image

TISKOVÁ ZPRÁVA

24.03.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 22. 3. 2021

4. Velkoplošná oprava komunikace Na Návsi, Šrámkova

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky dodavateli STRABAG s nabídkovou cenou 3 101 050 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 5 100 000 Kč bez DPH. Předmětem je velkoplošná oprava živičných vrstev vozovky v ulici Na Návsi a v části ulice Šrámkova v úseku Stříbrnická – Poláčkova. Požadovaný termín realizace je do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Přijato bylo osm nabídek. Nejvyšší byla za 4 663 891 Kč bez DPH.

 

6. Výsadba stromů u cyklostezky

Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 500 000 Kč. Uspořené finanční prostředky odboru dopravy a majetku budou použity na uhrazení geometrického zaměření, biologického průzkumu a pokácení 54 ks topolů u cyklostezky Sebuzín, které je nutné pokácet z důvodu jejich špatného zdravotního stavu a špatné provozní bezpečnosti. Následně bude provedena náhradní  výsadba 81 ex. stromů ve směsi nebo jednodruhově z taxonů olše lepkavá, jilm.  Současně bude provedena oprava přilehlé cyklostezky Sebuzín. Labská stezka patří mezi důležitou infrastrukturu cestovního ruchu.

 

8. Uspořené prostředky půjdou na údržbu komunikací

Rada schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 999 980 Kč. Prostředky, které byly plánovány k proplacení nákladů bezkontaktních karet k prokázání bezplatné přepravy osob nad 70 let v rámci MHD, budou použity na nákup bezkontaktních karet v roce 2021.

V rámci zajištění čištění komunikací došlo v roce 2020 k úsporám na jednotlivých položkách podrobného rozpočtu. Tyto finanční prostředky ve výši 2 230 230 Kč budou použity na pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu komunikací v zimní sezóně 2020–2021.

Část finančních prostředků uspořených v roce 2020 v rámci čištění komunikací bude převedeno rozpočtovým opatřením ve výši 1 500 000 Kč do rozpočtu oddělení evidence majetku ODM. Následně budou v průběhu roku tyto prostředky zapojeny na nákup vozidla pro potřeby krematoria.

Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením (bude předloženo zastupitelům), kterým je zapojení volných prostředků vytvořených v roce 2020 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 27 731 520 Kč. Bude zvýšena neinvestiční část výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku na údržbu a opravy místních komunikací. Toto rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelům. Pokud jej schválí, prostředky se použijí například:

Finanční prostředky na úseku údržby pěších komunikací ve výši 2 824 420 Kč byly plánovány na provedení druhé etapy velkoplošné opravy chodníku v ul. Londýnská. Po zhodnocení stavu dané

lokality bylo však nutno přistoupit nejprve k vyzvání vlastníků přilehlých objektů k opravám okapových svodů ze střech. Termín na provedení těchto oprav vyprší 30. 4. 2021.

Dále na finanční rezervu pro připravovanou velkou opravu ochranných nátěrů ocelové konstrukce Mariánského mostu – v současné době tato rezerva činí 20 000 Kč, bude-li tvorba této rezervy moci pokračovat i v rozpočtu roku 2021 a 2022, je předpoklad zahájení realizace této náročné opravy v roce 2022; současně jsou zde i finanční prostředky na opravu předpolí lávky pro pěší na železničním mostě u ul. Pražská ve výši 4 000 000 Kč – na tuto opravu je projektantem odevzdána projektová dokumentace a jsou činěny kroky k vydání stavebního povolení; stav zejména ocelových konstrukcí nástupu na lávku je havarijní, opravu by chtěl odbor dopravy a majetku zahájit v co nejkratším čase po vydání stavebního povolení.

Nově je nutné při diagnostice vozovky provést vzorkování, odbor dopravy a majetku plánuje provést v průběhu roku 2021 diagnostiku pro přípravu velkoplošných oprav vozovek na rok 2022 zejména ve vnitřních částech sídlišť a vnitroblocích. Výše zapojovaných finančních prostředků činí 857 100 Kč.

 

9. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací

Rada schválila rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných (ale v roce 2020 nečerpaných) prostředků. Jde o 544 180 Kč, které měly být v roce 2020 využity na servis lanové dráhy na Větruši, ten byl však kvůli pandemii odložen na rok 2021. Dále o 600 000 Kč na zimní údržbu chodníků (fakturace leden 2021), 531 630 Kč na údržbu komunikací a vývozy košů, 3 352 660 Kč na projektovou dokumentaci Pumptrack Ústí nad Labem a na realizaci oprav komunikace podél Klíšského potoka a 3 100 000 Kč na rekonstrukci komunikace Moskevská (dodatek kvůli změně technologie). Rada také souhlasí s opatřením pro zapojení prostředků z roku 2020 ve výši 14 099 720 Kč na údržbu a opravu komunikací. Jde o velkoplošnou opravu vozovek v ul. Na Návsi a v části komunikace Šrámkova po křižovatku s ul. Poláčkova. Dále byly v závěru roku 2020 zasmluvněny opravy propadů vozovek v ulici Puškinova, Svojsíkova a Hluboká. Rovněž byly zadány lokální opravy vozovek v zimním období, u nichž je fakturace prováděna až v roce 2021. Jde i o velkoplošné opravy chodníků v ul. Jizerská 10–18, v ul. Za Válcovnou (2. etapa), v ul. Nová (estakáda nad Mariánským mostem) a oprava chodníku v ulici Dlouhá pod Krajským úřadem. Toto opatření bude předloženo zastupitelstvu.

 

16. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb 2021

Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na podporu sociálních služeb a služeb jim blízkých pro společnost CESPO na úhradu projektů Poradenství pro sluchově postižené ve výši 9 610 Kč a projektu Tlumočnické služby ve výši 11 630 Kč.

Radní souhlasí i s dalšími 32 žádostmi o dotaci z 34 podaných v celkové hodnotě více než 9 500 000 Kč. Tyto dotace budou předloženy ke schválení zastupitelům.

 

17. Celoroční sportování dětí a mládeže – šeky

Radní souhlasí s poskytnutím podpory na celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let v celkové výši 8 873 000 Kč. Podporu do 50 000 Kč schválili např. pro Karate klub Slovan Ústí nad Labem, Potápěče Ústí nad Labem, SKI klub Telnice či Tělovýchovnou jednotu Sebuzín. Příspěvky nad 50 000 Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu. Jde například o 402 000 Kč pro Athletic club Ústí nad Labem, 170 000 Kč pro Blades Ústí nad Labem, 140 000 Kč pro Rapid Ústí nad Labem či 745 000 Kč pro USK Provod. Celkový objem podpory činí 8 873 000 Kč.

 

18. Program pro poskytování dotací seniorům

Radní schválili program pro poskytování dotací seniorům. Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území města či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují město a s účastí krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků seniorů působících na území města Ústí nad Labem, případně fyzických osob, které v daném období významně reprezentují město Ústí nad Labem v zahraničí a na území České republiky. Dotační program má pomoci směřování k aktivnímu životu seniorů – zejména společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu, ale i sportovnímu – a k vytváření podmínek pro zdravé stárnutí a důstojné stáří. Celkový objem dotačního programu činí 186 000 Kč. Program a formuláře jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz. Případné informace lze získat na telefonním čísle: 475 271 255. Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2021.

 

21. Přípravy na vzniku Kanceláře architektury města pokračují

Rada města zajistila přípravu všech náležitostí pro zřízení nové příspěvkové organizace Kancelář architektury města a schválila rozpočtové opatření 119 790 Kč na úhradu služeb spojených se zpracováním základních listin nově zřizované příspěvkové organizace. Dle výsledku poptávkového řízení bude za cenovou nabídku 99 000 Kč bez DPH dodavatelem této služby JUDr. PhDr. Jiří Plos.

 

24. Podpora na projekt Vybudování multimediální a ICT učebny ZŠ Rabasova

Poskytnutí návratné finanční podpory ve výši 5 988 260 Kč pro ZŠ Rabasova na předfinancování a realizaci projektu Vybudování multimediální a ICT učebny schválila rada města. Projekt je realizován v rámci dotačního programu MMR ČR s názvem Integrovaný regionální operační program. Město zároveň škole poskytne finanční prostředky ve výši 10 % z celkové ceny projektu, maximálně ve výši 665 360 Kč. Poskytnutí podpory bude muset ještě schválit zastupitelstvo města.

 

26. Podpora škol ve vyloučených lokalitách pokračuje

Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 3 030 000 Kč na program Podpora p. o. – vyloučené lokality. Jedná se o prostředky, které jsou prioritně určeny na financování podporu pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách.  Cílem je pomoc při zajištění kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazovaní volných pozic pedagogickými pracovníky v základních školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Uvedený program má za cíl řešit výše uvedenou problematiku vyšším ohodnocením pedagogických pracovníků. Finanční prostředky jsou z této položky poskytovány na základě žádosti ředitelů základních škol. Podporu získaly:

Základní škola Školní náměstí – 724 000 Kč

Základní škola Hlavní – 1 206 000 Kč

Základní škola a Základní umělecká škola Husova – 1 100 000 Kč

 

28. Podpora na projekt Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory

Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 11 780 490 Kč pro ZŠ Pod Vodojemem na předfinancování a realizaci projektu Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory schválila rada města. Projekt je realizován v rámci dotačního programu MMR ČR s názvem Integrovaný regionální operační program. Město zároveň škole poskytne finanční prostředky ve výši 10 % z celkové ceny projektu, maximálně ve výši 1 308 940 Kč. Poskytnutí podpory bude muset ještě schválit zastupitelstvo města.

 

29. Prioritizace záměrů města pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace do 2027

Souhlas vyslovila rada s prioritizací záměrů města Ústí nad Labem pro zařazení do nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v období 2021–2027. Nástroj ITI (integrovaná územní investice) využívá rezervovaných finančních prostředků v operačních programech EU na realizaci vzájemně provázaných projektů v rámci metropolitních oblastí ČR, přičemž jednou z nich je i území Ústecko-chomutovské aglomerace. Hlavním podkladem pro realizaci nástroje ITI je Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace. Samotný proces jejího vzniku pro období 2021–2027 má za sebou již vytvoření analytické části, finalizována je návrhová část a na pracovních skupinách probíhá diskuse o konkrétních integrovaných řešeních a konkrétních projektech. Ta probíhá i s řídicími orgány operačních programů EU.

PROJEKTY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM PRO PRIORITIZACI

Absolutní prioritou pro zařazení do nástroje ITI je rekonstrukce křižovatek na ulici Sociální péče za účelem zvýšení bezpečnosti chodců.

Klíčovými projekty s vysokou preferencí pro zahrnutí do nástroje ITI jsou:

  • Odtajněný depozitář
  • Komplexní revitalizace Smetanových sadů a Pařížské ulice
  • Parní vodárna Střekov
  • Revitalizace veřejného prostoru bývalé tržnice u Labe

Důležitým projektem vhodným pro doplnění integrovaného řešení je vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské), dále rekonstrukce budovy služeb Hoření, revitalizace Mánesových sadů, revitalizace Parku míru.

Projekty do zásobníku pro využití uvolněné alokace byly zařazeny inteligentní zastávky MHD.

Tento návrh bude předložen zastupitelům.

 

33. a 34. Konkursní řízení na ředitele/ředitelky mateřských škol

Radní vyhlásili konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa od 1. 7. 2021 na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené) na ředitele/ředitelku v Mateřské škole Sluníčko.

Dále je vyhlášeno konkursní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Karla IV., taktéž na dobu určitou od 1. 8. 2021. Přihlášky je nutné poslat do 14. 4. 2021.

 

38. Program dotací pro oblast ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

Radní schválili program pro poskytování dotací pro oblast ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí. Kancelář primátora má na tuto oblast v letošním roce vyčleněnu v rozpočtu částku 220 000 Kč. Finanční limit pro jednu žádost je 45 000 Kč. O finanční příspěvek mohou požádat nestátní organizace, fyzické podnikající nebo právnické osoby, které mají sídlo či trvalé bydliště na území města Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem, a splňují podmínky programu. Žádosti je možné podávat od 3. května do 17. května 2021.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680