image

TISKOVÁ ZPRÁVA

09.12.2020

 

 

Rady města Ústí nad Labem 7. 12. 2020

1. Vybrán zhotovitel rekonstrukce komunikace Na Spálence

Umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Rekonstrukce
komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) vzala na vědomí rada města a rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele, který se umístil na prvním místě, tj. Horák – stavební a obchodní společnost, s cenou 13 531 336 Kč bez DPH. Předmětem plnění této zakázky je vybudování kanalizačního potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče. Zbytkové vody z technologie bazénů a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou akumulovány ve venkovní části Plaveckého areálu Klíše v již vybudovaných jímkách a pomocí čerpadel budou odváděny do výtlakového kanalizačního potrubí se zaústěním do uzavřeného koryta Klíšského potoka v Masarykově ulici. Trasa kanalizačního potrubí bude vedena ulicemi Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova.

 

2. Darování tisíce kompostérů jejich uživatelům

Rada města schválila bezúplatný převod kompostérů JRK professional 700 l jejich stávajícím vypůjčitelům. Tyto kompostéry byly po jejich pořízení v roce 2015 vypůjčeny tisícovce žadatelů na dobu pěti let. Vzhledem k blížícímu se konci smlouvy a ke skutečnosti, že kompostéry jsou vypůjčiteli řádně užívány, schválila rada tento převod.

 

4. Dotace na sociální práci městských obvodů

Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 250 040 Kč určené na výkon sociální práce takto:

- MO město 62 510 Kč

- MO Severní Terasa 62 510 Kč

- MO Neštěmice 62 510 Kč

- MO Střekov 62 510 Kč

 

30. Udělení stipendia primátora

Příspěvek ve výši 20 000 Kč studentce PF UJEP Barboře Slámové schválila rada města. Studentka českého jazyka a literatury byla vybrána za reprezentaci univerzity i města Ústí nad Labem. Širokou veřejnost vzdělává pomocí poutavých instragramových příspěvků youtube videí. Její příspěvky mají vysokou odbornou úroveň a zároveň jsou dostatečně přístupné pro mladší publikum.

 

33. Jmenování a pověření vedoucích odborů

Na návrh tajemníka jmenovala rada města s účinností od 1. 1. 2021 Bc. Romanu Filáčkovou do funkce vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu a zároveň pověřila Bc. Vladimíra Ulricha řízením živnostenského odboru magistrátu do doby jmenování nového vedoucího.

 

35. Poskytnutí příspěvku lesní školce

Částku 10 000 Kč na nákup vybavení a pomůcek pro děti z Lesní mateřské školy Venku schválili radní města. Ve školce je skupina 15 dětí od tří do šesti let s celodenním pobytem v přírodě pod vedením dvou zkušených průvodců. Lesní školka Venku byla založena s cílem propojit děti s přírodou, inspirovat a podporovat jejich odolnost, sebedůvěru a samostatnost. Při jarním uzavření školek nabídli pomoc rodičům ze složek IZS. Finanční podpora města pomůže při vybavení školky nářadím a pomůckami pro děti (kutilské, výtvarné).

 

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

Radní vzali na vědomí informaci o záměru předložení návrhu pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu, které je oprávněné dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon rozhodnout o pořízení změny z vlastního podnětu.

Vzhledem k tomu, že od roku 2015 nebyla v území pořízena žádná změna ÚP a veškerá snaha byla směřována na přípravu nového ÚP, docházelo tím k paralyzaci rozvoje celého území a investic vyvolávaných místní potřebou obyvatel, právnických osob, ale i samosprávy, rozhodlo se zastupitelstvo v únoru 2020 revokovat usnesení ZM (č. 136/15 ze dne 2. 12. 2015, a to v bodě A) odst. 3. - 10. a v bodě B) z roku 2015 a začít pořizovat změny platného územního plánu.

V kontextu předběžného harmonogramu pořizování změn v územním plánu, který byl představen 25. 6. 2020, je předkládán návrh na pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu.

Pořízení této změny se skládá ze 4 částí.

1) Opětovné prověření žádostí o změnu ÚP, které byly zastupitelstvu předloženy v období let 2012 – 2015.

2) Prověření podnětů do nového ÚP, které oddělení územního plánování obdrželo mezi roky 2015 –2020.

3) Prověření potřebnosti dosud nepořízených územních studií

4) Náprava nesouladu, které zaznamenal pořizovatel.

Ad 1) Opětovné prověření žádostí o změnu ÚP v období 2012 – 2015.

Je předkládán seznam žádostí, které byly již v zastupitelstvu předkládány a byly zamítnuty převážně z důvodu uvažovaného pořízení nového ÚP. Jedná se o 106 žádostí (z toho 73 již bylo předloženo zastupitelstvu v minulých obdobích a 33 dorazilo v průběhu pořízení návrhu zprávy o uplatňování), z nichž u 53 doporučuje určený zastupitel prověřit, zda zájem žadatale nadále trvá, a doporučuje ZM, aby byly opětovně prověřeny a zahrnuty do změny územního plánu z důvodu splnění klíče, který byl zvolen pro posuzování podnětů do nového ÚP

Ad 2) Prověření podnětů do nového ÚP mezi roky 2015 – 2020

Do 30. 10. 2020 bylo možné na oddělení územního plánování doručit podnět do nového územního plánu. K tomuto datu obdrželo oddělení 608 žádostí. V současné době není možné již podněty předávat. Podněty zahrnují všechny uplatnitele: občany, soukromé subjekty, podněty od městských částí, zájmových skupin. Každý z podnětů byl vyhodnocen a v případě, že splňoval 3 podmínky současně (1. plocha není rozvojová v krajině, plocha se nachází v zastavěném území, 2. plocha není s vylučujícím limitem jako např. chráněné území apod., 3. plocha mění funkci ÚP a není změnou koncepce), byl doporučen k prověření na změnu územního plánu. Jedná se o 165 doručených podnětů. Všechny podněty nadále zůstávají jako podklad zadání nového územního plánu.

Ad 3) Prověření potřebnosti dosud nepořízených územních studií.

V současném územním plánu je navrženo okolo 300 územních studií, které měly upřesnit využití území. V současné chvíli je již 51pořízených a schválených. U zbylých studií bude provedena revize a selekce, zda stále požadavky na pořízení územní studie přetrvávají.

Ad 4) Náprava nesouladu zjištěná pořizovatelem

Po dobu uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem jsou oddělením územního plánování zjišťovány nepřesnosti a vady, které je nutné prověřit a případně opravit. Většina z nich byla uvedena ve zprávě o uplatňování územního plánu v roce 2015.

 

Výměna kamerových systémů detekce jízdy na červenou

Rada města Ústí nad Labem schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 608 000 Kč na akci „Jízda na červenou - výměna kamerových systémů“. Důvodem je potřeba výměny kamerových systémů detekce jízdy na červenou, které jsou zastaralé. Připravovaná je v první etapě výměna systémů detekce na červenou v ulici Masarykova na křižovatkách Masarykova x Stará x Sadová a Masarykova x Štefánikova a dále bude provedena instalace úsekového měření rychlosti v městské části Strážky, a to na silnici II. třídy č. II/528. Jedná se o úsek komunikace procházející jak novou, tak starou zástavbou, rodinnými domky, bez chodníků. Tento úsek byl při vyhodnocení statistických údajů prokázán v překračování rychlosti v 75–80 % případů. Financování výměny kamerových systémů bude zajištěno z výnosů věcných břemen a nájmů místních komunikací.

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem