image

TISKOVÁ ZPRÁVA

28.06.2021

Rady města Ústí nad Labem 25. 6. 2021

 

2. Veřejná zakázka na parkovací automaty

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodání 15 nových parkovacích automatů vyhlásila rada města. Předpokládaná hodnota plnění je 3 099 000 korun. Radní zároveň schválili zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Automaty budou s implementovanou hotovostní úhradou parkovného (bankovky, mince), bezhotovostní úhradou (čipové a bezkontaktní karty) a zadáváním RZ, s obslužným softwarem pro dohled a administraci parkovacích automatů.

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky Čelakovského – smíšený dům

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Čelakovského – smíšený dům s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 27 100 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem je rekonstrukce stávajícího objektu v ulici Čelakovského 806/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno za účelem vybudování smíšeného domu se 16 sociálními byty především pro seniory a 17 dostupnými byty, které umožní poskytnout benefit zaměstnaneckého bydlení pro potřebné profese, např. IZS, školská zařízení a domovy pro seniory.

Termín zahájení realizace stavby bude po předání staveniště (předpoklad max. do 14 dnů po podpisu SoD) a předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu bude do 12 měsíců od předání staveniště.

Akce bude spolufinancována z dotačního programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Sb. (16 mil. Kč) a z dotačního programu Výstavby pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Sb. formou úvěru (15 mil. Kč).

 

5. Mimořádná podpora pro Ústeckou akademii plaveckých sportů

Rada souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 135 500 Kč v oblasti sportu Mimořádné žádosti o dotace pro Ústeckou akademii plaveckých sportů na akci Letní mistrovství České republiky OPEN – 4. kolo ČP Ústí nad Labem. Předloženo bude ke schválení zastupitelům.

Radní současně řešili problematiku parkování při velkých společenských a sportovních akcích a uložili vedoucímu odboru Martinu Kohlovi připravit rozšíření podmínek dotačních titulů při pořádaných velkých akcí v koordinaci se sportovní a kulturní komisí rady města o zajištění parkování návštěvníků a účastníků akce.

 

7. Poskytování energetických služeb ve vybraných budovách města – vyhlášení zakázky

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem s hodnotou plnění ve výši 270 000 000 Kč schválila rada města. K této zakázce dále schválila i zadávací dokumentaci. Rada zároveň pověřila společnost PKV BUILD ke všem administrativním úkonům souvisejícím s touto zakázkou. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Navržená energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění, osvětlení, spotřebu teplé případně i studené vody apod. Místem plnění je devět ZŠ, Dům kultury a budova magistrátu. Realizace opatření musí být hotova do 31. 12. 2023.

 

8. Rezignace ředitele Kulturního střediska města Ivana Dostála

Radní vzali na vědomí rezignaci pana Ivana Dostála na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem ke dni 30. 6. 2021 a jmenovali PaedDr. Jana Eichlera na vedoucí pracovní místo ředitele s účinností od 1. 7. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2021. Současně radní uložili náměstku Martinu Hausenblasovi navrhnout v koordinaci s radou města, kulturní, sportovní a sociální komisí rady města řešení budoucí organizační formy a programové náplně Kulturního střediska města a předložit ji k projednání do konce září 2021.

 

10. Město podpoří jihomoravské obce postižené tornádem

Ústí nad Labem vyjádřilo solidaritu s obcemi postiženými ničivým tornádem a krupobitím. Rada navrhne na pondělním zasedání zastupitelstva poslat finanční pomoc ve výši jednoho milionu korun. Město obcím také poskytne tisíce litrů desinfekčních prostředků, které mohou být využity ke zmírnění následků tragických událostí.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680