image

TISKOVÁ ZPRÁVA

09.03.2021

Rady města Ústí nad Labem 8. 3. 2021

 

2. Rozpočtová opatření v investiční část výdajového rozpočtu ODM

V roce 2020 nebyly dokončeny investiční práce na připravených akcích, proto rada schválila převod neproinvestovaných prostředků na dokončení investic, jejichž realizace budou pokračovat v letošním roce. Jedná se o výstavbu a rekonstrukci přístřešků MHD za 120 300 Kč, převedena bude úspora ve výši 28 220 Kč, důvodem je dodání pouze výkazu výměr ve variantním řešení výměny oken areálu Hoření. Realizovat se bude nákup mrazicí zařízení pro Nové krematorium (1 300 000 Kč) a nákup podlahového mycího stroje pro Krematorium (55 000 Kč). Finalizovány budou do dubna stavební úpravy krizových bytů (2 387 820 Kč).

Za 93 910 Kč bude řešena PD na rekonstrukci služebny MP Na Nivách, předpoklad dokončení této investiční akce je do března.

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 345 720 Kč za projektové práce na akce ODM budou použity jako součást financování zasmluvněných projektových prací; projekční práce na akcích Rekonstrukce komunikace Mezní, Rekonstrukce komunikace Výstupní a Sociální péče – zvýšení bezpečnosti. Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského – prostředky ve výši (622 070 Kč) budou využity na doúčtování dokončené stavby mezi zhotovitelem,

Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem. Převedeny byly také finanční prostředky určené na úpravu geometrických plánů a doúčtování autorského dozoru stavby Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského (227 670 Kč).

Dořešeno bude rozšíření veřejného osvětlení (980 550 Kč) v Habrovicích. Z důvodu změny úpravy komunikace v ulici Prokopa Diviše před objektem Hraničář byl prodloužen termín na dokončení rekonstrukce komunikace Moskevská do 31. 3. 2021 (2 186 460 Kč).

Z důvodu přerušení činnosti firmy v rámci nařízené karantény byl uzavřen časový dodatek, dle kterého budou práce na zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO v ulici Drážďanská ukončeny do 30. června 2021; v roce 2020 byly provedeny pouze přípravné práce, které pro jejich malý rozsah nebyly prozatím fakturovány (1 500 000 Kč).

V současné době probíhají činnosti nutné k zajištění vydání stavebního povolení na prodloužení chodníku Svádov (200 000 Kč). Převedeny byly také finance na výměnu kamerových systémů při jízdě na červenou (608 000 Kč), prostředky jsou určeny na rozšíření výměny kamerových systémů o úsekové měření rychlosti v městské části Strážky.

10. Konec těžby uhlí 2033

Rada města vyjádřila nesouhlas s navrženým termínem konce uhlí 2038 a vyzývá vládu, aby přijala termín konce uhlí v roce 2033. Současně žádá, aby vláda pověřila příslušné členy vlády přípravou opatření, která zajistí sociální situaci osob, které budou útlumem těžby a spalování uhlí postiženy (například včetně výsluhových příspěvků pro všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, kteří přijdou o práci). Radní také žádají vládu, aby intenzivně řešila využití evropských zdrojů financí pro potřebnou transformaci se speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech krajů.