image

TISKOVÁ ZPRÁVA

24.11.2020

Rady města Ústí nad Labem 23. 11. 2020

 

4. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021

Rada města schválila Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 až 2024. Město by v příštím roce mělo hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1,80 miliardy Kč, z toho s daňovými příjmy 1,46 miliardy Kč. To je o 222 milionů Kč méně, než magistrát rozpočtoval v loňském roce. Příčinou jsou zejména nízké daňové příjmy způsobené dopadem koronavirové krize na výkonnost ekonomiky a dále rozhodnutí vlády a parlamentu o snížení daní zrušením superhrubé mzdy. Celkové výdaje v rozpočtu města by měly dosáhnout 1,96 miliardy Kč. Rozdíl bude pokryt ze zdrojů města vytvořených a nepoužitých v minulých letech. Na investice radní vyčlenili 233,1 milionu Kč. Dotace pro městské obdoby byly navrženy ve výši 146,4 milionu Kč. U většiny obvodů je její výše stejná jako letos. Pouze u obvodu Střekov je navýšení dotace na výkon státní správy a samosprávy o 5 milionů Kč a další navýšení o 4 miliony Kč na jeho provoz (což je vrácení finančních prostředků na úroveň roku 2019). Nutné úspory se promítly téměř do všech kapitol výdajové části rozpočtu. Například na platy zaměstnanců magistrátu včetně zákonného pojištění bude připraveno o 10,5 milionu Kč méně než v letošním roce. Vedle těchto výdajů magistrát v příštím roce uhradí i 110 milionů Kč na splátky úvěrů a úroků z nich – dlouhodobě klesají a nové úvěry se již mnoho let nepřijímají.  Rada také schválila Rozpočtová opatření ke zreálnění investiční a neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2020 – tyto ušetřené finanční prostředky jsou použity k financování výdajů v roce příštím – v investiční části se jedná o 154 milionů Kč a v neinvestiční o 112 milionů Kč.  Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.

 

16. Záměr pronájmu v budově Hoření

Rada města Ústí nad Labem schválila záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 3083 v ulici Hoření, který je součástí pozemku p. č. 4895/2 v k. ú. Ústí nad Labem, pro organizační složku státu Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, za těchto podmínek:

a) předmět pronájmu: prostory umístěné v části budovy B v 1. PP o celkové výměře 43,18 m2,

b) prosté nájemné ve výši min. 1 754 Kč/měsíc bez DPH,

c) pronájem na dobu určitou 1 roku,

d) účel pronájmu: provádění sportovní činnosti oddělení boxu OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA k přípravě sportovní reprezentace a sportovní činnosti s tím související,

e) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu a úklid,

f) bezdlužnost nájemce vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem.

Rada současně schválila uzavření smlouvy o pronájmu po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu.

 

17. Prodej gravitační splaškové kanalizace Střekov – Nová Ves – kanalizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo dne 10. 12. 2009 usnesením č. 472/09 uzavření smluv mezi městem a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen SVS) ve věci prodeje vodního díla označeného jako Ústí nad Labem, Střekov – Nová Ves – kanalizace.

Jedná se o převod inženýrské sítě gravitační splaškové kanalizace o celkové délce 1 875 m. Dle zákona o obcích je rozhodování ve věcech převodu inženýrských sítí vyhrazeno radě města. Tehdejší odbor investic zajišťoval v letech 2008–2009 stavbu Nová Ves – kanalizace. V rámci zabezpečení financování stavby poskytla SVS příspěvek ve výši 953 400 Kč, jenž byl ošetřen ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě včetně budoucí smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, jejichž uzavření schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 10. 12. 2009 usnesením č. 472/09. Vzhledem ke skutečnosti, že na financování se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR poskytnutím dotace ve výši 13 434 000 Kč, byla se SVS, provozovatelem kanalizace, uzavřena pouze nájemní smlouva za nájemné ve výši 1 Kč/rok, a to na dobu deseti let v souladu s dotačními podmínkami a smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

Rada proto schválila záměr prodeje inženýrské sítě gravitační splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby vodního díla Ústí nad Labem, Střekov – Nová Ves – kanalizace pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., za těchto podmínek:

a) kupní cena ve výši 953 400 Kč,

b) v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě č. 218/2010 ze dne 3. 6. 2010.

Schváleno bylo tedy uzavření kupní smlouvy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru prodeje. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od výše uvedené smlouvy, jestliže by nedošlo k uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2020.

 

19. Pronájem fotbalového stadionu na 15 let pro FK Ústí nad Labem – mládež

Rada města schválila po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., kterým se mění doba nájmu na dobu určitou 15 let. Důvodem je každoroční podávání žádosti o dotace na údržbu sportovišť z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení, o které sdružení žádá každý rok a základní podmínkou pro přidělení dotace je pronájem areálu na dobu delší než 10 let.

 

20. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky

Uzavření dodatku č. 7 smlouvy s DPMÚL o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti města Ústí nad Labem spočívajícího ve fixaci referenční tržby ve výši 30,77 Kč/km pro období kalendářních let 2021 a 2022 schválila rada města.

 

23. Poskytnutí dotace na basketbalové Utkání hvězd

Příspěvek ve výši 200 000 Kč na akci Utkání hvězd 2020 vzala na vědomí rada města. Utkání hvězd je tradiční basketbalová exhibice, velmi oblíbená jak u diváků, tak i odborné veřejnosti. Celá akce je doprovázena značnou pozorností médií. Utkání se uskuteční ve Sport centru Sluneta v souladu s platnými hygienickými opatřeními. Dotaci bude muset schválit zastupitelstvo města.

 

34. Poskytnutí příspěvku zoologické zahradě

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 200 000 Kč z rozpočtu OMOSRI na akci ZOO – vrt na pitnou vodu – Vrstevnice. Jedná se o jednu z akcí, na které byla vytvořena ve schváleném rozpočtu města pro rok 2020 finanční rezerva. Realizaci investiční akce zdůvodnila organizace tím, že na základě dlouhodobého Návrhu rozvoje zoo je plánováno využít objekt Vrstevnice jako stanici pro handicapovaná zvířata, což si vyžádá stavební úpravy. Jednou z podmínek získání stavebního povolení pro provedení stavebních úprav je zajištění zdroje vody. Dle vyjádření má organizace hotové přípravné práce a shání zhotovitele pro vypsání poptávkového řízení.

 

38. Poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkových organizací

Poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím, vzhledem k negativním ekonomickým dopadům přijímaných protiepidemických opatření a dalších potřeb organizací, schválila rada města. Příspěvek v celkové výši 4 316 000 Kč byl rozdělen takto:

  • MŠ Větrná – 13 000 Kč,
  • MŠ Dobětice – 64 000 Kč,
  • ZŠ Vinařská – 200 000 Kč,
  • Činoherní studio města Ústí nad Labem – 409 000 Kč
  • Zoologická zahrada Ústí nad Labem – 1 867 000 Kč,
  • Městské služby Ústí nad Labem 850 000 Kč,

 

  • MŠ U plavecké haly – 191 000 Kč – na pokrytí nákladů spojených s uzavřením objektu školy z důvodu její rekonstrukce a přestěhováním provozu do čtyř náhradních objektů,
  • Muzeum města Ústí nad Labem – 722 000 Kč – pokrytí nákladů spojených se svěřením majetku, který byl doposud spravován městem – areál Důlce, bludiště a popraviště Větruše.

 

24. Žádosti na celoroční sportování posunuty do 27. 1. 2021

Rada města schvaluje úpravu usnesení RM č. 1426/59R/20. Nově je prodloužen termín přijímání žádostí na celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) do 27. 1. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že se žádosti o dotace pro rok 2021 přijímají elektronicky a až po vyplnění žadatelem se vytisknou, opatří podpisem, razítkem a odevzdají se prostřednictvím podatelny nebo pošty, je třeba termín odevzdání stanovit na pracovní den. Termín ukončení podávání žádostí o dotace pro rok 2021 je tedy nově do 27. 1.2021.

 

45. Mimořádná dotace pro společnost Helias

Dotaci ve výši 36 419 Kč pro společnost Helias schválila rada města. Příspěvek bude použit na nákup materiálu pro oplocení areálu denního stacionáře pro osoby s mentálním a fyzickým postižením.

 

Různé – Odvolání ředitele zoo

Romana Končela, ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, odvolala rada města z funkce. Vedením zoo byl pověřen Dušan Usvald. Na obsazení místa ředitele bude vypsáno výběrové řízení.

 

 

Romana Macová 

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz