zdi nad Plaveckou halou Klíše byly zjištěny pohyby svahu. Z těchto důvodů nelze provést pouhou opravu živičných konstrukcí parkovišť s drobnými úpravami spodní konstrukce, ale je nutno celou záležitost provést komplexně. V rámci projektové dokumentace bude řešena i možnost zajištění přístupu z těchto parkovacích ploch k hale.

 

29. Nákup pohřebního vozidla

Rada města schválila rozpočtové opatření ODM ve výši 1 500 000 Kč na nákup pohřebního vozidla pro krematorium Střekov. Tento vůz umožní svoz nebožtíků z jednotlivých pohřebních služeb, díky tomu dojde k efektivnějšímu provozu kremační pece a zvýšení příjmů krematoria.

 

46. Spojení zadavatelů – okružní křižovatka Krásné Březno

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje stavbu I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné

Březno. Jde o přestavbu stávajícího dopravního uzlu v prostoru silnice I. třídy č. I/62 a místních komunikací Podmokelská a Karoliny Světlé u bývalého zahradnického podniku. V rámci předchozích jednání k této stavbě město Ústí nad Labem vzneslo požadavek na vybudování podchodu pod silnicí I. třídy č. I/62 včetně přístupových chodníků k tomuto podchodu. Ředitelství silnic a dálnic tento požadavek vzalo na vědomí a do stavby tento požadavek zapracovává s požadovanou šířkou průchozího profilu podchodu 3 metry tak, aby podchodem byl možný smíšený pěší a cyklistický provoz. V této souvislosti Ředitelství silnic a dálnic ČR předložilo návrh Smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky upravující společný postup obou smluvních stran. Rada schválila uzavření této smlouvy.

 

49. Dopravní opatření během rekonstrukce mostu E. Beneše

Rada města byla seznámena s návrhem dopravních opatření při rekonstrukci mostu Edvarda Beneše. Akci připravuje Ústecký kraj, v současné době je dokončována dokumentace pro vydání stavebního povolení. DIO jsou součástí této dokumentace. Cílem je co nejvíce eliminovat nepříznivé stavy v dopravě vyplývající z uzavírky mostu a doprovodných akcí s tím souvisejících.

 

50. Revitalizace objektu CORSO – dodatek ke smlouvě

Uzavření dodatku ke smlouvě Revitalizace objektu Corso – PD – stavba ze dne 26. 8. 2020 schválila rada města. Součástí projektových prací je i zhodnocení stavu stávajícího dešťového odvodnění. V průběhu prací bylo zjištěno, že stávající odvodnění již není v souladu s platnými předpisy, lze tedy předpokládat při stavebním řízení určení povinnosti zajistit vsakování. Zároveň došlo po projednání v řídícím výboru k úpravě využití interiéru a s ohledem na provedení energetické kalkulace byla prověřena možnost umístění nové trafostanice. Celková cena se tak zvýšila o 307 200 Kč bez DPH.

 

54. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Rada města schválila poskytnutí z Fondu Rady města Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů akcí těmto subjektům:

 • Český rozhlas – Divadelní zahrada – 35 300 Kč,
 • Dream PRO – Ústecký brunch – 24 100 Kč,
 • Julio Production – Větruše OPEN AIR – 24 900 Kč,
 • KULT – Bermudský trojúhelník – 34 800 Kč,
 • Mgr. Pavel Nepivoda – Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně – 15 000 Kč,
 • Severočeské divadlo – Koncert Stabat Mater – 38 700 Kč,
 • TyfloCentrum Ústí nad Labem – Koncert nevidomé klavíristky v Ústí nad Labem – 7 200 Kč,
 • Ústecký dětský sbor – Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2021 – 33 200 Kč,
 • Mgr. Michaela Valášková – Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem – 18 500 Kč,
 • Výtvarná skupina SPOLU – Malířský plenér TISÁ 2021 – 11 400 Kč.

 

55. Mimořádné dotace v oblasti sportu

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sportu schválili radní. Jde o tyto příspěvky:

 • Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem – Extraliga stolní tenis – ženy – 39 000 Kč,
 • Ústecký krasobruslařský klub – Zvýšené náklady na pronájem ledové plochy – 43 000 Kč.

 

56. Dotace na reprezentační zápas v americkém fotbale

Rada souhlasila s poskytnutím dotace pro Českou asociaci amerického fotbalu na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Mezistátní reprezentační zápas Mistrovství Evropy v americkém fotbale Česko-Rusko ve výši 300 000 Kč. Akce se uskuteční 2. října 2021 na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Celý zápas bude odvysílán živě Českou televizí. Dotace bude předložena ke schválení zastupitelům.

 

57. Poskytnutí dotací na akce zdravotně postižených osob

Radní schválili poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit na akce zdravotně postižených osob takto:

 • TyfloCentrum Ústí nad Labem – Orientační pochod TyfloCentra Ústí nad Labem – 16 000 Kč,
 • Parta HIC – Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže – 20 000 Kč,
 • Helias Ústí nad Labem – Tenisový a pingpongový turnaj se spoustou dalších her – 8 000 Kč.

 

58. Individuální dotace v oblasti kultury – Post Bellum

Poskytnutí dotace v oblasti kultury společnosti Post Bellum ve výši 45 800 Kč schválila rada města. Finance budou využity na projekt Příběhy našich sousedů, který společnost připravuje ve spolupráci s vybranými ústeckými ZŠ. Projekt počítá se zapojením žáků 8. a 9. ročníků ZŠ pod vedením koordinátora společnosti Post Bellum. Žáci během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy. Z těchto materiálů následně vytvoří rozhlasovou, televizní či psanou reportáž o životě daného pamětníka. Projekt bude proveden v následujícím školním roce.

 

60. Smlouva o spolupráci se Spolchemií na městských akcích

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městských akcí v letech 2021–2022 se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu. Spolek stejně jako v loňském roce projevil zájem se do spolupráce na městských akcích zapojit. Spolupráce bude spočívat v poskytnutí sponzorského příspěvku od Spolku ve výši 250 000 Kč na realizaci městských akcí v roce 2021 a 2022 (např. Vesele do školy, Svátek seniorů, Ústecké Vánoce aj.) a následného propagování Spolku jako generálního partnera akce.

 

62. Podání žádosti o dotaci na kompostéry

Radní vzali na vědomí informaci o výzvě Ústeckého kraje v Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Zároveň schválili podání žádosti o dotaci na projekt Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu. Maximální výše dotace činí 500 000 Kč, či 70 % celkových uznatelných výdajů projektu. Odhadované výdaje na projekt jsou 711 000 Kč včetně DPH. Cílem projektu je rozšířit stávající nabídku možností třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obyvatele města ve formě pořízení a bezúplatného rozmístění kompostérů a vermikompostérů na pozemky ležící na katastrálním území města a snížit objem bioodpadu umístěného ve směsných nádobách.

 

64. Zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

Rada schválila zapojení neinvestičních dotací z MŠMT ve výši 4 159 000 Kč takto:

 • FZŠ České mládeže – 913 000 Kč,
 • MŠ Neštěmice – 306 000 Kč,
 • ZŠ Vojnovičova – 1 024 000 Kč,
 • ZŠ Rabasova – 917 000 Kč,
 • ZŠ a MŠ Nová – 998 000 Kč.

Dále bylo schváleno zapojení neinvestičních dotací z MŠMT na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním krizových opatření v sociálních službách v celkové výši 12 291 000 Kč:

 • DPS Velké Březno – 721 000 Kč,
 • DPS Chlumec – 894 000 Kč,
 • DPS Severní Terasa – 2 894 000 Kč,
 • DPS Dobětice – 4 644 000 Kč,
 • DPS Krásné Březno – 2 745 000 Kč,
 • DPS Orlická – 856 000 Kč,
 • DPS Bukov – 164 000 Kč.

Rada schválila i zapojení účelové dotace z MŠMT v rámci projektu Rekonstrukce odborných učeben – IROP Výzva č. 47 v celkové výši 3 199 000 Kč pro ZŠ Stříbrnická.

 

66. Nové osvětlení zimního stadionu

Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 4 900 000 Kč pro Městské služby Ústí nad Labem schválila rada města. Finance budou využity na akci MSUL – rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu. Celková cena rekonstrukce a projektové dokumentace by měla činit 6 042 000 Kč včetně DPH. Rozdíl bude doplacen z rozpočtu Městských služeb.

 

71. Žádost o dotaci na vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Radní schválili podání žádosti o dotaci na projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem v rámci Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Předpokládaná dotace činí 1 161 600 Kč včetně DPH, což je 80 % z plánované ceny akčního plánu.

 

72. Participativní rozpočet Ústečané společně – konečné pořadí

Radní vzali na vědomí výsledné pořadí elektronického hlasování o projektech z participativního rozpočtu. Pořadí vypadá takto:

 1. Ústecký podchod, čistý a bezpečný (278 bodů)
 2. Discgolf v Ústí nad Labem (235 bodů)
 3. Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (195 bodů)
 4. Úprava Humboldtovy vyhlídky (159 bodů)
 5. Dětské hřiště TJ Mojžíř (142 bodů)
 6. Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (131 bodů)
 7. Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově (117 bodů)
 8. Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59 (110 bodů)
 9. Rooseveltova ulice – barevná tradice (43 bodů)
 10. Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí (29 bodů)
 11. Hřiště na teqball (-35 bodů)
 12. Gravírované panoramatické mapy (-67 bodů)

Rada zároveň schválila realizaci projektů na prvních šesti místech, projekty na dalších čtyřech pozicích byly zařazeny jako náhradní. Jejich realizace proběhne v případě přebytku financí z úspěšnějších projektů. Na participativní rozpočet byly vyhrazeny 3 000 000 Kč, cena jedné akce činí max. 500 000 Kč.

 

75. Odpuštění nájemného v Činoherním studiu

Rada města souhlasila s odpuštěním nájemného Jindře Moravcové, která má uzavřenou smlouvu o nájmu prostor k podnikání s Činoherním studiem Ústí nad Labem. Smlouva je uzavřena za účelem provozování občerstvení, které slouží jako doplněk společenské prezentace divadla a je provozováno pouze při pořádání představení. Vzhledem k omezení provozu Činoherního studia způsobených pandemií rada schválila odpuštění nájmu ve výši 49 485 Kč za období 10/2020 až 06/2021.

 

78. Dny evropského dědictví 2021 – doprovodný program

Rozpočtové opatření KP a OMOSRI v celkové výši 9 000 Kč schválila rada města. Finance budou rovnou měrou rozděleny mezi Zoologickou zahradu a Městské služby Ústí nad Labem na realizaci doprovodného programu k akci Dny evropského dědictví 2021. Při příležitosti Dnů evropského dědictví bývá v objektech většinou vstup zdarma, popř. snížené vstupné. Samozřejmostí je také speciální doprovodný program pro návštěvníky např. přednášky, koncerty, soutěže, kulturně-vzdělávací programy a také prohlídky míst, které nejsou běžně přístupné. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 11. do 19. září 2021 prohlédnout na 27 památek. Ústí se k akci připojuje již po šestadvacáté.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680