image

TISKOVÁ ZPRÁVA

10.02.2021

Rady města Ústí nad Labem 8. 2. 2021

 

3. Velkoplošná oprava chodníku v Jizerské ulici začne v květnu

Na základě doporučení výběrové komise schválila rada přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Jizerská 10 – 18 – Velkoplošná oprava chodníku dodavateli Janu Rytířovi s nabídkovou

cenou ve výši 376 467 Kč bez DPH. V případě, že dodavatel odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, přidělí se zakázka dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí. Uchazečů bylo 14, nevyšší nabídka byla za 598 472 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 600 000 Kč bez DPH, jediným hodnotícím kritériem byla s ohledem na povahu zakázky a jasně stanovených postupů nejnižší nabídková cena. Termín realizace je od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021.

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky na opravu kotev opěrné zdi ve Vaňově

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 178 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je náhrada stávajícího kotvení opěrné zdi a oprava porušených skořepin konstrukce opěrné zdi. Zároveň bude osazeno měření kotevních sil dynamometry. Závazným podkladem pro zhotovení předmětu plnění je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností AZ Consult.  Město požaduje, aby stavební práce co nejméně omezily vlastníky sousedních pozemků. Akce je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Doba plnění začíná od předání staveniště dodavateli do 31. 10. 2021.

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky na služby dotačního managementu

Rada města vyhlásila veřejnou zakázku s názvem Služby dotačního managementu s hodnotou plnění ve výši 5 400 000 Kč bez DPH. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je poskytování veškerých služeb spojených s dotačním managementem a výkony činností manažera projektu a zároveň činnost manažera projektu Čelakovského – smíšený dům a projektu Asistenti prevence kriminality 2. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2024, nebo do vyčerpání hodnoty veřejné zakázky v Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Předmětem plnění budou zejména následující činnosti:

1. Předmětem je poskytování veškerých služeb spojených s dotačním managementem a výkony činností manažera projektu ve fázi přípravy projektů před podáním žádosti, podání žádostí o dotaci realizaci projektů, v době udržitelnosti projektu a komunikací s jednotlivými útvary Magistrátu města Ústí nad Labem (odbory, komise, rada města atd.), příspěvkovými organizacemi města, subjekty zřizovanými městem a dalšími institucemi, se kterými je potřeba komunikovat z důvodu úspěšné podání žádosti a kompletní realizace každého projektu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Netýká se dotačních projektů financovaných z krajských či nadačních dotačních titulů vč. jejich udržitelnosti.

2. Předmětem plnění je činnost manažera projektu Čelakovského – smíšený dům. Žádost o podporu byla podána v červenci 2020 a v současné době se nachází v procesu hodnocení. Poskytovatelem dotace je Státní fond podpory investic. Podklady k projektu Čelakovského – smíšený dům budou předány po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace/úvěru. V případě, že projekt Čelakovského – smíšený dům neuspěje se žádostí o dotaci a poskytnutí úvěru, nebude se projekt realizovat, čímž zaniká i předmět plnění činnosti manažera projektu Čelakovského smíšený dům.

3. Předmětem plnění je činnost manažera projektu Asistenti prevence kriminality 2. Žádost o podporu byla schválena a realizace projektu se zahájí 1. 10. 2021. Poskytovatelem dotace je MPSV a zdrojem je Operační program Zaměstnanost.

 

7. Vyhlášení veřejné zakázky na velkoplošnou opravu ulice Na Návsi, Šrámkova

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky s názvem Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 100 000 Kč bez DPH.  Opraví se ulice Na Návsi a části ulice Šrámkova v úseku Stříbrnická – Poláčkova. Předmětem zakázky není obnova vodorovného dopravního značení. Doba plnění je stanovena do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

 

8. Oprava chodníku Za Válcovnou bude za 220 tisíc korun

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa dodavateli Janu Rytířovi, který mezi 15 uchazeči nabídl nejnižší cenu, a to 219 956 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 500 000 Kč bez DPH, nejvyšší nabídnutá cena byla 494 255 Kč. Termín realizace je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

 

10. Smlouva o ubytování s vnitřními pravidly pro krizové byty

Statutární město Ústí nad Labem vybudovalo tři krizové byty. Radní schválili vzor smlouvy o ubytování, která bude uzavírána při obsazování krizových bytů v Matiční ulici a ulici Resslova s osobami s dětmi a osobami v nouzi, které se ocitly v momentální obtížné sociální situaci. Do těchto bytů budou umísťovány osoby nebo rodiny, které se náhle ocitnou bez střechy nad hlavou, a to buď v důsledku vystěhování partnerem z původního bytu, fyzického napadání nebo jinak závažných důvodů, které nejsou schopny řešit za pomoci rodiny, širší rodiny nebo přátel. Doba umístění je maximálně na tři měsíce s tím, že ve výjimečných případech, poté, co bude zpracována sociální anamnéza jednotlivce nebo rodiny, může na návrh sociálních pracovníků prodloužit vedoucí odboru smlouvu o další tři měsíce. Umístěné osoby s podpisem ubytovací smlouvy současně podepisují dodatek, kterým berou na vědomí, že souhlasí s intenzivní sociální prací s cílem řešit svou situaci nalezením jiného bydlení.
Byty budou k dispozici odboru sociálních věcí sedm dní v týdnu, 24 hodin denně tak, aby pohotovostní pracovníci mohli byt předat i v nočních hodinách či o víkendu.
Byty jsou malometrážní 1+1 nebo 2+0. Vybavení bytů bude účelové a velmi skromné.

 

11. Podání žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Souhlas k podání žádosti o poskytnutí dotace na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 na základě vyhlášené dotační výzvy MPSV udělila rada města. Jedná se o účelově vázanou, neinvestiční dotaci na výkon státní správy v přenesené působnosti státu. Budou z ní hrazeny především mzdové a s tím související odvody zaměstnanců OSPOD či provozní výdaje odboru soc. věcí.

 

12. Podání žádosti o dotaci na modernizaci kamerového systému

Podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021 na projekt Ústí nad Labem – Modernizace MKDS – 2021 schválili radní. Tento projekt spočívá v pořízení nového klientského pracoviště a nahrávacího serveru pro MKDS. Pracoviště je třeba zřídit v okrsku Střekov, kde je zastaralá technologie, která pracuje na jiné platformě než zbytek MKDS Ústí nad Labem. Požadovaná dotace činí 483 489 Kč a počítá se spoluúčastí města ve výši 10 % z celkových nákladů (tzn. 54 902 Kč z 538 391 Kč).

 

16. Záměr prodeje nemovitostí v ulici Čelakovského Krásné Březno neprošel

Rada města Ústí nad Labem neschválila záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno – pozemek p. č. 582/4 o výměře 427 m2 a budova č. p. 806 umístěná na p. č. 582/4. O prodej nemovitostí požádala počátkem ledna společnost 2P Investments z Prahy za účelem vybudování plnohodnotného rezidenčního bydlení ve vyšším standardu, než bývá obvyklé. Navrhovaná cena je 6 500 000 Kč. Město Ústí nad Labem koupilo uvedené nemovitosti 30. 12. 2013 za 6 milionů Kč za účelem vybudování sociálních a dostupných bytů. V současnosti je zpracována kompletní projektová dokumentace Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům a je vydáno příslušné stavební povolení. Stavebními úpravami dojde k rekonstrukci objektu a vzniku bytů pro sociální a dostupné bydlení, a to konkrétně16 bytových jednotek pro sociální bydlení a 17 bytových jednotek pro dostupné bydlení. Město již požádalo o dotaci z Operačního programu podpory investic, nyní probíhá proces hodnocení.

 

19. Finanční výpomoc pro zajištění demontáže Beach Arény Ústí

Rada města schválila poskytnutí příspěvku 50 000 Kč k zajištění demontáže přetlakové haly na plážové sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí. Jedná se o krytou přetlakovou halu, jež zajišťuje provozování plážových sportů i v zimním období. Demontáž je naplánována na termín 20. 4. – 21. 4. 2021.

 

20. Snížení nájmu na kontejnery na textil město podpořilo

Rada města schválila záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností DIMATEX CS, na úpravu výše nájemného na 1 000 Kč/1 ks kontejneru/rok. Společnost požádala o snížení nájemného za umístění kontejnerů, jako důvod společnost uvedla ztrátovost svozu kontejnerů a recyklace textilu způsobenou opatřením vlád po celém světě z důvodu pandemie, kvůli kterým došlo ke snížení odbytu textilu z kontejnerů a snížení výkupní ceny textilu. Společnost má na základě nájemní smlouvy ze dne 3. 12. 2019 v nájmu 20 částí pozemků po celém městě Ústí nad Labem za účelem umístění kontejnerů na textil za nájemné 1 600 Kč/kontejner/rok. Radní vyšli poskytovateli vstříc z důvodu potřeby zachování této služby ve městě, neboť kontejnery na textil jsou občany hojně využívány. Za rok 2020 se z těchto kontejnerů sebralo 95 254 kg textilu.

 

21. Rezidenční karty a zpoplatněné parkování v okolí kampusu

Nařízení obce č. 1/2021, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel schválila rada města. Nové nařízení počítá s možností zřízení tzv. modrých a fialových zón v oblasti kampusu se zpoplatněním jejich užívání. Město tak chce pomoci řešit situaci s parkováním v této oblasti zejména místním obyvatelům. Jedná se o ulice: Palachova, Thomayerova, U Nemocnice, Pasteurova, Resslova a České mládeže.

Způsob placení za parkování bude stejný jako na jiných zpoplatněných místech: v parkovacím automatu, zaplacením prostřednictví SMS nebo na základě obdržené rezidentní karty.

Nařízení obce bylo v souladu se statutem města projednáno se všemi městskými obvody. Jejich připomínky a podněty byly v plné míře zahrnuty do návrhu nařízení. Zároveň byl návrh předložen Krajskému úřadu Ústeckého kraje jako dozorovému orgánu a jeho připomínky byly do návrhu nařízení zahrnuty. S ohledem na nutnost provést změnu v organizaci dopravy a stanovení místní úpravy provozu na komunikacích a jeho zřízení v předmětných ulicích a zároveň k přípravě organizace vydávání rezidentních karet prostřednictvím Městských služeb lze předpokládat zahájení provozu v letních měsících, nejpozději k 1. 9. 2021.

 

29. Přestěhování Pečovatelské služby Ústí nad Labem do objektu Hoření

Vypovězení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího prvního a druhého podlaží zdravotního střediska Masarykova č. p. 781/318B, 400 01 Ústí nad Labem schválila rada města. Tyto prostory již nepostačují k rozšíření činnosti a rozvoji potenciálu pečovatelské služby. Rada proto vypověděla nájemní smlouvu ke dni 30. 6. 2021 a zároveň nařídila ředitelce pečovatelské služby přestěhování příspěvkové organizace do objektu města na adrese Hoření 3083/13, Ústí nad Labem.

 

30. Podání žádosti o dotaci na stavbu tenisové haly

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na stavbu tenisové haly na p. p. č. 422/1 nad stávajícími tenisovými kurty k. ú. Klíše. Současně uložila náměstku Pavlovi Tošovskému podniknout kroky nutné k podání této žádosti. Celkové výdaje byly vypočítány na 19 985 000 Kč, výše dotace OPŽP (70 %) na 13 989 500 Kč a spolufinancování města (30 %) na 5 995 500 Kč. Tenisová hala se dvěma kurty bude umístěna do stávajícího městského sportovního areálu, cílem je zvýšení kapacity tenisových kurtů pro trénink v zimním období. Dispozičním členěním se jedná pouze o zakrytí stávající hrací plochy, není uvažováno o vybudování zázemí (sociální zařízení, šatny, sklady). Pro uživatele tenisové haly budou k dispozici stávající šatny a sociální zařízení, které jsou součástí tenisového areálu.

 

33. Termíny jednání RM a ZM v roce 2021

Radní odsouhlasili termíny jednání rady města a zastupitelstva města v roce 2021. Termíny byly projednány tak, aby byly v souladu s jednáními kraje i jednotlivých městských obvodů.

     Rada města

18. 1. 2021                   14. 6. 2021

  8. 2. 2021                   12. 7. 2021

22. 2. 2021                   30. 8. 2021

  8. 3. 2021                   20. 9. 2021

22. 3. 2021                   4. 10. 2021

12. 4. 2021                 18. 10. 2021

  3. 5. 2021                   8. 11. 2021

17. 5. 2021                 22. 11. 2021

31. 5. 2021                   6. 12. 2021

 

         Zastupitelstvo města

  1. 3. 2021                   13. 9. 2021

19. 4. 2021                 11. 10. 2021

24. 5. 2021                   8. 11. 2021

28. 6. 2021                 20. 12. 2021

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz