image

TISKOVÁ ZPRÁVA

01.06.2021

Rady města Ústí nad Labem 31. 5. 2021

 

4. Prominutí poplatku za předzahrádky

S prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění restauračních předzahrádek, na celém území města Ústí nad Labem za celý kalendářní rok 2021 souhlasí rada města. Opatření bylo předběžně projednáno s městskými obvody. Na město Ústí nad Labem se obrátila Česká barmanská asociace s žádostí o odpuštění místního poplatku za předzahrádky. Důvodem této žádosti je stále trvající pandemie onemocnění COVID-19 a nemožnost či velmi ztížené možnosti podnikání v oboru. Radní doporučili úřadům jednotlivých městských obvodů zajistit vydání správního rozhodnutí.

 

5. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2020

Rada města vzala na vědomí informace o závěrečném účtu hospodaření a účetní uzávěrce města Ústí nad Labem. Hospodaření města v roce 2020 skončilo přebytkem. Celkové příjmy města po konsolidaci dosáhly 2 444 mil. Kč, celkové výdaje města po konsolidaci jsou ve výši 2 307 mil. Kč, saldo příjmů a výdajů činí 136,9 mil. Kč. Radní souhlasí s návrhem na zvýšení neinvestiční části výdajové části rozpočtu finančního odboru v položce finanční rezerva o 10 mil. Kč. Účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31. 12. 2020 ve výši 129 520 060 Kč zůstane nerozdělen na účtu – výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu.

 

8. Dotace pro městské obvody na kulturní akce

Rada schválila poskytnutí 1 400 000 Kč z finanční rezervy finančního odboru na účelové neinvestiční dotace pro městské obvody na kulturní akce:

 • MO město 300 000 Kč
 • MO Severní Terasa 500 000 Kč
 • MO Neštěmice 300 000 Kč
 • MO Střekov 300 000 Kč

 

9. Městský obvod město získal vyšší dotaci na zeleň

Rada schválila navýšení účelové neinvestiční dotace pro MO město na zeleň ve výši 200 000 Kč, a to na údržbu a úklid nově nabytých pozemkových parcel do majetku statutárního města Ústí nad Labem předaných do svěřeného majetku MO město.

 

11. Vyhlášení veřejné zakázky na zřízení chodníku podél silnice Hostovická č. III/25839

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 500 000 Kč. Jedná se o stavbu chodníku podél silnice. Chodník bude s povrchem z betonové zámkové dlažby, stávající vjezdy k sousedním nemovitostem zůstanou zachovány. Dále budou nově zřízeny dva přechody pro chodce, které budou nasvětleny veřejným osvětlením. Podél chodníku budou vybudovány dva zálivy pro podélné parkovací stání. V místech, kde bude chodník zasahovat do přilehlého svahu, budou osazeny betonové palisády. Dále budou provedeny stavební úpravy stávající točny MHD, kde bude vybudován po jejím vnějším obvodu chodník z betonové zámkové dlažby šířky 1,5 m a vozovka točny MHD bude provedena z asfaltového betonu. Chodník na točnu bude zpřístupněn z ul. Hostovická přes přechod pro chodce. Nástupiště zastávky ve směru do Ústí nad Labem bude v prostoru chodníku, který bude v tomto místě rozšířen na 2 m. V opačném směru na Hostovice bude zastávka doplněna o nový chodník s nástupištěm z betonové zámkové dlažby, a to včetně přístřešku, přístup bude zajištěn z ul. Hostovická přes přechod pro chodce. Zřízeno bude i místo pro přecházení (z důvodu existence dětského hřiště) přes silnici č. III/25839 (ul. Hostovická), které bude nasvětleno veřejným osvětlením. Předpoklad dokončení stavby je do 31. 5. 2022.

 

12. Dohoda o narovnání mezi městem Ústí nad Labem a Develop plus

S uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Develop plus souhlasí rada města. Společnost měla podle smlouvy rekonstruovat v roce 2018 podchod na sídlišti Kamenný vrch. S prací však byla v prodlení a na stavbě byla řada nedostatků, které ani přes upozornění objednatele neřešila. Město proto od smlouvy odstoupilo. Problémy s realizací měl tento dodavatel i na akcích v Letním kině. Firma proto dostala od města smluvní pokuty. Její právní zástupce přišel s návrhem dohody o narovnání, jejíž podstatou je, že původně sjednaná částka za zhotovení díla ze smlouvy o dílo na Rekonstrukci podchodu Kamenný vrch byla snížena o více než 2/3, nová cena díla je navržena ve výši 750 000 Kč bez DPH. Dohoda bude předložena zastupitelům.

 

13. Odstranění stávající zdi a výstavbu úhlové zdi na sídliště Dobětice provede INSKY

Radní rozhodli o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice, kterým je INSKY spol. s r.o. s nabídkovou cenou 8 762 495,64 Kč bez DPH. Uchazečů bylo pět, nevyšší cena byla 9 725 982 Kč. Předmětem této veřejné zakázky je odstranění stávající zdi a výstavba nové úhlové zdi v ulici Šrámkova v městské části Dobětice. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace, odstraněna bude stávající železobetonová zeď oddělující komunikaci v ulici Šrámkova od parkovací plochy, dětského hřiště a sportoviště. Zabezpečení svahu bude provedeno novou úhlovou zdí, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu a bude provedena v místě stávající bourané zdi. Dokončení je plánováno do 31. 10. 2021.

 

14. Oprava chodníku v Londýnské ulici – vyhlášení veřejné zakázky

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení schválila rada města. V rámci stavby bude provedena velkoplošná oprava levostranného chodníku v ul. Londýnská. Stavba bude začínat napojením na stávající zámkovou dlažbu u okružní křižovatky Masarykova x Winstona Churchilla, Rooseveltova x Londýnská (MOK „Pražačka“) a ukončena bude napojením na stávající zámkovou dlažbu u křižovatky s ul. Moskevská. Zahájení prací by mělo být do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, dokončení by mělo být do 30. září 2021.

 

15. Revitalizace ulice Nová – 2. etapa

Rada města schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je vybudování místa pro přecházení a přechodu pro chodce přes ulici Novou na Střekově, s tím související úpravu vodorovného dopravního značení a organizace dopravy v části ulice Nová a v přiléhajících křižovatkách, dále je součástí doplnění veřejného osvětlení na místě pro přecházení a přechodu pro chodce. Ulice Nová bude změněna na dvoupruhovou komunikaci. Střední pruh bude využit pro zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách, pro zřízení ochranných ostrůvků a ve zbývající části bude plocha vyplněna dopravním stínem. Důvodem je nutnost úpravy obou přechodů u školy i u krematoria, u kterých není možné vedení přes dva jízdní pruhy v stejném směru. Současně budou upraveny obě křižovatky ulic Kamenná x Nová, na kterých bude zlepšen rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice. V souvislosti se zřízením místa pro přecházení u školy bude přemístěna autobusová zastávka ve směru do centra a budou doplněny chodníky tak, aby byla vytvořena bezbariérová trasa. Předpokládaný termín zahájení je 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení bude do 24 týdnů od předání staveniště.

Následně bude pokračovat třetí fáze výstavby, která bude akceptovat požadavky cyklistů.

 

18. Město získalo dotaci na nové záznamové zařízení kamerového systému

Město Ústí nad Labem předložilo Ministerstvu vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 investiční projekt se žádostí o přiznání státní dotace ve výši 483 489 Kč. Celkové náklady na projekt činí 538 392 Kč. Státní dotace byla schválena v plné výši, finanční prostředky budou vyčleněny na nové záznamové zařízení kamerového systému.

 

20. Město plánuje úpravu metodiky oceňování věcných břemen

Radní řešili oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu po 1. 1. 2021 a uložili Majetkové komisi Rady města Ústí nad Labem, aby zpracovala a předložila aktualizovanou metodiku a sazebník náhrad za zřízení věcného břemene v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Důvodem je vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), kde § 39b nově upravuje zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

24. Smlouva o technické infrastruktuře – Rekonstrukce mostu E. Beneše

Uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury (světelné signalizační zařízení) mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem schválila rada města. Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při projektování a realizaci úprav světelného signalizačního zařízení po dobu omezení provozu a uzavírky Přístavní ulice z důvodu Rekonstrukce mostu E. Beneše. Město zajistí úpravy světelného signalizačního zařízení na náklady Ústeckého kraje. Úpravy jsou nutné pro zajištění plynulosti dopravy po dobu trvání rekonstrukce mostu.

 

43. Realizace kulturních akcí a projektů – poskytnutí dotací

Poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb určených na realizaci kulturních akcí a projektů schválila rada města. V rámci programu bylo podáno 64 žádostí ve výši 3 454 000 Kč, rada souhlasila s podporou 50 žádostí ve výši 1 886 000 Kč. Podporu obdrží např. Dívčí komorní sbor PF UJEP, Mladá scéna či Ortopedické centrum. Rada souhlasila také s podporou pro Dream PRO, Římskokatolickou farnost či Ústeckou kulturní platformu 98. Dotace nad 50 000 Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu.

 

45. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

Radní schválili Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021, výzvu k podávání žádostí o dotace z tohoto fondu a vzor smlouvy o poskytnutí dotace. Hlavním cílem programu je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území města Ústí nad Labem. Předpokládaný finanční objem programu je 850 000 Kč. Žádosti o dotace na rok 2021 bude možno podávat v termínu od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021, nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

58. Jmenování ředitelky Mateřské školy Karla IV.

Novou ředitelkou Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. jmenovali radní Bc. Kateřinu Nevřivou, a to s účinností od 1. 8. 2021.

 

60. Město předfinancuje projekt Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu

Fakultní základní škola České mládeže požádala MŽP ČR o poskytnutí podpory formou neinvestiční dotace, a to na realizaci akce Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu. Státním fondem životního prostředí České republiky byla dotace poskytnuta ve výši 320 739 Kč, přičemž celkové způsobilé předpokládané náklady na realizaci projektu činí 377 340 Kč včetně DPH. Radní souhlasili s předfinancováním celého projektu, definitivní schválení bude předloženo zastupitelstvu.

Cílem projektu je revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu školy. Součástí projektu je výsadba vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu školy dojde k vybudování:

 • podnětného přírodního zákoutí kolem školy, které umožní každodenní pozorování a poznávání přírodních procesů,
 • zahrady, která bude trvale udržitelná s nižšími náklady na údržbu, a to včetně zajištění zdroje vody pro zalévání dešťovou vodou,
 • vhodných a podnětných míst pro volnou hru dětí,
 • míst pro experimentování s přírodou,
 • míst pro pozorování přírody a přírodních procesů (krmítka, geostezka, kompostér apod.),
 • prostor pro „ekologické“ zahradničení.

 

61. Prostředky příspěvkovým organizacím – školy a školky

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 414 000 Kč schválila rada města. Příspěvek obdrží:

 • Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské na pokrytí provozních nákladů spojených s přijatými opatřeními v rámci pandemie – 279 000 Kč,
 • Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem na pokrytí provozních nákladů spojených s přijatými opatřeními v rámci pandemie – 69 000 Kč,
 • Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem na nákup elektrického kotle na vaření – 45 000 Kč,
 • Mateřská školy, Ústí nad Labem, Větrná na nákup kombinovaného sporáku – 90 000 Kč.

ZŠ E. Krásnohorské a MŠ Skřivánek zajištovaly v době nouzového stavu od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 důležitou péči pro děti zaměstnanců IZS. Pořízení nového vybavení do kuchyní MŠ je potřeba, protože to staré je již dosluhující/nefunkční.

 

62. Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách – COVID-19

Rozpočtové opatření v celkové výši 32,9 mil. Kč schválila rada města. Jde o zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID -19 takto:

 • Domov Velké Březno 3 682 090 Kč,
 • DS Chlumec 2 512 100 Kč,
 • DS Severní Terasa 6 477 100 Kč,
 • DS Dobětice 6 693 880 Kč,
 • DS Krásné Březno 5 035 780 Kč,
 • DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 3 380 170 Kč,
 • Pečovatelská služba Ústí nad Labem 1 913 880 Kč,
 • DS Bukov 3 231 910 Kč.

Součástí rozpočtového opatření jsou i odměny pro ředitele zařízení.

 

63. Poskytnutí finančních prostředků Městským službám

Rada města schválila poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 109 300 Kč na nákup 8 kusů nových parkovacích automatů, další příspěvek 150 000 Kč je určen na zhotovení základových desek pod 15 parkovacích automatů a 193 600 Kč je určeno na pokrytí nákladů souvisejících s výměnou 2 kusů pojistkových odpínačů vysokého napětí na zimním stadionu.

 

70. Město požádá o dotaci na Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Cílem výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení města Ústí nad Labem do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Předmětem podpory je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, obsahující výchozí emisní bilanci a hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování a dále organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Maximální výše podpory na projekt činí 2 000 000 Kč. Předpokládané celkové náklady projektu: 2 860 000 Kč včetně DPH; Předpokládaná dotace: 2 000 000 Kč včetně DPH; Předpokládané vlastní náklady města: 860 000 Kč včetně DPH.

 

73. Zřízení kulturní komise RM

Rada města zřizuje od 1. 6. 2021 kulturní komisi rady města. Předsedkyní komise jmenuje profesorku Zdenu Kolečkovou. Členy komise jsou: Jaroslav Pém, Martin Trnovec, Zbyněk Haase, Mgr. Zdeněk Kymlička, Jan Dorant, MUDr. Jiří Tajchner, Bc. Barbora Hyšková, Ing. Jan Kvasnička.

 

76. Pořízení památných kamenů – Stolpersteine

Rada schválila finanční opatření ve výši 30 000 Kč na pořízení památných kamenů – Stolpersteine. Osm takových kamenů bude nainstalováno v průběhu podzimu 2021 v Revoluční ulici. Tyto kameny budou připomínat osudy Židů deportovaných za druhé světové války.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680