image

TISKOVÁ ZPRÁVA

18.01.2021

Rady města Ústí nad Labem 18. 1. 2021

3. Město nesouhlasí s požadavkem firmy Memory in Memory

Rada města byla informována o předžalobní výzvě společnosti Memory in Memory na zaplacení částky 14 026 861 Kč a nesouhlasí s uzavřením dohody o narovnání a s uznáním nároku uplatněného v předžalobní výzvě. Město prostřednictvím právního odboru vedlo se společností Memory in Memory spor, jehož předmětem bylo určení vlastnictví kremační pece zn. TABO v ústeckém krematoriu. Tento soudní spor byl pravomocně skončen plným úspěchem statutárního města Ústí nad Labem. Město však 10. 12. 2020 obdrželo výzvu od společnosti Memory in Memory na zaplacení částky 14 026 861 Kč nebo uzavření dohody o narovnání, kterou by byla uvedená částka uznána jako závazek města. Z předžalobní výzvy vyplývá, že částka se skládá z 9 352 920 Kč, které mají představovat náklady vynaložené na pořízení kremační pece, a z částky 4 673 941 Kč, která má představovat náklady na podstatnou, a nikoliv na běžnou, údržbu a opravy kremační pece. Ve výzvě absentuje právní kvalifikace uplatňovaných plnění. Z výzvy též nelze zjistit, kdy a jaké, údajně nikoliv běžné, opravy a údržba kremační pece byly provedeny, ani kdy a komu bylo plnění za tyto úkony společností Memory in Memory uhrazeno, pokud se tak vůbec stalo.

 

6. Souhlas s realizací stavby přípojky inženýrských sítí a sociálního zázemí

Společnost AZ Consult jménem investora Palivový kombinát Ústí požádala pro územní řízení o souhlas se stavbou Chabařovice – Jezero Milada, přípojky inženýrských sítí a sociální zázemí a o dočasný zábor části pozemku p. č. 1730/15 o výměře 49 m2 v k. ú. Chabařovice za účelem výkopových prací. Jedná se o výstavbu sociálního zařízení včetně přípojek inženýrských sítí v rekreační oblasti u jezera Milada. Statutární město Ústí nad Labem je vlastníkem pozemku p. č. 1730/15 o výměře 1482 m2 v k. ú. Chabařovice, jenž je dotčen stavebním objektem SO 01 – Sociální zařízení parkoviště. Výstavba sociálního zařízení u parkoviště v severní části rekreační zóny spočívá v umístění kontejnerové buňky s toaletami a přípojkami technické struktury a s výlevkou pro chemická WC. Na pozemku p. č. 1730/15 v k. ú. Chabařovice budou vedeny inženýrské sítě. Stavby umístěné na povrchu budou situovány pouze na pozemcích investora. Rada s výše uvedenými záměry souhlasí.

 

10. Domovy seniorů dostaly SIM karty s neomezenými daty

Město ve spolupráci s Vodafone připravuje projekt na bezplatné připojení k internetu pro seniory a zaměstnance domovů pro seniory. Rada města schválila přijetí daru od společnosti Vodafone na 35 SIM karet s neomezenými daty, které budou poskytnuty domovům pro seniory zřizovaných městem Ústí nad Labem. Cílem projektu je umožnit připojení seniorům v době, kdy platí omezení souvisejících se stávajících pandemickou situací. Data budou také využita ke spojení rodin a klientů prostřednictvím videohovorů. Délka projektu bude jeden rok.

 

13. Výběrové řízení na ředitele Městský služeb Ústí nad Labem

Rada města vzala na vědomí rezignaci dosavadního ředitele Martina Maty a vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem. Do doby jmenování nového ředitele pověřila rada řízením organizace Milana Stýbla. Návrh na jmenování nového ředitele by měl být radě předložen nejpozději 1. 4. 2021.

Komise pro výběrové řízení je ve složení:

Předseda: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Členové: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

(náhradník: Martin Hausenblas, MBA)

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOSRI

Ing. Martin Mata, MBA

 

14. Výběrové řízení na ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Návrh na jmenování nového ředitele by měl být radě předložen nejpozději do 30. 4. 2021.

Komise pro výběrové řízení je ve složení:

Předseda: Eva Nováková, členka RM

Členové: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., členka ZM (za PRO!Ústí)

Jan Janeček, člen ZM (za KSČM)

PhDr. René Hladík, CSc., člen ZM (za SPD)

Mgr. Lenka Vonka Černá, členka ZM (za ODS)

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel ZOO Brno za UCSZOO

Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel ZOO Olomouc za UCSZOO

MVDr. Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové za UCSZOO

Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín za UCSZOO

Ing. Vladislav Jiroušek, bývalý ředitel ZOO Jihlava za USCZOO

MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec, mentor EAZA

Odborníci s hlasem poradním:

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOSRI

 

15. Poskytnutí příspěvku prvnímu miminku roku 2021

Radní schválili poskytnutí příspěvku 20 000 Kč paní Šárce Šumné a jejímu synu Adamovi, který se narodil 2. ledna 2021 jako první miminko Ústí nad Labem. Město touto formou podporuje každoročně prvního občánka nového roku.

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí 

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz