image

TISKOVÁ ZPRÁVA

23.02.2021

Rady města Ústí nad Labem 22. 2. 2021

 

 

2.­­–5. Návrhy na pořízení změn územního plánu

Rada projednala čtyři jednotlivé návrhy na pořízení změn územního plánu, radní dle návrhu odboru neschválili z důvodu práce na novém ÚP návrhy k bodům 2, 3 a 5.

Naopak podpořen byl návrh bodu 4, kde se radní rozhodli podpořit návrh od Ředitelství silnic a dálnic ČR na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro záměr D8 odpočívka Varvažov – pravá a levá strana v k. ú. Dělouš. Důvodem je změna funkčního využití ploch v severní části katastrálního území Dělouš tak, aby bylo umožněno rozšíření stávajících dálničních odpočívek Varvažov na obou stranách dálnice D8 na km 78 v souladu s územně plánovací dokumentací. Záměr rozšíření odpočívek Varvažov vychází z technické studie D8 Odpočívek Varvažov. Všechny návrhy budou předloženy zastupitelům.

 

7.–23. Záměry prodeje a pronájmu pozemků města

Radní projednali záměry prodeje a pronájmu pozemků města, které budou předloženy zastupitelům. Souhlas získal návrh s nabytím pozemku p. č. 1466 o výměře 984 m2 v k. ú. Klíše za částku 365 130 Kč od společnosti Spolchemie za navrhovanou cenu 365 130 Kč, tj. cca 371 Kč/m2. Pozemek sousedí s nemovitostmi v ulici Na Nivách, které jsou v majetku statutárního města Ústí nad Labem a nákup by rozšířil možnosti budoucího využití lokality.

Doporučení nezískal například prodej pozemku v Předlicích o rozloze 16 196 m2 nebo pozemku p. č. 901/65 o výměře 16 748 m2, oba v k. ú. Předlice. Společnost zde chce vybudovat a provozovat čerpací stanici upravenou pro nákladní vozidla. Všechny návrhy budou předloženy zastupitelům.

 

24. Odkoupení trafostanice

Radní odsouhlasili odkup areálu bývalé trafostanice U Lanovky 978/27, která by měla být využita k vybudování nového depozitáře městského muzea. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví Spolechemie v k. ú. Klíše, na které má město aktuálně nájemní smlouvu (cca 600 tis. Kč ročně) pro muzeum:

a) pozemku p. č. 1514/17 o výměře 1455 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

b) stavby č. p. 978, technické vybavení, součástí pozemku p. č. 1514/17,

c) pozemku p. č. 1514/18 o výměře 8128 m2, trvalý travní porost,

Výše kupní ceny je v jednání a měla by vycházet ze znaleckého posudku s odhadní cenou 11 mil. Kč.  Odkoupení bude předloženo zastupitelstvu.

 

26. Zemědělský pacht pozemků kolem jezera PETRI

Rada schválila pacht pozemků o celkové výměře cca 31,3 hektarů:

část p. č. 1555/17 o výměře cca 309 205 m2, z toho 51 701 m2 výsadba

p. č. 1555/61 o výměře 143 m2

p. č. 1555/62 o výměře 3 337 m2

p. č. 1556/14 o výměře 69 m2

p. č. 1557/16 o výměře 336 m2,

vše v k.ú. Chabařovice, panu Miroslavu Rusovi za těchto podmínek:

a) pachtovné ve výši 6 100 Kč/ha/rok

b) účel pachtu: zemědělské využití (seč trávy, pastva skotu)

c) výpovědní lhůta pro zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

d) seč min. 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty

e) provádění ručního vyžínání ve výsadbách provedených v rámci rekultivace dle potřeby

 

27. Na Střížovickém vrchu se plánuje singletrail

Radní projednávali návrh na uzavření smlouvy se spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork díky které by měly být vybudovány cesty pro horská kola, tzv. singletrailové trasy. Tento bod však byl po dlouho diskuzi stažen a k tématu bude vytvořena diskuzní platforma pro veřejnost.

Jedná se o pronájem na částech pozemků p.č. 855, 856, 859/1, 863, 867/1, 867/4, 1353/1, vše v k.ú. Bukov (lehký trail) a na částech pozemků p.č. p.č. 854, 855, 856, 859/1, 863, 867/1, vše v k.ú. Bukov a 1914/1, 1914/4, 1917/2, 1917/3, 1917/7, 1922/2, vše v k.ú. Klíše (středně lehký trail). Podmínkou je vstup a jízda na stezkách zdarma. Stezky by měly mít vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů města Ústí nad Labem. Smlouva je navržena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Traily nebudou vedeny po stávajících pěších stezkách. Příjezdy na začátek trailů povedou po stávajících cestách a v rámci výstavby do nich nebude zasahováno.

 

29. Členství a podpora DSO Jezero Milada na rok 2021 

Radní vzali na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2021 a schválili členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem svazku pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, a to 375 215 Kč. Prostředky budou věnovány například na doplnění turistické infrastruktury – pořízení cykloboxů, opravy stávajícího mobiliáře, realizace studentského workshopu, na zahájení a ukončení sezóny, zajištění mobilních toalet pro návštěvníky jezera a další.

 

33. Město vyhlásilo konkursní řízení na ředitelku Mateřské školy 5. května 53

Radní vyhlásili výběrové řízení na ředitelku Mateřské školy 5. května 53, požadovaný nástup od 1. 8. 2021. Uchazeči se mohou hlásit nejpozději do 19. března 2021.

 

34. Připojení města Ústí nad Labem k výzvě #zakreativnicesko

Rada města vzala na vědomí zapojení Ústí nad Labem k výzvě #zakreativnicesko. Cílem této iniciativy je snaha o zlepšení finanční podpory kultury, především ze strany Vlády ČR. Té byl zaslán otevřený dopis s požadavkem na schválení původního návrhu Ministerstva kultury ve výši 8,233 mld. Kč z Národního plánu obnovy na podporu kultury. MK navrhlo podpořit jak část komerční, tak část neziskovou, nicméně ta část, která zahrnuje zejména neziskové subjekty (Rozvoj regionální kultury a KKO, Modernizace a digitalizace sektoru) byla v říjnu z hlavního dokumentu NPO vyřazena, z navržených cca 8,2 mld. Kč. tak pro celý sektor zůstalo kolem 2,5 mld. Kč. Finální návrh bude předložen vládě koncem února. Ze statutárních měst se již připojilo Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice a Zlín. Město chce svým připojením k výzvě jasně sdělit, že výrazně podporuje tento segment.

Další informace o této iniciativě jsou dostupné na www.zakreativnicesko.cz.

 

38. Členství v Komisi životního prostředí a energetiky SMO ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání vzala na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Kirbse na člena Komise životního prostředí a energetiky SMO ČR, a to ke dni 17. 2. 2021. Do této komise zároveň navrhla náměstka primátora Martina Hausenblase, MBA.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz