image

TISKOVÁ ZPRÁVA

14.04.2021

Rady města Ústí nad Labem 12. 4. 2021

 

1., 2. Rada schválila ponechání nevyčerpané dotace z roku 2020 

Rada schválila navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 300 000 Kč (z rezervy pro městské obvody na 2021) na akci Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k. ú. Ústí nad Labem. Z projektové dokumentace vyplynula potřeba nové pojezdové komunikace o ploše 265 m2 s předpokladem celkové ceny rekonstrukce 800 000 Kč z původních 500 000 korun. Další navýšení účelové investiční dotace ve výši 500 000 Kč (z rezervy pro městské obvody na 2021) žádal městský obvod Střekov na akci Rekonstrukce hřiště Truhlářova. V rozpočtu MO Střekov pro rok 2021 jsou alokovány na akci pouze 2 mil. Kč (1 mil. účelová dotace z MmÚ a 1 mil. Kč z vlastních zdrojů MO Střekov). Pro dokončení akce se předpokládají náklady 2 500 000 Kč.

 

3. Investiční dotace pro MO město schválena

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo vytvoření rezervy pro městské obvody na investiční akce v celkové výši 10 mil. Kč. MO město požádal o poskytnutí dotace z výše uvedené investiční rezervy výši 2 500 000 Kč na investiční akce: dětská hřiště ve správě MO město (DH K Vavřinečku, DH Vaňov, DH Zahradní, DH Spartakiádní, DH Pod Školou) a vybudování psího agility hřiště v ulici V Lukách.

 

4. Výzva k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč

Rada města schválila výzvu k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč na financování investičních akcí a opravy dlouhodobého majetku v r. 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu s těmito základními parametry:

  • čerpání úvěru v letech 2022 a 2023,
  • splácení úvěru od roku 2025 po dobu pěti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami,
  • bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu.

Vyzváno bude pět bank, a to KB, ČSOB, ČS, Raiffeisenbank a Sberbank CZ.

Podle výzvy budou součástí nákladů na úvěr jen úroky, přípustné nejsou žádné poplatky za vyřízení žádosti o úvěr, za vedení účtu nebo změny podmínek. Hodnotícím kritérium bude ekonomická výhodnost, přičemž tu bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Lhůta pro podání nabídek je do 27. 5. 2021.

 

5. Vyhlášení zakázky na odstranění stávající zdi a výstavba úhlové zdi na sídliště Dobětice

Předmětem této veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou plnění 9 800 000 Kč bez DPH je odstranění stávající zdi a výstavba nové úhlové zdi v ul. Šrámkova v městské části Dobětice. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace, odstraněna bude stávající železobetonová zeď oddělující komunikaci v ulici Šrámkova od parkovací plochy, dětského hřiště a sportoviště. Zabezpečení svahu bude provedeno novou úhlovou zdí, která bude vyrovnávat výškový rozdíl terénu a bude provedena v místě stávající bourané zdi. Dokončení je plánováno do 31. 10. 2021.

 

6. Právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění v Městských službách

Rada města vzala na vědomí stanovisko k prověření závažnosti výsledků kontroly v Městských službách zpracované právním odborem magistrátu. Kontrola zjistila porušování interních právních předpisů, které jsou pro organizaci závazné. Zejména byla porušována Směrnice rady města Ústí nad Labem o zadávání veřejných zakázek, kdy v souvislosti se zadáváním VZMR došlo ze strany MS též k porušení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a zákona o č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Právní odbor nezjistil pochybení v trestně právní rovině. Radní pověřili tajemníka magistrátu, aby byla provedena kontrola nápravných opatření.

 

12. Kamerový systém podchodu v ulici Nová, Střekov

Rozpočtové opatření ve výši 738 440 Kč na kamerový systém schválila rada města. Finanční prostředky jsou převáděny z důvodu dokončení výstavby kamerového systému v podchodu v ulici Nová – Kamenný vrch. Práce bude zajišťovat společnost Metropolnet, která má s městem Ústí nad Labem uzavřenou smlouvu na poskytování servisních oprav a revizních prací kamerového systému.

 

13. Pult centrální ochrany s cloudovou verzí pro elektronické zabezpečení objektů ZŠ a MŠ

Z finanční rezervy finančního odboru jsou rozpočtovým opatřením převedeny městské policii prostředky na pult centrální ochrany. V současné době provozuje městská policie tzv. pult centrální ochrany, na který jsou napojeny elektronicky zabezpečené objekty. Jedná se o 32 objektů MŠ, dva objekty jeslí, 24 objektů ZŠ, dva objekty DPS (Krásné Březno, Dobětice) a dále muzeum, archiv, garáže Důlce a cyklopoint. K 1. 1. 2021 oznámili poskytovatelé pevných linek, že dojde k ukončení podpory přenosů zabezpečovacích systémů po pevných linkách (hlasové a GSM linky) s tím, že systém bude plně digitalizován. Z uvedeného důvodu je nutné pořídit nový pult centrální ochrany s cloudovou verzí, kdy klient provozuje pouze PC se vzdálenou plochou a již neřeší technologii samotného GPRS přenosu, kterou si zajišťuje každý objekt sám. Výhodou tohoto řešení jsou výrazně nižší vstupní náklady a není zde nutnost řešit záložní HW v případě poruchy.

Na jednotlivých objektech je možné zrušit pevnou telefonní linku, pokud neslouží pro jiné účely (internet apod.) SIM karta s provozem zabezpečení objektu je již součástí komunikátoru a je dodávána výhradně dodavatelem komunikátorů s pečetní plombou vázanou na konkrétní pult centrální ochrany. Odhad celkových nákladů na pořízení pultu centrální ochrany činí 71 390 Kč, z toho 16 010 Kč jsou měsíční poplatky do konce roku 2021 za pronájem cloudového úložiště. Ceny jsou uváděny vč. DPH. Modernizace pultu centrální ochrany bude provedena prostřednictvím výběrového řízení. Pokud by výše uvedené nebylo realizováno, musel by si každý zástupce zajistit elektronické zabezpečení objektu sám, což by ve vztahu k objektům města znamenalo daleko vyšší náklady.

 

15. Projektová dokumentace na zaměření budovy MmÚ a přístavby

Magistrát zcela postrádá validní zdokumentování vnitřních prostorů. K dispozici jsou pouze kótované výkresy zaměření z roku 1985. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti bude nutno přistoupit k rekonstrukci elektroinstalací, případně instalaci chladících jednotek, je nutno pořídit elektronickou dokumentaci prostorů jako podklad pro jakoukoliv další projekční činnost. Radní proto schválili rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 143 000 Kč na investiční akci PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby.

 

20. Bezplatná linka na jezero Milada pojede od května do října

Součástí rozpočtu na rok 2021 jsou finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada. Rada schválila zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy poskytnuté Dopravním podnikem města Ústí nad Labem v rozsahu měsíců květen až říjen 2021 o celkové maximální výši 950 000 Kč.

Linku bude Dopravní podnik provozovat jako sezónní zájezdovou dopravu v období měsíců květen – říjen, s provozem v sobotu, neděli a ve svátek + o letních prázdninách (červenec – srpen) celotýdenně. Cestující budou přepravováni bezplatně.

Polookružní linka je v trase: ze zastávky Divadlo (zastávka turistických linek) – Jezero Milada (pláž Trmice) – Jezero Milada (hlavní pláž) – Divadlo. Trasa spoje je vedena od Divadla ulicemi Tovární, Majakovského, Tyršova, Fügnerova, Gogolova, Edisonova, komunikací k parkovišti jezera Milada (pláž Trmice) až k parkovišti jezera Milada (hlavní pláž). Dále bude spoj pokračovat po komunikaci II/253, ulicemi Chabařovická, Hrbovická, Tovární, Revoluční do výstupní zastávky Divadlo.

Doprava bude fungovat v intervalu 60 minut formou polookružních spojů z výchozího a konečného bodu Divadlo. Celkem se předpokládá provoz 11 spojů denně. K zajištění provozu bylo potřeba vybudovat nástupní/výstupní místa v oblasti předpokládaného zastavení autobusu této linky, což zajistil PKÚ ve spolupráci s Dopravním podnikem. Zřízeny jsou dvě provizorní panelové zastávky pro autobus délky 18 m, na každé zastávce bude kovový sloupek pro uchycení jízdního řádu, v případě nutnosti (po ověření provozem) se zřídí vodorovné dopravní značení v prostoru zastávek, dokončení zastávek oznámí DPmÚL pro možnost zahájení dopravy.

 

23. Vybudování singletrailů na Střížovickém vrchu schváleno

Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování a provozování singletrailových tras se spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork. Jedná se o pronájem na částech pozemků p.č. 855, 856, 859/1, 863, 867/1, 867/4, 1353/1, vše v k.ú. Bukov (I. etapa – lehký trail) a na částech pozemků p.č. p.č. 854, 855, 856, 859/1, 863, 867/1, vše v k.ú. Bukov a 1914/1, 1914/4, 1917/2, 1917/3, 1917/7, 1922/2, vše v k.ú. Klíše (II. etapa – středně lehký trail). Podmínkou je vstup a jízda na stezkách zdarma. Stezky budou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů města Ústí nad Labem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Traily nebudou vedeny po stávajících pěších stezkách. Příjezdy na začátek trailů povedou po stávajících cestách a v rámci výstavby do nich nebude zasahováno.

II. etapa bude realizována se souhlasem statutárního města Ústí nad Labem, po vyhodnocení provozu I. etapy a vypracování biologického hodnocení. Skutečné náklady na biologické hodnocení uhradí město Ústí nad Labem.

Dne 17. 3. 2021 proběhlo veřejné projednání za účasti občanů, z kterého vyplynulo respektování záměru vybudování singletrailů ze strany veřejnosti, s příslibem řešení dopravní situace v oblasti Střížovického vrchu ze strany města. Odbor dopravy a majetku v současné době zajišťuje dopravní opatření spočívající v zákazu vjezdu všech motorových vozidel z ulice Střížovická a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy z oblasti od Všebořic. Zároveň se hledají vhodné prostory v oblasti od Všebořic pro vybudování odstavného parkoviště, které by sloužilo pro všechny návštěvníky Střížovického vrchu.

 

29. Poskytnutí dotací na volnočasovou činnost dětí a mládeže

Radní schválili přidělení dotací na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let takto:

Junák – český skaut (Ústí nad Labem) – 45 000 Kč,

Rodinné centrum Slunečník – 20 000 Kč,

Via Europa – 41 000 Kč.

Radní také souhlasí s dotacemi pro:

Junák – český skaut (Šíp Neštěmice) – 64 000 Kč

Veronika Kalinová – 51 000 Kč,

Pionýr – Pionýrská skupina Dravci – 101 000 Kč.

Všechny dotace jsou určeny na částečné úhrady nákladů spolků spojených s jejich činností. Dotace nad 50 000 Kč bude projednávat zastupitelstvo města.

 

32. Jmenována rada seniorů

Rada města jmenovala členy Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem a stanovila funkční období rady od 1. 5. 2021 do 1. 5. 2022. Předsedkyní byla znovu jmenována Květoslava Čelišová, dále jako členy jmenovala Milenu Černou, Věru Frankovou, Karlu Audiovou, Jiřího Dospěla, Evu Živnůstkovou, Milana Honse, Alenu Pechovou, Jiřího Brodského. V Ústí nad Labem byla Rada seniorů poprvé jmenována 13. 1. 2016 s funkčním obdobím od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Od té doby je Rada seniorů jmenována pravidelně s funkčním obdobím po dobu trvání jednoho kalendářního roku. Primární funkcí Rady seniorů je tvorba doporučení adresovaných Radě města, jež směřují a podporují aktivní život seniorů, a to zejména z pohledu společenského, kulturního, vzdělávacího či sportovního, a k vytváření podmínek pro zdravé stárnutí a důstojné stáří. Rada seniorů spolupracuje s organizacemi města, zastupuje seniory v organizacích i mimo ně a pomáhá vytvářet komplexní pohled na aktuálně řešené problémy v Ústí nad Labem.

 

35. Poskytnutí investičního příspěvku Městským službám

Rozpočtové opatření v celkové výši 1 041 510 Kč schválila rada města. Jde o zapojení volných prostředků na bankovním účtu magistrátu – Parkovné dle nařízení obce. Peníze budou použity na nákup sedmi nových parkovacích automatů, které budou umístěny v okolí Kampusu (ulice Palachova – čtyři automaty, ulice Resslova – jeden automat a ulice Pasteurova – jeden automat) a dále se jedná o umístění jednoho automatu v průmyslové zóně (Předlická ulice).

 

37. Vybraní uchazeči o post ředitele zoo budou představeni zastupitelům

Rada města vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Přihlásilo se 5 uchazečů. Dne 31. 3. 2021 se uskutečnila ústní část výběrového řízení. Zúčastnili se všichni pozvaní uchazeči. Výběrovou komisi jmenovanou radou města vedla radní Eva Nováková, členka RM

Členové: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., členka ZM (za PRO! Ústí)

Jan Janeček, člen ZM (za KSČM)

PhDr. René Hladík, CSc., člen ZM (za SPD)

Mgr. Lenka Vonka Černá, členka ZM (za ODS)

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel ZOO Brno za UCSZOO

Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel ZOO Olomouc za UCSZOO

MVDr. Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové za UCSZOO

Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín za USCZOO

Ing. Vladislav Jiroušek, emeritní ředitel ZOO Jihlava za UCSZOO

MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec, mentor EAZA

Odborníci s hlasem poradním:

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOSRI

Po posouzení přihlášek a řízených pohovorech s uchazeči se výběrová komise hlasováním usnesla, že pro výkon ředitele jsou vhodní uchazeči:

1. PhDr. Petr Fejk

2. Ing. Ilona Pšenková, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že uvedení jsou natolik kvalitní a každý z nich měl poněkud odlišnou koncepci rozvoje zoologické zahrady, doporučila výběrová komise pozvat oba uchazeče na jednání Zastupitelstva Ústí nad Labem dne 24. 5. 2021, aby se představili a prezentovali jimi zpracovanou koncepci. Výběrová komise konstatovala, že by politická reprezentace města měla rozhodnout ohledně budoucího směrování zoo. Rada současně požádala oba uchazeče o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na dobu pěti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v jednotlivých letech.

 

38. Výběrové řízení na obsazení ředitele Městských služeb Ústí nad Labem

Rada města zrušila výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, jehož vyhlášení bylo schváleno usnesením RM č. 1577/66R/21 ze dne 18. 1. 2021, a vyhlašuje nové výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Po vyhodnocení ústních pohovorů bylo výběrovou komisí navrženo zrušit výběrové řízení vyhlásit nové výběrové řízení s tím, že budou upraveny požadavky na uchazeče v oblasti vzdělání a praxe v manažerské pozici.

Současně byla jmenována komise pro výběrové ve složení:

Předseda: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora

Členové: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Bc. Martin Prachař, předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Ing. Igor Babík, jednatel AVE Ústí nad Labem

Členové s hlasem poradním:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí oddělení OMOSRI

 

41. Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

Rada schválila dokument Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i zboží ve městě a jeho okolí. Zpracovaný dokument, který bude předložen zastupitelům, je koncepční studií všech druhů dopravy na území města Ústí nad Labem. Dokument bude sloužit k naplnění vize statutárního města Ústí nad Labem, jako dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je potřeba analyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné. Hlavním cílem dokumentu je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technickoekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.

V návrhové části jsou definovány vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření, které by měly napomoci vyřešit problémy a nedostatky, které jsou dnes na stávající pěší, cyklistické i automobilové komunikační infrastruktuře, a podpořit, zatraktivnit a rozvinout nejen městskou a veřejnou hromadnou dopravu v území, ale i pěší a cyklistickou dopravu. Vize, cíle a opatření jsou navrženy s důrazem na dostupnost (Podpora realizace vysokorychlostní trati, Rozvoj bezbariérových opatření ve veřejném prostoru a u veřejných budov), bezpečnost (Zvýšení bezpečnosti na komunikační síti města, Zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce a v místech pro přecházení), ekologičnost (Podpora elektromobility a vozidel na alternativní pohon, Moderní a ekologický vozový park MHD), ekonomičnost (Optimalizace městské logistiky, realizace inteligentního dopravního systému), plynulost (Bezbariérová stávající dopravní infrastruktura, Rozvoj komunikační infrastruktury) a kvalitu v principech tzv. SMART cílů. Navržena jsou řešení ke zlepšení mobility obyvatel a dostupnosti jednotlivých zdrojů a cílů cest, zvýšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel.

Smyslem realizace navržených opatření je motivovat obyvatele i návštěvníky města k využití udržitelných dopravních módů pro své pravidelné i nepravidelné cesty, což by mělo vést k dramatickému zvýšení udržitelného dopravního chování a k rozvoji udržitelného dopravního systému města s důrazem na snížení negativních vlivů na životní prostředí vyvolané motorovou dopravou.

 

44. Program dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je v letošním roce vyhlašován již pošestnácté, témata výzvy jsou zvolena v souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2021–2030 a se záměry vzešlými z 1. ročníku Participativního rozpočtu města Ústí nad Labem:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)
  • Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

Výzva k předkládání žádostí bude od 18. 5. 2021 do 14. 6. 2021. Celkově bude i letos rozděleno 300 000 Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen do max. výše 30 000 Kč.

 

48. Rezignace vedoucí KP

Rada vzala na vědomí rezignaci Dany Gloserové na funkci vedoucí kanceláře primátora k 30. 4. 2021 a pověřila na návrh tajemníka magistrátu s účinností od 1. 5. 2021 Romanu Macovou řízením kanceláře primátora do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho kanceláře primátora vzešlé/ho z řádného výběrového řízení.

 

51. Memorandum o spolupráci s SVS

Mezi představiteli města a Severočeské vodárenské společnosti bylo uzavřeno memorandum o spolupráci a následném jednání o konkrétní spolupráci při odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí města. Předmětem memoranda je deklarace o vzájemné spolupráci při přípravě projektů na území města, kdy primárním zájmem SVS je mimo jiné zejména hledání co možná nejhospodárnějšího řešení odstraňování volných kanalizačních výustí, a to za účelem naplnění legislativních požadavků; primárním zájmem města pak je memorandum o spolupráci v oblasti koordinace vodohospodářských projektů na území města, vytvoření podmínek pro obyvatele a další subjekty na území města pro odkanalizování nemovitostí dostupnou veřejnou kanalizací.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680